Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 10. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz

Sabreyle gönül derdine dermân ere umma

Can atma oda bî-hude cânân ere umma

Gözün sadefinden nice dürdâne dökersin

Şol dişi güher dudağı mercân ere umma

Gel vasl dilersen ko bu feryâdı ey bülbül

Gül gonce gibi ağzı gülistân ere umma


  1. Bu dizelere bakılarak şiir ile ilgili aşağıdakilerden 
    hangisine kesin olarak ulaşılamaz?

A) Uyak örgüsüne

B) Nazım birimine

C) Temasına

D) Yazıldığı tarihe

E) Ahenk unsurlarına


I.

Biz erenler gerçeğiyiz

Has bahçenin çiçeğiyiz

Hacı Bektaş köçeğiyiz

Edep erkan yol bizdedir

II.

Süzme çeşmin gelmesin müjgan müjgan üstüne

Vurma zahm-ı sineme peykan peykan üstüne

2) Numaralanmış şiir örneklerinin nazım biçimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

           I.            II.

A) Nefes         İlahi

B) Nutuk       Gazel

C) Nefes         Gazel

D) Kaside        İlahi

E) Nutuk         Nefes


Dinî temellere bağlı Halk Edebiyatı nazım şekillerinden

ilahilerin Alevi-Bektaşî aşıklarınca yazılanlarına denir.

Konusu genellikle tasavvuftaki vahdetivücud, Alevi-

Bektaşî ilkeleri, tarikat kurallarıyla ilgilidir. Dili sade bir

Türkçe olan bu nazım biçimi, biçim olarak koşmaya benzer.

3) Parçada özellikleri verilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nefes
B) Tuyuğ
C) Şathiye
D) Devriye
E) Nutuk


I. Beng Bade

II.Hadikatü’s Süeda

III. Su Kasidesi

IV.Leyla ile Mecnun

V.Risaletü’n Nushiyye

4) Yukarıda numaralanmış eserlerden hangisi Fuzuli’ye ait değildir?

A)I.      B) II.     C) III.     D) IV.   E) V.


Karnum açdur karnum açdur karnum aç

Rahmet itgil Tanrı bana kapu aç

Uçmak aşından dilerven bir çanak

Nûr hamîrinden iki üç bazlamaç

Rahmetün çokdur denizdür ey Çalab

Rahmetün eksülmeye sen çok saç

5) Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kafiye düzeni aa, ba, ca, … şeklindedir.

B) Mesnevi şeklinde yazılmıştır.

C) Arapça ve Farsça sözcükler de kullanılmıştır.

D) Teşbih ve nida sanatları vardır.

E) Ahenk unsurlarına yer verilmiştir.


I.

Benüm bir istegüm vardur Kerim’den

Münkir bilmez evliyânun hâlinden

Kaygusuz’am ayrı düşdüm pirimden

Ağlar gelür şahum Abdal Mûsâ’ya

II.

Miskîn Yûnus bîçâreyem

Başdan ayağa yâreyem

Dost ilinden âvâreyem

Gel gör beni aşk neyledi

6) Aşağıdakilerden hangisi bu şiirlerin ortak özelliği  değildir?

A) Oğuz Türkçesinin özelliklerini yansıtmaktadır.

B) Nazım birimi dörtlük, ölçüsü hece ölçüsüdür.

C) Dili kendi dönemine göre ağır, süslü ve sanatlıdır.

D) Her iki şiir tasavvufi düşünceyi tansıtmaktadır.

E) Şairin mahlası bulunduğundan şiirlerin son dörtlüğüdür.

I. 13.yy.dan itibaren Oğuz Türkçesi, Arapça ve Farsçanın etkisiyle değişikliğe uğramıştır.

II.Tasavvuf öğretisi eserlerde kendini hissettirir.

III. Edebiyatımızda yüksek zümre edebiyatının başlangıç eserleri verilmiştir.

IV.Ürünler Arap alfabesiyle yazılmış olup tamamen sade bir dil kullanılmıştır.

V. Eserler Anadolu’nun İslamlaşmasına katkı sağlamıştır.

7)  13-14 yy. Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki ilk ürünleri ile ilgili numaralanmış cümlelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) I.  B) II.    C) III.   D) IV.    E) V.


I.

Hâsılım yoh ser-i kûyunda belâdan gayrı

Garazım yoh reh-i aşkında fenâdan gayrı

Ney-i bezm-i gamem ey âh ne bulsan yele ver

Oda yanmış kuru cismimde hevâdan gayrı

II.

Gökyüzünde İsa ile

Tur dağında Musa ile

Elindeki âsâ ile

Çağırayım Mevlâm seni

8) Numaralanmış dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) şiir gazel, II. şiir ilahiden alınmıştır.

B) Her iki şiirde de ahenk unsurları bulunmaktadır.

C) İlahinin dili sade, gazelinki ağır ve süslüdür.

D) Her iki şiir de sözlü dönem ürünleridir.

E) şiirde uyak düzeni aa, ba, … II. şiirde ise aaab’dir.


9) Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi dili ve nazım 
birimi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Gazel

B) Nefes

C) İlahi

D) Şathiye

E) Devriye


I. 13. yüzyılda Anadolu’da konuşma dili olarak Arapça ve Farsça, Türkçeden daha etkilidir. ( )

II.Türk edebiyatında tasavvuf konusunu esas alan ve bu düşünceyi işleyen bir edebiyat oluşmuştur. ( )

III. Hece ölçüsü ve aruz ölçüsü kullanılmıştır. ( )

IV.  Şiirler didaktik özellik ifade edilerek yazılmıştır. ( )

V.Nazım birimi dörtlüktür, beyitle yazılmış şiirlere rastlanmaz.( )

10) Anadolu’daki ilk ürünlerle ile ilgili yargılardan doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazıldığında doğru sıralama  aşağıdakilerden hangisi olur?

       I.    II.     III.    IV.    V.

A) (Y)   (Y)    (D)    (D)     (Y)

B) (D)   (Y)    (Y)    (D)     (Y)

C) (Y)    (D)    (D)    (Y)     (Y)

D) (D)   (Y)    (D)     (Y)     (Y)

E) (Y)   (D)    (D)     (D)    (Y)


Şairler Terimler

Sultan Veled Tuyuğ

Pir Sultan Abdal Nefes

Hoca Dehhânî Mesnevi

Hacı Bayram-ı Veli Gazel

Kadı Burhanettin

11) Şair ve terimler eşleştirildiğinde hangi şairin karşıladığı terim yoktur?

A) Hacı Bayram-ı Veli

B) Hoca Dehhânî

C) Kadı Burhanettin

D) Pir Sultan Abdal

E) Sultan Veled


12) Aşağıdakilerden hangisi nefes türü için söylenemez?

A) Nefeslerde Hz. Peygamber, Hz. Ali, ehlibeyit sevgisi ve vahdetivücut gibi konular işlenir.

B) Yunus Emre, Mevlana bu türün önemli isimleridir.

C) Nazım birimi dörtlüktür, dörtlük sayısı 3-7 arasında değişir.

D) Genellikle hece ölçüsüyle yazılır ve söylenir.

E) Nefesler, Bektaşi tekkelerinde düzenlenen törenlerde özel makamlarla okunur.

Test 8   1. D   2. C    3. A   4. E   5. B    6. C   7. D   8. D   9. A    10. E    11. A    12. B

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir