? 12. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım Testi 2 | Evvel Cevap
Ana Sayfa / E-Kurs / Dil ve Anlatım Kazanım Kavrama Testleri / 12. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 2 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 2 Soruları ve Cevapları Çöz

12. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 2 Soruları ve Cevapları Çöz

I. Varoluşçu felsefe, insanın durumlar karşısında takındığı tavırla “varolma”ya başladığını savunur.

II. Namaz Allah’a kulluğun bir ikrarı, diğer bütün ibadetlerin sentezidir.

III. ‘‘Trahom” göz kapaklarını ve korneayı saran, bulaşıcı bir göz hastalığıdır.

IV. Motor, adayı kıyılarken adanın ağzı kalabalık mağaraları köpür köpür köpürerek Kocadağ’ın suratına deniz tükürdü.

1. Numaralanmış cümleler, aşağıdakilerden hangisini örneklemez?

A) Düşünsel (felsefi) metin

B) Dinî metin

C) Bilimsel metin

D) Sanatsal metin

E) Coşku ve heyecanı dile getiren metin

I. ‘‘Düşünen Adam’’ heykeli

II. ‘‘Mona Lisa’’ tablosu

III. Rodrigo’nun Gitar Konçertosu

IV. “Yaban” romanı

2. Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış yapıtların ortak özelliği değildir?

A) Estetik zevk vermek amacıyla oluşturulmaları

B) Dille gerçekleşen sanatlara örnek olmaları

C) Sanat yapıtı sayılmaları

D) Oluşturuldukları dönemin etkilerini taşımaları

E) Özgünlük kaygısıyla üretilmeleri

I. Şair Evlenmesi

II. La Fontaine fablları

III. Otuz Beş Yaş

IV. Çalıkuşu

V. Cimri

3. Numaralanmış sanat metinleri türlerine göre ikişerli gruplandırılırsa hangisi dışta kalır?

A)V.    B)IV.    C)III.    D)II.    E) I.

Önce naz, sonra söz ve sonra hile

Sevilen, seveni düşürür dile

Seneler asırlar değişse bile

Eski töre bozulmuyor Mihriban

4. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) ‘‘aaab’’ şeklinde kafiyelenmiştir.

B) Zengin uyak kullanılmıştır.

C) Coşku ve heyecana bağlı edebî metindir.

D) Redife örnek olabilecek sözcük vardır.

E) Hecenin 11’li kalıbıyla söylenmiştir.

Şair Şeyhi’nin mesnevi nazım şekliyle yazılmış ünlü eseri “Harname”de öküzlere özenen bir eşeğin hikâyesi anlatılır ve eser şu beyitle sona erer “Bâtıl isteyü haktan ayrıldım Boynuz umdum kulaktan ayrıldım”

5. Bu parçada anlatılan durumu en iyi özetleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünüşaşırmış.

B) Ağaca çıkan keçinin, dala bakan oğlağı olur.

C) Her gün gezen kırda, bir gün uğrar kurda.

D) Her zaman gemicinin istediği rüzgâr esmez.

E) Seyrek git dostuna, kalksın ayak üstüne.

6. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Çalıkuşu-Anlatmaya bağlı edebî metin

B) Anadolu Notları- Kişisel hayatı konu alan metin

C) Günlerin Getirdiği-Gazete çevresinde gelişen metin

D) Hamlet-Göstermeye bağlı edebî metin

E) Hac Yolunda-Gazete çevresinde gelişen metin

7. Sanatsal metinlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yaratıcılık ve kurmaca üzerine kuruludur.

B) Anlatım dolaylıdır.

C) Bilgi vermek amacıyla yazılır.

D) Sanatsal kaygıyla kaleme alınır.

E) Okurun hayal dünyasını zenginleştirir.

Göstermeye Bağlı Edebî Metinler

• Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler

• Bilimsel Metinler

• Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler

8. Aşağıdakilerden hangisi, bu metin türlerinden herhangi biriyle ilişkilendirilemez?

A) Nesteren – Finten

B) Kitab-ı Bahriye – Cihannüma

C) Telemak – Sefiller

D) Eşref Saati – Ramazan Sohbetleri

E) Benim Küçük Dostlarım – Mavi Sürgün

Kadrini seng-i musallada bilüp ey Bâki

Durup el bağlayalar karşında yârân saf saf

9. Bu dizelerin aşağıdaki edebiyat geleneklerinden hagisinin özelliklerini taşıdığı söylenebilir?

A) İslam öncesi Türk şiiri

B) Tasavvuf şiiri

C) Modern şiir

D) Divan şiiri

E) Halk şiiri

“Ne efsunkâr imişsin ah ey didar-ı hürriyet

Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten”

10. Bu dizeler teması ve söyleyiş özelliği dikkate alındığında aşağıdaki hangi dönemin zihniyet ve söyleyiş özelliklerini yansıttığı söylenir?

A) Tanzimat I. Dönem

B) Tanzimat II. Dönem

C) Fecriati

D) Servetifünun

E) MillÎ Edebiyat

11. Aşağıdakilerin hangisi kurmaca metindir?

A) Anı

B) Öykü

C) Eleştiri

D) Makale

E) Deneme

12. Aşağıdakilerden hangisi, sanatsal metinlerde kullanılan anlatım biçimlerinden biri değildir?

A) Betimleyici anlatım

B) Destansı anlatım

C) Açıklayıcı anlatım

D) Öyküleyici anlatım

E) Söyleşmeye dayalı anlatım

Test 2    1. E    2. B    3. C    4. D    5. A    6. E    7. C    8. D    9. D    10. A    11. B    12. CBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir