Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Çevre Sorunları Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders 1. Bölüm Çevre Sorunları Ölçme ve Değerlendirme Sorunları Cevapları

11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Çevre ve Toplum Sayfa 242, 243, 244, 245 1. Bölüm Çevre Sorunları Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

1. Bölüm Çevre Sorunları Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 242 Cevabı

1. Barajlar.. ..Alüvyal... ..geçişini engelleyerek delta alanlarının büyümesini yavaşlatır.
2. Kış mevsiminde konutlar ve sanayi tesislerinden çıkan kirli gazların sis ile birleşmesi sonucu……….Londra.………………. tipi hava kirliliği oluşur.
3. Fosil yakıt kullanımı ile ortaya çıkan…...sera.…………..gazları küresel iklim değişikliğine neden olmaktadır.
4. Yer kabuğunun derinliklerinden gelen sıcak sulardan elde edilen……..jeotermal.. …enerji yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır.
5. Altın madenciliğinde kullanılan………….siyanür…..……….doğaya ve canlılara zarar vermektedir.
6. Dünya petrol rezervlerinin yaklaşık yarısı………Orta Doğu... …….bölgesinde yer almaktadır.
7. İskandinav ülkelerinden olan ……...İsveç.... …., sahip olduğu ormanları sürdürülebilir anlayış ve çevre duyarlılığı çerçevesinde işletmektedir.
8. Kanal Edirne Projesi ile……..Meriç……. …..Nehri’ne ait suların bir bölümü tahliye edilerek bölgede yaşanabilecek taşkınlar önlenmektedir.
9. Tarıma uygun olmayan eğimli alanların tarıma açılması sonucu…. erozyon.. ….olayı hızlanmaktadır.
10. Kullanım sonrası değerlendirilebilen atık malzemelerin çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemler ile ham madde olarak tekrar imal edilmesine………geri dönüşüm. …denir.

 • a-Işık kirliliği
 • b-Nükleer kirlilik
 • c-Ses kirliliği
 • ç-Toprak kirliliği
 • d-Küresel iklim değişikliği
 • e-Besin kirliliği
 • f-Hava kirliliği
 • g-Su kirliliği
 • ğ-Ozon seyrelmesi
 • h-Asit yağışı

12. Arazi kullanım türlerinin hangilerinde artış gerçekleşmiştir?

 • CevapSulu tarım ve yerleşim

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 243 Cevabı

13. Çayır ve meraların azalması hangi faaliyetleri olumsuz etkilemektedir? Bu alanlardan kazanılan arazilerin kullanım alanları neler olabilir?

 • CevapHayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Tarım ya da yerleşme amacıyla kullanılmaktadır

14. Orman alanlarının azalmasına bağlı olarak ortaya çıkan çevre sorunları nelerdir?

 • CevapTarım alanı açma, odun üretimi, yapılaşma ve hayvanlara otlak açmak için ormanların tahrip edilmesi sonucu azalmaktadır. Orman alanlarının azalması sonucu; küresel ısınma ve iklim değişimi, erozyon, kuraklık, ekolojik dengenin bozulması, canlı türlerinin azalması gibi çevre sorunları oluşur.

15. Yerleşim alanlarının genişlemesine bağlı olarak ortaya çıkan çevre sorunları nelerdir?

 • CevapHava, su, ışık ve ses gibi kirlilik türleri artar, toprak bozulması gerçekleşir

16. Verilen görselde numaralandırılmış şekilde ifade edilen enerji santrallerinin isimlerini noktalı yerlere yazınız.

I. Güneş       

II. Termik         

III. Rüzgâr       

IV. Hidroelektrik

17. II numaralı santralde enerji elde etmek için hangi yakıtlar kullanılmaktadır?

 • CevapKömür, petrol, doğalgaz

18. Enerji santrallerinde kullanılan kaynakları tükenebilirlik açısından karşılaştırınız.

 • Cevap:

II. santralde kullanılan fosil yakıtlar tükenebilir enerji kaynaklarıdır.

I. santralde kullanılan güneş,

III. santralde kullanılan rüzgâr ve

IV. santralde kullanılan su tükenmeyen enerji kaynaklarıdır.

19. Enerji santrallerini çevreye olan etkileri açısından karşılaştırınız.

 • Cevap:
 • I. Santral: Görüntü kirliliği
 • II. Santral: Baca gazları hava kirliliği, asit yağışına, soğutma suyu su kaynaklarının sıcaklık ve kimyasal yapısının değişmesine
 • III. Santral: Ses kirliliği ve kuş ölümleri
 • IV. santral: Doğal, tarihî ve kültürel varlıkların su altında kalması

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 244 Cevabı

20. Enerji kaynakları, kullanım süresine göre tükenebilen ve tükenmeyen enerji kaynakları olarak ikiye ayrılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tükenebilen bir enerji kaynağıdır?

A) Güneş
B) Rüzgâr
C) Jeotermal
D) Kömür
E) Hidrojen

 • Cevap: D

21. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi, genellikle doğadaki kaynakların daha verimli ve çevreye duyarlı bir şekilde kullanılmasıyla doğru orantılıdır.

Buna göre haritadaki numaralandırılmış alanların hangisinde kaynaklar, diğerlerine göre daha verimli ve çevreye duyarlı şekilde kullanılmaktadır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 • Cevap: B

22. Fosil yakıtların kullanımı sonucu atmosfere karışan sülfür ve azot oksit gibi kimyasal maddeler, su buharı ile birleşerek nitrik ve sülfürik aside dönüşür. Bunun sonucunda da bahsedilen maddeler yeryüzüne asit yağışları olarak düşer.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, asit yağışlarının doğal çevre üzerindeki etkilerine örnek gösterilemez?
A) Toprağın kimyasal ve biyolojik özelliklerini etkilemesi
B) Tarihî eserler üzerinde tahribat oluşturması
C) Yer üstü ve yer altı sularına ait pH’ın düşmesi
D) Bitki yapraklarının zarar görmesi
E) Besin zinciri yolu ile insanları olumsuz etkilemesi

 • Cevap: B

23. Amu Derya (Ceyhun) ve Sır Derya (Seyhun) nehirleri, tarım ürünlerinin sulanmasında plansız bir şekilde kullanılmaktadır.
Buna göre aşağıdaki göllerden hangisi bu durumdan olumsuz etkilenmektedir?

A) Aral Gölü
B) Hazar Gölü
C) Baykal Gölü
D) Balkaş Gölü
E) Ladoga Gölü

 • Cevap: A

24. Biyogaz, organik kökenli atıkların fermantasyonu sonucu oluşur.
I. Mısır, soya gibi yağlı bitkiler
II. Bitki ve hayvan atıkları
III. Uranyum, toryum gibi madenler
IV. Fosil yakıtlar
Buna göre biyogaz elde etmek için yukarıdaki kaynaklardan hangileri kullanılmaktadır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

 • Cevap: A

25. Doğadaki kaynakların daha verimli ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve çevre sorunlarına neden olmamak için arazi planlaması yapılmalıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi arazinin yanlış kullanımına örnek oluşturmaz?

A) Çayır ve meraların tarım alanına dönüştürül – mesi
B) Ovaların yerleşmeye açılması
C) Orman alanlarına turizm tesisleri yapılması
D) Eğimli yamaçlarda taraçalandırma çalışması ile tarım yapılması
E) Turizm tesislerinin deniz kıyısına çok yakın kurulması

 • Cevap: D

26. Okyanus ve denizlerde meydana gelen gelgit akıntılarından elektrik üretmek mümkündür.
Buna göre aşağıda yer alan ülkelerden hangisine ait kıyılar bu enerji üretimine daha uygundur?
A) Gürcistan B) Yunanistan C) Ukrayna D) İtalya E) Fransa

 • Cevap: E

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 245 Cevabı

27. Sanayi Devrimi sonrası sera etkisi yapan gazların atmosferdeki oranının artmasına bağlı olarak küresel iklim değişikliği meydana gelir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak meydana gelen çevre sorunları içerisinde yer almaz?

A) Sıcaklık artışı nedeniyle salgın hastalıkların artması
B) Kutuplarda buzul erimesinin hızlanması
C) Akarsu, göl ve yer altı sularının azalması
D) Kasırga, fırtına gibi afetlerin daha sık oluşması
E) Depremlerin daha sık meydana gelmesi

 • Cevap: E

28. Yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgâr santralleri, bazı çevre sorunlarına neden olabilmektedir.
I. Atmosfere salınan zararlı gazların artması
II. Gürültü kirliliği oluşturması
III. Kuş ölümlerine neden olması
IV. Su kirliliğine neden olması
Buna göre yukarıdakilerden hangileri, rüzgâr santrallerinin neden olduğu çevre sorunları arasında yer almaktadır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

 • Cevap: C

29. Güneşlenme süresinin fazla olduğu alanlarda genellikle güneş enerjisinden daha fazla yararlanılmaktadır.
Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılmış alanların hangisinde güneş enerjisi potansiyeli daha yüksektir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

 • Cevap: E

30. Genellikle insan kaynaklı olarak ortaya çıkan çevre sorunları, bazen doğada meydana gelen olaylar sonucu oluşmaktadır.
I. Volkanizma
II. Fosil yakıtlar
III. Tarımsal faaliyetler
IV. Sanayileşme
Çevre sorunlarına neden olan yukarıdaki faaliyetlerden hangisi ya da hangileri doğal olaylar sonucu meydana gelir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve II E) III ve IV

 • Cevap: A

31. Aşağıdaki atık ürünlerden hangisi geri dönüşüm neticesinde tekrar kullanılamaz?
A) Gazete kâğıdı
B) Cam şişe
C) Tıbbi atık
D) Plastik şişe
E) Salça kutusu

 • Cevap: C

32. Sanayi Devrimi’yle gelişen ekonomik faaliyetler, doğadaki kaynakların aşırı kullanımına; bu da küresel çevre sorunlarına neden olmaktadır.
Buna göre aşağıdaki çevre sorunlarından hangisi diğerlerine göre daha dar bir alanı etkilemektedir?
A) Işık kirliliği
B) Asit yağışları
C) Biyoçeşitliliğin azalması
D) Küresel iklim değişikliği
E) Çölleşme

 • Cevap: A

33. Sanayileşmiş bölgelerde fosil yakıt kullanımına bağlı olarak hava kirliliği artmaktadır.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde görülen hava kirliliği diğerlerinden daha fazladır?
A) Bangladeş B) İngiltere
C) Mısır D) Afganistan
E) Burkina Faso

 • Cevap: B
2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!