Ulama Nedir Ulamaya Örnek Kelimeler

Sponsorlu Bağlantılar

Ulama Nedir

Ulamaya Örnek Kelimeler

Bir sözcüğün sonundaki sessiz harfin sonraki sözcüğün başındaki sesli harfle bağlanıp söylenmesidir. Doğru vurgulamamıza yardımcı olur.

Çok uzak: ço – ku – zak Dış İşleri: Dı – şiş -le – ri Harp Okulu: Har – bo – ku – lu

ULAMAYLA İLGİLİ UYGULAMALAR

Aşağıdaki sözleri ulamalara uygun olarak vurgulayınız.

 • Acımasız olmak: a-cı-ma-sı-zol-mak
 • Açık artırma: a-çı-kar-tır-ma
 • Açık oturum: a-çı-ko-tu-rum
 • Açık öğretim: a-çı-kö(ö)-re-tim
 • Ahenk içinde: a-hen-gi-çin-de
 • Alt alta: al-tal-ta
 • Ameliyat olmak: a-me-li-ya-tol-mak Âşık olmak: â-şı-kol-mak
 • Basın açıklaması: ba-sı-na-çık-la-ma-sı Bir an: bi-ran Bir ara: bi-ra-ra
 • Cesaret etmek: ce-sa-re-tet-mek
 • Çalışkan olmak: ça-lış-ka-nol-mak
 • Dâhil olmak: dâ-hi-lol-mak
 • Dans etmek: dan-set-mek
 • Davet etmek: da-ve-tet-mek
 • Ders almak: der-sal-mak
 • Devam etmek: de-va-met-mek
 • Dikkat etmek: dik-ka-tet-mek
 • Egemen olmak: e-ge-me-nol-mak
 • Ek olarak: e-ko-la-rak El ele: e-le-le
 • En iyi: e-ni-yi
 • Etkin olmak: et-ki-nol-mak
 • Fark etmek: far-ket-mek
 • Farz etmek: far-zet-mek
 • Genç olmak: gen-col-mak
 • Genel olarak: ge-ne-lo-la-rak
 • Gol atmak: go-lat-mak
 • Görüş almak: gö-rü-şal-mak
 • Haber almak: ha-be-ral-mak
 • Hayal etmek: ha-ya-let-mek
 • Hazır ol: ha-zı-rol Her an:
 • he-ran İçten içe: iç-te-ni-çe
 • İnkâr etmek: in-kâ-ret-mek
 • İspat etmek: is-pa-tet-mek
 • İster istemez: is-te-ris-te-mez
 • İsyan etmek: is-ya-net-mek
 • İtiraf etmek: i-ti-ra-fet-mek
 • İzin almak: i-zi-nal-mak
 • Kabul etmek: ka-bu-let-mek
 • Laf atmak: la-fat-mak
 • Mağlup olmak: ma(a)-lu-bol-mak
 • Mecbur olmak: mec-bu-rol*mak
 • Memnun olmak: mem-nu-nol-mak
 • Merak etmek: me-ra-ket-mek
 • Merhamet etmek: mer-ha-me-tet-mek
 • Neden olmak: ne-de-nol-mak
 • Nüfus artışı: nü-fu-sar-tı-şı
 • Olur olmaz: o-lu-rol-maz
 • Önlem almak: ön-le-mal-mak
 • Özgür olmak: öz-gü-rol-mak
 • Sahip olmak: sa-hi-bol-mak
 • Sanat için: sa-na-ti-çin
 • Sohbet etmek: soh-be-tet-mek
 • Tahmin etmek: tah-mi-net-mek
 • Tanık olmak: ta-nı-kol-mak
 • Tebrik etmek: teb-ri-ket-mek
 • Tercih etmek: ter-ci-het-mek
 • Terk etmek: ter-ket-mek T
 • eşekkür etmek: te-şek-kü-ret-mek
 • Ulaşım aracı: u-la-şı-ma-ra-cı
 • Uygar olmak: uy-ga-rol-mak
 • Üstün olmak: üs-tü-nol-mak
 • Var olmak: va-rol-mak
 • Yakın olmak: ya-kı-nol-mak
 • Yemin etmek: ye-mi-net-mek
 • Yok etmek: yo-ket-mek
 • Yol açmak: yo-laç-mak
 • Zarar etmek: za-ra-ret-mek
 • Zihin açmak: zi-hi-naç-mak

Sponsorlu Bağlantılar
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Sponsorlu Bağlantılar
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ