Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 7. Ünite Tiyatro Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 7. Ünite Tiyatro Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Ekoyay Yayınları Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 7. Ünite Tiyatro Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 7. Ünite Tiyatro Sayfa 240, 241, 242 Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 240 Cevabı

A) Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. (….) Batılı tiyatro türleriyle tanışılmadan önce meddah, orta oyunu, Karagöz gibi geleneksel bir
tiyatromuz vardı.
2. (….) Modern tiyatronun ilk örnekleri Tanzimat Dönemi’nden itibaren verilmeye başlanmıştır.
3. (….) Edebiyatımızda trajedi, komedi ve dram türlerinde oyunların ilk örnekleri Cumhuriyet
Dönemi’nde verilmiştir.
4. (….) 1923 – 1950 yıllarında oyun yazarlarımız, bireyin iç dünyasına yönelik tamamen ferdî konuları
ele alan oyunlar yazmışlardır.
5. (….) Recep Bilginer, Turan Oflazoğlu, Refik Erduran gibi sanatçılar, tiyatro türünün 1960’tan
sonra gelişimine katkı sunmuş oyun yazarlarımızdandır.

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru biçimde doldurunuz.
(töre komedisi, komedi, Darülbedayi, entrika komedisi, dram, trajedi)
1………………………………………., yaşamın acıklı ve hüzünlü yönlerini ortaya koyan; kişilere korku, heyecan
ve acındırma duygularıyla ders vermeyi amaçlayan, genellikle manzum biçimde yazılan bir tiyatro türüdür.
2. Bir tiyatro türü olan………………………………….., insanları güldürüp eğlendirerek eğitmeyi amaçlar.
3 ……………………………………, acıklı, hüzünlü olayları kimi zaman yaşamın gülünç yönlerini de katarak
konu edinen tiyatro türüdür.
4 ……………………………………, bir dönemin, toplumun gelenek ve göreneklerinin gülünç ve aksak yönlerini
konu edinen komedi türüdür.
5. 27 Ekim 1914’te kurulan……………………………………, tiyatroyu geliştirmek amacıyla kurulmuş bir
okuldur.

C) Aşağıda verilenleri doğru biçimde eşleştiriniz.

a) Necip Fazıl Kısakürek
b) suflör
c) Sokrates Savunuyor ç) Köşebaşı
d) Haldun Taner

 • ( ) tiyatro terimi
 • ( ) Tohum
 • ( ) Ahmet Kutsi Tecer
 • ( ) epik tiyatro
 • ( ) A. Turan Oflazoğlu
 • ( ) G. Bernard Shaw

Ç) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bir tiyatro oyununda kostümün önemini kısaca açıklayınız.

 • Cevap:

2. Komedi ve trajedi türü arasındaki belirgin üç farkı söyleyiniz.

 • Cevap:

3. A. Turan Oflazoğlu’nun üç eserinin adını defterinize yazınız.

 • Cevap:

4. Sizce Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında sanatçılar neden Anadolu insanının sorunlarına değinen eserler yazmışlardır? Düşüncelerinizi belirtiniz.

 • Cevap:

5. Batı edebiyatındaki tiyatro geleneği, bizim tiyatromuzu hangi yönlerden etkilemiştir? Bu yönleri başlıklar hâlinde defterinize yazınız.

 • Cevap:

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 241 Cevabı

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. I. Ibnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci II. Musahipzade Celal
III. Reşat Nuri Güntekin
IV. Ahmet Kutsi Tecer
V. Recep Bilginer
Yukarıdaki sanatçılardan hangisi 1923 – 1950 yıllarında Cumhuriyet Dönemi’nde oyun türünde eser veren bir sanatçı değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

2. “Darülbedayi yeni kurulurken Kel Hasan’a sormuşlar: “Bak Hasan Efendi, aktörler artık mektepten yetişecekmiş, sen ne yapacaksın?” Rahmetli: “Hiç bezginlik etmem. Asıl seyirciler mektepten yetişirse halimiz asıl o zaman dumandır.” demiş.”
Haldun Taner’le yapılan bir mülakattan alınan yukarıdaki parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Metindeki iki nokta “:” işaretinin kullanımı yanlıştır.
B) Metindeki “halimiz” kelimesinde düzeltme “A” işaretinin kullanılması gerekmektedir.
C) Metinde birden fazla iç içe birleşik cümle kullanılmıştır.
D) Metinde birden fazla yerde büyük harflerin kullanımında yanlışlık yapılmıştır.
E) “Asıl” kelimesinden sonra virgül kullanılmadığı için anlatımın açıklık ilkesine aykırılık söz konusudur.

3. (I) Tarihçiler tiyatronun kökenini araştırırken, üzerinde çalışılabilecek çok az sayıda kanıt olduğundan öncelikle kurama dayanmalıdırlar. (II) Tarihçi “tiyatronun nasıl ortaya çıktığı” sorusunu yanıtlıyabilmek için tiyatrodan önceki bir zamanı düşlemeli. (III) Sonra onların nasıl olup da keşfedildiğini ve tiyatroya dönüştüğünü kuramsallaştırmalıdır. (IV) Fakat bu sürecin çoğu yazılı tarihin gündoğumundan önce oluştuğundan; ancak tahminle yeniden kurgulanabilir. (V) Bundan dolayı tiyatronun kökeni üzerinde bir çok kuramın geliştirilmesine ve hiçbirinin de doğrulanma- yışına şaşmamak gerekir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi yazım ve noktalama yönünden doğrudur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

4. (I) Tiyatro, aynı zamanda bir insan bilimidir de. (II) Avusturalya’lı pedagog ve kültür tarihçisi Richard Meister “Tiyatro, başlangıçtan bu yana gelişen ve kültür-sanatı kapsayan sistematik bir ruh bilimidir.” der. (III) Bu açıdan Meister, tiyatro bilimi için “özel kültür bilimi” deyimini kullanmıştır. (IV) Tiyatro metni, çağların baş döndürücü gelişimine koşut bir biçimde değişir. (V) Kendini yeniler, içinde bulunduğu çağın profilini ortaya çıkarır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

5. Tiyatro neden Atina’da biçimlendi de MO 6’ıncı yüzyılda önemli ve kültür merkezi olan Corith
veya Samos’ta gelişmedi? Bu yüzyılda Atina’nın politik, askeri, ekonomik ve kültürel olarak önde gelen şehri olmadığı, Atina’nın önceki yüzyılda önem kazandığı unutulmamalıdır. Antik Yunan topraklarında önde gelen Şehir Devletleri Sparta, Corith, Sikyon ve Samos olmuştur. Atina da
önemli bir şehirdi ancak diğer şehirlerle aynı kategoride değildi. Yüzyılın sonlarına doğru Atina’da Attica toprağının üç ürününün kullanılmasının keşf edilmesiyle ekonomik patlama meydana
geldiğinden dırama da gelişim göstermiştir.
Bu parçada numaralanmış kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur?
A) I B) II. C) III. D) IV. E) V.

6. (I) Servetifünun Dönemi Türk şiirinin önde gelen isimlerinden Cenap Şahabettin, nesir alanında eserler verdiği gibi tiyatroyla da uğraşmıştır. (II) O, II. Meşrutiyet Dönemi’nde hız kazanan tiyatro çalışmalarına katılmış; Sahne-i Osmaniye ve Darülbedayi gibi toplulukların edebî kurullarında görev almıştır. (III) Yalan ve Körebe adlı, biri dram, diğeri komedi iki oyun yazan Cenap Şahabettin’in Hüseyin Suat’la kaleme aldıkları Küçük Beyler adlı bir de vodvili bulunmaktadır. (IV) En önemli oyunu olan Körebe, ilk kez İbrahim Şinasi’nin Şair Evlenmesinde ele aldığı, görücü usulüyle evliliğin tenkit ve eleştirisini konu edinir. (V) Bir tür “avukat evlenmesi” olarak nitelendirilen oyun, gençlerin evlilik hakkındaki yeni düşüncelerine dayanır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi anlatımın duruluk ilkesine aykırıdır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

E) Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1. A. Turan Oflazoğlu’nun IV. Murat oyunundan bir kişi.

 • Cevap:

2. Cumhuriyet’in ilk yıllarından bir oyun yazarımız.

 • Cevap:

3. Ülkemizdeki ilk resmî tiyatro kuruluşu.

 • Cevap:

4. Olayl arın karışık ve şaşırtıcı yönlerini merak ve coşku unsurlarıyla konu edinen komedi türü.

 • Cevap:

5. “Başbakan, iki hafta içerisinde petrol çıkaran ülkeleri ziyaret edecek.” cümlesinde uyulmayan anlatım ilkesi.

 • Cevap:

6. G. Bernard Shaw’ın bir oyunu.

 • Cevap:

7. Bir Adam Yaratmak oyunundan bir kişi.

 • Cevap:

8. Haldun Taner’in epik tiyatro türündeki eseri.

 • Cevap:

9. Tiyatro sahnesinde kullanılan eşya.

 • Cevap:

10. İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci’nin bir oyunu.

 • Cevap:
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir