Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 2. Ünite Hikaye Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

blank

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Hikaye Sayfa 63, 64, 65, 66 Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 2. Ünite Hikaye Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı

A) Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

 • Cevap:

1. (Y) Cumhuriyet Dönemi’nin 1923 – 1940 yıllarında sadece olay hikâyesi türünde hikâyeler yazılmıştır.
2. (D) Olay hikâyesi, olay çevresinde gelişen edebî metinlerdendir.
3. (Y) Olay hikâyesinde olayların sonuçları okurun yorum ve çağrışımlarına bırakılır.
4. (D) Durum hikâyesinde serim, düğüm ve çözüm bölümleri yer almaz.
5. (D) Olay hikâyelerinde mekân çok önemliyken durum hikâyesinde mekân, fazla önemsenmez.
6. (Y) İç çözümleme, bir anlatım tekniğidir ve bu teknikte anlatıcı / yazar, anlatımın dışındadır.
7. (D) Bir hikâyenin yapı unsurları denince akla olay, kişi, mekân ve zaman unsurları gelir.
8. (Y) Kesit hikâyesi de denen durum hikâyesi, Maupassant’ın geliştirdiği bir hikâye türüdür.
9. (Y) Cumhuriyet Dönemi’nin 1923 – 1940 yıllarında millî–dinî duyarlılığı yansıtan eğilim, toplumcu–gerçekçi eğilim ve bireyin iç dünyasını yansıtan eğilim olmak üzere üç temel anlayışta hikâyeler yazılmıştır.
10. (D) Öküzden Tayyare, Eskici, Gamsız’ın Ölümü hikâyelerinin ortak yönü Maupassant tarzı hikâye
olmalarıdır.

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru biçimde doldurunuz.

 • Cevap:

1. Çehov tarzı hikâyeye durum hikâyesi de denir.
2. Ömer Seyfettin, Maupassant tarzı ikâyeciliğin temsilcisidir.
3. Boccaccio, Decameron adlı hikâyeleriyle hikâye türünün ilk örneklerini vermiştir.
4. Fransız edebiyatı yazarlarından Maupassant’ın adıyla bilinen hikâye türüne olay hikâyesi denir.
5. Sait Faik Abasıyanık Cumhuriyet Dönemi hikâyecilerimizdendir.
6. Bilinç akışı tekniğinde kahramanın kafasından geçenler düzensiz bir şekilde,çağrışımlarla, zıplamalarla farklı yönlere gider.
7. Halikarnas Balıkçısı bireyin iç dünyasını esas alan bir anlayışla denizle ilgili hikâyeler yazmış bir yazardır.
8. Tarık Buğra Cumhuriyet Dönemi’nde hikâye türünde eser vermiş sanatçılardandır.
9. Batılı tarzda ilk hikâye örnekleri, edebiyatımızda Tanzimat Dönemi’nden itibaren verilmeye başlanmıştır.
10. Olay hikâyesi “serim, düğüm, çözüm” bölümlerine sahiptir; olay örgüsü hikâyenin en önemli yapı unsurudur.

C) Aşağıda verilenleri doğru biçimde eşleştiriniz

a) millî-dinî duyarlılık
b) hikâye
c) Tüneldeki Çocuk ç) Ekmek Kavgası
d) kesit hikâyesi
e) Olağan İşler
f) özetleme
g) Rus edebiyatı
ğ) karakter
h) İtalyan edebiyatı

 • Cevap:

(h) Boccaccio
(ç) Orhan Kemal
(ğ) kişi
(c) Sait Faik Abasıyanık
(d) durum hikâyesi
(e) Reşat Nuri Güntekin
(b) öykü
(a) Bahaeddin Özkişi
(f) anlatım tekniği
(g) Anton Pavloviç Çehov
(x) Refik Halit Karay

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı

Ç) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında durum hikâyesi türünde eser veren sanatçılardan adlarını bildiklerinizi defterinize yazınız.

 • Cevap: Sait Faik Abasıyanık, Memduh Şevket Esendal ve Tarık Buğra’dır.

2. Durum hikâyesi ile olay hikâyesi arasındaki belirgin farkları yazınız.

 • Cevap: Bilindiği üzere hikaye yaşanmış veya yaşanması mümkün olayları anlatan yazılardır. Tabi ki hikayenin bir tür olarak ortaya çıkması onda birtakım yol ayrımlarına sebep olmuştur. Bunları kısaca olay hikayesi ve durum hikayesi olarak ikiye ayırabiliriz. Olay hikayelerinde bir olay anlatılırken durum hikayelerinde varlıkların veya olayların durumu üzerinde daha çok yoğunlaşılır. Şimdi arasındaki farkları sırasıyla işleyelim: Olay hikayesi ve durum hikayesi arasındaki temel farklılıkları şu  başlıklar altında toplamamız mümkündür:

1. Olay hikayelerinde ana değer olay iken yani bir olayın anlatılması iken durum hikayelerinde varlıkların veya olayların durumu üzerinde durulur.
2. Olay hikayelerine  Maupassant  öncülük etmişken durum hikayelerine Çehov öncülük etmiştir.
3. Olay hikayelerinde hikayenin giriş gelişme ve sonuç bölümleri daha belirginken bu durum durum hikayelerinde bu kadar belirgin değildir.
4. Durum hikayelerinde hayattan bir kesit ele alınırken olay hikayelerinde daha geniş bir kesit ele alınır.
5. Durum hikayelerinde belli bir sondan söz edilemezken olay hikayelerinde öykünün bir sonu vardır.
6. Durum hikayelerini okuyucu kendine göre yorumlarken olay hikayeleri buna imkan vermez.
7. Durum hikayelerinde bitmeyen son herkeste farklı bir çağrışım uyandırır.

3. Hikâyenin yapı unsurları nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap: Olay, kişi, yer, zaman, anlatıcı

4. Olay hikâyesinde mekân, zaman, olay ve kişi unsurlarının bir bütünlük içinde önemsenmesinin nedenlerini kısaca açıklayınız.

 • Cevap: Metinlerde olay, ya metindeki kişiler arasında cereyan eden ilişkiler ya da kahramanın iç çatışmaları sonucu ortaya çıkar. Metindeki olay sadece somut gerçeklik değildir. Hayal, tasarı, izlenim ve benzeri hususlarda olay örgüsü çerçevesinde değerlendirilir. Olay örgüsü çıkarılırken bu hususlar dikkate alınmalıdır.

5. Sesli kitapların yararları hakkında bir paragraf yazınız.

 • Cevap: Bir kitabın yüksek sesle okunarak ses kaydının yapılmasıyla oluşan kitaplara sesli kitap ya da konuşan kitap denir. Günümüzde yalnız görme engelliler için değil, gören okuyucuların kullanımı amacıyla da sesli kitap üretilmektedir. Bir çok kitabın profesyonelce hazırlanmış sesli versiyonu satışa sunulmakta ve kitap severlerce özellikle araba kullanırken, CD çalarlarında dinlemek üzere tercih edilmektedir. Bununla birlikte konuşan kitaplar, yoğun olarak görme engelliler tarafından kullanılır ve tercih edilir. Görme engelliler için asıl kitaplar kabartma harflerle basılanlardır. Bu durumun çözümü olarak akla gelen ilk yöntem sesli kitap üretimidir. Görmezler için sesli kitap üretimi, çoğunlukla gönüllülerin sesli okumalarının kayda alınması biçiminde gerçekleşmektedir.

6. Dinleme türleri nelerdir? İstediğiniz bir dinleme türü hakkında bilgi veriniz.

 • Cevap:

a) Katılımlı (Aktif) Dinleme

b) Katılımsız (Pasif) Dinleme

c) Eleştirel Dinleme: Dinleyicinin, konuşmacı veya konuşma konusu hakkında belli bir bakış açısına sahip olarak dinleme etkinliğinde bulunması “eleştirel dinleme” çerçevesinde değerlendirilir. Dinleyici, konunun olumlu ve olumsuz yanlarını tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirmiş ve dinleme etkinliğine hazırlıklı biçimde katılmıştır. Bu tür dinlemede dinleyici, konuşmayı “Konuşmacının amacı nedir?”, “Konuşmacı konuyla ilgili yeterli bilgi ve birikime sahip mi?”, “Verilen bilgiler güncel ve geçerli midir?” ve “Konu bilimsel bir bakış açısıyla mı ele alınıyor?” gibi sorulara cevap arayarak dinler.

7. Kültür ve Turizm Bakanlığının okuma kültürüne yönelik 2011’de yaptığı araştırmanın sonucunu yansıtan aşağıdaki haritayı inceleyiniz. Çıkarımlarınızı maddeler hâlinde defterinize yazınız.

 • Cevap: Projeyle, vatandaşların okuma alışkanlıklarının yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek, eğitim düzeyi, coğrafi konum ve gelir düzeyi, anne-babanın eğitim düzeyi, kütüphane kullanım oranı gibi unsurlarla ilişki de incelendi. Türkiye Okuma Kültürü Haritası raporunda, bilimsel yöntemlerle elde edilen veriler, ileri analiz teknikleriyle yorumlanmaktadır.

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları çözünüz.

1. Yol boyu kavak ağaçları, köprü, yokuş yukarı dar sokak… Sokağın bitiminde kediyi gördüm. Yıkık bahçe duvarından duta tırmandı, oradan da çatıya. Baktım baca tütüyor. Rüzgârla savrulan kül rengi, yoğun bir duman. Kedi dumana girdi çıktı. Kiremitlerin arasında kayboldu sonra. Bahçe kapısının önünde durdum. Girsem yol bitecek. Ömür biter, yol bitmez… Kentlerin, otellerin duvarlarında yazılıydı. Bir geminin beyazında, trenlerin, uçakların alnında. Bekleme odalarında, gar saatlerinde, kamyonların, otobüslerin ön camlarında yazılıydı. Ya da tanıdık bir ses hep bu cümleyi fısıldadı kulağıma: Ömür biter, yol bitmez. Girsem Paris’te Figuier Sokağı’ndaki odamın kapısı çalınmayacak bir daha. Ne telefon çalacak ne de Notre Dame’ın çanları. Gece lambamın ışığına üşüşmeyecek Türkçe sözcükler. Bu sürgün bitecek. Girsem sofada sedirin üzerinde bulacağım seni. Saçların ağarmış, yuvarlak beyaz yüzünde sabır.
Bir hikâyeden alınan bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinin hangisinden yararlanılmıştır?
A) Özetleme
B) Bilinç akışı
C) Gösterme
D) Diyalog
E) İç çözümleme

 • Cevap: B

2. Bahçe kapısının önünde durdum. Girdiğimde ardımdan sımsıkı kapanacak kapı. Merdivenden sofaya çıktığımda yol bitecek. Işıklı kalabalık bulvarlar, kahveler, her şey bitecek. Burada, bu ahşap evde seninle yaşamanın, sakin bir hayat sürmenin zamanı çoktan geldi bile. Evi onarır, bahçeyi düzenleriz. Toprak canlanır, dallara su yürür yeniden. Bakarsın yapraklar da yeşerir.
Bu parçada altı çizili sözler cümlelerin hangi ögesidir?
A) Özne
B) Dolaylı tümleç
C) Belirtisiz nesne
D) Belirtili nesne
E) Zarf tümleci

 • Cevap: A

3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Cumhuriyet Dönemi hikâye yazarlarından değildir?
A) Sadri Ertem
B) Reşat Nuri Güntekin
C) Muallim Naci
D) Sevinç Çokum
E) Orhan Kemal

 • Cevap: C

4. Bu yazarlar, insanı farklı bir bakışla anlatırlar. Modern yaşamın etkilerini tespit etmek için psikolojiden yararlanırlar. Eserlerinde çağrışımlara dayalı sanatsal bir üslupla ruh tahlillerine yönelmişlerdir. Peyami Safa, Tarık Buğra gibi sanatçılar bu anlayışta hikâyeler yazmıştır. Bu parçada sözü edilen anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bireyin iç dünyasını esas alan anlayış
B) Toplumcu-gerçekçi anlayış
C) Millî-dinî duyarlılığı benimseyen anlayış
D) Klasik anlayış
E) Gelenekçi anlayış

 • Cevap: A

5. (I) Yazarlığa çok geç başladım. (II) Ilk kitabım ise kırk yaşındayken yayımlandı. (III) Yirmi yıldır yazıyorum. (IV) Bu süreçte sanat görüşümde de bir değişiklik olmadı. (V) Edebî türlerin içerisinde tek seçeneğim ise romandı. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi, özne ve yüklemden oluşmaktadır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

 • Cevap: E

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla belirtilen yere farklı bir noktalama işareti getirilebilir?
A) Çekilen acılar, yaşanan sıkıntılar ( ) umutsuzluklar insanın peşini hiç bırakmıyor.
B) Kimi romancılar ( ) anlatmak istediklerini okurla olayın arasına girmeden söylerler.
C) Şiir ( ) roman, hikâye gibi türlerden farklı olarak mecazlı anlatıma daha uygun bir türdür.
D) Zamanla hikâye türünü benimsedim ( ) derdi ünlü yazarımız.
E) Güçlü yazar okurla köprü kurmaya çalışır ( ) eleştirmen ise yazarla köprü kurar.

 • Cevap: C

7. I. En büyük sevgi, birdostun sana duyduğu sevgidir.
II. Anasütü gibi temiz olan dilimizi de korumamız gerekir.
III. Ünlü yazar ödül verilen kuruma bir hafta içinde baş vuracakmış
IV. Yaşamım boyunca kimsenin kalbini kırmamaya çalıştım.
V. Başarılıda olmak istiyorsak çok çalışmalıyız.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

 • Cevap: D

E) Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

 • Cevap:

1. Klasik hikâye türünün dünya edebiyatında öncüsü olan sanatçı. (mauppassant)
2. Dünya edebiyatında hikâye türünde eser veren ilk sanatçının eseri. (Decameron)
3. Halikarnas Balıkçısı’nın bir hikâye kitabı. (Yaşasın Deniz)
4. Cumhuriyet’in ilk yıllarında millî- dinî duyarlılığı yansıtan hikâyelerle tanınan, dikmen yıldızı adlı romanı olan yazar. (Aka Gündüz)
5. Cumhuriyet’in ilk yıllarında hikâye türünde eser vermiş, tanrı misafiri kitabının yazarı. (Reşat Nuri Güntekin)
6. Hikâyede kahramanın iç dünyasını, duygu ve düşüncelerini anlatıcının aktarmasıyla oluşan anlatım tekniği. (iç çözümleme)
7. Durum hikâyesinin dünya edebiyatında ilk ürünlerini veren Rus hikâye yazarı. (Anton Çehov)
8. Uzun zaman diliminde yaşanmış olayların ayrıntıya inilmeden birkaç cümleyle dile getirildiği anlatım tekniği. (özetleme)
9. Hikâyede kişinin zihninden geçenlerin düzensiz, birbirinden bağımsız, tamamlanmamış cümlelerle âdeta bir sayıklamayı andırır biçimde sergilenmesiyle oluşan anlatım tekniği. (bilinç akışı)
10. Sait Faik Abasıyanık’ın bir hikâyesi. (az şekerli)

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 63, 64, 65, 66 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
149
35
7
6
32
8
17

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!