Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı 2. Ünite Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı 2. Ünite Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı  Sayfa 83, 84, 85  Miras Etkinlik Soruları ve Cevapları

2. Ünite Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız.

 • Cevap:

1. Evliya Çelebi Seyahatname adlı eserinde, 1630’da İstanbul’dan başlayarak 1681’e kadar Osmanlı Devleti topraklarında ve komşu ülkelerde yaptığı seyahatleri kaleme almıştır.
2. Arapça’da hisse manasına gelen sehm kelimesinin çoğulu olan Esham  bir tür iç borçlanmadır.
3. XVI ve XVII. yüzyılda bir ülkenin zenginliğini, sahip olduğu altın ve gümüş gibi değerlere bağlayan ekonomi modeline Merkantilizm denir.
4. Osmanlı Devleti’nde devlet düzeninin bozulmasının sebeplerinin araştırılması amacıyla yazılıp padişaha sunulan raporlara Layiha denir.
5. İlk Türk matbaasını kuran İbrahim Müteferrika başta Vankulu Lugatı olmak üzere matbaasında basılan birçok kitabın yazarlığını ve yayımcılığını yapmıştır.

Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

6. Mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinde yaşanan sürekli artış için hangi terim kullanılır?

 • CevapEnflasyon 

7. Şehir ve kasabalarda geçimini ticaret ve zanaatla sağlayan kişilerin oluşturduğu sınıfa ne ad verilmiştir?

 • CevapBurjuva Sınıfı

8. İltizam sistemi içerisinde alınan vergileri toplamayla mükellef olan görevli kimdir?

 • CevapMültezim

9. Celali İsyanları ilk olarak hangi padişah döneminde başlamıştır?

 • CevapYavuz Sultan Selim

10. Gelir kaynağı, özel bir şahsa belirli bir bedel karşılığında devredilen devlet arazisine ne denilir?

 • CevapMukataa

11. Kopernik’in Güneş merkezli evren düşüncesine kimler neden karşı çıkmıştır?

 • CevapKilise ve din adamları

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı

12. Reform, yeniden düzenleme ve gelişme anlamına gelen bir kavramdır. Dünya tarihinde bir tarihsel olay olarak anılması XVI. yüzyılda Avrupa’da yaşanan gelişmelerle ilgilidir. Bir hareket olarak reform, Almanya’da Martin Luther tarafından Katolik Kilisesi’ne karşı başlatılmıştır. Reform hareketinin başlamasında dönemin Avrupa’sında ortaya çıkan nedenlerin önemli bir payı vardır.
Reformun ortaya çıkmasına neden olan gelişmeler nelerdir?

 • Cevap:

13. Osmanlı Devleti savaş giderlerinin artması üzerine XVII ve XVIII. yüzyıllarda toprak yönetiminde ve vergi toplama usulünde değişikliklere gitme ihtiyacı duymuştur. Bu amaç doğrultusunda “malikâne sistemi” adıyla anılan bir sisteme kademeli olarak geçer. Bu sistemle birlikte devletin ihtiyacı olan nakit sıkıntısı kısmi de olsa giderilmiştir.
Bu bilgiler doğrultusunda malikâne sistemi Osmanlı Devleti’nin ekonomisine etkileri neler olmuştur?

 • Cevap: Malikâne sistemi ile ekonomide vergilendirilebilir kaynaklar koruyup geliştirilmiş ve bu sayede vergi gelirleri artırılmıştır.

14. XVII ve XVIII. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde farklı amaçlarla ortaya çıkan isyanlar karşımıza çıkmaktadır. Bu isyanların içerisinde Celâli, Yeniçeri ve Suhte isyanları en bilinenleridir. İsyanlar karşısında devlet bir dizi önlem alarak düzeni korumayı başarmıştır. Fakat diğer yandan bu isyanların devletin sosyo-ekonomik yapısına etkileri de olmuştur.
Celâli, Yeniçeri ve Suhte isyanlarını karşılaştırarak birbirlerinden farklı olan özelliklerini belirtiniz.

 • Cevap:

15. Yeni Çağ’da hümanizma hareketinin etkisi ile ortaya çıkan anlayış, güzel sanatlarda etkisini gösterdi. Resimde, heykelde ve mimarlıkta Orta Çağ Hristiyan sanatının temel felsefesini oluşturdu. İnsan, güzel sanatların tüm dallarının temel konusu ve ölçüsü oldu. Ekonomik ve düşünsel gelişmeye paralel olarak resim, heykel ve mimarlıkta önemli eserler meydana getirildi.

Öğretmen Salih Bey’in yukarıdaki ifadeleri üzerine

Miraç: Hümanizm güzel sanatların gelişmesine katkıda bulunmuştur.
Hilal: Ekonominin güçlenmesi doğrudan hümanizmanın sonucudur.
Sevilay  Mimari alanda önemli eserler meydana getirilmiştir.
Orhan: Ekonomik gelişmeler sanatsal gelişmeyi etkilemiştir.
Akif: Hümanizm bir Hrıstiyanlık algısı olarak doğmuştur.

gibi yorumlarda bulunmuştur. Bu yorumlardan hangisi öğretmen Salih Bey’in açıklamaları ile çelişmektedir?

 • CevapHilal: “Ekonominin güçlenmesi doğrudan hümanizmanın sonucudur.” – Orhan: “Ekonomik gelişmeler sanatsal gelişmeyi etkilemiştir.” – Akif: “Hümanizm bir Hrıstiyanlık algısı olarak doğmuştur.” düşünceleri öğretmen Salih Bey’in düşünceleri ile çelişmektedir.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı

16. Coğrafi Keşifler’in sonucunda Avrupa’da düşünce hayatında yeni gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerle birlikte kiliseye olan güven sarsılmış ve ortaya çıkan iki büyük hareket dünya tarihinde yerini almıştır. Bu hareketlerden
Rönesans …………………… ‘da; reform………………………’da başladı.
Metindeki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Almanya Fransa
B) Fransa İtalya
C) İspanya Almanya
D) İtalya Almanya
E) Fransa İspanya

 • Cevap: D

17. “Toplum Sözleşmesi” adlı eserinde, toplum düzeninin sözleşmelere dayandığını vurgulayarak devleti yüceltmiştir. Onun tezlerine göre devlet, egemen güçtür. Egemenlik bölünemez düşüncesini savunmuştur. Bu nedenle de kuvvetler ayrılığı ilkesini kabul etmemiştir.
Yukarıdaki metne göre bu düşünceleri savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Voltaire
B) Cervantes
C) John Locke
D) Rousseau
E) Kepler

 • Cevap: D

18. Aşağıda verilen isimlerden hangisi Rönesans’ın Fransa’daki temsilcilerinden biri değildir?
A) Montaigne
B) Erasmus
C) Pierre Lescot
D) Ronsard
E) Rabelais

 • Cevap: B

19. I. Avrupa’ya giden elçiler Avrupa diplomasisi, sanatı, sanayisi, tarımı,
askerî gücü ve teknolojisi hakkında İstanbul’a rapor sundular.
II. Geleneksel alçak divanların yerini
koltuk ve iskemle aldı. Osmanlı evlerinde
Batı tarzı eşyalar, resim ve tablolar yer aldı.
III. Yaz gecelerinde lalelerin altında ve yürüyen kaplumbağaların sırtında mumlar yakılıp şenlikler yapılmıştır.
IV. Deniz yoluyla veya taşradan İstanbul’a gelenler sağlık kontrolünden geçirilerek bir bakıma karantina uygulanmıştır.
Lale Devri’ndeki bu sosyal gelişmelerden hangileri Osmanlı toplumunu doğrudan etkilemiştir?
A) Yalnız I B) II, III ve IV C) II ve IV D) I ve III E) I, II, III ve IV

 • Cevap: B

20. Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren padişahlıkla yönetildi. Bu yönetim sisteminde iktidar babadan oğula geçmekteydi. Şehzadeler hükümdar olmadan önce sancaklara gönderilirdi. Böylece şehzadeler devlet yönetiminde tecrübe kazanırldı. Padişah I. Ahmet Dönemi’nde Ekber ve Erşed Sistemine geçilerek hanedanın en büyük ve en olgun üyesi padişah seçilmeye başlandı. Bu uygulama …………………………………… etkili oldu.
Yukarıda verilen metinde boş bırakılan yere, aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılırsa bilgi bütünlüğü doğru sağlanmış olur?
A) şehzadelerin Divân-ı Hümâyunda söz sahibi olmalarında
B) eğitimde şehzadelerin daha iyi yetiştirilmesinde
C) şehzadelerin devlet yönetimine uzak kalmasında
D) askerî teşkilatının yenilenmesinde
E) taht kavgalarının yaşanmasının önlenmesinde

 • Cevap: E
2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
8
6
2
3
2
1
2

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!