? 25 Kasım 2015 8. Sınıf Teog Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları ve Cevapları | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Teog / 2015 Kasım Ayı Teog / 25 Kasım 2015 8. Sınıf Teog Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları ve Cevapları

25 Kasım 2015 8. Sınıf Teog Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları ve Cevapları

1. I. Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda huzur olur.

  II. Hırsızlığın olduğu yerde insanlar birbirlerine güvenmez.

 III. Adaletin olmadığı toplumlarda karmaşa başlar.

  IV. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesiy­le gece ve gündüz oluşur.

Evrendeki yasalarla ilgili numaralanmış örneklerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I          B) II          C) III          D) IV

2. Öğretmen, son yapılan araştırmalara göre dünyamızda fosil yakıtlarının aşırı kullanımı ve sera | gazı gibi nedenlerle iklim değişikliğinin yaşandığını, mevsim sürelerinin ve sıcaklık değerlerinin  değişime uğradığını söylemiştir. Bunun üzerine Ahmet söz alarak Kur’an-ı Kerim’den bu duru-mu ifade eden bir ayet okumuştur.

Buna göre Ahmet’in okuduğu ayet aşağıda- kilerden hangisidir?

A) “Allah’ın nimetini saymaya kalksanız, onu sayamazsınız…” (Nahl suresi, 18. ayet)

B) Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin ardı­na düşme…” (İsrâ suresi, 36. ayet)

C) “Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın.”(Rahman suresi, 7-8. ayetler)

D) Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah’tır.”(Zâriyât suresi, 58. ayet)

3. Aşağıdakilerden hangisi “kader” ile ilgili en kapsamlı açıklamadır?

A) Allah’ın insanları güçleri ölçüsünde sorumlu tutmasıdır.

B) Allah’ın başlangıçtan sonsuza kadar her şe­yin zamanını, yerini ve özelliklerini önceden bilip takdir etmesidir.

C) Allah’ın peygamberler göndererek nelerin iyi, nelerin kötü olduğunu insanlara açıkla­masıdır.

D) Allah’ın irade ve takdir ettiği şeylerin, yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesidir.

4.  Lise ve üniversiteye giriş sınavlarından önce televizyonlarda görmeye alıştığımız bir haber vardır: “Şimdi tevekkül ve dua vakti. Bu yüz­den türbeler yine doldu, taştı. Duvarlara yazılar yazıldı, ağaçlara bez bağlandı. Anneler, babalar evlatları için dua ediyor.” Röportajlarda ise: “Ne kadar çalıştın?” sorusuna, başlar öne eğilerek mahcup cevaplar verilmektedir. Bu da bize göstermektedir.

Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getiril­melidir?

A) türbelerin İslam dinindeki önemini

B) batıl inançların endişeleri artırdığını

C) başarı için anne-baba duasının gerekliliğini

D) toplumdaki tevekkül anlayışının yanlışlığını

5.  ———-yasaları bilmek, insanların çevresindeki kişilerle uyum içerisinde yaşamalarını sağlar, insanların birbirlerinin hak ve hukuklarına önem göstermelerini ve zarar verici davranış­lardan kaçınmalarını gerektirir.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakiler den hangisi getirilmelidir?

A) Fiziksel         B) Biyolojik       C) Toplumsal              D) Kimyasal

6. ‘Allah, her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde 1 sorumlu kılar. Herkesin kazandığı hayır kendine, yapacağı şer (kötülük) de kendinedir…” f (Bakara suresi, 286. ayet)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?  

A) İnsan sınırsız bir irade sahibidir.

B)  insan yaptıklarının karşılığını görecektir.

C)  insan davranışlarında özgür bırakılmıştır.

D)  İnsan gücü ölçüsünde sorumlu tutulmuştur.

7.  Hz. Ömer bir gün, her canlının rızkını Allah verdiği için çalışmayıp vakitlerini sadece iba­detle geçirdiklerini ve Allah’a tevekkül ettiklerini söyleyen bir toplulukla karşılaşır. Onlara der ki: “Sizler tevekkül eden değil, tembel insan­larsınız. Gerçek tevekkül eden kişi, tohumunu tarlaya eken ve ondan sonra Allah’a dayanıp güvenendir.”

Hz. Ömer’in bu topluluğu eleştirmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)  ibadetle meşgul olmaları

B) Tarıma karşı ilgisiz kalmaları

C) Rızkı Allah’ın yarattığına inanmaları

D) Pasif bir tevekkül anlayışını benimsemeleri

8.  Yakınını kaybetmiş birisine, her hayatın bir sonu olduğunu anlatmak ve o kişinin üzün­tüsünü hafifletmek için aşağıdaki ayetler­den hangisi hatırlatılmalıdır?

A) “Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahiller­den yüz çevir.” (A’râf suresi, 199. ayet)

B) Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize (Allah’a) döndürüleceksiniz.” (Ankebût suresi, 57. ayet)

C) “… Hiç kimse başkasının günahını yüklen­mez…” ’    (Zümer suresi, 7. ayet)

D) “… Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi…”(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)

9. Büşra, okul bahçesinde bir miktar para bulur. Biraz düşündükten sonra yapılacak en doğru hareketin okul idaresine giderek parayı teslim etmek olduğuna karar verir ve gidip parayı teslim eder.

Büşra’nın bu davranışı aşağıdaki ayetler­den hangisiyle ilişkilendirilemez?

A) “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harca­madıkça ’iyi’ye asla erişemezsiniz…”(Âl-i İmrân suresi, 92. ayet)

B) “Biz, ona doğru yolu gösterdik ister şükredi- ci olsun ister nankör.”(İnşân suresi, 3. ayet)

C)“…Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır…”(Bakara suresi, 286. ayet)

D) Kim hidayet yolunu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur. Kim de doğru­luktan saparsa kendi zararına sapmış olur…”

10. Hz. Muhammed (sav.), bir gün sahabe ile oturmuş sohbet ediyordu. Bu sırada bir genç erkenden kalkmış biraz ileride kazma kürek ile çalışıyordu. Bazıları: “Ya Resûlallah! Ne olurdu şu genç burada sohbette bulunsa da Allah yolunda mesai sarf etmiş olsa!” dediler. Hz. Muhammed (sav.) bunun üzerine, “Böyle söylemeyin; eğer o genç, insanlara el açma­mak, çoluk çocuğunun nafakasını kazanmak için çalışıyorsa Allah yolundadır.” buyurdu.

Peygamberimiz, burada aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?

 A) Kendisi ile sohbet etmenin önemini

 B) Çalışarak kazanmanın dinimizdeki kıymetini

 C) Çalışmak için erken kalkmanın gerektiğini

 D) Gençleri desteklemenin gerekliliğini

11.

 Din Kültürü Teog

Mehmet Öğretmen anlattığı konu ile ilgiliverdiği örneklere bir de ayet eklemek istemektedir.

Buna göre öğretmenin aşağıdaki ayetlerden hangisini seçmesi uygundur?

A)“İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” (Necm suresi, 39. ayet)

B) “İyilik ederseniz kendinize etmiş olursunuz, kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz…” (İsrö suresi, 7. ayet)

C) “… Size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah’a şükredin.” (Bakara suresi, 172. ayet}

D) “.,. Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce, size rızık olarakverdiklerimizden Allah yolunda harcayın…” (Bakara suresi, 254, ayet)

12. Zehra Öğretmen; Hatay’da doğan,  öğretmenlik mesleğini severek yapan, orta boylu ve esmer, üç yaşında mavi gözlü bir  kız çocuğuna sahip çok sevdiğimiz bir öğretmenimizdir.

Bu cümlede altı çizili bölümlerden hangisi, Zehra Öğretmen’in iradesine örnek gösterilebilir?

A) I          B) II          C) III          D) IV

13. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaların ortak özelliğidir?

A) Madde ve enerjinin yapısı ve değişimi ile ilgili olmaları

B) Toplumsal olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini göstermeleri

C) Bütün insanlığı ilgilendiren yasalar olmaları

D) Canlılara ait özellikler ile ilgili olmaları

14.

Din Kültürü Teog 14. Soru

Bu tablodaki evrensel yasalar ile ayetlerden han­gisi yanlış eşleştirilmiştir?

A) I          B) II          C) III          D) IV

15. Kader kavramını doğru anlamış bir kimseden aşağıdaki tutumlardan hangisi beklenemez?

 A) Dünya hayatının bir imtihan olduğu bilinciyle hareket etmesi

B) Her insanın Allah tarafından yaratıldığını bilerek hiç kimseye ayrım yapmaması

C) Yalnızlık, çaresizlik ve korku gibi duygularla baş edilemeyeceğine inanması

D) Çaba ve emeğinin karşılıksız kalmayacağı­nın farkında olması

16. Âlimlerden biri, bir gün komşusunun sırt üstü yatarak “Allah’ım! Bana cenneti nasip et, bana  şunu ver, bunu ver.” diye dua etiğini işitir. Âlim kişi de komşusunun damına çıkarak gürültü yapar. Adam, ona: “Damda ne arıyorsun?” diye sorar. Âlim kişi, Kaybettiğim devemi arıyorum.” der. Adam şaşkınlık içerisinde, “Damda devemi aranır?” deyince o da cevabı yapıştırır: “Kuştüyü yatakta sen cenneti arıyorsun da benim deveyi damda aramam mı sana tuhaf geliyor?”

Bu hikâyede verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nimet için önce çaba harcanmalıdır.

B) Dualar yalnızca Allah’a yapılmalıdır.

C) Her konuda Allah’a güvenilmesi gerekir.

D) Komşularımıza karşı sorumluluklarımız vardır.

17. Bu soru aşağıda resim olarak verilmiştir.

Teog 17. Soru 2015

18. Evrende hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir. Her varlık birbiriyle uyum içerisinde, büyük bir bütünün parçası olarak hareket etmektedir. Hiçbir varlık, kendisi için belirlenmiş kanunların dışına çıkmamaktadır. Bu durum evrenin tesadüf eseri değil ———————-göre yaratıldığını göstermektedir.

Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getiril­melidir?

A) evrenin büyüklüğüne

B) varlıkların amaçlarına

C) varlıkların yaşam süresine

D)  belirli bir düzen ve öl

19.  I. Bu hızla gidersen ağaca çarpacaksın.

ll. Kurban Bayramı’nda dayımıziyaret ettik. l

ll, Milli maç saat 16,00’da başlayacak, l

V. Dün fırından ekmek aldım,

“Kader ve kaza” kavramları düşünüldüğünde yukarıdakilerden hangil eri kaza kapsamında değerlendirilir?
A) l. ve lll.     B) I. ve IV.    C) II. ve III.    D) II ve IV.

20.“Allah’tan başka ilah yoktur. O, daima diridir (hayy), bütün varlığın idaresini yürütendir (kayyum). O’nu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. izni olma­dan katında şefaat edebilecek olan kimdir?O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir, insanlar ise O’nun bildirdiklerinin dışında ilminden hiçbir şeyi tam olarak kavrayamazlar. O’nun sonsuz kudreti (kürsüsü), gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek, O’na zor gelmez. O yücedir, büyüktür.” (Bakara suresi, 255. ayet)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarı­lamaz?     

A) Allah insanların davranışlarını bilir.

B) insanlar sınırlı bir bilgiye sahiptir.

C) İnsanlar ahireite tekrar dirileceklerdir.

D) Allah yeri ve gökleri korumaktadır.

CEVAPLAR

1. D  2. C    3. B    4. D   5. C   6. A   7. D   8. B   9. A   10. B    11. A   12. B   13.C   14. A   15. C   16. A   17. C   18.D   19. D    20. CBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir