Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / KPSS Soruları / 2016 Kasım KPSS Ortaöğretim Soruları / 2016 Kpss Ortaöğretim Tarih Soruları ve Cevapları

2016 Kpss Ortaöğretim Tarih Soruları ve Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


2016 Kpss Ortaöğretim Tarih Soruları ve Cevapları

20 Kasım 2016 yılında yapılan Kpss Ortaöğretim Tarih Sorularının Cevapları 

20 Kasım 2016 tarihinde yapılan KPSS Ortaöğretim Tarih sorularının cevaplarını sizlerle paylaşıyoruz. Umarız ki iyi bir puan alıp güzel yerlere atanırsınız. 

1. Teoman

Mete Han

Kutluk Kağan

Yukandakilerden hangileri Asya Hun Devleti’ne hükümdarlık yapmıştır?

 1. Yalnız I
 2. Yalnız II
 3. Yalnız III
 4. I ve II
 5. II ve III
 • Doğru cevap: D

***************

2. 1058 yılında Abbasî Halifesi’nin Tuğrul Bey’ e “Doğu’nun ve Bat’nın Sultanı” unvanını vermesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Büveyhîlerin Bağdat’taki hâkimiyetlerine son vermesi
 2. Gazneli Mesud’u Dandanakan Savaşı’nda yenmesi
 3. Bizans ordusunu Pasinler Savaşı’nda yenmesi
 4. Karahanlılara karşı başarı sağlaması
 5. Ani Kalesi’ni fethetmesi
 • Doğru cevap: A

***************

3. Anadolu Selçuklu Devleti’nde veliaht ilan edilen kişi ya başkentte bulunur ya da merkeze yakın bir şehre melik olarak görevlendirilirdi.

Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olduğu savunulamaz?

 1. Sultanın ölümü durumunda ülkede iç karışıklıkların çıkmasını önlemek
 2. Veliahtı devlet yönetimine hazırlamak
 3. Sultanın sefere çıkması hâlinde başkentin güvenliğini sağlamak
 4. Merkezî devlet yapısını devam ettirmek
 5. Şehirlerde valilerin yetkilerini artırmak
 • Doğru cevap: E

***************

4. Osmanlı tarihinde Osman Bey’in ardından devletin ikinci kumcusu olarak tanımlanan padişah aşağıdakilerden hangisidir?

 1. I. Bayezit
 2. I. Mehmet
 3. I. Murat
 4. Orhan Gazi
 5. II. Murat
 • Doğru cevap: B

***************

5. Osmanlı Devleti’nde;

ürün üzerinden vergi alınması,

üretimin tanma dayalı olması,

fethedilen toprakların padişaha ait olması

durumlanndan hangilerinin toprakların boş bırakılmasına izin verilmemesinin nedenleri arasında olduğu savunulabilir?

 1. Yalnız I
 2. Yalnız II
 3. Yalnız III
 4. I ve II
 5. I, II ve III
 • Doğru cevap: E

***************

6. Aşağıdakilerden hangisi OsmanlI Devleti’nin hâzinesinden sorumlu görevlidir?

 1. Nişancı
 2. Vezir-i Azam
 3. Defterdar
 4. Kadıasker
 5. Şeyhülislam
 • Doğru cevap: C

***************

7. İrad-ı Cedit hâzinesinin oluşturulmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

 1. İlk Türk matbaasının açılması
 2. Asâkir-i Mansure-i Muhammediyenin kurulması
 3. Yeniçeri Ocağının kaldırılması
 4. Nizam-ı Cedit ordusunun kurulması
 5. Yeni saraylar yapılması
 • Doğru cevap: D

***************

8. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklaması yanlıştır?

 1. Harem: Saray kadınlannın gündelik yaşamlarını geçirdikleri ve eğitildikleri saray bölümü
 2. Fetret Devri: Osmanlı Devleti’nde taht kavgalannın yaşandığı 1402-1413 yıllarını kapsayan dönem
 3. Has: Üst düzey devlet yöneticilerine verilen ve geliri yüz bin akçeden fazla olan dirliklerin ismi
 4. Cizye: Gayrimüslimlerden askerlik hizmeti karşılığı alınan vergi
 5. Sıbyan Mektebi: Padişah çocuklannın yetiştirildiği saray okulu
 • Doğru cevap: E

***************

9. Osmanlı Devleti’nin ilk resmî gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Ceride-i Havadis
 2. Takvim-i Vekayi
 3. Tercüman-ı Ahval
 4. Tasvir-i Efkar
 5. Tercüman-ı Hakikat
 • Doğru cevap: B

***************

10. Mustafa Reşit Paşa’nın Sultan Abdülmecit adına kaleme aldığı ve devlet idaresinde kökten değişikler öngören Tanzimat Fermanı, 3 Kasım 1839’da ilan edildiğinde pek çok açıdan yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu fermanla hedeflenen reformlar arasında yer almaz?

 1. Bütün vatandaşlann can ve mal güvenliğinin sağlanması
 2. Müsadere usulünün kaldırılması
 3. Meşruti yönetimin ilan edilmesi
 4. Vergi vermede adaletin sağlanması
 5. Askerlik süresinin kısaltılması
 • Doğru cevap: C

***************

11. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlıcılık düşüncesi doğrultusunda yapılan çalışmalardan biri olduğu söylenemez?

 1. Sened-i Ittifak’ın kabul edilmesi
 2. Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi
 3. Kanunuesasi’nin yürürlüğe girmesi
 4. Mebusan Meclisinin açılması
 5. Islahat Fermanı’nın yayımlanması
 • Doğru cevap: A

***************

12. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda Orta Asya Türkleri ile birleşmek için açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Irak
 2. Kanal
 3. Kafkas
 4. Çanakkale
 5. Yemen
 • Doğru cevap: C

***************

13. İtalyanlar Millî Mücadele yıllarında, Yunanlılar ve Fransızların yaptkları gibi baskı ve kor1<u metodunu takip etmeyip kendilerini halka sevdirme, benimsetme ve yöre halkıyla çatışmaya girmeden işgal bölgelerine nüfuz etme yolunu benimsemişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi İtalyanların bu politikasına örnek gösterilemez?

 1. Ankara Hükümetinin siyasi taleplerini tümüyle kabul etmeleri
 2. İşgal bölgelerinde ücretsiz sağlık, eğitim ve gıda hizmetleri sağlamaları
 3. Antalya-Burdur, Burdur-Korkuteli arasında otomobillerle yolcu taşıma hizmeti gerçekleştirmeleri
 4. Yunan işgali altında bulunan bölgelerdeki Türk tüccarlara “himaye vesikası” vermeleri
 5. Italyan askerlerinin çocuklara zaman zaman kartpostal ve çikolata dağıtmaları
 • Doğru cevap: A

***************

14. 16-25 Ağustos 1919 tarihinde toplanan Alaşehir Kongresi’nde, Yunan zulmüne karşı mücadeleye devam edileceği vurgulandıktan sonra, saltanat makamına bağlı olunduğu, bölgenin ve ülkenin kurtarılmasının amaçlandığı açıklanmıştır.

Buna göre Alaşehir Kongresi ile ilgili;

Osmanlı yönetimine karşı olunmadığı,

bağımsızlık vurgusu yapıldığı,

millî egemenliğin amaçlandığı çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

 1. Yalnız III
 2. I ve II
 3. I ve III
 4. II ve III
 5. I, II ve III
 • Doğru cevap: B

***************

15. Sivas Kongresi’nin, Erzurum Kongresi’ne göre daha az delegeyle toplanmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi ver almaz?

 1. Güvenlik endişesi
 2. Maddi imkânsızlıklar
 3. Bat Anadolu’da da kongrelerin toplanması
 4. Erzurum Kongresi’nin başarısız görülmesi
 5. Bazı bölgelerin işgal altında bulunması
 • Doğru cevap: D

***************

16.

 • Osmanlı Hükümeti vatanı koruyamaz ve istiklali sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır.
 • Mebuslar Meclisinin hemen toplanması ve hükümet işlerinin meclis tarafından kontrol edilmesi için çalışılacaktır.
 • Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.

Bu kararlar aşağıdaki kongrelerin hangisinde alınmıştır?

 1. Pozantı Kongresi
 2. Afyon Kongresi
 3. Erzurum Kongresi
 4. Edime Kongresi
 5. Balıkesir Kongresi
 • Doğru cevap: C

***************

17. Millî Mücadele Dönemi’nde yapılan;

I. Gediz,

II. Birinci İnönü,

III. İkinci İnönü,

IV. Kütahya-Eski şehir,

V. Sakarya

savaşlarının hangilerinde Türk askeri başarılı olmuştur?

 1. I, II ve III
 2. I, III ve IV
 3. I, II ve V
 4. II, III ve IV
 5. II, III ve V
 • Doğru cevap: E

***************

18. Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele sırasında gerçekleşen olaylardan biri değildir?

 1. İstiklal Marşı’nın kabulü
 2. TBMM’nin açılması
 3. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabulü
 4. Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin çıkarılması
 5. Yıldınm Ordulan Grup Komutanlığının kurulması
 • Doğru cevap: E

***************

19. 1929 yılında başlayan Dünya Ekonomik Krizi, Türkiye’de siyasal, sosyal ve ekonomik alandaki gelişmeleri etkilemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu krizin etkili olduğu dönemdeki gelişmelerden biri değildir?

 1. Devletçilik ilkesinin Cumhuriyet Halk Fırkasının programına girmesi
 2. Halkevlerinin faaliyete geçmesi
 3. Menemen’de rejim karşıt bir olayın çıkması
 4. İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi’nin toplanması
 5. Serbest Cumhuriyet Fırkası adıyla yeni bir muhalefet partisinin kurulması
 • Doğru cevap: D

***************

20. İtilaf Devletlerinin, Mudanya Ateşkes Anlaşmasından sonra yapılacak banş görüşmelerine, TBMM Hükümeti ile İstanbul Hükümetini birlikte davet etmeleri, aşağıdakilerden hangisine gerekçe oluşturmuştur?

 1. Saltanatın kaldırılmasına
 2. Nisab-ı Müzakere Kanunu’nun çıkanlmasına
 3. 1921 Anayasasının kabul edilmesine
 4. İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına
 5. Meclis-i Mebusanın kapatılmasına
 • Doğru cevap: A

***************

21. 17 Şubat 1926’da kabul edilen Türk Medeni Kanunu, aşağıdaki devletlerin hangisinin Medeni Kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır?

 1. Fransa
 2. İsviçre
 3. İtalya
 4. Almanya
 5. İngiltere
 • Doğru cevap: B

***************

22. “Biz, Batılılarne yaptıysa aynısını yapmak değil, nasıl yaptılarsa öyle yapmak istiyoruz.”

Atatürk Dönemi’nin tanıklarından olup Türk Tarih Kurumunun başkanlığını da yapan Haşan Cemil Çambel’in bu sözünden hareketle, Türk İnkılabı’nın Batılı modelden almayı hedeflediği temel unsur, aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Yöntem bilgisi
 2. Maddi destek
 3. Yetişmiş eleman
 4. Teknik araç
 5. Basılı kaynak
 • Doğru cevap: A

***************

23. Birinci TBMM’de kabul edilen kanunlardan biri de kömür havzalarında çalışan işçilerin sosyal hakları ve güvenlikleriyle ilgilidir.

Bu kanunun aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir?

 1. Halkçılık
 2. Laiklik
 3. İnkılapçılık
 4. Milliyetçilik
 5. Cumhuriyetçilik
 • Doğru cevap: A

***************

24. Aşağıdaki devletlerden hangisi, Türkiye’nin Balkan Antantı’m oluşturma çabalarına karşı çıkmıştır?

 1. İngiltere
 2. Yugoslavya
 3. Romanya
 4. Bulgaristan
 5. Fransaa
 • Doğru cevap: D

***************

25. Aşağıdakilerden hangisinin açıklaması karşısında yanlış verilmiştir?

 1. Maginot Hattı: Almanya’nın Avrupa’da yayılma politikasının bir gerekçesi
 2. OPEC: Petrol İhraç Eden Ülkeler örgütü
 3. Balfour Deklarasyonu: Yahudi devleti kurulması sorununda bir dönüm noktası
 4. SEATO: Amerika’nın Asya’da etkinliğini artırmak için kurduğu Güneydoğu Asya Antlaşma Teşkilatı
 5. Basmacı Hareketi: Çarlık Rusyası egemenliğindeki Türklerin bağımsızlığı için mücedele eden kuvvetler
 • Doğru cevap: A

***************

26. Cumhuriyet Halk Partisinin yaklaşık 27 yıl süren iktidarı, aşağıdaki siyasi partilerden hangisinin seçimi kazanmasıyla son bulmuştur?

 1. Millet Partisi
 2. Millî Kalkınma Partisi
 3. Demokrat Parti
 4. Adalet Partisi
 5. Hürriyet Partisi
 • Doğru cevap: C

***************

27. SSCB’nin dağılmasının ardından 11 cumhuriyetin katılımıyla 21 Aralık 1991’de Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kurulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, Bağımsız Devletler Topluluğunun kurucu üyeleri arasında ver almamıştır?

 1. Azerbaycan
 2. Gürcistan
 3. Ermenistan
 4. Türkmenistan
 5. Ukrayna
 • Doğru cevap: B

***************

1
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir