Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Mazot Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 3. Ünite Şiir Sayfa 120, 121, 122, 123, 124 Mazot Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Mazot Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı

1) “Şiir Okuma Kılavuzu” adlı kitabında İsmet Özel “Yaşanılan bütün çirkinliklere, kötülüklere, haksızlıklara rağmen insanda savunulmaya değer bir şeyler olduğuna içten içe inanıldığı zaman şiir serpilir ve çiçek açar.” der. İsmet Özel’in şiire yüklediği bu işlev hakkında neler söylenebilir? Sözlü olarak ifade ediniz.

 • Cevap: İnsan doğasında var olan güzelliği ve iyiliği ortaya çıkarabilecek dünyada insanların umut ve huzurla yaşayacaklarına inanmalarını sağlayabilecek bir güç olarak görür şiiri.

2) Sanatın toplumsal işlevleri nelerdir? “Sanat toplum içindir.” anlayışından hareketle açıklayınız.

 • Cevap: Sanatın toplumsal işlevi, bireyler, birey ile toplum, toplumsal kesimler ve toplumlar arasında anlaşma, dayanışma, kaynaşma, paylaşma, işbirliği yapma, birleşme ve bütünleşme sağlanmasında sanatın oynadığı rolleri kapsar.

3) İkinci Yeni sonrası şiirde toplumcu eğilim, farklı yansımalarıyla birlikte yeniden canlanmıştır. 1960 sonrası toplumcu eğilimle şiirlerini kaleme alan şairler kimlerdir? Bu şairlerin beğendiğiniz şiirlerini sınıfta okuyunuz (1. etkinliğe yöneliktir.).

 • Cevap1950’den 1980’e uzanan dönemde;

➜ Ataol Behramoğlu
➜ İsmet Özel
➜ Nihat Behram
➜ Refik Durbaş
➜ Süreyya Berfe
➜ Metin Eloğlu
➜ Özdemir Asaf
➜ Can Yücel
➜ Gülten Akın
➜ Hasan Hüseyin
➜ Ahmet Oktay
➜ Hilmi Yavuz
➜ Cahit Zarifoğlu
➜ Metin Altıok.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı

1) “Mazot” adlı şiirin temasını belirleyiniz. Toplumcu şiir geleneği hakkında öğrendiklerinizden yola çıkarak İsmet Özel’in seçtiği temayı hangi bakış açısıyla işlediğini değerlendiriniz.

 • Cevap: İsmet Özel yaşanan tüm haksızlıklara adaletsizliklere rağmen boyun eğilmemesi gerektiğini işler bu şiirinde. Ona göre yaşama amacı direnmek olmalıdır. Şehre göç edilse bile özünden kopmamalı doğruyu arama yolu hiç bir zaman terk edilmemelidir.

2) Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit ediniz.

 • Cevap: Nazım biçimi serbest şiir, nazım türü ise serbest nazımdır.

3) Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları aşağıdaki ölçütlere göre belirleyiniz.

 • Cevap: Şiirde ahenk ses ve kelime tekrarları ile dize sonlarındaki kafiye ve rediflerle sağlanmıştır.

4) Şair şiirde hangi imgeleri kullanmıştır? Bu imgelerin şiirin anlamına katkısını değerlendiriniz.

 • Cevap: Şafaktan utanıp utandırmadan aşkı: Şafak burada kişileştirilmiş ve aşkın başlangıcı metaforu olarak kullanılmıştır.

5) Söyleyici nasıl bir kişiliğe sahiptir? Metne göre açıklayınız.

 • Cevap: Hayat karşısında yılmayan, mücadeleci, doğrudan şaşmayan, köklerine bağlı ve geleceğe dair umutlarını yüreğinde taşıyan birisidir.

6) sen o baygın sevgilerin adamı değilsin. sana yaşamak düşer çarkların gövdesinde
bin demir kapıyla hesaplaşmaktan omzun çürümelidir bin çeşit güneşle ovulmalıdır gaddar ellerin yürü yangınların üstüne, kendi alevini de getir
Bu dizelerden hareketle söyleyici ile hitap edilen kişi arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.

 • Cevap: Söyleyici okura öğüt veren onu yaşama alıştıran bir öğretmen gibidir. Ona ışık olan fener gibi yol göstermek istercesine yılgınlığa düşülmemesi gerektiğini anlatır.

7) Okuduğunuz şiirin başlığı ile içeriği arasında nasıl bir bağ kurulmuştur? Metne göre açıklayınız.

 • Cevap: Mazot olmazsa araç çalışmaz insanı direngen olmaya çağıran biri olmazsa da insan kendi yılgınlığından kurtulamaz.

8) “gönlüne kar yağdırıyorsa çocuk sesleri yetsin” dizesinde şair nasıl bir benzetme ilişkisi kurmuştur? Açıklayınız.

 • Cevap: İnsanın içinin buruk ve karamsar olmasını kış ayına gönle kar yağmasına benzetmiştir.

9) Şiire göre şehir ve köy insanını betimleyiniz. Söyleyiciye göre şehir yaşamının insan üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap: Şehir yaşamı insanı yabancılaştırır. İnsana bencil bir yaşam sunar. Köklerinden uzaklaştırır insanı. Zayıf kılar yılgın kılar. Oysa köy insanı serttir, merttir, kolay kolay pes etmez hayatın zorluklarına karşı.

10) “Mazot” adlı şiirde, esere toplumcu eğilim niteliği kazandıran dizeleri gösteriniz. Şair bu dizelerde hangi mesajları vermektedir? Bu dizelerde anlam örtük müdür, açık mıdır? Tartışınız.

 • Cevap: Yürü yangınların üstüne, kendi alevini de getir: Pes etme demek ister, mücadele et der. sana yaşamak düşer çarkların gövdesinde: ne sıkıntılar olursa olsun insanın insanca gururuyla yaşaması gerektiği belirtilir.

11) Okuduğunuz şiirden şiirin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları belirleyiniz.

 • Cevap: Yaşanılan dönem işçi sorunlarının en şiddetli olduğu dönemdir. Bu dönemde işçiler ezilmekte, emekleri sömürülmektedir. Bundan dolayı da şair hayatın bu gerçeğini ve zalimin karşısında dikçe durma düşüncesini işlemiştir.

1960 sonrası toplumcu eğilimle şiirlerini kaleme alan şairleri sıralayınız. Bu şairlerin beğendiğiniz şiirlerini sınıfta okuyarak bunların ortak özelliklerini aşağıda verilen boş alana yazınız.

 • Cevap:  

➜ Ataol Behramoğlu
➜ İsmet Özel
➜ Nihat Behram
➜ Refik Durbaş
➜ Süreyya Berfe
➜ Metin Eloğlu
➜ Özdemir Asaf
➜ Can Yücel
➜ Gülten Akın
➜ Hasan Hüseyin
➜ Ahmet Oktay
➜ Hilmi Yavuz
➜ Cahit Zarifoğlu
➜ Metin Altıok.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı

Bu şiirlerden hareketle İkinci Yeni şiiri ile 1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan şiirleri tema, ahenk ve yapı bakımından karşılaştırınız. Elde ettiğiniz sonuçlara göre aralarındaki benzer ve farklı yönleri belirtiniz.

 • Cevap:

➜ İkinci yeni şiiri daha bireysel temaları işlerken 1960 sonrası şiir toplumu ilgilendiren konuları seçer.
➜ İkinci Yeni şiiri, daha kapalı bir anlatıma sahipken 1960 sonrası toplumcu şiirde daha sade halkın daha rahatça anlayabileceği bir anlatım görülür.
➜ İkisinde de serbest ölçü ve serbest nazım biçimleri tercih edilir.

Okuduğunuz şiirden hareketle İsmet Özel’in edebî kişiliği ve düşünce yapısı hakkında çıkarımlarda bulununuz.

 • Cevap: Sosyalist dünya görüşünden İslamcı görüşe geçmiş olsa bile mizacına uygun olarak bütün şiirlerinde bir isyan, öfke, başkaldırı görülebilmektedir.

1) sabahın köründe kalkan tirenlerdeki nefret hergün aynı kalafat yerine çekilmenin nefreti Bu dizelerde yazımı yanlış olan kelimelerin doğru yazılışını belirtiniz.

 • Cevap: tiren yerine tren olmalı ayrıca hergün değil her gün şeklinde yazılmalı idi.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı

2) I. dağlardan dönüyorsun o sağır yamaçlardan
II. çevik bacaklarını getiriyorsun, ne çiçek ne de ninni
III. boz şayaktan poturun dağlarda ne güzeldi
IV. şehre varınca artık meşinler giymelisin
V. daha esmer/ daha kankusturucu
Numaralanmış dizelerin hangisinde insandan doğaya aktarma yapılmıştır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) III ve IV
E) I ve V

 • Cevap: E

3) “Çayın altını yak.” cümlesinde “çay” kelimesi benzetme ilgisi söz konusu olmadan “çaydanlık” kelimesinin yerine kullanılmıştır. Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzer bir kullanım vardır?
A) boz şayaktan poturun dağlarda ne güzeldi şehre varınca artık meşinler giymelisin
B) o mavi korularda ve dibektaşlarında bırakıp sözlerimin kalıntılarını açıkça konuşmak istiyorum.
C) Şehre neden esmer ve dölek yüzümle döndüm dağlardan
D) dağlardan dönüyorsun o sağır yamaçlardan çevik bacaklarını getiriyorsun, ne çiçek ne de ninni
E) sabahın köründe kalkan tirenlerdeki nefret hergün aynı kalafat yerine çekilmenin nefreti

 • Cevap: E

4) Şehre neden esmer ve dölek yüzümle döndüm dağlardan kar vakti tarlaları kımıldatan soluğum niyedir sarmalasın vites dişlilerini defneler, nakışlar yok alnımda neden.
Bu dizelerde altı çizili kelimelerin ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Soyut anlamlı olmaları
B) Somut anlamlı olmaları
C) Mecaz anlamda kullanılmaları
D) Yan anlamda kullanılmaları
E) Terim anlamda kullanılmaları

 • Cevap: B

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Dersdestek Yayınları Sayfa 120, 121, 122, 123, 124 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!