? Fiilden İsim Yapan Ekler Örnek Kelimeler | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Dil ve Anlatım / Fiilden İsim Yapan Ekler Örnek Kelimeler
Dil ve Anlatım

Fiilden İsim Yapan Ekler Örnek Kelimeler

Fiilden İsim Yapan Ekler Örnek Kelimeler

 • Fiilden İsim Yapan Ekler 5 Tane Örnek

 • Fiilden İsim Yapan Ekler 10 Tane Örnek

 • Fiilden İsim Yapan Ekler 20 Tane Örnek

 • Fiilden İsim Yapan Ekler 30 Tane Örnek

Fiilden İsim Yapan Ekler:

 • -mak, -mek: ara-mak, sor-mak, oku-mak, ye-mek, çak-mak.
 • -ma, -me: dol-ma, kar-ma, yap-ma, süz-me.
 • -ış, -iş, -uş, -üş: ara-y-(ı)ş, söyle-y-(i)ş- bul-(u)ş, bak-(ı)ş, doğ- (u)ş, gör-(ü)ş.
 • -m: at-(ı)m (adım), bil-(i)m, yut-(u)m (yudum), bak-(ı)m, al-(ı)m, sat-(ı)m, öl-(ü)m, dön-(ü)m,geç-(i)m, biç-(i)m, doğ-(u)m.
 • -k: yan-(ı)k, yürü-k (Yörük), yuvarla-k, çatla-k,dile-k,çürü-k,del­ik, ele-k, aç-(ı)k, bat-(ı)k.
 • ak, -ek: kaç-ak, kavuş-ak (kavşak), tapın-ak, dur-ak, yat-ak,
 • bat-ak, saç-ak, at-ak.
 • -n: gel-in, yığ-ın, tüt-ün, uzu-n (“Az gittik uz gittik”: “uz” kökünden uza-k, uzu-n).
 • -gı, -gi, -gu, -gü, -kı, -ki, -ku, -kü: say-gı, sor-gu, gör gü, ol­gu, bil-gi, bas-kı uyu-ku (uyku).
 • -ga, -ge: dal-ga, böl-ge, süpür-ge.
 • -gın, -gin, -gun, -gün, -kın, -kin, -kun, -kün: düz-gün, üz-gün, ol-gun, seç-kin, kes-kin, tut-kun, bay-gın, er-gin, bez-gin, aş-kın, taş-kın, yetiş-kin, küs-kün.
 • gan, -gen, -kan, -ken: alm-gan, sürün-gen, unut-kan, üret­ken.
 • -gıç, -giç, -gug, -güç: dal-gıç, başlan-gıç, bil-giç.
 • -gaç, -geç, -kaç, -keç: süz-geç, yüz geç, kıs-kaç.
 • -ağan, -eğen: ol-ağan, dur-ağan, gez-eğen (gezegen)
 • -ıcı, -ici, -ucu, -ücü: bak ıcı, öğren-ici (öğrenci, ünlü düşmesi), gör-ücü, kur-ucu, kal-ıcı, sat-ıcı, yap-ıcı.
 • (-ıcı, -ici, -ucu, -ücü eki fiillere gelir; cı,ci, cu, cü eki ise isimlere gelir. Bu bakımdan bu ek, isimden isim yapım eki olan -cı, -ci, -cu, -cü ile karıştırılmamalıdır: bak-ı-cı değil bak ıcı, sat-ı-cı değil sat-ıcı şeklinde ayrıştırılır.)
 • -ı, -i, -u, -ü: ayır-1 (ayrı), doğ-u, bat-ı, sor-u, gez-i, öl-ü, diz-i, yap-ı, kok-u, ölç-ü, sür-ü. ( Bu ek, -I- fiilden fiil yapım       ekinin üzerine gelebilir: daya-l-ı döşe-l-i ev. Bu örneği
 • daya lı döşe-li şeklinde ayrıştıramayız. Çünkü -lı, -li, -lu,
 • -lü eki isimlere gelen bir ektir. Dolayısıyla “daya-l-ı, döşe-
 • I-i” sözcüklerinde ikişer yapım eki vardır.
 • Aynı şekilde “dik-i-li ağaç” değil “dik-i-I-i ağaç”, “sar-ı-lı
 • eşyalar” değil “sar-ı-l-ı eşyalar” şeklinde ayrıştırılır.)
 • -ç: kıskan-ç, inan-ç, sevin-ç. (-n- dönüşlülük ekiyle birlikte kullanılır: gülünç, usanç)
 • -a, -e: yar-a, sap-a, oy-a.
 • -tı, -ti, -tu, -tü: karar-tı, ürper-ti. Genellikle -n- ekiyle birlikte kullanılır: bula-n-tı, salla-n-tı, çık-ı-n-tı, gör-ü-n-tü, üz-ü- n-tü.
 • -t: geç-i-t, yap-ı-t, um-u-t.
 • -anak, -enek: gör-enek, gel-enek, sağ-anak, yığınak (yığ-anak) -amak, -emek: kaç-amak, bas-amak.
 • -alak, -elek: yat-alak, as-alak, çök-elek.
 • -man, -men: seç-men, öğret-men, göç-men.
 • An, ası, mez, ar, dik, ecek, miş sıfat-fiil ekleri fiilden isim yapım ekleridir: Uçan kuşlar, yıkılası dağlar, görünmez adam, koşar adım, bildik sorunlar, adam olacak çocuk,söylenmemiş sözler.

Aşağıda, işlek olmayan fiilden isim yapım eklerine örnekler verilmiştir.

 • uy-sal, gül- , tüt-, yat-, ol-ay, yırt-maç, uç-arı, kıy-mık, dön emeç, saklam baç, kay-pak, yağ mur, düşün-ce, eğlen-ce, bul-maca, bil-mece.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir