Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 3. Ünite Dil Bilgisi Çalışmaları Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cep Telefonu Teklonojisi ve Sağlık Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 3. Ünite Şiir Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 3. Ünite Şiir Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Ekoyay Yayınları Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 3. Ünite Şiir Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 3. Ünite Şiir Sayfa 114, 115, 116, 117, 118 Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı

A) Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. (….) Tanzimat Dönemi’nde aruz ölçüsü eski hâkimiyetini tamamen kaybetmiştir.
2. (….) Tanzimat şiirinde kaside, gazel, terkibibent, murabba gibi nazım şekilleri kullanılmıştır.
3. (….) I. Dönem Tanzimat şiirinde bireysel konular ele alınırken II. Dönem Tanzimat şiirinde
toplumsal konular ele alınmıştır.
4. (….) Servetifünun Dönemi şiirinde biçimden ziyade içerik daha çok önemsenmiştir.
5. (….) Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin gibi Servetifünun şairleri, şiir geleneğimizin nazım biçimlerinde
değişiklikler yapmışlardır.
6. (….) Servetifünun şiirinde aşk, hasret, ayrılık gibi bireysel konular bir yana bırakılmış, sosyal
konularda şiirler yazılmıştır.
7. (….) Millî Edebiyat’ın dil anlayışının oluşmasında Genç Kalemler dergisinde yayımlanan “Yeni
Lisan” makalesinin önemi büyüktür.
8. (….) Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin gibi şairler, Millî Edebiyat Dönemi’nde de yer almış şairlerdir.
9. (….) Millî Edebiyat Dönemi şiirinde duygu da düşünce de ön plana alınmıştır.

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru biçimde doldurunuz.
(beyanname, I. Dönem Tanzimat, Türkçülük, manzum hikâye, serbest müstezat, saf şiir, bireysel, Edebiyatıcedide, imge, sosyal, anjanbuman, Fecriati, II. Dönem Tanzimat)
1. Recaizade Mahmut Ekrem, Abdulhak Hamit Tarhan, Samipaşazade Sezai ………………………….
sanatçılarındandır.
2. II. Dönem Tanzimat şairleri, ………………………………… temaları şiirlerinde ön planda tutmuşlardır.
3. Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa gibi şairler ………………………………………… sanatçılarındandır.
4. I. Dönem Tanzimat şairleri, ………………………………… temaları şiirlerinde ön planda tutmuşlardır.
5. Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin ………………………………………… sanatçılarındandır.
6. Dizenin son kelimesiyle sonraki dizeyi başlatma sanatı olan ………………………………………., Servetifünun
şiirinde çokça kullanılmıştır.
7. ………………………………………., Servetifünun sanatçılarının kullandığı bir nazım biçimidir.
8. Divan ve Tanzimat şairlerinden farklı …………………………. dünyası vardır Servetifünun şairlerinin.
9. Ahmet Hâşim, …………………………………….. topluluğunun en önemli temsilcisi sayılan bir şairdir.
10. Şiirde mükemmelliği amaçlayan ………………………………………… anlayışı, Cumhuriyet Dönemi’nde
de devam etmiştir.
11. ………………………………………… türünde yazılan eserlerde toplumsal konular işlenerek halkın sorunlarına
değinilmiştir.
12. Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin gibi sanatçılar, ……………………………………..
düşüncesini benimsemişlerdir.

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı

C) Aşağıda verilenleri doğru biçimde eşleştiriniz.

a) Makber
b) Han Duvarları
c) beyanname
ç) Vatan yahut Silistre
d) terza–rima
e) Tan Sesleri
f) parnasizm
g) Küfe

( ) Namık Kemal
( ) Şehriyar
( ) nazım biçimi
( ) Faruk Nafiz Çamlıbel
( ) bildiri
( ) Mehmet Âkif Ersoy
( ) Abdülhak Hamit Tarhan
( ) Mehmet Emin Yurdakul
( ) şiirde gerçekçilik
( ) Nef ’î

Ç) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. I. Dönem Tanzimat şiirinin biçim açısından özelliklerini maddeler hâlinde defterinize yazınız.

  • Cevap:

2. II. Dönem Tanzimat şiirinin içerik özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

  • Cevap:

3. Namık Kemal’in Tanzimat şiirine getirdiği yenilikler hakkında bilgi veriniz.

  • Cevap:

4. Servetifünun Dönemi şiirinde tercih edilen ahenk unsurlarının beş özelliğini maddeler hâlinde
defterinize yazınız.

  • Cevap:

5. Parnasizm akımının, Servetifünun Dönemi şiir anlayışının oluşmasındaki etkisini açıklayınız.

  • Cevap:

6. Manzume ile manzum hikâye arasındaki farkları defterinize yazınız.

  • Cevap:

7. Millî Edebiyat Dönemi şiirinin içerik özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

  • Cevap:

8. Saf şiir anlayışı hakkında bilgi veriniz.

  • Cevap:

9. Beş Hececiler topluluğunun şairleri kimlerdir? Bu topluluğun şiir anlayışını anlatınız.

  • Cevap:

10. Dil bilgisi açısından tüm ögelerin yer aldığı bir cümleyi yazınız.

  • Cevap:

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

Bu iki şiir alıntısıyla ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) Farklı edebî dönemlerin ürünüdür.
B) Aynı tema kullanılmıştır.
C) Söz sanatlarına başvurulmuştur.
D) Ahenk unsurlarından yararlanılmıştır.
E) Nazım biçimi aynıdır.

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı

2. Ben en hakir bir insanı kardeş duyan bir ruhum;
Bende esir yaratmayan bir Tanrı’ya iman var;
Paçavralar altındaki yoksul beni yaralar.
Mazlumların intikamı olmak için doğmuşum.
Volkan söner, lakin benim alevlerim eksilmez;
Bora geçer, lakin benim köpüklerim eksilmez.
Mehmet Emin Yurdakul’un Bırak Beni Haykırayım şiirinden alınan dizeler için aşağıdakiler- den hangisi söylenemez?
A) “Volkan söner, lakin benim alevlerim eksilmez” dizesinde imgeli bir anlatım vardır.
B) Millî Edebiyat Dönemi şiirinin dil anlayışına uygun bir şiirdir.
C) Halk şiirinin ahenk unsurlarından yararlanılmıştır.
D) Sosyal içeriğe sahip bir şiirdir.
E) Bir semaiden alınmıştır.

3. Aşağıdakilerden hangisi bir konuşmada yapılması gerekenlerden değildir?
A) Kelimeleri doğru telaffuz etmek
B) Jest ve mimiklere dikkat etmek
C) Gereksiz ses ve kelimelerden uzak durmak
D) Dinleyiciyle sürekli göz teması kurmak
E) Konuşmada süreyi verimli kullanmak

SÜVARİ
Şu bakır zirvelerin ardından Bir süvârî geliyor kan rengi.
Başlıyor şimdi melûl akşamda Son ışıklarla bulutlar cengi!
Bir bakır tasta alev şimdi havuz,
Suya saplandı kızıl mızraklar.
Açılıp kıvrılarak göklerde,
Uçuyor parçalanan bayraklar!
Ahmet Hâşim’in bu şiirinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A) Birden fazla imge kullanılarak düşsel ögelere yer verilmiştir.
B) Şiirsel bir musiki sağlanmıştır.
C) Halk şiirinin hece ölçüsü kullanılmıştır.
D) Sembolizm akımının özelliklerini yansıtmaktadır.
E) Kafiye, redif gibi şiir unsurları kullanılmıştır.

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı

5. “Oysa şair ne bir gerçek habercisi ne bir güzel ve etkileyici konuşan insan ne de yasa koyucudur. Şairin dili, “düzyazı” gibi anlaşılmak için değil fakat duyulmak üzere var olmuş, müzik ile söz arasında, sözden çok müziğe yakın ortalama bir dildir. Düzyazıda üslubun oluşması için zorunlu olan ögelerden hiçbiri şiir için söz konusu olamaz. Şiir ile düzyazı, bu bakımdan birbiriyle yakınlığı ve ilgisi olmayan, ayrı düzenlere bağlı, ayrı alanlarda, ayrı boyutlar ve biçimler üzerinde yükselen, ayrı iki yapıdır. Düzyazının doğurucusu akıl ve mantık; şiirin ise algılama alanları dışında gizlerin ve bilinmezlerin geceleri içine gömülmüş, yalnız aydınlık sularının ışıkları, zaman zaman duyuşlarımızın ufuklarına yansıyan kutsal ve adsız kaynaktır.”
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Şiirde musiki önemlidir.
B) Şiir, düşünceyi ele alma aracı değildir.
C) Şiirde önemli olan duyguyu hissettirmektir.
D) Şiirle düzyazı arasında büyük ayrılıklar vardır.
E) iyi bir düzyazı ustası, iyi bir şair olamaz.

6. “Azımsama hiç sana verilen kuruşu / Çıkılmaz mı sanırsın bu zor yokuşu?” Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yüklemler, çekimli fiillerden oluşmuştur.
B) İki tane belirtili nesne vardır.
C) Gizli özne kullanılmıştır.
D) Her iki dize de iki ögeden oluşmuştur.
E) Her iki dizede de nesne, bir kelime grubundan oluşmuştur.

7. TÜRKÇE KATINDA YAŞAMAK (…)
Seslenir seni bana yakın uzak,
Yer yüzü mavisinden gök yüzü yeşiline.
Tutsak uluslar var ya geceler boyu,
Onlar için,
Yitik özgürlükler için,
Türkçe haykırmak.
(…)
Fazıl Hüsnü Dağlarca
Bu dizelere yönelik aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Birden fazla kelimenin yazımı yanlıştır.
B) Uç nokta (…) alıntılarda alınmayan bölümlerin yerine kullanılmıştır.
C) “Türkçe” kelimesinde “-çe” eki kesme işareti ( ’ ) ile ayrılmalıdır.
D) ilk dizede “seslenir” kelimesi yüklemdir.
E) Noktanın ( . ) kullanımında bir yanlışlık yoktur.

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zarf tümleci yoktur?
A) Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar Kapanırdı daha gün batmadan kapılar
B) Gençliğimi kaybettim birtakım odalarda Kaybolan gençliğimi aradığım aynalarda
C) Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak Ben aşkımla bahar getirdim sana
D) Denizler yolculuğa çağırır durur da beni Gitmem düşünerek geri döneceğim günü
E) Dün, bir gölge gibi geçti yanımdan Oydu, bir bakışta tanıdım onu

9. (I) Millî Edebiyat Dönemi; genellikle 1911’de Genç Kalemler dergisi ile başlatılan, Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının ortaya çıktığı 1923’e kadar devam eden bir edebî sürecin adıdır. (II) Bu edebî dönemin başlıca temsilcileri şunlardır: Mehmet Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp… (III) Millî Edebiyat, Mehmet Emin’in 1897 yılında önce Selanik’te yayımlayıp bundan iki yıl sonra Türkçe Şiirler başlığıyla kitaplaştırdığı şiirlerle de başlatılabilir. (IV) Yurdakul’u bu hareketin içine sokan dize “Anadolu’dan Bir Ses Yahud Cenge Giderken” adlı şiirin “Ben bir Türk’üm, dinim cinsim uludur” mısrasıdır. (V) Bu şiirlerden özellikle “Biz Nasıl Şiir isteriz?” başlıklı olanı da Ziya Gökalp’in “Sanat” şiirinde olduğu gibi “Millî Edebiyat’ın ilk poetikası” olarak düşünülebilir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

E) Aşağıdaki bulmacayı cevaplayınız.
1. Öz şiir yöneliminin önemli bir temsilcisi olan, sadece Ok şiirini hece ölçüsüyle yazan şairimiz. ()
2. “Sanat, sanat içindir.” ilkesini benimseyen, genellikle şiirde kendini gösteren, gerçekliğin şiire yansıması olan akım. ()
3. Beş Hececiler topluluğundan bir şairin adı. ()
4. Safahat adlı eserin sahibi olan şairimiz. ()
5. Öz şiir de denen, şiirde biçim ve estetik kusursuzluğunu amaçlayan eğilim. ()
6. Simgecilik de denen, şiirde yoğun imge kullanımıyla okura duyguyu hissettirmeye çalışan şiir akımı. ()
7. Şiir şeklinde yazılan hikâye. ()
8. Türk şiirinde ilk defa bir edebî beyanname ile ortaya çıkan şair topluluğunun adı. ()
9. 1896 – 1901 yıllarında devam eden,Edebiyatıcedide de denen edebî topluluk. ()
10. Roman ve tiyatro türlerinde de eser veren bir Tanzimat Dönemi şairi. ()

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
3
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir