?8. Sınıf 1. Dönem Teog Fen ve Teknoloji Soruları 26 Kasım 2015 | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Teog / 2015 Kasım Ayı Teog / 8. Sınıf 1. Dönem Teog Fen ve Teknoloji Soruları 26 Kasım 2015

8. Sınıf 1. Dönem Teog Fen ve Teknoloji Soruları 26 Kasım 2015

1. Şekilde deniz yıldızlarıyla gerçekleştirilen K ve L deneyleri gösterilmiştir.

Fen ve Teknoloji 1. Soru

Bu deneylerin sonuçlarıyla ilgili olarak,

I. Her iki deneyde de mitoz bölünme gerçekleşir.

II. L deneyinde, mitoz bölünme üremeyi sağla­mıştır.

III. K deneyinde, kromozom sayısı yavru can­lılarda iki katına çıkmıştır. L deneyinde ise yarıya inmiştir.

yorumlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I          B) I ve II          C) II ve III          D) I, II ve III

 

2. Çekinik genle aktarılan bir hastalığın yavru­larda ortaya çıkması, aşağıdaki çaprazlama­lardan hangisinde olabilir?

      Anne                  Baba

A)          AA                       AA

B)          AA                        aa

C)          Aa                        Aa

D)          AA                        Aa

 

3. Bir araştırmada bezelye bitkisinin boy uzunluğunun kalıtımı ile ilgili aşağıdaki çaprazlamalar yapılmıştır.

FEn ve Teknoloji Teog 3. Soru

YapıIan bu çalışmaya göre aşağıdakilerden haangisi doğrudur?
A) Birinci dölde oluşan uzun boylu bitkiler saf döldür.
B) Birinci dölü vermek üzere çaprazlanan her iki bitki de heterozigottur.
C) İkinci dölde oluşan uzun boylu bitkilerin tamam heterozigottur.
D) İkinci döldeki kısa boylu bitkiler, bu özellikleri bakımından homozigottur.

 

4. Fen ve Teknoloji öğretmeni öğrencisinden ” – – – – ” konusu hakkında bir sunum hazırlamasını ister. Öğrenci sunumu için şemadaki soy ağacını hazırlar.

Fen ve Teknoloji 4. Soru

Buna göre öğrencinin hazırladığı konu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adaptasyonun evrim açısından önemi

B) Modifikasyonun oluşma süreçleri

C) Akraba evliliğinin sakıncaları

D) Biyoteknolojinin uygulamaları

 

5. Denizatı adı verilen balıklar, deniz yosunlarının s arasında yaşar. Görüntü olarak deniz yosunu- ° na benzeyen bu balık, avı için emniyetli gibi görünen deniz yosunu çayırına girerek avlarını yakalar. Denizatının bunu yapması aynı za­manda kendisini de yem olmaktan kurtarır.

Anlatılan durum ile aşağıdakilerden hangisi benzerlik gösterir?

A) Bir kelebek tırtılının bulunduğu ağaç dalı parçasına benzerlik göstermesi

B) Çuha çiçeğinin renginin yetiştirildiği ortam sıcaklığına göre değişmesi

C) Arıların beslenme şekillerine göre kraliçe veya işçi arı olması

D) Van kedisinin gözlerinin birbirinden farklı renkte olması

 

6. Zeynep, sınıfta şeki|deki gibi bir DNA modeli yapmıştır.

Fen ve Teknoloji 6. Soru

Bu DNA modeline göre hangisinin yorumu yanlıştır?

A) Halil: Raptiyeler fosfattır.

B) Erol: Renkli kartlar nükleotittir.

C) Derya: Boncuklar deoksiriboz şekeridir.

D) Fatma: Kırmızı kart adenin ise yeşil kart timindir.

 

7.

FEn ve Teknoloji Teog 7. Soru

Bu dergide yer alan bu olayda DNA testi uygulamasına aşağıdakilerden hangisi temel oluşturur?

A) Anne ve baban|n nükleotit çeşitlerinin, çocuğunkiyle aynı olması
B) Çocukların kalıtsal özellikierinin çevresel etkilerle büyük ö|çüde değişmesi
C) Canlıların kalıtsal bilgilerinde anne ve babasınınkiyle daha fazla ortaklık görülmesi
D) Çocuğun hangi aileye ait olduğunu anne ve babasının fenotipinin belirliyor olması

 

8. Ahmet, bir dergide aşağıdaki haberi okumuştur.

FEn ve Teknoloji Teog 8. Soru

Ahmet’in bu haberle ilgili aşağıdaki çıka­rımlarından hangisi doğrudur?

A) Toplumun tüm bireylerinde kromozom sayı­sının azalacağı

B) İnsanların çevresel değişikliklerden etkilen­meyeceği

C) İnsanların daha fazlamutasyona uğrayacağı

D) Toplumda kalıtsal hastalıkların azalacağı

 

9. Araştırmacılar örümcek genlerini keçilere aktararak keçi sütünde, ipek liflerinin üretimini sağlamışlardır. Üretilen bu ipek çok esnek, dayanıklı ve hafif olduğu için askeri giysilerde, tıbbi aletlerde ve tenis raketlerinin yapımında kullanılmaktadır.

Bu çalışma ve sonuçlarına göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Yalnızca bu geni taşıyan keçilerin sütlerinde ipek lifleri bulunabilir.

B)  Gen aktarılan keçilerin beslenme şekli deği­şiklik gösterir.

C)  Bu çalışma, biyoteknoloji alanı kapsamındadır.

D) Bir gen, farklı canlılarda aynı işlevi görebilir.

 

10. Aşağıdaki örneklerden hangisi Darvvin’in ileri sürdüğü bu görüşle açıklanamaz?

A) Nemli bir çevre gittikçe kuraklaştığında, bu çevrede su ihtiyacı fazla olan bitki sayısının azalması

B)  Yeşil yapraklı ağaçların çok olduğu alan­larda, yeşil renkli çekirgelerin daha fazla bulunması

C) Hızlı koşan tavşan ve geyiklerin avcı hay­vanlardan kurtulma şansının yavaş koşan- lardan fazla olması

D) Futbol oynayan bir çocuğun topa sürekli sol ayağıyla vurması sonucu, sol ayağındaki kasların daha fazla gelişmesi

 

11. Hipotez: Aynı yaşam ortamında bulunan farklı türler benzer adaptasyonlar geliştirebilir. Buna göre aşağıda verilen
I. Çölde yaşayan çöltilkisinin uzun kulaklı, kutuplarda yaşayan kutup tilkisinin kısa kulaklı olması
II. Çöllerde yaşayan kaktüslerin ve süt|eğen bitkisinin gövdelerinde su depolaması
III Kutuplarda yaşayan ayı ile çölde yaşayan devenin ayaklarının geniş tabanlı olması
örneklerinden hangileri bu hipotezi doğrular?

A) Yalnız I          B) II       C) I ve II           D) I ve III

 

12. Bir cam bilye, su içinde şekildeki gibi tartılıyor.

FEn ve Teknoloji Teog 12. Soru

Buna göre bilyenin havadaki ağırlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 40N              B) 35N               C) 30N               D) 29N

 

13. Ayşe, üçgen prizma şeklindeki bir cismi havada 2 N olarak tartıyor. Daha sonra bu cisimle özdeş olan cisimler kullanarak K, L, M düzeneklerin i hazırlayıp ölçüm alıyor.

FEn ve Teknoloji Teog 13. Soru 2015

Hangi düzeneklerdeki değerler tabloya doğru yazılmış olabilir?

A) Yalnız K                 B) K ve L                   C) K ve M                     D) K, L ve M

 

14. Ağırlıkları eşit K ve L cisimleri, farklı M ve N sıvılarına daldırdıklarında şekildeki gibi dengede kalıyorlar.

FEn ve Teknoloji Teog 14. Soru 2015

K ve L cisimlerinin hacimleri ve yoğunlukla­rı bilinmediğine göre;

I. Cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir.

II. M sıvısı, N sıvısından daha yoğundur.

III. K ve L cisimlerinin yoğunlukları eşittir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I          B) I ve II       C) II ve III           D) I, II ve III

 

15. Bir öğrenci, üç özdeş cismi farklı yoğunluklardaki sıvıların ortasına bırakıyor ve cisimlerin sıvılardaki denge konumlarını şekildeki gibi gözlemliyor.

FEn ve Teknoloji Teog 15. Soru 2015

Buna göre;
l. K sıvısının yoğunluğu en büyüktür.
ll. L sıvısının yoğunluğu ile cismin yoğunluğu eşittir.
lll. M sıvısının yoğunluğu en küçüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I ve II          B) I ve III       C) II ve III          D) I, II ve III

 

16. Mehmet, bir bilyeyi önce havada sonra sıvı içinde dinamometre ile şekilde gösterildiği gibi tartıyor.

FEn ve Teknoloji Teog 16. Soru 2015

Mehmet, yalnızca bu ölçümleri kullanarak aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verir?

A) Cismin geometrik şekli kaldırma kuvvetini etkiler mi?

B)  Yüzme ve batma olayı sıvının yoğunluğuna bağlı mıdır?

C) Kaldırma kuvveti cismin ağırlığının etkisini azaltır mı?

D) Cisimlerin yoğunluklarının değişmesi, sıvı­nın uyguladığı kaldırma kuvvetini etkiler mi?

 

17. Kütlesi 18 g ve hacmi 6 cm3 olan K cismi, M sıvısı içinde şekildeki gibi dengededir.

FEn ve Teknoloji Teog 17. Soru 2015

Buna göre, M sıvısının yoğunluğu kaç g/cm3 olabilir?

A) 4            B) 3            C) 2            D) 1

 

18. Şekildeki gibi su dolu bir leğen çevresinde bulunan İbrahim, Selma ve Koray arasında aşağıdaki konuşmalar geçmektedir.

FEn ve Teknoloji Teog 18. Soru 2015

A) Selma ve Koray
B) İbrahim ve Koray
C) İbrahim ve Selma
D) İbrahim, Selma ve Koray

 

19. Tabloda bazı sıvıların yoğunluk değerleri verilmiştir.

Fen ve Teknoloji Teog 19. Soru 2015

20. Elma, portakal, nar ve yumurta suya bırakıldı­ğında şekildeki gibi dengede duruyor.

Fen ve Teknoloji Teog 20. Soru 2015

Bu yiyeceklere etki eden kaldırma kuvvetle­ri eşit olduğuna göre, yiyeceklerin hangile­rinin ağırlıkları kesinlikle eşittir?

A) Nar ve elma           B) Nar ve yumurta           C) Yumurta ve portakal                D) Elma ve portakal

 

CEVAPLAR:

1-A    2-C     3-D      4-C     5-A    6-B      7-C      8-D     9-B      10-D      11-B      12-A      13-B     14-A      15-D     16-C      17- A     18-B      19-C      20-DBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir