E-KursTarih Kazanım Kavrama Testleri

12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 11 Soruları ve Cevapları Çöz

12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 11 Soruları ve Cevapları Çöz

1) İslamiyet’in ortaya çıktığı dönemde Kök Türk Devleti Çin’in baskıları sonucunda yıkılmış, yerine Orta Asya ve Batı Türkistan’da birçok farklı yeni Türk devletleri kurulmuştur. Bu devletler Gök Tanrı, Şamanizm, Maniheizm ve Budizm gibi farklı dinleri benimsemişlerdir.

Buna göre;
I-  Kök Türk Devleti ile Çin arasında mücadele olduğu,
II- Kök Türk Devleti’nin yıkılması ile Orta Asya’da Türk siyasi birliğinin kurulamadığı,
III-Türk Devletlerinin tek tanrılı dinlere inandığı
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

2) Türklerin İslamiyet’i benimsemesiyle Orta Asya ve Horasan’da İslam Kültürüne dayanan yeni bir medeniyet ortamı oluşmuştur.
 Buna göre;
I-  Orta Asya ve Horasan’da İslamiyet’ten önce Çin kültürünün hakim olduğu,
II- Türk Kültürü’nün İslam Medeniyeti’nden etkilendiği,
III-Müslümanlığı kabul eden Türklerin yeni bir uygarlık inşa etmeye başladığı
durumlarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I                 B) Yalnız II            C) I ve II               D) I ve III               E) II ve III

3) Hz. Ömer döneminde Müslümanlarla Türkler komşu olmuş, Hz. Osman döneminde ise mücadeleler başlamıştır. Bu mücadeleler Emeviler döneminde şiddetlenmiş, Abbasiler döneminde ise Türkler İslamiyet’i kitleler halinde benimsemiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez?
A) Müslümanlar Türklere İslamiyet’i zorla kabul ettirmiştir
B) Müslümanlarla Türkler arasında dönem dönem mücadeleler yaşanmıştır
C) Türklerle Müslümanlar arasındaki mücadeleler aynı şiddette olmamıştır
D) Hz. Muhammed döneminde Türklerle Müslümanlar arasında münasebet olmamıştır
E) Türklerle Müslümanlar arasındaki ilk karşılaşma Dört halife döneminde gerçekleşmiştir

4)  Eser                     Yazar
I. Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig
II .Kaşgarlı Mahmut Divanı Lügatit Türk
III .Edip Ahmet Atabetül Hakayık
IV. Mevlana Marifetname
V. Ahmet Yesevi Divanı Hikmet
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) I         B) II         C) III          D) IV         E) V

5) Talas Savaşı sonucunda Türkler İslamiyet’i yakından tanıyarak kitleler halinde Müslüman olmaya başlamışlardır. Bununla birlikte bu savaşta Müslümanların eline esir düşen Çinliler aracılığıyla, Çin dışında ilk kez Semerkant’ta kâğıt üretilmeye başlanmıştır
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Türklerin büyük bir kısmının Talas Savaşı öncesi Müslüman olduğu
B) Talas Savaşı’nın kültür tarihi açısından önemli olduğu
C) Müslümanların kağıt üretimini Türklerden öğrendiği
D) Dünyaya kâğıt üretiminin Türkler aracılığıyla yayıldığı
E) Talas Savaşı’nda Türklerin Çinlilere karşı galip geldiği

6) İlk Türk İslam Devletleri üzerine bir araştırma yapan Elif;
I-  İlk kez sultan unvanını kullandıkları,
II- İslamiyet’i Kuzey Hindistan’a yaydıkları,
III-Dandanakan Savaşı ile yıkılma sürecine girdikleri, sonucuna ulaşmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Elif’in araştırma yaptığı devlettir?
A) Karahanlılar
B) Hazarlar
C) Memlükler
D) Selçuklular
E) Gazneliler

7) Türklerin İslamiyet öncesindeki Gök Tanrı dini ile İslam dini arasında tek tanrı inancı, ahiret inanışı, hoşgörü ve ahlak anlayışı gibi konularda önemli benzerlikler bulunmaktadır. Bunun da etkisiyle Türkler İslamiyet’i kitleler halinde kabul etmiştir.

Bu bilgiye dayanarak,
I-  Türklerin İslamiyet’ten önce tek tanrı inancına sahip olduğu
II- Türklerin İslamiyet’i kolay benimsediği
III-Müslüman nüfusun arttığı
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II    C) I ve II       D) II ve III                    E) I, II ve III

8)  İslamiyet öncesi Türk inanışında;
I-  Gök Tanrı’ya inanılmış,
II- Ölümden sonra iyi insanların ödüllendirilerek Uçmağ’a, kötülerin ise cezalandırılarak Tamu’ya gideceğine inanılmış,
III-Hırsızlık, yalancılık ve adaletsizlik yasaklanmıştır.
Bu bilgilere dayanarak İslamiyet öncesi Türk inanışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Tek tanrılı anlayışının hakim olduğu
B) İslam ahlak anlayışıyla benzerlik gösterdiği
C) Cennet ve cehennem inancının olduğu
D) Ahiret inancının olduğu
E) Gök Tanrı dininin İslamiyet’ten etkilendiği

9) •  Türkler, Abbasiler döneminde Bizans akınlarına karşı Müslümanları korumuştur.
• Gazneliler döneminde İslamiyet Hindistan’a kadar ulaşmıştır.
• Büyük Selçuklular, Anadolu’da İslamiyet’i yaymıştır.
• Türkiye Selçukluları, İslam dünyasını Haçlı saldırılarına karşı korumuştur.
Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisini gösterir?
 A) Türkler İslamiyet’i kolay benimsemiştir
B) İslam Dünyası, Türkleri tehlikelere karşı korumuştur
C) Türkler, Haçlı dünyasını tehdit etmiştir
D) Türkler İslamiyet’in yayılması ve korunmasında etkin olmuştur
E) Müslümanlar Türk kültüründen etkilenmiştir

10) Orta Asya’da kurulan ilk Türk İslam devleti olan Karahanlılar İslamiyet öncesi Türk devletlerinde benimsenen ikili yönetim anlayışını devam ettirmiştir. Bunun sonucunda hanedan üyeleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar devletin doğu ve batı olmak üzere ikiye bölünmesine neden olmuştur.
Buna göre Karahanlılar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez?
A) İslamiyet öncesi Türk devlet geleneğini devam ettirdiği
B) Orta Asya’da kurulan ilk Türk devleti olduğu
C) Taht kavgalarının yaşandığı
 D) Siyasi otoritenin zayıfladığı
E) Veraset sisteminde değişiklik olmadığı

11) Gazneli Mahmut, İran’da bulunan Şii Büveyhoğulları üzerine sefer düzenleyerek Abbasi halifesini Şii baskısından kurtarmış ve bu hizmetine karşılık İslam halifesinden “sultan” unvanını almıştır. Bununla birlikte Sultan Mahmut, Abbasi halifeleri adına para bastırarak hutbe okutmuştur
buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Sultan Mahmut’un İslam halifesinin koruyuculuğunu üstlendiği
 B) Abbasi Devleti üzerinde Şii baskısı olduğu
C) Şii Büveyhoğulları ile mücadele edildiği
D) Gaznelilerin İslam kültüründen etkilendiği
E) Şiilerin İslam dünyasının etkin gücü olduğu

12) Yusuf Has Hacip, mutluluk veren bilgi anlamına gelen Kutadgu Bilig’de; birey, toplum ve devlet yaşamının en iyi şekilde düzenlenmesinde gerekli olacak bilgi, düşünce ve anlayışların neler olması gerektiğini, bunların hangi yollarla elde edilebileceğini ve nasıl faydalanılacağını ele almıştır.
Buna göre Kutadgu Bilig’in;

I- İlk Türk İslam eseri olduğu,
II- Eserin Türkçe yazıldığı,
III- Siyasetname olduğu
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I                 B) Yalnız II                C) Yalnız III       D) I ve III                    E) II ve III

Test 11   1. C  2. A   3. A   4. D   5. B   6. E   7. E   8. E   9. D   10. B   11. E   12. C

Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0