Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları
TIKLAYINIZ

Ygs Lys Sınavlarında Çıkmış Anlatım Bozukluğu Soruları ve Çözümleri

Ygs Lys Sınavlarında Çıkmış Cümle Türleri Soruları ve Çözümleri

Ana Sayfa / YGS-LYS Çıkmış Sorular ve Cevapları / Çıkmış Türkçe Soruları ve Cevapları / Ygs Lys Sınavlarında Çıkmış Dilbilgisi Soruları ve Çözümleri

Ygs Lys Sınavlarında Çıkmış Dilbilgisi Soruları ve ÇözümleriYgs Lys Sınavlarında Çıkmış Dilbilgisi Soruları ve Çözümleri

Üniversite Sınavlarında Çıkmış Dilbilgisi Soruları ve Çözümleri

Sınavlarda Çıkmış Dilbilgisi Soruları ve Çözümleri

Çıkmış Dilbilgisi Soruları ve Çözümleri


2010 YGS

Mimarinin, inancın ve çok kültürlülüğün şehri Mardin, şimdilerde güncel sanatın doğudaki merkezi olmaya hazırlanıyor.

Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yok­tur?

 1. Ünlü düşmesi
 2. Zaman zarfı
 3. Sıfatlaştıran -ki
 4. Türemiş sözcükler
 5. Dönüşlülük zamiri

Cevap E 


2010 YGS

(I) Doğduğum yer olan Malatya’da kışlar çetin geçer­di. (II) Beş altı yaşlarındayken köyde yollarımızın kar­dan kapandığını anımsarım. (III) Komşular kazma kü­rek ile yolları açardı, boyumuzu aşan kar tünelinden geçerek okula zor giderdik. (IV) İnsanın doğa karşı­sındaki komnmasızlıgına yoksulluk da eklenince ha­yallere, masalara, söylencelere sığınırdık. (V) İlk şiir­lerimi o günlerde yazmaya başladığımı sanıyorum.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola­rak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 1. cümlede, birden fazla fiilimsi vardır.
 2. cümlede, yüklem etken ve geçişlidir.
 3. cümledeki “ile” edattır.
 4. cümlede, yüklem belirli geçmiş zamanın hikâ­yesiyle çekimlenmiştir.
 5. cümlede, işaret sıfatı kullanılmıştır.

Cevap D 


2010 LYS

Okuma alışkanlığının gelişmemiş olması, bireylerin, yaşamı yeterince kucaklayamaması, olup bitenleri anlayamaması ve takvim yaşlarını dünyada birkaç yüzyıl yaşamışçasına engin bir zenginlikle donatamaması sonucunu doğurur.

Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?

 1. Yer yön belirteci
 2. Kalma durumu eki almış sözcük
 3. Adi aş m ış sıfat
 4. Yeterlik fiilinin olumsuzuyla çekimlenmiş söz­cükler
 5. Belgisiz sıfat

Cevap A 


2011 YGS

(I) Rengi uçmuş, sıradan yaşamımızda kendimize bir ziyafet çekmek istediğimiz zaman kitapların kapağını aralarız. (II) Büyük bir açlıkla şayiaları çeviririz. (III) Gözlerimiz sözcükleri iştahla birer birer yerken zamandan ve mekândan kopuveririz. (IV) Başka in­sanların, başka diyarların görünmez konukları oluve­ririz. (V) Bu deneyimin ardından yaşadığımız ana ğeri döndüğümüzde ise ruhumuzda kopan fırtınalar ya şiddetlenir ya da dinginleşir ama her zaman bir şeyler değişir içimizde.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola­rak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 1. cümlede, nesne, belirtili isim tamlamasından oluşmuştur.
 2. cümlede, duru m zarfı kullanılmıştır.
 3. cümle, bileşik yapılı bir cümledir.
 4. cümlede, ‘görünmez’ sözcüğü fiilden sıfat ya­pım eki almıştır.
 5. cümlede, ilgeç kullanılmıştır.

Cevap E 


2011 YGS

Doğa, bitki örtüsünü ve tüm canlıları nasıl biçimlendiriyorsa benim şiirlerimi de etkilemiş; bir ses, bir renk, bir koku, bir titreşim olarak şiirlerime girmiştir.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 1. Ek almamış sözcükler vardır.
 2. Bağımlı, sıralı bir cümledir
 3. Yüklem, çatısı bakımından etkendir.
 4. İyelik eki almış sözcükler yoktur
 5. Belgisiz sıfat kullanılmıştır.

Cevap D 


2011 YGS

Usta şairlerin şiir hakkındaki yazılarını okumak, yal­nızca onların şiire ilişkin görüşlerini öğrenmemizi, kendi şiirlerini anlamamızı değil, bir devrin şiir anlayı­şını sorgulamamızı ve yapılan tartışmaları değerlen­direbilmemizi de sağlar.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 1. Bağlaç görevinde kullanılmış de
 2. Sıfatlaştıran -ki
 3. Sürerlik fiili
 4. Ünlü düşmesi
 5. Dönüşlülük zamir

Cevap C 


2010 LYS

(I) Özellikle 1975-1982 arası, dergileri çılgınca izlediğim yıllardı. (II) Taşrada bulunduğum o dönemde çıkan bü­tün edebiyat dergilerini alıyordum. (III) Belki de bundan dolayı, yazılarımda o yılların dergilerinden, şiir kitapla­rından, şairlerinden sıkça söz ederim. (IV) O yıllarda şair sayısı mı azdı, daha mı az şiir kitabı yayımlanırdı, çıkan kitaplar mı nitelikliydi, bilemem. (V) Ama o dö­nemde, genç şairlerin çıkardıkları şiir kitapları bile gündemde olurdu.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 1. cümledeki “çılgınca sözcüğü zarftır.
 2. cümle, dolaylı tümleç, zarf tümleci, nesne ve yük­lemden oluşmuştur.
 3. cümlenin yükleminde yardımcı eylem kullanıl­mıştır.
 4. cümlede, yüklem yeterlik fiilinin olumsuzuyla çe­kimlenmiştir.
 5. cümlede bağlaç vardır.

Cevap B 


2011 LYS

İnsanı etkileyen birçok şiirin gizleri, dünyanın her yerin­de dilin ses, biçim, söz dizimi yönünden ustaca kullanıl­masında aranmalıdır.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden han­gisi yanlıştır?

 1. Birden fazla belgisiz sıfat vardır.
 2. Edilgenlik eki almış sözcükler vardır.
 3. Birleşik yapılı, kurallı bir cümledir.
 4. İlgi eki almış sözcük kullanılmıştır.
 5. Fiilden isim yapma eki almış sözcük vardır.

Cevap D 


2012 YGS

Hiçbir söz, hiçbir varsayım, hiçbir kuram yaşanan somut gerçeklerin yerini tutamaz; bin kez söylenen yağmur sözcüğünün bir damla yağmurun yerini tutamayacağı gibi

Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?

 1. Ek fiil almış sözcük
 2. Benzetme edatı
 3. Sayı sıfatı
 4. Birleşik sözcük
 5. Yeterlik fiili

Cevap A 


2012 YGS

İletişim konusunda çağımızda teknolojinin bize (I)  sunduğu olanaklardan olabildiğince yararlanmaya çalışırken öte yandan en yakınımızdaki kişilerin seslerini duymakta, dillerini anlamakta zorlanıyoruz. (II) Giderek daha az göz göze geliyoruz. Sevgimizi (III) daha az dile getiriyoruz. Büyük kalabalıklar içinde (IV)  yaşayan “yalnız“ların (V) sayısı günden güne artıyor böylece.

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 1. I. sözcük, yönelme durumu eki almış bir zamirdir.
 2. II. sözcük, dönüşlülük eki almıştır.
 3. III. sözcük, hem yapım eki hem çekim eki almıştır ve cümlede belirtili nesne görevinde kullanılmıştır.
 4. IV. sözcük, ad soyludur ve bulunma durumu eki almıştır.
 5. V. sözcük, belgisiz sıfattır.

Cevap E


2012 YGS

Bilgisayar teknolojisiyle yetişen kuşaklarda ekrandan kitap okumanın yaratacağı hazzı, bilgisayarla ileriki yaşlarda tanışan insanlar tadamayacaktır.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 1. İyelik eki almış sözcük
 2. Geçişsiz çatılı yüklem
 3. fsim-fiil eki almış sözcük
 4. Belirtisiz ad tamlaması
 5. Sıfat tamlaması

Cevap B 


2012 YGS

I)Gül kokusu bana hep çocukluğumu hatırlatır. (II)Ba­bam Akdeniz’e yaptığı seyanatlerinden her dönüşünde tenekeler dof usu gül reçefi getirirdi. (MI) Sabahın erken saatlerinde uykulu gözlerle onu karşıladığımızda al­gıladığımız ilk şey, evin içini saran gül kokusu olurdu. (IV) Kahvaltı soframız birkaç çeşit gül reçeliyle bezenir, gül reçellerinden hangisinin daha güzel olduğu konu­sunda sohbetler edilrdi. (V) Yıllar sonra Gül Festivali için İsparta ya gittiğimde çocukluğumun gül kokulu gün­leri gözlerimin önünde canlanıverdi.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 1. I. cümle, yüklemi geniş zamanlı basit bir cümledir.
 2. II, cümle, içinde zarf tümleç olan birleşik bir cümledir.
 3. III. cümle, kurallı bir fiil cümlesidir.
 4. IV. cümle, olumlu ve sıralı bir cümledir.
 5. V. cümle, yüklemi sürerlik fiilliyle oluşturulmuş girişik bir cümledir.

Cevap E 


2012 LYS

Gülün Adı yayımlandıktan sonra, romanı sinemaya uyarlamak isteyen yönetmen, “Kitabınızı, 1îlm senar­yosu olmaya uygun biçimde yazmışsınız çünkü diya­logları tam istenen uzunlukta tutmuşsunuz”dedi.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 1. Yüklemi, çatısı hakımından etkendir.
 2. Özne, bir tamlama öbeğinden oluşmaktadır.
 3. Olumlu ve kurallı bir cümledir.
 4. Yalnızca çekim eki almış birden Hazla sözcüğe yer verilmiştir.
 5. Geniş zamanla çekimlenmiş fiil vardır.

Cevap E 


2013 YGS

(I) Almanya’nın Berlin kentinde bir kooperatif “Devrilen Ağaçlardan Halk Kitaplığı Yapma Kampanyası” başlattı. (II) Bu kampanyaya katılmak isteyenler, fırtınadan veya yağmurdan devrilen ağaçların gövdelerini raf şeklinde oyup bunları kaldırımlara yerleştiriyorlar (III) Raflara, takas edilecek kitapları koyuyorlar. (IV) Berlin halkı da içlerinden okumak istediklerini al ıp yerine kendi kitaplarından biirini bırakıyor. (V)Bu, “Eğitim İçin Sürdürülebilir Gelişme ProjesTnin bir parçası olarak devlet tarafından desteklenen bir kampanyadır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 1. I. cümle, içinde belirtisiz nesne olan bir fiil cümlesidir.
 2. II. cümle, özne ve yüklemden oluşan kurallı bir cümledir.
 3. III. cümle, nesnesi s ila t tamlaması olan birleşik bir cümledir.
 4. IV. cümle, içinde isim tamlaması bulunan olumlu bir cümledir.
 5. V. cümle, yüklemi ek eylemle çekimlenmiş bir cümledir.

Cevap B 


2013 YGS

“Rüyaları gerçekleştirmenin yolu, uyanı vermektir uykulardan.” demiş bir düşünür. Öyleyse ne duruyoruz, hemen silkinip kalkalım yumuşak yataklarımızdan!

Bu parçada, aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 1. Tezlik irili
 2. Zarf-fiil
 3. Sıfat-fîil
 4. istek kipiyle çekimlenmiş fiil
 5. Şimdiki zamanla çekimlenmiş fiil

Cevap C 


2013 YGS

Eserlerinde kullandığı özgün biçimler ve canlı renklerle, değişimin birey üzerindeki etkilerini yansıtıyor.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Çatısı bakımından etkendir.
 2. isim tamlamasından oluşmakladır.
 3. Fiilden isim yapma eki almış sözcük vardır.
 4. Bulunma durumu eki almış sözcük vardır.
 5. El iyelik eki alan sözcük yoktur.

Cevap E 


2013 LYS

Bugüne kadar (I) eserleri 42 dile çevrilen, Japonya’nın büyük yazarlarından biri olarak anılan ve yaşayan en (II) büyük yazar arasında gösterilen (III) Murakami; 1991 yılında ABD’yi ziyaret edip (IV) burada ilk imza gününü gerçekleştirdiğinde (V) kitap imzalatmaya sadece 15 kişi gelmişti.

Bu cümledeki numaralanmış sözlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 1. I. sözcük, edattır.
 2. II. sözcük, üstünlük bildiren zarftır.
 3. III. sözcük, sıfat-fiil eki almıştır.
 4. IV. sözcük, birleşik sözcüktür.
 5. V. sözcük, fiil soyludur.

Cevap E 


2013 LYS

Akşamlardan, gecelerden, senden uzağım

Şiirlerim rüzgârdır uzak dağlardan esen

Durgun sular gibi azalacağım

Bir gün birdenbire çıkıp gelmesen

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 1. İlgi eki
 2. Ek eylem
 3. İyelik eki
 4. Kişi eki
 5. Benzetme edatı

Cevap A


2013 LYS

(I) Benim için futbol, bir gencin kendisine meslek seçinceye kadar zaman ayırabileceği bir eğlence, bir spor dalı olarak kaldı. (II) Hayatımda futbola çocukluğumdan gençliğe geçiş döneminde yer verdim. (III) Zevk ve istekle oynadım. (IV) Ama tiyatroyu seçtikten sonra futbolu bir an bile düşünmeyi mesleğime ihanet saydım. (V) Bu bakımdan, gereğini zamanında yapıp son vermeyi başardığım için kendimi çok beğenirim.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 1. cümle, birleşik yapılıdır.
 2. cümle, fiil cümlesidir.
 3. cümle, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur.
 4. cümlede, dolaylı tümleç türemiş bir sözcüktür.
 5. cümlede, isim-fiil ile zarf-fiil aynı edat grubu içinde yer almıştır.

Cevap D

Bu içeriğe emoji ile tepki ver

Tek Yorum

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!