Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 2. Bölüm Küreselleşen Dünya Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 2. Bölüm Küreselleşen Dünya Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Bölgeler ve Ülkeler Sayfa 208, 209, 210, 211 2. Bölüm Küreselleşen Dünya Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

2. Bölüm Küreselleşen Dünya Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 208 Cevabı

1. Norveç’te okyanus açıkları dünyanın önemli…..BALIK.. …üretim alanlarından biridir.
2. Ekonomik açıdan kalkınmış ülkeler diğer ülkelere genellikle……MAMÜL... …madde satar.
3. Hindistan’ın önemli pazar (tüketim) alanı olmasında……..NÜFUSUNUN. ….fazla olması etkili olmuştur.
4. insanların dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yaptığı gezilere………TURİZM……denir.
5. Türkiye, Portekiz gibi ülkeler turizmden elde ettiği gelirle…...DIŞ TİCARET AÇIĞININ …….. .kapatmaya çalışır.
6. Almanya’da bulunan..REN….Nehri ulaşım açısından oldukça elverişlidir.
7. Almanya’nın………...KÖMÜR. ….yataklarına sahip olması, sanayileşmenin ilk başladığı ülkeler arasında olmasını sağlamıştır.
8. Almanya’da…...ÇELİK…üretiminin artmasına bağlı olarak gemi, otomotiv ve silah sanayileri gelişmiştir.
9. Tarımsal üretimin doğa koşullarına bağlı olarak gerçekleştiği……EKSTANSİF.. ….tarım metodunda üretim açısından dalgalanmalar görülür.
10. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden oluşan…..G-20… ….küresel ekonomik kararların alındığı bir platformdur.
11. Petrol fiyatlarını belirlemenin yanı sıra üye ülkelerin petrol politikalarını koordine eden…….OPEC

12-

 • a-Batı Avrupa,
  b-Yeni Zelenda,
 • c- Japonya,
 • ç-Orta Doğu,
 • d-Kongo Havzası,
 • e-Arjantin

13. Sahip olunan tarım alanları karşılaştırıldığında tarımsal üretim değerinin en fazla olduğu ülkeyi nedeniyle birlikte açıklayınız.

 • Cevap: Hollanda tarım alanlarını intansif tarım yöntemiyle işlediği için tarım alanlarından en fazla tarımsal ürün değeri sağlar

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 209 Cevabı

14. Tarımsal faaliyetlerde kişi başına düşen üretim değeri miktarının en fazla olduğu ülkeyi nedeniyle birlikte açıklayınız.

 • Cevap: Fransa’da üretilen tarım ürünlerinin ekonomik değeri yüksek, tarımsal
  nüfus az ve tarımda intansif yöntemler uygulandığı için verim yüksektir.

15. Tarımsal ürünlere yönelik dış ticarette açık veren ülkeler hangileridir?

 • CevapÇin ve Meksika 

16. Çin’de tarımsal üretim fazla olmasına rağmen bu ürünlere yönelik yeterli ihracatın yapılamamasının nedeni nedir?

 • Cevap:Nüfusunun fazla olmasından dolayı iç tüketimde daha çok kullanılmasıdır.

17. Küresel ticarete en çok konu olan mallardan biri petroldür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi dünyanın önemli petrol üreticilerinden biri değildir?
A) Iran B) Venezuela C) Libya D) Afganistan E) Nijerya

 • Cevap:  D

18. Insanları turizm faaliyetlerine yönelten çeşitli faktörler vardır. Bir ülkede bu faktörler ne kadar fazla ise o ülkenin turizm potansiyeli o kadar yüksektir.
Aşağıdakilerden hangisi turizmin çekici faktörleri arasında yer almaz?
A) Tarihî eserler
B) Kongre ve toplantılar
C) Eğitim-öğretim olanakları
D) Doğal güzellikler
E) Zengin maden yatakları

 • CevapE

19. Turistler, gittikleri yerleri sosyal açıdan etkilediği gibi bu yerlerden de etkilenmektedir. Böylece farklı ülkeler ve bölgeler arasındaki bağlar güçlenmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, yukarıda bahsedilen durumla aynı doğrultudadır?
A) Ülkelerin istihdam olanakları artar.
B) Ülkeler karşılıklı olarak vize uygulamasını ka- dırır.
C) Doğal ve kültürel çevre korunur.
D) Toplumlar arasında hoşgörü ortamı oluşur.
E) Ülkeler ticari yönden gelişir.

 • Cevap: D

20. Az gelişmiş ülkelerde uygulanan ekstansif tarım metodundan dolayı birim alandan elde edilen verim düşüktür. Buna bağlı olarak üretim miktarında yıllara göre dalgalanmalar görülür.
I. ABD
II. Nijerya
III. Fransa
IV. Sudan
Buna göre verilen ülkelerden hangi ikisinde birim alandan elde edilen verimin diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir?
A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve III E) II ve IV

 • Cevap: E

21. “Bulunduğum ülkede genellikle ham madde alınıp mamul madde satılmaktadır”
Yukarıdaki sözden hareketle bu ülke için aşağı- dakilerden hangisi söylenemez?
A) Ortalama yaşam süresi uzundur.
B) Eğitim ve sağlık hizmetleri gelişmiştir.
C) Kişi başına düşen gelir azdır.
D) Şehirleşme oranı yüksektir.
E) Tarımsal verim yüksektir.

 • Cevap: C

22. D-8, üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari iş birliğini hedefleyen bir kuruluştur. Aşağıdakilerden hangisi, D-8’e üye olan ülkeler arasında yer almaz?
A) Türkiye B) Iran C) Endonezya D) Brezilya E) Nijerya

 • Cevap: D

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 210 Cevabı

23. Almanya, Avrupa Kıtası’nın ortasında yer alan ve yaklaşık 83 milyon nüfusu ile Rusya’dan sonra Avrupa’nın en kalabalık ülkesidir.
Almanya ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sanayi faaliyetleri için gerekli olan ham maddeyi çoğunlukla başka ülkelerden alır.
B) Nüfus miktarı fazla olmasına rağmen nüfus artış hızını artırıcı politika uygular.
C) Avrupa’da sanayileşme hareketini başlatan ilk ülkedir.
D) Ülkenin ihtiyacı olan iş gücünün bir bölümü diğer ülkelerden karşılanır.
E) Almanya, günümüzde dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahiptir.

 • Cevap: C

24. Hollanda, ABD, Fransa gibi gelişmiş ülkelerde tarım sektöründe çalışan nüfus çok az olmasına rağmen tarımsal üretim miktarı oldukça fazladır. Buna göre gelişmiş ülkelerde tarımsal üretim miktarının fazla olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Iklim koşullarının elverişli olması
B) Su kaynaklarının zengin olması
C) Tarım alanlarının geniş olması
D) Tarımsal üretimde yüksek teknoloji kullanılması
E) Tarım alanlarının verimli olması

 • CevapD

25. • Üye ülkelerde kendi kendine yetecek ekonomik
gelişme ve istihdamı sağlamak
• Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak
• Uluslararası ticaretin taahhütlere bağlı kalınarak ve ayrımcılık uygulanmadan gelişmesini desteklemek
Yukarıda amaçlarından bahsedilen küresel ekonomik örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) AB B) OPEC C) OECD D) NATO E) G-20

 • Cevap: C

26. Türkiye, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra küresel veya bölgesel ölçekte birçok örgüte üye olmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin üye olduğu örgütler arasında yer almaz?
A) BM B) İİT C) NATO D) OECD E) AB

 • Cevap E

27. Aşağıda A ve B ülkelerinin turizm potansiyelleri ile ilgili olarak bazı bilgiler verilmiştir.
• A ülkesi, uzun yıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.
• B ülkesinde bu yıl Dünya Kupası düzenlenecektir.
Buna göre A ve B ülkelerinde hangi turizm türünün gelişmesi beklenir?
A) Kültür Sağlık
B) Botanik Kültür
C) Spor Kültür
D) Kültür Spor
E) Sağlık Kültür

 • Cevap: D

28. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın amacı; üye ülkelerin potansiyellerinden, coğrafi yakınlıklarından, ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı özelliklerinden yararlanarak aralarında ikili ve çok taraflı ekonomik, teknolojik ve sosyal ilişkileri çeşitlendirmek ve daha da geliştirmek, böylelikle Karadeniz Havzası’nın bir barış ve istikrar bölgesi olmasını sağlamaktır. Bu nedenle yalnızca Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler değil ekonomisinde Karadeniz’in etkili olduğu birçok ülke de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın kurucu üyeleri arasında yer almaktadır.
Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangileri, Karadeniz’e kıyısı olmamasına karşın Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın kurucu üyelerindendir?
A) Arnavutluk-Ermenistan
B) Romanya-Türkiye
C) Bulgaristan-Gürcistan
D) Rusya Federasyonu-Moldova
E) Ukrayna-Yunanistan

 • Cevap: A

29. Birleşmiş Milletler’in beş ana organından biri Güvenlik Konseyi’dir. Güvenlik Konseyi 5’i daimi, 10’u geçici olmak üzere toplam 15 üyeden oluşmaktadır.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi veto hakkına sahip 5 daimi ülke içerisinde yer almaz?
A) Çin B) Japonya C) ABD D) Fransa E) İngiltere

 • Cevap: B
2023 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
3
clap
3
angry
2
unlike
1
confused
1
sad
0
happy
0
love

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!