Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 9. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz

1) İlk olarak Thukydides’în öncülüğünü yaptığı tarihten fayda sağlamayı amaçlayan tarih yazım şeklidir. Osmanlının son dönemlerinde bu tarih yazım şekli benimsenmiş, milli değerleri yüceltip toplumu harekete geçirmek için Osmanlının geçmişteki zaferleri ön plana çıkarılmıştır.
Yukarıdaki özellikleri verilen tarih yazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Araştırmacı tarih yazıcılığı
B) Hikâyeci tarih yazıcılığı
C) Sosyal tarih yazıcılığı
D) Öğretici tarih yazıcılığı
E) Kronik tarih yazıcılığı

2) Çanakkale Savaşı’nı araştıran bir tarihçi olayları yer ve zaman göstererek, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurarak, belgelere dayanarak ve savaşa katılan bütün devletlerin belgelerini dikkate alarak tarafsız bir şekilde yazmaya çalışmıştır.
Bu bilgilere göre bu tarihçinin kullandığı tarih yazım şekilli aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Hikâyeci tarih yazıcılığı
B) Öğretici tarih yazıcılığı
C) Sosyal tarih yazıcılığı
D) Kronik tarih yazıcılığı
E) Araştırmacı tarih yazıcılığı

3) Osmanlı Devletinde vakanüvisler görevlendirilerek önemli gelişmelerin kayıt altına alınması devlet politikası doğrultusunda bir tarih yazıcılığı yapıldığının göstergesidir. Osmanlı, devlet politikası doğrultusunda bir tarih yazıcılığı yaparak aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir?
A)
Devletin başarılarını gelecek nesillere aktarmak
B) Tarih biliminin gelişmesine katkıda bulunmak
C) Ulusçu bir tarih anlayışı oluşturmak
D) Türk milletinin dünya medeniyetine katkılarını ortaya koymak
E) Tarihi olayların objektif olarak yansıtılmasını sağlamak

4) Yazının icadından önceki dönem “tarih öncesi çağlar” olarak adlandırılmıştır. Bu dönem araştırılırken yazı olmadığı için daha çok insanların kullandığı araç ve gereçler dikkate alınmıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi dönemleri araştırırken yararlanılan en önemli bilim dalıdır?
A)
Heraldik               B) Paleografya                       C) Nümizmatik            D) Arkeoloji                          E) Coğrafya

5) İlkçağın en büyük şehirlerinden biri olan Efes denizin geri çekilmesi ile liman özelliğini kaybedip zamanla bir harabeye dönüşmüştür.
Efes’in tarihsel gelişim sürecini inceleyen bir tarihçi bu durumu açıklarken hangi tarihe yardımcı bilim dalından daha fazla yararlanmıştır

A) Toponomi           B) Coğrafya            C) Demografya        D) Nümizmatik              E) Diplomatik

6)• Orta Asya’da bir Türk Kurganında yapılan kazıda bulunan üzerinde hayvan motifleri olan kilimler

   • Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanan Kadeş Antlaşması
• II. Göktürk Devleti tarafından bırakılan Orhun Kitabeleri
Yukarıdaki tarihsel kanıtları incelemek için yararlanılan tarihe yardımcı bilim dalları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

           I                     II                        III
A) Paleografya          Nümizmatik       Coğrafya
B) Antropoloji           Paleografya        Filoloji
C) Etnografya           Diplomatik         Epigrafya
D) Arkeoloji              Epigrafya           Demografya
E) Epigrafya             Nümizmatik       Diplomatik

7) Yavuz Sultan Selim’in İran ve Mısır seferlerini araştıran bir tarihçi bölge hakkında iyi derecede coğrafya bilgisine sahiptir. Ayrıca Arapça ve Farsça bilmekte ve Osmanlıca metinleri çözümleyebilmektedir.
Bu bilgilere göre bu tarihçi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
Yer şekillerini dikkate alarak savaşların yapıldığı yerler ile ilgili fikir yürütebilir
B) Yavuzun seferleri ile ilgili İran ve Mısır kaynaklarını okuyabilir
C) Mısır ve İran seferleri ile ilgili kesin değişmez bilgiler ortaya koyabilir.
D) Osmanlı arşivlerindeki Mısır ve İran seferleri ile ilgili belgeleri inceleyebilir.
E) İran, Mısır ve Osmanlı belgelerini karşılaştırıp daha objektif bir değerlendirme yapabilir

8) Osman Turan’ın “Selçuklular Zamanında Türkiye” isimli kitabı
I-  Zamana göre
II- Mekana göre
III-Konuya göre
sınıflamalarından hangilerine örnek olarak gösterilebilir?
A)
Yalnız I            B) Yalnız II                    C) Yalnız III               D) I ve II                E) II ve III

9) Tanım: Tarih geçmişte yaşamış İnsan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleri ile olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek, neden sonuç ilişkisi içinde, belgelere dayanarak objektif bir biçimde inceleyen bilim dalıdır.
Durum: Çin baskısı sonucu kuzey Hunları batıya doğru göç edip barbar kavimleri hareket ettirip Kavimler Göçüne neden olmuşlardır. Kavimler Göçü Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesine neden olmuştur.
Yukarıdaki durumda tarihin tanımında yer alan hangi öğeye vurgu yapılmıştır?
A)
Yer ilişkisi            B) Zaman                     C) Neden-sonuç              D) Objektiflik                E) Belge

10) Hititler ile ilgili araştırma yapmak isteyen bir tarihçi aşağıdaki Hititlere ait aşağıdaki kaynakların hangisinden daha net ve ayrıntılı bilgiler edinebilir?
A)
Anallar
B) Çömlek parçaları
C) Savaş aletleri
D) Bina kalntıları
E) Fosil parçaları

11) Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’nın tarihini araştıran bir tarihçinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?
A) Topladığı kaynaklardan elden elde ettiği bilgileri birbiri ile karşılaştırma
B) Başka bilim dallarından yararlanma
C) Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma
D) Objektif bir tutum sergileme
E) Tarihsel olayları gözlemleme

12) Yakın bir zamana kadar ilk Osmanlı parasını Orhan Bey’in bastırmış olduğu kabul edilirken, yapılan araştırmalar ilk Osmanlı parasını Osman Beyin bastırdığını ortaya çıkarmıştır.
Bu bilgilere göre tarih araştırmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A)
Tarihçi farklı kaynaklara başvurmalıdır.
B) Yeni bulunan belgeler tarihsel gelişmelerin yeniden değerlendirilmesini sağlayabilir.
C) Tarih neden sonuç ilişkisi içinde devam eden bir süreçtir.
D) Her tarihi gelişme belli bir yer ve zamanda meydana gelir.
E) Tarih araştırmalarında olayın geçtiği dönemin koşulları dikkate alınmalıdır.

Test 3   1. D  2. E   3. A   4. D   5. B   6. C   7. C   8. D   9. C   10. A   11. E   12. B

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir