Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları
TIKLAYINIZ

12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 11 Soruları ve Cevapları Çöz

5. Sınıf Matematik Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz

Ana Sayfa / E-Kurs / 12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 12 Soruları ve Cevapları Çöz

E Kurs Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 12 Soruları ve Cevapları Çöz12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 12 Soruları ve Cevapları Çöz

1) Sultan Melikşah’ın ölümü ile birlikte Büyük Selçuklu Devleti’nde taht kavgaları ve karışıklıklar başlamıştır. 1092 ile 1118 yılları arasını kapsayan bu dönemde ülke yönetimi Mahmut, Berkyaruk, Mehmet Tapar ve Sencer arasındaki taht kavgalarıyla bunalımlı geçmiştir.
Yalnız bu bilgiye dayanarak
I. Fetih hareketlerinin devam ettiği
II. Devletin siyasi otoritesinin zayıfladığı
III. Fetret devri yaşandığı
 durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

2) I. Tuğrul ve Çağrı Beyler 1035 yılında Gazneliler’in hakimiyetinde olan Horasan’a ani bir taarruz düzenleyerek Merv, Nişabur ve Serahs bölgelerini ele geçirmişlerdir.
II.  1038 Serahs Savaşı ile Gazne ordusu ağır bir yenilgiye uğratılmıştır.
III. Nihayet 1040 Dandanakan Savaşı sonucunda Selçuklular üstünlüğü kesin olarak ele geçirmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez?
A)
Selçuklular Gaznelilere ait topraklara yerleşmek istemişlerdir
B) İki devlet arasında yapılan mücadeleleri Gazneliler kaybetmiştir
C) Seçukluların Gazneliler’e üstünlüğü aşama aşama gerçekleşmiştir
D) Selçuklular bölgede giderek güç kazanmıştır
E) Büyük Selçuklu Devleti resmen kurulmuştur

3) Sultan Alp Arslan Malazgirt Zaferi sonrasında “Toprak fethedenin malıdır.” demiştir. Buna göre;
I. Anadolu’nun kısa sürede Türkleşmesini sağlamak
II. Selçuklu hanedan üyelerini yönetimden uzaklaştırmak
III. İslam dünyasında saygınlığını artırmak durumlarından hangilerini amaçlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

4) Tuğrul Bey döneminde Bizans İmparatorluğu ile Pasinler Savaşı yapılmıştır. Bu savaş Selçuklu ile Bizans arasındaki ilk önemli savaştır. Savaş sonrasında yapılan antlaşma ile Bizans, İstanbul’daki caminin onarılmasını, bu camide hutbenin Abbasi halifesi ve Tuğrul Bey adına okunmasını kabul etmiştir
 Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Tuğrul Bey’in İslam dünyasındaki saygınlığının arttığı
B) Pasinler Savaşından önce Bizans İmparatorluğu ile savaş yapılmadığı
C) Savaşı Bizans İmparatorluğu’nun kazandığı
D) Abbasi Halifesinin Tuğrul Bey’e bağlılığını bildirdiği
E) Bizans’ın Selçuklu hakimiyetine girdiği

5) Selçuklularda devlet hanedanın ortak malı olduğundan şehzadeler küçük yaşlardan itibaren, iyi bir devlet adamı ve asker olarak yetiştirilmek üzere bir atabey nezaretinde eyaletlere melik olarak gönderilmişlerdir. Atabeyler şehzadelerin devlet adamı olarak yetişmelerinde ne kadar faydalı olmuşsalar da onları sultanlığa kışkırtmak suretiyle o derece zararlı olmuşlardır. Atabeyler hanedanın zayıfladığı dönemlerde ise bölgesel hükümetler kurarak devletin çöküşünde etkili olmuşlardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez?
A) Atabeyler taht kavgalarına neden olmuştur
B) Atabeylik hanedanın erkek çocuklarının eğitimi için oluşturulan bir kurumdur
C) Şehzadelerin devlet yönetiminde deneyim kazanmaları amaçlanmıştır.
D) Atabeyler siyasi otoriteye karşı gelmemiştir
E) Siyasi otorite zayıfladığında bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir

6) Dandanakan Zaferi sonrasında Tuğrul Bey, Selçuklu sultanı ilan edilmiş, Merv başkent yapılmış ve fethedilecek yerlerle, komutanlar tespit edilerek kısa sürede yeni fetihler gerçekleşmiştir. Bu bilgiye dayanarak
I. Yükselme döneminin yaşandığı,
II. Devletin sınırlarının genişlediği,
III.Yönetim anlayışının değiştiği
durumlarından hangileri ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

7) Sultan Tuğrul, 1055 yılında Bağdat’a girerek Büveyhi Hükümdarlığına son vermiş ve Abbasi halifesini Şii baskısından kurtarmıştır. Ardından Fatimi saldırılarını bertaraf ederek Abbasi Devleti’ni yeniden güçlendirmiştir. Sultan Tuğrul bu hizmetleri karşılığında, halife tarafından “Doğunun ve batının sultanı” unvanıyla ödüllendirilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Sultan Tuğrul, Abbasi Devleti’nin otoritesini yeniden tesis etmiştir
B) Abbasi Devleti, Şii baskısına maruz kalmıştır
C) Türkler İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmiştir
D) İslam Devletinde yeni bir dönem başlamıştır
E) Selçuklu Devleti ile Fatimi Devleti arasında mücadele yaşanmıştır

8) Melikşah döneminde Büyük Selçuklu Devleti’nin sınırlarının Orta Asya’dan İstanbul Boğazı’na; Umman Denizi’nden Aral Gölü’ne kadar genişlemesinin aşağıdakilerden hangisini gösterdiği savunulabilir?
A)
Fetih hareketlerinin hız kaybettiği
B) Anadolu’da fetih hareketlerinin sona erdiği
C) Devletin yükselme döneminde olduğu
D) Melikşah’tan sonra devletin zayıfladığı
E) İstanbul’un fethinin gerçekleştiği

9) Büyük Selçuklu Devleti’nde devletin genel işlerinin görüşülüp yürütüldüğü büyük divana “divanısaltanat” denilmiştir. Büyük divandan başka devletin mali, askeri, adli ve diğer işlerine bakan divanlar da bulunmaktadır
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Divan yalnız adli işlerle ilgilenmiştir

B) Divan Selçuklu Devleti ile ortaya çıkmıştır

C) Divan teşkilatına vezirler başkanlık yapmıştır

D) Devlet işleri daha kolay yürütülmek istenmiştir

E) Divan teşkilatının üyeleri seçimle belirlenmiştir

10) Türk tarihinin en büyük meydan savaşlarından biri olan Malazgirt Savaşı, Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Savaştan sonra sürekli artan göçler ve akınlarla Anadolu’nun yeni Türk yurdu olmasının önü açılmıştır. Sultan Alp Arslan “Toprak fethedenin malıdır” diyerek Türk tarihinde yeni bir dönemin başlamasını sağlamıştır.
Bu bilgiye dayanarak,
I. Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir
II. Anadolu’da Türk beyliklerinin oluşumuna zemin hazırlamıştır
III. Anadolu’nun Türkleşme süreci başlamıştır
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A)
Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

11) Selçuklular’da esnafın kendi aralarında kurdukları teşkilatlanmaya fütüvvet denmiştir. Bu teşkilatta her zanaat kolunun bir loncaya bağlı olması ve loncaların meslek gruplarını kontrol altında tutmasının aşağıdakilerden hangisini gösterdiği söylenebilir?
A) Esnaf birliğinin sağlanmaya çalışıldığı
B) Loncaların kontrole kapalı olduğu
C) Tüm meslek gruplarının tek bir loncaya bağlı olduğu
D) Loncaların sadece Müslümanlardan oluştuğu
E) Esnafların loncaları denetlediği

12)  • Sultan Mahmut, İran’da bulunan Şii Büveyhi Hükümdarlığı’na sefer düzenleyerek Abbasi halifesini Şii baskısından kurtarmıştır.
• Sultan Tuğrul, Bağdat’a gelerek Büveyhi Hükümdarlığı’na son vermiş, Fatimi saldırılarını engelleyerek Abbasi halifesini Şii baskısından kurtarmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Türk İslam hükümdarları Abbasi halifesinin koruyucusu olmuştur
B) Türkler İslam dünyasının dini lideri olmuştur
C) Türk İslam devletleri Şiilerle mücadele etmiştir
D) İslam dünyasında Sunni- Şii çatışması yaşanmıştır
E) Abbasiler ile Şii devletleri arasında mücadeleler yaşanmıştır

Test 12   1. E   2. E   3. A   4. A   5. D   6. B   7. D   8. C   9. D  10. E   11. A   12. B

Bu içeriğe emoji ile tepki ver

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!