Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

9. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz

10. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 2 Soruları ve Cevapları Çöz

Ana Sayfa / E-Kurs / 10. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz

1. Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerini kapsamı içine almaktadır?

A) Edebiyat tarihi

B) Uygarlık tarihi

C) Bilim tarihi

D) Sanat tarihi

E) Siyaset tarihi


Dadaruh, ağlayan kardeşimi kucağına aldı. Çitin kapısına doğru yürüdü. Artık ahırda hep yalnız oynuyordum. Hasan evde hapsedilmişti. Annem geldikten sonra da bağışlanmadı. Fırsat düştükçe, “O yalancı!” derdi babam. Hasan, yediği tokat aklına geldikçe ağlamaya başlar, güç susardı. Zavallı anneciğim, benim iftira atabileceğime hiç ihtimal vermiyordu! “Aptal Dadaruh, atlara ezdirmiş olmasın?” derdi.

2. Bu metin aşağıdaki alanlardan hangisinin inceleme alanına girer?

A) Mimarlık tarihi

B) Felsefe tarihi

C) Ekonomi tarihi

D) Askerî tarih

E) Edebiyat tarihi


(I) Tarih bilimi, belli bir döneme yön veren olay ve kişileri tarihsel rolleri açısından ele alır, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurar. (II) Bu arada dönemin önemli edebî şahsiyetleri ve olayları üzerinde detaylı bir şekilde durur. (III) Edebiyat tarihi ise edebî metinlerin oluşturulduğu dönemlerin hakim zihniyetlerini inceler. (IV) Söz konusu dönemlerin edebiyat anlayışlarını ve edebiyatçılarını etkileyen önemli tarihsel olayları ortaya koyar. (V) O dönemlerde kullanılan nazım biçimleri ve nesir türleri hakkında bilgi verir.

3. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.    B) II.    C) III.   D) IV.    E) V.


4. Aşağıdakilerden hangisi, edebiyat tarihinin kapsamına 
giren bir soru değildir?

A) Osmanlı’nın yıkılmasına neden olan faktörler nelerdir?

B) Edebiyatı etkileyen tarihi olaylar hangileridir?

C) Edebî dönemi hazırlayan zihniyetin özellikleri nelerdir?

D) Edebî türlerin gelişimi ne zaman başlamıştır?

E) Şair ve yazarların hayatlarına nereden ulaşabiliriz?


I. Din değişikliği:
İslamî inanca bağlı olarak yeni

dünya görüşünün ifadesi olan bir edebiyat dönemi

başlamıştır.

Lehçe ve şive farklılıkları: Yakut ve Çuvaş Türkçeleriyle Türkiye Türkçesi arasında büyük ses,

kelime ve şekil farklılıkları mevcuttur.

III. Kültürel değişim: Tanzimat Dönemi’nde Batı’nın etkisiyle edebî eserlerin şeklinde ve muhtevasında büyük değişmeler olmuştur.

Coğrafi değişim: Farklı coğrafyalarda ve değişik kollar hâlinde gelişen dilimizin bugün Azeri Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi, Türkiye Türkçesi ve Balkan Türkçesi gibi birçok şivesi vardır.

Sanat anlayışı: Sözlü dönemde yazılan eserlerde toplumu derinden etkileyen olaylar ozanlar tarafından

etkili bir biçimde anlatılmıştır.

5. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerle ilgili yukarıdaki açıklamaların hangisi yanlıştır?

A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.


Bir dönemde siyasi, askerî, sosyal, ekonomik, kültürel, dinî vb. hayat unsurlarının insanlarda oluşturduğu ortak algıya, düşünce yapısına ya da bakış açısına – – – – denir.

6. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) sanat    B) kavram    C) felsefe    D) zihniyet    E) bilgi

 

Kültür, bir milletin dil, din, duygu, düşünce ve yaşayış tarzındaki bütünlüktür. Bunlarda başlayan değişme, kültürel farklılaşmayı ortaya çıkarır. Türkler, İslamiyet öncesinde atlı-göçebe hayat tarzını sürdürmekteydi. Bu hayat tarzı, yerleşik hayata geçişle birlikte terk edilmiştir. İslamiyet’i kabul eden Türkler, bu dinî inancın kabullerine ters düşmeyen bazı geleneklerini de sürdürmüşlerdir.

7. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türkler tarih boyunca birçok din değiştirmiştir.

B) Kültürel farklılaşma, yaşam tarzını etkilemektedir.

C) İnançların kabullerine ters düşmemek erdemliliktir.

D) Bozkır kültürü, Türklerin yaşama alanını çok daraltmıştır.

E) Gelenekleri sürdürebilmek Türklerin yaşam felsefesidir.


I. Edebî eserlerin dil ve üslup özelliklerini inceler. (Y)

Edebî metinden hareketle sanatçının hayatını, sanat

yaşamını inceler.(Y)

III. Bazı edebî eserleri yazıldığı dönemden bağımsız

olarak inceler. (D)

Dönemin sosyal, siyasi, dini, ekonomik vs. özelliklerini

yani zihniyetini inceler.(D)

Edebî akımları değil, felsefi akımları inceler.(D)

8. Yukarıda edebiyat tarihiyle ilgili yargıların doğruluğu (D) yanlışlığı (Y) değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelerden hangisi doğrudur.

A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

9. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihçilerinin görevlerinden biri değildir?

A) Tarihî ve toplumsal olayları bilimsel verilerle incelemek

B) Şair ve yazarların hayatlarını incelemek

C) Edebiyatı dönemlere ayırarak incelemek

D) Tarihî olayların edebî eserlere nasıl yansıdığını belirlemek

E) Yazınsal türlerin tarihî gelişimini incelemek


Asya’nın ve Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde başlayıp gelişen Türk edebiyatlarını birbirinden ayıran yalnızca şekil, muhteva ve gaye farklılığı değildir. Önemli bir faktör daha vardır ki bu, edebî eserin asıl malzemesi olan dilde ortaya çıkmaktadır.

10. Bu parçada edebiyatın dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Din değişikliği

B) Lehçe ve şive farklılıkları

C) Kültürel değişim

D) Coğrafi değişim

E) Sanat anlayışı


(I) Bir toplumun bireyleri o toplumun kültürü, gelenekgörenekleri ve değer yargılarıyla yetişir. (II) Bireyler, dönemin ortak zihniyetine ulaşırlar. (III) Yazar ve şairlerin edebî metinlerinde doğal olarak bu zihniyetin yansıması görülür. (IV) Sanatçılar, yaşamdan aldıkları konuları işlerken hiçbir şeyi değiştirmezler, her şeyi bilimsel olarak aktarırlar. (V) Zihniyet, dönemden döneme değişim gösterir.

11. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.    B) II.    C) III.   D) IV.    E) V.


12. Aşağıdakilerden hangisi, Türk edebiyatının dönemlere 
ayrılmasındaki ölçütlerden biri değildir?

A) Coğrafi değişim    B) Din değişikliği    C) Bilimsel değişim    D) Lehçe ve şive farklılıkları    E) Kültürel değişim

Test 1  1. B    2. E    3. B    4. A    5. D    6. D    7. B    8. D    9. A    10. B    11. D    12. C

8
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir