Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

11. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 4 Soruları ve Cevapları Çöz

11. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz

Ana Sayfa / E-Kurs / 11. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz

1) Aşağıdakilerden hangisi  I. TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı önlemlerden biri değildir?
A) Hıyanetivataniye Kanunu’nun çıkarılması
B) İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması
C) Ankara müftüsünden karşı fetva alınması
D) Takririsükun Kanunu’nun çıkarılması
E) İstanbul hükümeti ile ilişkiler kesildi

2) Amasya Genelgesi’nin;
• Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.
• Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
maddelerinden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangilerine ulaşılabilir?
I.   Kurtuluş Savaşı’nın sebebi ortaya konmuştur
II.  Milli mücadelenin amaç ve yöntemi belirlenmiştir
III. Millet iradesine dayalı devlet düşüncesi vardır
IV. Padişaha doğrudan tepki vardır

A) I ve II
B) II ve IV
C) I, II ve III
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV

3) Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin özelliklerinden değildir?
A) Toplanış şekli bölgeseldir.
B) İlk kez millet iradesinden bahsedilmiştir.
C) İlk kez milli sınırlardan bahsedilmiştir.
D) Manda ve himaye reddedilmiştir.
E) Aldığı kararlar bakımından ulusaldır.

4) Sivas Kongresi’nden sonra Damat Ferit Paşa’nın istifa etmek zorunda kalmasının önemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Padişah Temsil Heyeti’ni desteklemiştir
B) Osmanlı Hükümeti’ne karşı ilk siyasi başarı elde edilmiştir
C) İtilaf Devletleri Temsil Heyeti’ni tanımıştır
D) İtilaf Devletleri’yle iş birliği yapılmıştır
E) Temsil Heyeti resmen tanınmıştır

5) Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi’nin özelliklerinden biridir?
A) Osmanlı Hükümeti’nin görevini yerine getirmediğinin ilk kez belirtilmesi
B) Milli Mücadele’nin yönteminin belirlenmesi
C) Manda ve himaye fikrinin ilk kez reddedilmesi
D) Mustafa Kemal’in sivil olarak katıldığı ilk kongre olması
E) Tüm cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olarak birleştirilmesi

6) Sevr Anlaşması’nın (10 Ağustos 1920) hukuken geçersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Padişah’ın imzalamaması
B) Türk halkının istememesi
C) Mebusan Meclisi’nin onayından geçmemesi
D) Mustafa Kemal’in karşı çıkması
E) TBMM’nin onayından geçmemesi

7) Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaş- ması’ndan sonra ortaya çıkan milli cemiyetlerin ortak özelliklerinden değildir?
A) Sivas Kongresi’nde birleştirilmeleri
B) Bölgesel nitelikte olmaları
C) Bağımsızlık duygusuyla kurulmaları
D) Ulusal egemenliği gerçekleştirmek istemeleri
E) İşgallere karşı çıkmaları

8) I.    Amasya Genelgesi – Milli Mücadele’nin yöntemi belirlenmiştir.
II.   Amasya Görüşmesi – Mebusan Meclisi’nin açılması kararı
III. Sivas Kongresi – Temsil Heyeti’nin yürütme gücünü kullanması
IV. Havza Genelgesi – Mustafa Kemal’in askerlikten ayrılması
V.  Mebuslar Meclisi – Mustafa Kemal’in Ankara’dan mebus seçilmesi
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?
A) I ve II
B) III ve V
C) IV ve V
D) II, IV ve V
E) III, IV ve V

9) Mustafa Kemal’in Meclis’in yetkileri ve hükümetin kurulması konusunda verdiği 24 Nisan önergesinde “Geçici bir hükümet başkanı tanımak doğru değildir.” denilerek TBMM’nin üstünde bir güç olmadığı belirtilmiştir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
I.   İstanbul Hükümeti’nin yok sayıldığına
II.  Meclis’in bağımsız olduğuna
III. Kabine sisteminin kabul edildiğine
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

10) İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesinin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mebusan Meclisi’nin açılması
B) Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun oluşturulması
C) TBMM’nin açılması
D) Sivas Kongresi’nin yapılması
E) Kuvayımilliye’nin kurulması

11) Osmanlı Devleti 1878’de kaybettiği Kars, Ardahan ve Batum’u 1918’de Brest Litovsk Anlaşması’yla Ruslardan geri aldı. Ermenilerin Doğu Anadolu’daki hak iddialarının geçersizliği General Harbord Raporu ile tescillenmişse de İngiltere Doğu Anadolu üzerinde Sevr hayali kuran Ermenileri desteklemeye devam etti. Bu desteklerin sonucu olarak saldırıya geçen Ermeniler, Kazım Karabekir komutasındaki Türk ordusu karşısında bozguna uğradı. TBMM’nin ilk askeri başarısıyla Ermeniler, Sevr hayalinden 3 Aralık 1920’de Gümrü Anlaşması ile uyandılar ve Doğu Anadolu üzerindeki isteklerinden vazgeçtiler.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Kurtuluş Savaşı’nda Ruslarla savaş yapılmıştır.
B) General Harbord Raporu Türklerin haklılığını ortaya koymuştur.
C) İngilizler bölgeye Ermeniler yoluyla nüfuz etmeye çalışmıştır.
D) Ermeniler Gümrü Anlaşması ile Doğu Anadolu’dan vazgeçmişlerdir.
E) TBMM’nin ilk askeri başarısı Doğu Cephesi’nde kazanılmıştır.

12) Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra Antalya ve Konya illeri hangi devlet tarafından işgal edilmiştir?
A) İngiltere
B) Fransa
C) ABD
D) Yunanistan
E) İtalya

Test 5  1. D   2. A   3. B   4. B   5. E   6. C   7. D   8. C   9. C   10. C   11. A   12. E

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir