Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları / 9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 3. Ünite Şiir Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 3. Ünite Şiir Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 3. Ünite Şiir Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sonuç Yayınları 3. Ünite Şiir 207, 208, 209, 210  Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

9.  Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 207 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları yukarıda verilen parçaya göre cevaplayınız.

1. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin anlamını metnin bağlamından hareketle söyleyiniz. 

  • Cevap

• Bu mülakatlar daha önce Servet-i Fünûn, Donanma, Türk Yurdu mecmuaları ile (…) gazetesinde neşrolunmuştur.

  • Cevap

• İçindeki yazılar daha önce (…) gazetesi ile Talebe Defteri mecmuasında neşrolunmuştur.

  • Cevap

Muharririn 1916-1918 yılları arasında, devrin ünlü şair ve edipleriyle yaptığı mülakatları ihtiva eder.

  • Cevap

2. Okuduğunuz parçada Ruşen Eşref Ünaydın hakkında hangi bilgilere ulaşılmaktadır?

  • Cevap

3. Okuduğunuz parçada anlatım kim tarafından yapılmıştır?

  • Cevap

4. Ruşen Eşref Ünaydın hakkında verilen bilgilerde öznel mi yoksa nesnel bir anlatım mı hâkimdir?
Bu hâliyle belge niteliği taşır mı? Açıklayınız.

  • Cevap

5. Parçadan günümüz yazım kurallarına uymayan kelimeleri bularak bunların günümüzdeki yazımını gösteriniz.

  • Cevap

9.  Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 208 Cevabı

Aşağıdaki yargılar doğru ise cümlenin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Monografide herhangi bir yer, bir eser, bir yazar, tarihî bir olay, bilimsel bir alana ait bir sorun, özel bir görüşle veya bakış açısıyla değerlendirilebileceği gibi bir konu üzerinde derinlemesine bir inceleme de yapılabilir. ()

Otobiyografisi yazılan kişinin sanatı, düşünceleri, yaptığı işler vb. hakkında bilgiler verilir. ()

“Heşt Behişt”, Ali Şîr Nevâî’nin tezkire türünde verdiği eseridir. ()

Öz geçmiş yazılırken kişinin aldığı ödüllere, referanslara, iletişim bilgilerine de yer verilebilir. ()

Bir iş görüşmesinde öz güven, ses tonu, kıyafet seçimi, oturuş şekli, beden dili, sorulara açık ve net cevaplar verme vb. hususlara dikkat edilmelidir. ()

Tezkireler günümüz araştırmaları için birer belge ve kaynak olarak değerlendirilebilir. ()

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
1. Bir tezkirede yazıldığı çağın………………………………..ortamına dair bilgilere yer verilir.
2. Türk edebiyatında tezkire yazma geleneğinin temeli ……………………………….. ’nin “Mecâlisü’n-
Nefâis” adlı eserine dayanır.
3. Edebiyat, sanat, siyaset, ticaret gibi alanlarda haklı bir üne kavuşmuş, tanınmış insanların hayatlarını, eserlerini, başarılarını okuyucuya duyurmak amacıyla yalın bir dille, tarafsız bir görüşle
yazılan inceleme yazılarına……………………………………… denir. Eskiden bu tür yazılara “tercüme-i
hâl” denirdi.
4. Öz geçmiş yazarken…………………………………………………….gibi kişisel bilgilere yer verilmelidir.

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Ünlü bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini ve başarılarını ayrıntılarıyla ele alan veya bilimsel bir alanda özel bir konu ya da sorun üzerine yazılan inceleme yazısına ne ad verilir?
A) Biyografi
B) Hâl tercümesi
C) Monografi
D) Otobiyografi
E) Öz geçmiş

9.  Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 209 Cevabı

2. O cennete benzeyen yöreden, yani Kastamonu’dan, Hatipzâdelerden, alaka kaydından uzak, belâya düşmüş biriyim. Adım Abdüllatif olduğu için Latîfî mahlasını kullandım. Adımdaki nisbet yâsı Cenabı Allah’a yöneliktir. Çünkü Latîf adı Allah’ın isimlerinden, onun zâtî adlarındandır. “İsimler gökten iner.” sözü gereği, söz güzelliği bu fakir yazara Allah vergisidir. Ne bir ustanın öğretmesi ne de taklid iledir. Özellikle de Osmanlı ülkesi, güzel hava ve suyu ile tertemiz bir toprak olup bu güzel hava ve suyun tabii hâlinden tatlı sesli hafızlar, güzel ve hoş sesli şarkıcılar ile çok yetenekli şairler ve gösterişli güzeller yetişmektedir. İnsanlarının çoğu güzel sever, güzelleri âşıklara tutkun, sevgi ve vefâ ile el eledirler.

Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır.
B) Dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır.
C) Üçüncü kişi ağzından anlatılmıştır.
D) Öznel anlatım tutumu sergilenmiştir.
E) Belge niteliği taşımaktadır.

3. Aşağıdakilerden hangisi biyografinin özelliklerinden biri değildir?
A) Amaç, söz konusu kişiyi tüm yönleriyle tanıtmaktır.
B) Anlatılan kişinin bilhassa edebî özelliklerine değinilir.
C) Belgelere ve örneklere dayandırılarak hazırlanır.
D) Sanat ve meslek alanındaki tarihçiler için önemli kaynaktır.
E) Açık, anlaşılır, sade bir dil ve anlatım kullanılır.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi biyografi ile otobiyografi arasındaki farklardan biri olarak gösterilemez?
A) Biyografide nesnel, otobiyografide öznel anlatım vardır.
B) Biyografide belgeler, otobiyografide kişinin belleği önemlidir.
C) Biyografi yaşam öyküsü, otobiyografi ise öz yaşam öyküsüdür.
D) Biyografide kişi başkasını, otobiyografide ise kendisini anlatır.
E) Biyografide bilgi, otobiyografide ise tanıklara başvurulur.

5. Adı, soyadı Açılır parantez Doğduğu yıl, çizgi, öldüğü yıl, bitti Kapanır, parantez. Behçet Necatigil
Yukarıda verilen şiirde sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biyografi B) Eleştiri C) Günlük D) Hikâye E) Otobiyografi

6. Vezniyle, kafiyesiyle, kitaplardan öğrenilmiş çeşitli sanatlarıyla, bütün bir geleneğin, fakat dar görünüşlü bir geleneğin getirdiği kalıplardan, klişelerden kurtulmaya kalkar. Bunun için, ilkin ölçüyle uyağı atar. Geleneğin getirdiği kayıtlara baş kaldırır. Teşbih, istiare, mecaz, mübalağa gibi edebî sanatlara sırt çevirir. Şiiri müzikten, resimden ayırır. Şairaneliğe kapıyı kapar. Hayale ve tasvire boş verir. Süsten, karmaşıklıktan, zekâ oyunlarından vazgeçer. Sadeliği, basitliği ve yalınlığı benimser. Duygudan çok akla dayanır. Şiiri bütün hususiyeti edasında olan ve insanın beş duygusuna değil, kafasına hitap eden bir söz sanatı hâline getirmek ister.

Yukarıdaki parça aşağıda belirtilen türlerin hangisinden alınmış olabilir?
A) Biyografi B) Günlük C) Hikâye D) Mektup E) Otobiyografi

7. (I) Türkçede Husrev ile Şirin hikâyesini ondan güzel söyleyen yoktur. (II) Her ne kadar o eşsiz mesneviye nazire söylemiş olan çoksa da bu dereceye ulaşmış kimse yoktur. (III) Mesnevi tarzı son derece başarılı olup gazelinden yüz kat daha güzeldir. (IV) Ama mesnevisi, eski devirlerde söylendiği için, fesahati bozan garip sözlerden bazı ibareler, zerafet ve belagat dairesinden uzak Türkçe tabirler kullanmıştır. (V) Kültürlü kişilerce bilindiği gibi, Türkçede o dönemde pek o kadar zerafet ve o çağ şairlerinin dil ve üsluplarında hemen hiç fesahat yoktu.
Lâtifî Tezkiresi

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde fiil kullanılmıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Eve doğru giderken onunla karşılaşmasın mı?
B) Yarın getirmek üzere kitabı alabilirsin, dedi.
C) Sabahleyin trafik sıkışdığı için işe geç kaldı.
D) Hava dünküne göre daha bir bunaltıcıydı.
E) Durakta yarım saat kadar bekledi ama gelen olmadı.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yoktur?
A) Ne kendi eyledi rahat; ne halka verdi huzur.
B) Ne şiş yansın ne kebap…
C) Günlerce ne gördüm, ne de bir kimseye sordum.
D) Gitti, ne bir tel çekti ne de mektup yazdı.
E) Yeni komşumuz ne uzun ne kısaydı!

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
2
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir