? 10. Sınıf Tarih Kazanım Testi 6 | Evvel Cevap
Ana Sayfa / E-Kurs / 10. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz

10. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz

1)  Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşifleri kolaylaştıran etkenlerden biri değildir?
A) Pusulanın kullanılması
B) Coğrafya bilgisinin ilerlemesi
C) Kralların gemicileri desteklemesi
D) Kâğıt ve matbaanın kullanılması
E) Okyanuslara dayanıklı gemiler inşa edilmesi

2) Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin sonuçlarından biri değildir?
A) Hristiyanlık yeni yayılma alanları buldu
B) Yeni kıta ve adalar keşfedildi
C) Avrupa’da Rönesans hareketi başladı
D) Yeni bitki ve hayvan türleri keşfedildi
E) Pozitif düşünce önem kazandı

3) Coğrafi keşiflerin sonucunda keşiflerde başı çeken devletler tarafından ilk sömürge imparatorlukları kurulmuştur.
I.   İngiltere
II.  Fransa
III. İspanya
IV. Portekiz
Coğrafi keşiflerin ardından ilk sömürge imparatorlukları yukarıdaki devletlerin hangileri tarafından kurulmuştur?
A) I ve II
B) I  ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

4)  I.   Avrupa’ya bol miktarda altın ve gümüş taşınması
II.  İpek ve baharat yolunun önemini kaybetmesi
III. Avrupa’da burjuva sınıfının güçlenmesi
Coğrafi keşiflerin yukarıdaki sonuçlarından hangileri Osmanlı Devleti’ni doğrudan olumsuz etkilemiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

5)  I.   Kapitülasyonlar verilmesi
II.  Süveyş Kanalı Projesi
III. Hint Deniz Seferleri
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin Coğrafi keşiflerin olumsuz etkisini gidermek için attığı adımlar içinde yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

6) Avrupa’da zenginlik ölçüsü olan toprak Coğrafi keşifler ile birlikte yerini altın ve gümüşe bırakmıştır.
I.  Tarım
II. Ticaret
III.Turizm
Buna göre Coğrafi keşiflerin ardından zenginliği artırmak için yukarıdakilerden hangileri Avrupa’da ön plana çıkmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

7)  I.   Coğrafi Keşifler
II.  Kavimler Göçü
III. Reform Avrupa’da yaşanan
yukarıdaki gelişmelerden hangileri skolastik düşüncenin yıkılmasında etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

8)  Ortaçağ  Avrupa’sında Kilise tarafından her şeyin din kuralları ile açıklandığı skolastik düşünce hakimdir.  Kiliseye aykırı bir görüş öne sürmek suçtur. Bu sebepten ötürü bir çok bilim adamı engizisyon mahkemelerinde yargılanarak cezalandırılmıştır. Skolastik düşünce Rönesans hareketi ile birlikte yıkılmıştır.
Bu bilgilere göre Rönesans hareketinden sonra Avrupa’da aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez?
A) Akıl ve bilimin önem kazanması
B) Deney ve gözlem yönteminin kullanılması
C) Dogmatik düşüncenin kabul görmesi
D) Özgür düşünce ortamının oluşması
E) Bilimsel çalışmaların hızlanması

9) XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa’da bilim, sanat ve edebiyat alanındaki gelişmelere “Rönesans” denir. Rönesans hareketi ilk olarak İtalya’da başlamıştır
Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin İtalya’da başlamasının nedenlerinden biri değildir?
A) Katolik mezhebine mensup olması
B) Sanatçıların desteklenmesi
C) Özgür düşünce ortamına sahip olması
D) Ticaret yolları üzerinde bulunması
E) İslam uygarlıkları ile yakın ilişki içinde olmasıa

 10)  İbni Sina’nın tıp alanındaki, İbni Heysem’in ise fizik ve astronomi alanındaki eserleri yıllarca Avrupa’da ders kitabı olarak okutulmuştur. Yine Avrupalılar kağıt yapımını İtalyan tüccarlar vasıtası ile Müslümanlardan öğrenmiştir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Avrupa, bilim alanında zamanla Müslümanlardan üstün konuma gelmiştir.
B) Batı, bilim ve kültürün gelişmesinde İslam dünyasından etkilenmiştir.
C) İslam dünyası yetiştirdiği bilim adamlarını değerlendirememiştir.
D) Avrupalı tüccarlar Müslümanlar ile yaptıkları ticaret sayesinde zenginleşmiştir.
E) İbni Sina ile İbni Heysem Avrupa’daki okullarda ders vermiştir.

11)  Coğrafi keşifler ile birlikte zenginleşen Avrupa’da bilim, sanat ve edebiyata ilgi artmış, sanatçıları koruyan Mesen adında bir sınıf ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında mesen sınıfı etkili olmuştur?
A)
Rönesans
B) Dogmatizm
C) Reform
D) Feodalite
E) Mutlakiyet

12)  Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin sonuçlarından biri değildir?
A) Kiliseye duyulan güven azaldı
B) Avrupa’da deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce önem kazandı
C) Avrupa’da her alanda yeni bir dünya görüşü ortaya çıktı
D) Avrupa’da mezhep  birliği parçalandı
E) Avrupa’da akıl ve bilimin önemi arttı

Test 6   1. D   2. E   3. E   4. C   5. E    6. 7. D   8. C   9. A   10. B   11. A   12. DBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir