Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

Fantastik Roman ile Bilim Kurgu Romanı Arasındaki Farklar

Yeni Türk Edebiyatı Şiir Anlayışı

Ana Sayfa / Edebiyat / Yeni Türk Edebiyatı / Edebiyat Tarihi Nedir

Edebiyat Tarihi Nedir

Sponsorlu Bağlantılar


Edebiyat Tarihi Nedir 

Edebiyat Tarihinin Özellikleri

Edebiyat Tarihinin İşlediği Konular

Edebiyat Tarihi Hangi Konuları İnceler

Edebiyat Tarihinin Kapsamı

Edebiyat tarihi kavramının herkes tarafından ortak kabul edilmiş bir tanımı bulunmamaktadır. Ancak Gustave Lanson’un batı edebiyatında bu alanda ortaya koyduğu görüş temel çıkış noktası olmuştur. Lanson’un, edebiyat tarihini mede­niyet tarihinin bir bölümü olarak nitelemesi Türk edebiyatında da Fuad Köprülü’nün aynı düşünceyi benimsemesi ortak düşünceyi belirtmesi açısından önemli­dir. Edebiyat tarihi çalışmalarının farklı metotlar çerçevesinde gerçekleşebilmesi ortak bir tanımın yapılmasını da güçleştirmektedir. Fuad Köprülü “Türk Edebi­yat Tarihinde Usul” başlıklı yazısında edebiyat tarihinin tanımını yaparken : “bir milletin edebiyatının asırlar boyunca gösterdiği tekâmülü tam olarak inceleyen; edebî oluş ve cereyanları bir bütün olarak ele alıp onların siyasî, İçtimaî, ruhî ve fikrî muhit ve şartlarla ilgi ve münasebetini tayin ederek ve estetik değerini belir­terek açıklayan bir bilim dalı” cümlelerini kullanmaktadır.

Kayahan Özgül’ün “Edebiyat Tarihine Manifestik Bir Bakış” başlıklı ma­kalesi edebiyat tarihi yazımı hususunda var olan durumun tespiti ve yazılmış olan edebiyat tarihlerinin ne derece edebiyat tarihi niteliği taşıdıkları üzerine önemli değerlendirmelerin yer aldığı bir çalışma olması münasebetiyle, edebiyat tarihi çalışmalarındaki eksiklik ve hataların ortaya konduğu dikkate değer bir maka­ledir. Ayrıca Nuri Sağlam’m “Medeniyet Tarihimizin En Girift Labirenti: Türk Edebiyatı Tarihi” başlıklı makalesi ile Salih Okumuş ve İdris Şahin’in ortaklaşa kaleme aldıkları “Tanzimat’tan Günümüze Edebiyat Tarihi Yazarlığı ve Edebiyat Tarihleri Üzerine Bir İnceleme” başlıklı makale ve diğer yapılan çalışmalar Türk edebiyatı için bu alanda ciddi bir boşluk olduğunu göstermeleri açısından önem­lidirler.

Eski edebiyatımız içerisinde tam olarak edebiyat tarihi kavramım karşıla­masa da tezkirelerin bu işlevi yerine getirdiğini söylemek mümkündür. İlmî me­tottan uzak olan tezkireler, yazarının dönemi içerisinde sübjektif değerlendirme­ler yapmasmdan ötürü edebiyat tarihi kavramım tam olarak karşılamamaktadır. Tanzimat ile birlikte başlayan süreçte Şinasi’nin edebiyat tarihi yazımı ile ilgili vurgusu söz konusu olsa da kendisi bu hususta muvaffak olamamıştır. Tanzimat edebiyatı döneminde ilk olarak bu alana yönelen sanatkârlarımız çeşitli çalışma­lara imza atmışlardır. Ziya Paşa’nın hazırladığı Harabat adlı antolojinin ön sözü edebiyat tarihi açısından önemlidir. Namık Kemal’in sert eleştirilerine maruz ka­lan bu eser Orhan Okay’a göre Türk edebiyatı tarihçiliğinin başlangıcı olarak ka­bul edilebilecek bir eserdir. Daha sonra Türk edebiyatı içerisinde edebiyat tarihi bağlamında birçok eser yayınlanmıştır. Bu eserleri zikredecek olursak:

Ebuzziya Tevfik’in “Numûne-i Edebiyat-ı Osmaniye” adlı eseri” 1879 yılın­da yayınlanır. Daha sonra Muallim Naci’nin “Osmanlı Şairleri” (1307) ve “Esa­mi” (1308) adlı eserleri çıkar. Mehmet Celal’in “Osmanlı Edebiyatı Numuneleri” (1893) şahsiyetler etrafında örülü eserler olmaları münasebetiyle edebiyat tarihi yazımında öncü eserlerdir.

Abdülhalim Memduh’un edebiyat tarihi adını taşıyan ilk eser olma özelliğini de barındıran 1889 tarihli “Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye” adlı eseri bu noktada bir ilktir. Üç bölümde kaleme alman eserde birinci bölüm dil ve edebiyat hakkındaki genel değerlendirmeleri içerisinde barındırırken diğer iki bölüm şahsiyetler üzerinden yapılan değerlendirmeler ile gerçekleştirilmiştir. Daha sonra aynı isim­le birkaç eser daha yayınlanır. Şahabeddin Süleyman’ın “Tarih-i Edebiyat-ı Os­maniye” (1912)adlı eseri ve Faik Reşad’ın“Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye” adlı eserleri mevcuttur. Faik Reşad’ın eseri üç cilt olarak tasarlanmışsa da sadece bi­rinci cildi yayınlanabilmiştir. Ali Ekrem’in “Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye’mi328) adlı eseri ise ders kitabı olarak kaleme alınmıştır. Şahabeddin Süleyman ile Fuad Köprülü’nün hazırladıkları “Yeni Osmanlı Tarih-i Edebiyatı” (1914) adlı eserin tek cildi yayınlandığından eser ancak Lale Devri’ne kadar olan kısmı kapsamak­tadır.

Bilimsel ve akademik olarak ilk edebiyat tarihi ise Fuad Köprülü’nün 1921 yılında yayınladığı ve 1926 yılında ise değişiklik ve ilavelerle son şeklini kaza­nan eseri “Türk Edebiyatı Tarihi” adlı eseridir. Bugün edebiyat tarihi alanında var olan temel tasnifin Fuad Köprülü’nün bu eserinde ilk kez belirlendiğini ve genel kabul gördüğünü söylemek mümkündür. Daha sonra yine bir ders kita­bı olarak hazırlanan İbrahim Naci Dilmen’in “Tarih-i Edebiyat Dersleri” (1338) adlı çalışması yayınlanır. İsmail Habib Sevük’ün “Türk Teceddüd Edebiyatı Ta­rihi” (1924) adlı eseri Cumhuriyet döneminin aynı zamanda ilk edebiyat tarihi çalışmasıdır. İsmail Hikmet Ertaylan’ın “Türk Edebiyatı Tarihi” (1925) adlı eseri Tanzimat sonrası Türk edebiyatını ele alan bir başka eserdir. Daha sonra Sadet­tin Nüzhet’in “Tanzimata Kadar Muhtasar Türk Edebiyatı Tarihi ve Numunele­ri” (1931) adlı çalışması bulunmaktadır. Agah Sim Levend’in “Edebiyat Tarihi Dersleri” (1932) adlı eseri latin alfabesiyle kaleme alınmış olması bakımından bir ilki teşkil etmektedir.

Mustafa Nihat Özön “Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi” (1934) adlı eserinde örnek metinlerden hareketle bizde edebî türlerin gelişimi hakkında bilgi vermiştir. Orhan Rıza’nın liseler için hazırladığı özet mahiyette olan “Türk Ede­biyatı Tarihi” (1934) adlı eseri de aynı dönemlerde yayınlanır. Nihat Sami Banarlı ile Hıfzı Tevfik Gönensay’ın birlikte hazırladıkları “Türk Edebiyatı Tarihi” (1942) iki ciltlik bir eserdir. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “19.Asır Türk Edebiyatı Tarihi” (1942) adlı çalışması belirli bir yüzyılı ele alması açısından diğerlerinden farklılaşır. Aynı zamanda uyguladığı metot ile de Fuad Körülü’nün ifade ettiği şartlan taşımaktadır ki daha İlmî ve akademik bir hüviyete sahiptir.

Nihal Atsız’ın “Türk Edebiyatı Tarihi” (1943) adlı eseri Selçuklular’a kadar olan dönemi kapsayan bir çalışmadır. Hıfzı Tevfik Gönensay’ın ‘Türk Edebiya­tı Tarihi” (1944) ve Nihad Sami Banarlı’nın “Resimli Türk Edebiyatı” (1948) daha sonra müstakil hazırladıktan eserlerdir. Vasfi Mahir Kocatürk tarafından bu dönemde kaleme alman ancak vefatından sonra neşredilen “Büyük Türk Edebiya­tı Tarihi” (1964) adlı eseri de önemli edebiyat tarihlerimiz arasında yer almakta­dır. Daha sonra Ahmet Kabaklı’nın beş ciltlik “Türk Edebiyatı” (1965) çalışması karşımıza çıkmaktadır. Agâh Sim Levend’in altı cilt olarak tasarladığı ancak iki cildini yayınlayabildiği “Türk Edebiyatı Tarihi” (1973) yarım kalmış bir çalışma olarak bulunmaktadır. Kenan Akyüz’ün “Modem Türk Edebiyatının Ana Çizgile­ri” adlı eseri bir edebiyat tarihi olmasa da özet mahiyette bilgilerin yer aldığı bir çalışmadır. Ramazan Korkmaz’ın editörlüğünde çeşitli akademisyenleri yazdığı “Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı” edebiyat tarihi olmaktan öte sınırlan çizilmiş olan Tanzimat sonrası Türk edebiyatının yakın döneme kadar değerlendirilmesini içeren bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca Orhan Okay’ın “Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı” başlıklı çalışması da 19. Yüzyılda gerçekleşen değişimle­rin değerlendirilmesinin yer aldığı edebiyat tarihi olmasa da o mahiyette değer­lendirilebilecek bir eserdir.

Talat Sait Halman’ın editörlüğünde Kültür Bakanlığından çıkan ‘Türk Ede­biyatı Tarihi” (2007) adlı çalışma yorum ve eleştiri merkezli “yeni tarihselcilik” bağlamında hazırlanmış dört ciltlik bir edebiyat tarihidir. Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra Sadık Tural başkanlığında hazırlanan “Türk Dünyası Edebiyat Tarihi” (2001-2007) geniş hacimli bir eser olması mü­nasebetiyle ve Türk dünyasını da içine alan yapısından ötürü oldukça önemlidir.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
1
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir