Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 4. Bölüm Türkiye’de Ekonomi Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 4. Bölüm Türkiye’de Ekonomi Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 155, 156, 157, 158, 159 4. Bölüm Türkiye’de Ekonomi Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

4. Bölüm Türkiye’de Ekonomi Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı

1. Ülkelerin belirledikleri ekonomik hedeflere ulaşmak için yaptıkları planlama ve uygulamalara ekonomi politikası denir.
2. Türkiye’nin ekonomik bakımdan ilk çalışması olan İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat 1923’te gerçekleştirilmiştir.
3. Türkiye’de Devlet Planlama Teşkilatı kurularak 1963 yılından itibaren kalkınma planları uygulanmaya başlanmıştır.
4. Türkiye’de bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması için teşvik uygulamaları yapılmaktadır.
5. Ekonomik sektörlerin ülke ekonomilerindeki payı ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermektedir.
6. Türkiye’de tarım açısından en elverişli alanlar alüvyal toprakların bulunduğu ovalardır.
7. Tarım alanlarında toprağın sürdürülebilir kullanımı için organik gübre kullanımı tercih edilmelidir.
8. Türkiye’de Akdeniz kıyılarında yapılan seracılık faaliyetleri intansif (modern) tarım metoduna örnek verilebilir.
9. Devlet, Türkiye’de kalitesiz tütün üretimini engellemek amacıyla ekim alanlarını sınırlandırmaktadır.
10. Türkiye’deki pamuk üretiminde Şanlıurfa ili Güneydoğu Anadolu Projesi sayesinde ilk sırada yer almaktadır.
11. Ormanlara verdiği zarardan dolayı Türkiye’de kıl keçisi sayısının azaltılması yoluna gidilmektedir.
12. Türkiye’de keten, kenevir, haşhaş, pirinç ve tütün gibi tarım ürünleri özel izin ile sadece belirli yerlerde yetiştirilmektedir.
13. Türkiye’de balıkçılık faaliyetleri daha çok kıyı balıkçılığı şeklinde yapılmaktadır.
14. Türkiye’de maden çeşitliliğinin fazla olmasında volkanizma ve dağ oluşumu hareketleri etkili olmuştur.
15. Bakır, iletkenlik özelliğinden dolayı elektrik santralleri ile kablo yapımında kullanılır.
16. Alüminyumun ham maddesi olan boksit hafif ve dayanıklı bir madendir.
17. Linyit kömürü yatakları III. Zaman’da oluşmuştur.
18. Türkiye’nin özellikle güney kıyıları güneş enerjisini kullanmaya daha elverişli konumdadır.
19. Taş kömürü yatakları demir-çelik sanayi tesislerini yakınlarına çekmektedir.
20. Türkiye’de son yıllarda suni ipek üretimine bağlı olarak doğal ipek üretimi gerilemiştir.
21. Türkiye’nin ihracat gelirlerinde en yüksek pay sanayi sektörüne aittir.

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 156 Cevabı

23. Aşağıdaki tarım ürünlerini sıcaklık ve yağış tablosundan yararlanarak yaygın bir şekilde yetişebileceği yerle eşleştiriniz.

Muz: Gazipaşa (Antalya)
Yaş çay yaprağı: Yaş çay yaprağı
Pamuk: Pamuk
Zeytin: Edremit (Balıkesir)

24. Verilen tarım ürünlerinin hangisinde üretim bakımından sürekli bir artış görülmektedir?

 • Cevap: Muz

25. Üretim miktarının en fazla olduğu ürünü ve dönemi belirtiniz.

 • Cevap:  2014 yılında pamukta

26. Pamuk ve çay tarımının yapıldığı alanların iklim özelliklerini ön bilgileriniz ve sıcaklık-yağış tablosundan yararlanarak belirtiniz.

 • Cevap: Pamuk tarımı; yaz mevsiminin kurak olduğu sıcak iklim Çay tarımı her mevsim yağışlı ve ılıman Karadeniz iklimi

27. 2016 yılında hangi madenlerin ihracat değeri ithalat değerinden fazladır?

 • Cevap: Tuzlar, feldspat, mermer, bakır, krom ve linyit.

28. 2016 yılında taş kömürü ithalatının fazla olmasına rağmen hiç linyit ithal edilmemesi nasıl açıklanabilir?

 • Cevap: Linyit III. Jeolojik Zaman’da oluştuğu için ülkemiz rezervleri çoktur; taş kömürü 1. Jeolojik Zaman’da oluştuğu için ülkemizde rezervlerinin düşük olması nedeniyle ithal edilir.

29. Hangi madenlere yönelik kullanımın geliştirilmesi ülke ekonomisine katkı sağlayabilir?

 • Cevap: Özellikle ülkemizde rezervlerinin yüksek olduğu tuzlar, feldspat, krom, linyit gibi madenler.

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 157 Cevabı

30. Adana ve İstanbul’da bulunan pamuklu dokuma tesislerinin kuruluşunda etkili olan faktörleri belirtiniz.

Adana: ham madde
İstanbul: ulaşım, Pazar

31. Türkiye’de pamukla dokuma tesislerinin bulunduğu diğer illeri yazınız.

 • Cevap: İzmir, Denizli, Aydın, Antalya, Manisa, Gaziantep, Bursa ve Kayseri.

32. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de 1923-1929 yıllarında ekonominin gelişmesine yönelik yapılan çalışmalardan biri değildir?
A) İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
B) Teşviki Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
C) Devlet Planlama Teşkilatının kurulması
D) Aşar vergisinin kaldırılması
E) Tarımda makineleşmenin teşvik edilmesi

 • Cevap: C

33. Türkiye’de ekonomik gelişim farklılıklarını azaltmak ve az gelişen bölgelerin de ekonomik olarak gelişmesini sağlamak amacıyla çeşitli teşvikler uygulanmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi teşvik kapsamında yapılacak uygulamalar arasında yer almamaktadır?
A) Gümrük vergisi muafiyeti sağlanması
B) Sanayi yatırımlarının devlet tarafından yapılması
C) Yatırım yeri tahsisi
D) Ucuz enerji imkânının sağlanması
E) Katma değer vergisi istisnası

 • Cevap: B

34. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan silah, patlayıcı ve mühimmat üretimini sağlayan savunma sanayisine ait tesislerin Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale gibi merkezlerde gelişmesinin başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konumlarının korunaklı olması
B) Enerji kaynaklarının ucuz olması
C) Ucuz iş gücüne sahip olmaları
D) Ham madde kaynaklarının zengin olması
E) Sermaye birikimlerinin fazla olması

 • Cevap: A

35. Türkiye’de tarımsal faaliyetler çeşitli faktörlere bağlı olarak şekillenir.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de tarımı etkileyen doğal faktörlerden biridir?
A) Ülke nüfusunun genç olmasından dolayı iş gücü imkânının gelişmiş olması
B) Üretime zarar verecek taş parçalarının tarım alanlarından temizlenmesi
C) Yüksek verim elde etmek amacıyla hayvan ırklarının ıslah edilmesi
D) Arazinin dağlık ve eğimli olması
E) Tarım topraklarını işlemek amacıyla tarım makinelerinin kullanılması

 • Cevap: D

36. Karabük ve Ereğli Demir Çelik Fabrikası Türkiye’nin kuzeyinde yer alan önemli bir sanayi bölgesidir.
Bu bölgede sanayinin gelişmesinde etkili olan başlıca faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) İklim koşullarının elverişli olması
B) Yeryüzü şekillerinin sade olması
C) Taş kömürü yataklarının bulunması
D) Orman bitki örtüsünün bulunması
E) Pazar koşullarının gelişmiş olması

 • Cevap: C

37. Kümes hayvancılığı daha çok İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara gibi büyük şehirlerin çevresinde gelişmiştir.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bitki örtüsünün çeşitli olması
B) Pazar imkânlarının gelişmiş olması
C) İklim koşullarının elverişli olması
D) Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması
E) Ham madde kaynağına yakın olmaları

 • Cevap: B

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 158 Cevabı

38. Yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli alanlarda yetiştirilen başlıca tarım ürünleri sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 • Cevap: C

39. •Afyon • Muğla •Bilecik • Bursa • Marmara Adası (Balıkesir)
Yukarıda verilen alanlarda çıkarılan en önemli yer altı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bor mineralleri B) Mermer C) Demir D) Feldspat E) Krom

 • Cevap: B

40. Yukarıdaki Türkiye haritasında verilen yerlerden hangisinde güneş enerjisi kullanım potansiyeli daha yüksektir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

 • Cevap: C

41. I. Metalurji sanayisinde paslanmaz çelik yapımında kullanılmaktadır.
II. Elektrik-elektronik sanayisinde kullanılmaktadır.
III. Akü imalatında kullanılmaktadır.
Yukarıda kullanım alanları verilen madenler sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 • Cevap: E

42. Maden kazalarını önlemek için iş güvenliği kurallarına önem verilmelidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği tedbirleri arasında yer almaz?
A) Maden ocağına yönelik denetimler sürekli yapılmalıdır.
B) Madenin özelliğine göre acil eylem planları ha- zırlanmalıdır.
C) Maden ocağında yapılması planlanan değişiklikler üretime bağlı olarak uygulanmalıdır.
D) Maden ocağı girişi su baskınlarından korunmuş olmalıdır.
E) Maden ocağının planı yapılarak yetkili makamlara onaylatılmalıdır.

 • Cevap: C

43. Yukarıdaki haritada numaralandırılmış alanlarda yaygın olarak yapılan hayvancılık faaliyetleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • Cevap: A

44. Bir tarım bölgesinde yetiştirilebilecek ürün çeşidi fazla olsa bile çiftçiler, daha çok gelir getiren tarım ürünlerine yönelmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamayı doğrulamaktadır?
A) Buğday tarımının Karadeniz kıyısında az olması
B) Sebze yetiştiriciliğinin Erzurum’da yapılmaması
C) Turunçgil tarımının Ege kıyılarında Akdeniz kıyılarından daha az olması
D) Konya Ovası’nda buğday ekim alanlarının geniş olması
E) Antalya kıyılarında zeytin tarımının Ege kıyılarından daha az olması

 • Cevap: E

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 159 Cevabı

45. Türkiye’de akarsuların hidroelektrik potansiyeli yüksektir.
Bu durumun oluşmasında;
I. Akarsu rejimlerinin düzensiz olması
II. Akarsu vadilerinin dar ve derin olması
III. Akarsuların genellikle açık havzalı olması
IV. Akarsuların yatak eğimlerinin fazla olması özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

 • Cevap: D

46. Türkiye maden çeşitliliği bakımından zengin bir ülkedir.
Buna göre Türkiye’de maden çeşitliliğinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Türkiye’de maden sanayisinin gelişmiş olması
B) Türkiye’nin maden ihracatının yüksek olması
C) Maden yataklarının dağınık olması
D) Sanayinin gelişmesi ile madenlere duyulan ihtiyacın artması
E) Volkanizma ve dağ oluşumu hareketlerinin etkili olması

 • Cevap: E

47. Türkiye’nin;
I. Sahip olduğu coğrafi konum özellikleri
II. Nüfus yapısı
III. Yer altı ve yer üstü kaynakları özelliklerinden hangileri ekonomik gelişimini olumlu yönde etkiler?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

 • Cevap: E

48. Sanayi tesislerinin kuruluşunda ham madde, enerji kaynakları, sermaye, iş gücü, ulaşım ve pazar etkili olmaktadır.
Buna göre ülkemizdeki petrol rafinerilerinden hangisinin kuruluş yerinin belirlenmesinde ham maddeye yakınlık etkili olmuştur?
A) Aliağa (İzmir)
B) ATAŞ (Mersin)
C) Batman (Batman)
D) Orta Anadolu (Kırıkkale)
E) İPRAŞ (İzmit)

 • Cevap: C
2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!