Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 4. Ünite Makale Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

blank

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 4. Ünite Makale Sayfa 145, 146, 147, 148 Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 4. Ünite Makale Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı

A) Aşağıdaki cümlelerin başına verilen bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

 • Cevap:

1. (D) Bilimsel metinlerde bir teze dayalı bilgi verme amaçlanırken edebî metinlerde estetik bir kaygı güdülür.
2. (D) Bilimsel metinlerde nesnellik, edebî metinlerde ise öznellik söz konusudur.
3. (D) Bilimsel metinlerde kelimeler, çağrışım değerleri önemsenerek çok anlamlı biçimde kullanılır.
4. (Y) Edebî metinlerde de bilimsel metinlerde de dil, şiirsel işlevde kullanılır.
5. (Y) Açıklayıcı, kanıtlayıcı, tartışmacı anlatım biçimleri, edebî metinlerde fazlaca kullanılır.

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru biçimde doldurunuz.

1. Bir konuyla ilgili bir görüşü, düşünceyi savunmak, açıklamak, kanıtlamak veya konuyla ilgili bir tezi desteklemek için yazılan bilimsel metin kurmacadan uzaktır.
2. Makale, bir düşünceyi açıklama, kanıtlama amacıyla yazılan metin türüdür.
3. Dipnot, metin içinde geçen herhangi bir bilgi ile ilgili olarak sayfa altına, çalışmanın sonuna konulan açıklama veya kaynak bilgisidir.
4. Bilimsel yazılarda öne sürülen tezi desteklemek amacıyla konuyla ilgili daha önce yazılmış yazıların kısa biçimde verilmesine özetleme denir.
5. Münazara, özellikle okullarda bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan bir tartışma türüdür.

C) Aşağıda verilenleri doğru biçimde eşleştiriniz.

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı

Ç) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bilimsel metinlerle edebî metinler arasındaki farkları maddeler hâlinde defterinize yazınız.

 • Cevap:

Bilimsel Metinler

 • Bilgi vermek amacıyla yazılır.
 • Kesinlik vardır.
 • Üslup kaygısı yoktur.
 • Açıklayıcı, tamamlayıcı gibi anlatım türleri kullanılır.
 • Söz sanatları kullanılmaz.
 • Dil göndergesel işlevindedir.

Sanatsal Metinler

 • Estetik zevk ve duygu vermek amacıyla yazılır.
 • Kesinlik yoktur.
 • Öznel bir bilgidir.
 • Üslup kaygısı vardır.
 • Betimleyici ve öyküleyici gibi anlatım türleri vardır.
 • Söz sanatları kullanılır.
 • Dil sanatsal işlevindedir.

2. Bilimsel metinlerde özetleme tekniğinin nasıl yapıldığını kısaca açıklayınız.

 • Cevap: Özetlemede amaç, bilimsel metinlerdeki içeriği okura kısa sürede sunmak, metnin geneli   bilgilendirmek olduğundan başlığın hemen arkasından özet bölümü yer alır. Bilimsel metinlerde özetleme geniş zaman kipiyle yapılır. Özetlemede ayrıntılara girilmez.

3. Bir münazarada jürinin görevleri nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap:   

➜ Jüri başkanının görevi münazarayı yönetmektir.
➜ Jüri, konuşmacıların konuşma sürelerini belirler.
➜ Jüri, münazara bitiminde hangi grubun diğerinin tezini çürüttüğüne karar verir ve gruplara puan verir. Bu puanları verirken;
➜ Konuşmacıların nasıl hazırlandığı, telaffuzları, iyi savunabildiler mi, tezi çürütebildiler mi gibi soruları göz önünde bulundururlar

4. Makale türünün insan yaşamına katkıları hakkında düşüncelerinizi belirtiniz.

 • Cevap: Bir araştırmanın, çalışmanın sonucunun makale dönüştürülmesi hem bilim hem de toplum hayatına önemli katkılar sunar. Bilimsel verilerden yararlanılarak hazırlanan makaleler toplumun bir konu hakkında bilgilenmesini, yanlış bildiklerini fark etmesini, bilimsel gelişmeleri takip edebilmesini sağlar.

5. “Bilimsel çalışmada önemli olan kaynak araştırmaları, oldukça detaylı biçimde kütüphane ve Genel Ağ ortamlarında yapılmalıdır.” cümlesindeki özneyi gösteriniz.

 • Cevap: Bilimsel çalışmada önemli olan kaynak araştırmaları.

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 146 Cevabı

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Kanserden koruyucu bir diyetin en önemli özelliği, her gün en az iki porsiyon meyve ve üç porsiyon sebze içermesidir. Meyve ve sebzeler birçok vitamin, mineral, karotenoid ve lif içeren kompleks gıdalardır. Üç porsiyon sebze yaklaşık 400 g gelir. Bunun yaklaşık yarısı çiğ olarak tüketilmelidir (salata, sebze suyu). Taze mevsim sebzeleri yenmelidir. Ancak gerektiğinde dondurulmuş
sebzeler de bir alternatiftir. İki porsiyon meyve yaklaşık 300 g’dır. Beş porsiyon meyve ve sebzenin bir’er porsiyonu sebze ya da meyve suyu olarak içilebilir. Meyve ve sebze tüketiminde dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta, birkaç çeşit sebze çerçevesinde kalmamak, geniş bir yelpaze içerisinden her gün elden geldiğince değişik sebze ve meyve seçimi yapmaktır. Böylece çok
çeşitli sebze ve meyve tüketimiyle 1000’e yakın çeşitli bitkisel kimyasallar alınır.

Yukarıdaki metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Altı çizili cümlede yazım yanlışı vardır.
B) Metinde öznel bir anlatım benimsenmiştir.
C) Görüşler, açıklama ve örneklemelerle desteklenmiştir.
D) Dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır.
E) Anlatımda terimlerden yararlanılmıştır.

 • Cevap: B

2. Mazmun, divan şiirinin temel yapı taşlarından biri olarak kabul edilir. Arapça “zımn” kökünden gelen mazmun, “anlam, kendine özgü simgesel anlamları olan nükteli ve cinaslı söz” (Parlatır, 2009: 1027) şeklinde tarif edilir. Hüseyin Kazım Kadri, Türk Lügati’nde mazmunu “bir şeyden zımnen anlaşılan mana, mefhum, meal”, “zımnen anlaşılabilen nükteli, cinaslı ve sanatlı söz” olarak açıklar. Divan şairleri tarafından çokça kullanılan fikr-i mazmun ise “ilk defa söylenmiş olan mazmun ve nükte”ye denir (H. Kazım Kadri, 1943: 369-370). Mazmun, “bazı kavramları dolaylı anlatmak için kullanılan nükteli ve sanatlı söz” (TDK, 2005: 1358), “bir mana veya mefhumu özelliklerini çağrıştırarak kelime grupları içinde gizleme sanatı” (Pala, 1995: 359; 1999: 400) şeklinde de tarif edilmiştir.
Yukarıdaki bilimsel metinde uygulanan alıntılama tekniği hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Doğrudan alıntılama yapılmıştır.
B) Alıntı yapılan kaynak, metin içinde yazarın soyadı, eserin basım yılı ve sayfası biçiminde belirtilmiştir.
C) Alıntı yapılan kısım orijinalinde olduğu gibi metne aktarılmıştır.
D) Alıntılar doğrudan yapıldığı için tırnak içinde gösterilmiştir.
E) Alıntı yapılan kaynağa sadık kalınıp yazarın üslubuyla yeniden kurgulanarak dolaylı alıntılama yapılmıştır.

 • Cevap: E

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 147 Cevabı

3. (I) Arkeologlar yeni kalıntılar ortaya çıkarmak ve daha fazla bilgi elde etmek için teknolojik gelişmelerden yararlanıyorlar. (II) Ama geçmişte olup bitenler hakkındaki her şeyi tam olarak bilemeyecekler. (III) Zira eski kalıntıların önemli bir bölümünün, zamanın yok edici gücüne dayanamadığını görebiliyoruz. (IV) Geçmişe ait düşünceler ve inançlar gibi çok önemli şeyler, hemen hemen hiç iz bırakmadan yitip gidebiliyor. (V) Bu yüzden arkeologlar, buldukları en küçük parçalar üzerinde büyük bir dikkatle çalışıyorlar.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinin öge sıralanışı “özne-zarf tümleci-yüklem” şeklindedir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

 • Cevap: D

4. Aşağıda verilenlerden hangisi münazara için söylenemez?
A) Sadece bilimsel konular, tez ve antitez biçiminde tartışılır.
B) Tartışmacılara konularını araştırmak için gerekli süre verilir.
C) Doğruyu bulmaktan ziyade bir tezin güzel bir dil ve üslupla sunulması amaçlanır.
D) Karşılıklı saygı, hoşgörü ve uzlaşma kültürü esasına göre uygulanır.
E) Konu önceden belirlenir ve yarışmacı gruplara

 • Cevap: A

5. Büyük İskender… Kimileri , onu insanlığın iyiliği uğruna zaferden zafere koşan bir ülkü adamı
olarak görmüştür. Kimileri de davranışlarının , nedeninin katıksız bencillik olduğunu , ateşli
tutkusunun onun yolunu aydınlattığını düşünmüştür. Bazıları, oynamış olduğu büyük oyunda sürdüğü her taşın , yaptığı her hamlenin ona muazzam bir zekâ tarafından dikte edildiği görüşündedir. Bazılarıysa onun, düşünmeden , kendine çok güvenerek talihini güle oynaya izlediğine inanmıştır.
Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden hangisi yanlış kullanılmıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

 • Cevap: B

6. I. Ciddi bir üslupla yazılır.
II. Konu sınırlaması yoktur.
III. Öğretici metinlerdendir.
IV. Kelimelerin mecaz anlamlarından fazlaca yararlanılır.
V. Bilimsel kavramlara ve terimlere sıkça yer verilir.
Yukarıdakilerden hangisi makale türü için söylenemez?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

 • Cevap: D

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 148 Cevabı

7. (I) Temel enerji kaynağı olan karbonhidratlar; monosakkaritler, disakkaritler, oligosakkaritler ve polisakkaritler şeklinde alt gruplara ayrılabilir. (II) Kanserden koruyucu besin tüketiminde günde en az bir kez baklagillerden (kuru fasulye, soya, nohut, mercimek, bezelye, barbunya) bir porsiyon ve tam tahıl ürünlerinden (kabuklu pirinç, bulgur, tam tahıl makarnası veya ekmeği) bir porsiyon tüketmek önerilmektedir. (III) Tam tahıllar, baklagiller, meyveler, sebzeler, kuruyemişler ve çekirdekler zengin lif kaynaklarıdır ve kanserden koruyucu diyetin başlıca bileşenleridir. (IV) Diyetteki lifin kolon mukozasının karsinojen ajanlar ile temasını özellikle kolorektal kanser riskini azalttığı düşünülmektedir ancak tahılların uygun saklanmasına ve uygun koşullarda saklanmış tahılların tüketimine dikkat edilmelidir. (V) Saklama koşulları sağlanmaz ise aflatoksin birikimi, kanserojen olarak ortaya çıkıp kanser riskini artırabilir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin yazımı yanlıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

 • Cevap: C

Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1. Bireye özgü olan, kanıtlanamayan, subjektif.
2. Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı savunulmasıyla yapılan bir tartışma türü.
3. Bilimsel yazılarda yararlanılan eserlerin belli kurallara göre yazıda gösterildiği bölüm.
4. Bilimsel yazılarda savunulan tezi desteklemek için diğer bilim insanlarının eserlerinden metinde yararlanma.
5. ileri sürülerek savunulan düşünce.
6. Bir düşünceyi savunmak, desteklemek için yazılan bilimsel nitelikli bir yazı türü.
7. Bilimsel metinlerde içeriği okura kısa sürede sunmak ve metin hakkında okuru bilgilendirmek için kullanılan teknik.
8. Geçişli fiili bütünleyen, yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç.
9. Edebiyatla ilgili konuları ele alan makale türü.
10. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konan noktalama işareti.

 • Cevapblank

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 145, 146, 147, 148 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
31
8
3
1
32
3
4

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!