Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Dil ve Anlatım / Diksiyon ve Hitabet / Ulama Nedir Ulamaya Örnek Kelimeler

Ulama Nedir Ulamaya Örnek Kelimeler

Sponsorlu Bağlantılar


Ulama Nedir

Ulamaya Örnek Kelimeler

Bir sözcüğün sonundaki sessiz harfin sonraki sözcüğün başındaki sesli harfle bağlanıp söylenmesidir. Doğru vurgulamamıza yardımcı olur.

Çok uzak: ço – ku – zak Dış İşleri: Dı – şiş -le – ri Harp Okulu: Har – bo – ku – lu

ULAMAYLA İLGİLİ UYGULAMALAR

Aşağıdaki sözleri ulamalara uygun olarak vurgulayınız.

 • Acımasız olmak: a-cı-ma-sı-zol-mak
 • Açık artırma: a-çı-kar-tır-ma
 • Açık oturum: a-çı-ko-tu-rum
 • Açık öğretim: a-çı-kö(ö)-re-tim
 • Ahenk içinde: a-hen-gi-çin-de
 • Alt alta: al-tal-ta
 • Ameliyat olmak: a-me-li-ya-tol-mak Âşık olmak: â-şı-kol-mak
 • Basın açıklaması: ba-sı-na-çık-la-ma-sı Bir an: bi-ran Bir ara: bi-ra-ra
 • Cesaret etmek: ce-sa-re-tet-mek
 • Çalışkan olmak: ça-lış-ka-nol-mak
 • Dâhil olmak: dâ-hi-lol-mak
 • Dans etmek: dan-set-mek
 • Davet etmek: da-ve-tet-mek
 • Ders almak: der-sal-mak
 • Devam etmek: de-va-met-mek
 • Dikkat etmek: dik-ka-tet-mek
 • Egemen olmak: e-ge-me-nol-mak
 • Ek olarak: e-ko-la-rak El ele: e-le-le
 • En iyi: e-ni-yi
 • Etkin olmak: et-ki-nol-mak
 • Fark etmek: far-ket-mek
 • Farz etmek: far-zet-mek
 • Genç olmak: gen-col-mak
 • Genel olarak: ge-ne-lo-la-rak
 • Gol atmak: go-lat-mak
 • Görüş almak: gö-rü-şal-mak
 • Haber almak: ha-be-ral-mak
 • Hayal etmek: ha-ya-let-mek
 • Hazır ol: ha-zı-rol Her an:
 • he-ran İçten içe: iç-te-ni-çe
 • İnkâr etmek: in-kâ-ret-mek
 • İspat etmek: is-pa-tet-mek
 • İster istemez: is-te-ris-te-mez
 • İsyan etmek: is-ya-net-mek
 • İtiraf etmek: i-ti-ra-fet-mek
 • İzin almak: i-zi-nal-mak
 • Kabul etmek: ka-bu-let-mek
 • Laf atmak: la-fat-mak
 • Mağlup olmak: ma(a)-lu-bol-mak
 • Mecbur olmak: mec-bu-rol*mak
 • Memnun olmak: mem-nu-nol-mak
 • Merak etmek: me-ra-ket-mek
 • Merhamet etmek: mer-ha-me-tet-mek
 • Neden olmak: ne-de-nol-mak
 • Nüfus artışı: nü-fu-sar-tı-şı
 • Olur olmaz: o-lu-rol-maz
 • Önlem almak: ön-le-mal-mak
 • Özgür olmak: öz-gü-rol-mak
 • Sahip olmak: sa-hi-bol-mak
 • Sanat için: sa-na-ti-çin
 • Sohbet etmek: soh-be-tet-mek
 • Tahmin etmek: tah-mi-net-mek
 • Tanık olmak: ta-nı-kol-mak
 • Tebrik etmek: teb-ri-ket-mek
 • Tercih etmek: ter-ci-het-mek
 • Terk etmek: ter-ket-mek T
 • eşekkür etmek: te-şek-kü-ret-mek
 • Ulaşım aracı: u-la-şı-ma-ra-cı
 • Uygar olmak: uy-ga-rol-mak
 • Üstün olmak: üs-tü-nol-mak
 • Var olmak: va-rol-mak
 • Yakın olmak: ya-kı-nol-mak
 • Yemin etmek: ye-mi-net-mek
 • Yok etmek: yo-ket-mek
 • Yol açmak: yo-laç-mak
 • Zarar etmek: za-ra-ret-mek
 • Zihin açmak: zi-hi-naç-mak
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir