Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 12. Sınıfların Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

12. Sınıfların Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıfların Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz

I. Şiire başlık konmaz; her şiir, redif veya türünün adı ile anılır.

II. Her şairin kullandığı mazmunlar (kalıplaşmış sözler) birbirinden farklıdır.

III. Arap ve Fars edebiyatlarının etkisindedir.

IV. İnsanın iç dünyasına yönelik, soyut bir edebiyattır.

V. Ne söylendiğinden çok nasıl söylendiği önemlidir.

1. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisi divan edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?

A) I. B) II. C) III.   D) IV.   E) V.

 

Ömrünü ilim öğrenmekle geçirmiş Türk bilginidir. Dinî ilimlerden başka matematik, astronomi gibi ilimleri, Latince ve Fransızcayı öğrendi. Batı ilimlerine ilk pencereyi açan, devrine göre çok ileri düşünen bir bilgindir. Fikir tarihimize tarih, coğrafya, toplumbilim alanlarında her biri Batı anlayışıyla yazılmış ciddi emek ürünü eserler bırakmıştır. Cihannüma ve Fezleke önemli eserlerindendir.

2. Bu parçada tanıtılan ünlü Türk bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mercimek Ahmet

B) Seydi Ali Reis

C) Naima

D) Evliya Çelebi

E) Kâtip Çelebi

 

3. Aşağıdakilerin hangisinde Nedim’le ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

A) Divan edebiyatına şarkı biçimini getirmiş, gazelleriyle ün yapmıştır.

B) Hece ölçüsünü de denemiş heceyle bir türkü yazmıştır.

C) Tasavvufla ilgilenmemiş, şiirlerinde din dışı konuları işlemiş, hayatın güzelliklerini dile getirmiştir.

D) Hayatın gelip geçici olduğunu, insanın acı çekerek olgunlaşabileceğini dile getiren şiirler yazmıştır.

E) Şiirlerinde mahallî unsurlara yer vermiş, diğer divan şairlerine göre daha sade bir dil kullanmıştır.

 

4. Aşağıdakilerden hangisinde divan edebiyatı nazım biçimleri bir arada verilmiştir?

A) Türkü – Şarkı – Gazel – Kaside

B) Koşma – Tuyuğ – Gazel – Tahmis

C) Kaside – Gazel – Şarkı – Semai

D) Murabba– Kaside – Varsağı – Muhammes

E) Tardiye – Şarkı – Rubai – Kıt’a

 

16. yüzyılın en güçlü şairlerindendir. Arapça, Farsça, Türkçe divanı olan tek şairdir. Eserlerini Azeri lehçesiyle yazmıştır. Divan edebiyatının en lirik şairi olarak kabul edilmektedir. Ona göre yaşamın anlamı acı çekmekle özdeştir. Platonik bir aşk arayışı vardır. Din dışı konularda yazmakla birlikte tasavvuftan da etkilendiği bilinmektedir. Kendisine bağlanan maaşı almasında güçlük çıkaran memurları şikayet etmek için yazdığı “Şikâyetname” adlı mektubu edebiyatımızdaki en ünlü yergilerden biridir.

5. Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Âşık Paşa

B) Taşlıcalı Yahya

C) Fuzuli

D) Nefi

E) Şeyh Galip

 

I. Öğretici bir amacı olan bilim ve kültür konularında yazılmış eserlerin çoğu orta nesir özelliği taşır.

II. Divan nesrinin önemli eserlerinden olan Kâtip Çelebi’nin “Kabusname’’si süslü nesir örneğidir.

III. Süslü nesirde “seci”lere çok yer verilmiş, şiirsel bir dil kullanılmıştır.

IV. Konu ve anlamın ikinci plana itildiği süslü nesirde yazarların amacı ustalık göstermektir.

V. Şairlerin yaşamını anlatan, şiirlerinden örnekler veren tezkireler edebiyat tarihinin yerini tutar.

6. Yukarıda numaralı cümlelerden hangisinde divan nesri ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.  B) II.   C) III.   D) IV.  E) V.

 

7. Aşağıdakilerden hangisinde bir sanatçı, kendisine ait olmayan bir yapıtla birlikte verilmiştir?

A) Süleyman Çelebi – Vesiletü’n Necat

B) Mevlâna – Mektubat

C) Şeyhî – Hüsrev ü Şirin

D) Ali Şir Nevai – Tazarruname

E) Şeyh Galip – Hüsn ü Aşk

 

8. Kaside ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Kafiye düzeni aa, bb, cc, dd, … şeklindedir.

B) Konusuna göre türlere ayrılır.

C) Şairin mahlasının bulunduğu beyte “taç beyit” denir.

D) İlk beytine matla, son beytine makta denir.

E) Beyit sayısı 33 ile 99 arasındadır.

 

9. Aşağıdaki cümlelerde divan sanatçıları ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Mevlâna’nın oğlu olan Sultan Veled ömrü boyuncaMevlevilik tarikatını yaymaya çalışmıştır.

“İbtidaname, İntihaname, Rübabname” adlı Farsçaüç mesnevisi vardır.

B) yy.da yaşayan, Divan Edebiyatı’nın kurucusu sayılan Hoca Dehhani, devrindeki şairler dinî eserler

verirken bütün eserlerini din dışı konularda yazmıştır.

C) Fatih Sultan Mehmet’in sohbet arkadaşı, hocası ve veziri olan Şeyyat Hamza, bir ara Fatih’in gazabına

uğramış, vezirlik rütbesi alınmış ve hapsedilmiş ise de “Kerem” redifli kasidesiyle idamdan kurtulmuştur.

D) Bağdat doğumlu olan Nesimî için “Divan şiirinin Yunus Emre’si” denilebilir. Şiir ve düşüncelerinin şeriata

aykırı görülmesi yüzünden Halep’te derisi yüzdürülerek öldürülen sanatçı tuyuğlarıyla tanınmıştır. Farsça ve Türkçe ile yazılmış iki Divan’ı da vardır.

E) Uzun yıllar divan kâtipliği yapmış olan Ahmedi, ömrünün çoğunu Bursa’da geçirmiştir. Büyük bir Divan’ı ile Cemşid ü Hurşid adlı mesnevisi vardır.

 

10. “Gazel” ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Uyak düzeni aa, ba, ca… şeklindedir.

B) Genellikle sevgi, güzellik, aşk gibi konular işlenir.

C) En az beş, en çok on beş beyitten oluşur.

D) İlk beytine matla, son beytine makta denir.

E) Öyküleme gerektiren konular bu türde işlenir.

 

Sağlam bir medrese eğitimi gören, çok geniş bir bilgi ve kültür birikimine sahip olan şair, 16. yüzyılın ve Türk edebiyatının en tanınmış şairlerindendir. Şaire göre insan kısa ömrünü iyi değerlendirmeli; gam, keder ve üzüntüyü bir kenara bırakmalı; elden geldiğince zevk ve eğlence içinde ömür geçirmelidir. Şairin en meşhur eseri Divan’ıdır. Bunun dışında dinî konularda tercüme mensur eserleri de vardır. Kanuni’ye yakınlığıyla tanınan şair, onun ölümü üzerine bir mersiye de yazmıştır.

11. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baki

B) Nabi

C) Necati

D) Fuzuli

E) Şeyh Galip

 

13. yüzyıl tasavvuf şairlerinden olan sanatçının Türkçe yazılmış herhangi bir eseri yoktur. Buna karşın şair

“Her ne kadar Farsça söylüyorsam da aslım Türk’tür.” anlamına gelen Farsça bir dize ile aslının Türk olduğunu

belirtmiştir. Sanatçı, Allah’a akıl ve kıyasla değil gönül ve aşk yoluyla varılacağını savunur ve aşkı yüceltir.

Divan-ı Kebir ve Mesnevi sanatçının belli başlı eserleridir.

12. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şeyh Galip

B) Mevlâna

C) Hoca Dehhani

D) Yunus Emre

E) Sultan Veled

Test 8  1. B    2.   3. D   4. E    5. C    6. B    7. D   8. A     9. C    10. E    11. A    12. B

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir