Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 7. Sınıf Ada Matbaacılık Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları / 7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Yenilikçi Türk Tarihinde Yolculuk Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Yenilikçi Türk Tarihinde Yolculuk Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Türk Tarihinde Yolculuk Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Ada Yayınları 3. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 90, 91 Ünitemizi Değerlendirelim Soruları ve Cevapları

Ünitemizi Değerlendirelim

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanının karşısına “D”, yanlış olanının karşısına “Y” yazınız.

 • Cevap:

1. Kervansarayların tarihî açıdan tek önemi ticaretin gelişmesine olan katkısıdır. (Y)
2. Büyük bir devlet olmak için iyi bir orduya sahip olmak şart değildir. (Y)
3. Preveze Savaşı, denizcilik tarihimiz açısından ölümsüz bir zaferdir. (D)
4. Edirne Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış tarihî bir şehirdir. (D)
5. Seyahatnameler, kültürel birikimin ortaya konulmasına katkı sağlar. (D)

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanı ile tamamlayınız.
Malazgirt Savaşı
Saltuklular
Kervansaray
Fetih
Islahat
İşgal

 • Cevap:

1 Fetih Müslüman olmayan bir şehir veya ülkeyi savaşarak almaktır.
Kervansaray Anadolu’da ticaretin gelişmesi dışında Anadolu’nun Türkleşmesine de büyük katkılar
sağlamıştır.
3. Anadolu’nun kapıları Malazgirt Savaşı ile Türklere açılmıştır.
4 Islahat daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirmelerdir.
5. Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinden biri Saltuklulardır.

Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz. 

1. Aşağıdaki devletlerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinden biri değildir?
A) Mengücekliler B) Osmanlılar C) Saltuklular D) Artuklular

 • Cevap: B

2. Anadolu Selçukluları Döneminde şehirler arasında kervanların konaklaması için kervansaraylar yaptırıldı. Bu yapılar, aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
A) Ulaşımın ileri boyutlara ulaştığını
B) Ticaretin özel sektörün elinde olduğunu
C) Ticari yaşama önem verildiğini
D) Sosyal yardım kuramlarının yaygınlığını

 • Cevap: C

3. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinden birisidir?
A) Karamanoğulları B) Germiyanoğulları C) Danişmentliler D) Karesioğulları

 • Cevap: C

4. Erzincan – Sivas – Divriği çevresinde kurulmuş olan ve inşa ettikleri cami ile UNESCO kültür mirası içe- resinde yer almasını sağlayan beylik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saltuklular B) Mengücekliler C) Haçlı Seferleri D) Artuklular

 • Cevap: B

5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin elde ettiği önemli deniz zaferlerinden birisidir?
A) Preveze Savaşı B) Miryokefalon Savaşı C) Malazgirt Savaşı D) Haçlı Savaşları

 • Cevap: A

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı

6. Osmanlı Devleti kurulduktan sonra Balkanlar’da ilerleyişini hızla devam ettirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunun sebeplerinden değildir?
A) Anadolu’daki diğer beyliklerin Osmanlı Devleti ile mücadele etmesi
B) Balkanlar’da siyasi parçalanmışlık ve çeşitli devletler arasındaki rekabetler
C) Bizans’ın merkezî otoritesinin zayıflaması
D) Rumeli’nin fethi sürecinde giriştikleri iskân siyaseti

 • Cevap: A

7. Ankara Savaşı sonrasında Osmanlı ordusunu yenen Timur, Anadolu beylerine topraklarını geri verdi. Böy- lece Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları ve Menteşeoğulları gibi beylikler yeniden kuruldu. Bu hareketiyle Timur’un amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Ülkenin sınırlarım genişletmek B) Anadolu ile ticari ilişkilerini geliştirmek
C) Bizans üzerinde baskı kurmak D) Anadolu’da birleşik siyasi güç bırakmamak

 • Cevap: D

8. Fatih Sultan Mehmet Dönemine gelinceye kadar İstanbul birçok kez kuşatılmış olmasına rağmen alınamamıştır. İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet zamanında fethedilmesinde, aşağıdaki etkenlerden hangisi daha fazla rol oynamıştır?
A) Bizans’ın zayıf bir savunma sisteminin olması
B) Osmanlı ordusunun kullandığı üstün savaş teknikleri
C) Komutanların savaşta gösterdiği başarılar
D) Türk askerinin sayısının fazla olması

 • Cevap: B

9. Osmanlı Devleti, aşağıdaki adaların hangisinin fethi ile Doğu Akdeniz ticaretinin kontrolünü sağlamayı amaçlamıştır?
A) Rodos Adası B) Girit Adası
C) Sakız Adası D) Kıbrıs Adası

 • Cevap: D

10. II. Mahmut zamanında;
• Sadrazamlık makamının adı Başvekâlet (Başbakanlık) oldu.
• Divan-ı Hümayun’daki görevlilerin yerine bakanlıklar kuruldu.
II. Mahmut Dönemindeki bu düzenlemeler hangi alanda yapılmıştır?
A) Hukuk sisteminde B) Sosyoekonomik yaşamda C) Merkezî yönetimde D) Temel hak ve özgürlüklerde

 • Cevap: C

Ç Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1. Kervansaraylar, hem ekonomik hem de toplumsal yönüyle nasıl katkılar sağlamıştır?

 • Cevap:   Kervansaraylar ticaret yolları üzerinde bulunan konaklama tesisleridir. Özellikle Anadolu Selçuklu döneminde sıkça kullanılmışlar ve büyük öneme sahip olmuşlardır. Ticaretin ilerlemesi için büyük bir önem taşıyan kervansaraylar özellikle o dönemki zor ticaret koşulları (uzun mesafeler, ilkel taşıtlar) düşünüldüğünde ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır. Kervansarayların ticarete bir diğer büyük katkısı da tüccarların yağmacı ve eşkıyalardan korunmasını sağlamalarıdır. Bu korunaklı yapılar tüccarların geceleri konaklamasını sağlamıştır ve böylece hırsızlığa kurban gitmelerinin önüne geçilmiştir. Günümüzdeki oteller gibi işleyen kervansaraylar kimi devletler zamanında ticaretin canlandırılması amacıyla tüccarlardan para alınmamıştır. Güvenli ve ücretsiz bir kervansaray hizmeti alan tüccarlar diğer tüccarlara da bu ticaret yollarını önerince ekonomi canlanmıştır.İçinde yemekhane, hamam, tuvalet, yatak odası bulunan ve çok odalı olan kervansaraylar tüccarların hem dinlenmesini, hem karnını doyurmasını, hem de temizlenmesini sağlamıştır. Zamanın tüccar kullanımına açık otelleri olan kervansaraylar ticaretlerin iyi bir biçimde sürdürülebilmesi için çok gerekli tesislerdi.

2. Malazgirt Savaşı, tarihimiz açısından neden önemlidir?

 • Cevap: Malazgirt Savaşı sonucunda Anadolu’nun kapıları Türklere kesin olarak açılmıştır. Böylece Anadolu’nun, Türklerin ebedi vatanı olması için en büyük adım atılmıştır. Kazanılan zafer Türklerin İslam dünyasındaki prestijlerini arttırmıştır. Zaferden sonra Anadolu’da irili ufaklı birçok Türk devleti kurulmuş, Türkiye Cumhuriyetine kadar uzanan Türkiye tarihi başlamıştır.

3. Anadolu Türk birliğinin sağlanması, Osmanlı Devleti için ne gibi avantajlar sağlayabilir? Örnekler veriniz.

 • Cevap: Osmanlı Devleti, ilk dönemi içerisinde Balkanlarda fetih politikası uygulamıştır. Bu dönem içerisinde Anadolu’da birçok beylik bulunmaktadır. Osmanlı, Balkanlarda fetihlerin devam edebilmesi adına Anadolu’da güçlü bir siyasi birliğin bulunması inancındadır. Bu doğrultuda uzun bir dönem sonucunda Anadolu’da Türk siyasi birliğini I. Bayezid sağlamıştır. Bu dönemden sonra Osmanlı, Anadolu’da büyük bir güce sahip olmuş ve Balkanlarda yapılacak fetihler hız kazanmıştır.

4. Osmanlı Devleti’nın kısa zamanda Balkanlar’da ilerlemesinde hangi faktörler etkili olmuştur?

 • Cevap:  Osmanlı Devletinin kısa zamanda Balkanlarda ilerlemesinde şu faktörler etkili olmuştur;Balkanlarda Despot ve zorba kralların olması.
  Balkan halklarının parçalanmış görüntüsü.
  Osmanlı devletinin güçlü olması ve tutarlı politikası.

5. İstanbul’un fethi dünyadaki Türk imajını nasıl etkilemiş olabilir? Örnek veriniz.

 • Cevap: 2. Mehmet, Fatih unvanını aldı.
  ★ Anadolu ve Rumeli toprakları arasında bütünlük sağlandı.
  ★ Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul oldu.
  ★ Osmanlıların İslam dünyasındaki prestiji daha da arttı.
  ★ Osmanlı Devleti’nde yükselme dönemi başladı.
  ★ Karadeniz ve Akdeniz arasındaki ticaret yolu ile İpek Yolu Türklerin kontrolüne geçti.
  ★ Türklerin Avrupa’da ilerleyişi hız kazandı.
  ★ Osmanlı padişahları Ortodoks halkın koruyucusu haline geldiler.

6. Osmanlı Devleti’nin kısa zamanda gelişmesinde askerî gücünün nasıl bir rolü olmuştur?

 • Cevap: -Osmanlı’nın kurduğu coğrafi konum (Bizans sınırında bulunması)-Tekfurlar arası mücadelelerden istifade etmeleri

  -Beylikler arası mücadelelere girmemeleri

  -Sürekli cihat ve gaza politikası gütmeleri

  -Türkmenler’in sempatisini kazanmaları ve sürekli göçlerle beslenmeleri

  -Ahilerin şeyhlerin erenlerin desteğini almaları

  -Feth ettikleri bölgelerde izledikleri siyaset (İskanİstimalet)

  -Padişahların çok yetenekli olması

  -Merkeziyetçiliğin sağlanması (Fatih ile)

  -Avrupalılar’ın Yüzyıl Savaşları’yla uğraşması

7. Hoşgörünün varlığını göstereceği son yer olan savaşlarda Osmanlı hoşgörüsünün ortaya çıkması ne anlam ifade etmektedir?

 • Cevap: Osmanlılar, idarelerine aldıkları yerli unsurların din ve vicdan hürriyetine müdahale etmedikleri gibi, onları her türlü baskıdan da kurtarmışlardı. Gerçekten Osmanlı Devleti, çağdaşları arasında başka dinlere mensup olanlara en anlayışlı davranan devlettir. Çeşitli ülkelerde dinlerinden dolayı baskı veya zulüm gören gayri müslimlere her zaman kucak açan Osmanlı Devleti’nde, Müslüman olmayan vatandaşlara da vicdan ve ibadet hürriyeti tanınmıştır. Bu da Osmanlının hakimiyetini hızlıca yaymasını ve sağlamlaştırmasını sağlamıştır.

8. Seyahatnameler sayesinde geçmişteki kültürel yapımızla ilgili hangi bilgilere ulaşabiliyoruz?

 • Cevap: Seyahatnamelerden, o ülkede yaşayan insanların, kültürünü, giyim kuşamını, mutfak kültürünü öğrenebileceğimiz gibi, o ülkenin coğrafi özellikleri ve iklimi gibi hususları da öğrenebiliriz.

9. Anadolu’nun pek çok yerinde Selçuklular ve Osmanlılar zamanından kalan tarihî eserlerin yer alması ne ifade etmektedir?

 • Cevap: Bu iki devletin kendi kültür alanını oluşturduğunu Anadolu’da halk adına bir çok mimari ve eğitim kurumunu yaptırmasından da anlaşılacağı üzere halka bir çok alanda hizmet götürdüklerini göstermektedir.

10. Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahatlardan hangisi sizce toplumu daha fazla etkilemiştir? Niçin?

 • Cevap: Özellikle Lale Devrinde yapılan ıslahatlar çok etkilemiştir. Matbaanın getirilmesi, çiçek aşısının yaptırılması, itfaiye ve Posta teşkilatının kurulması gibi yenilikler insanların hayatlarında büyük gelişme ve değişimler yapmıştır. Ayrıca yine yapılan nüfus sayımı da önemlidir.
2
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

19 Yorumlar

 1. Azda olsa zor sorular soruyorsunuz

 2. ders ve çalışma kitabı cevapları 7. sınıf süper olmuş

 3. 3. Sorunun cevabı neden yok ? Onunda cevabını verir misiniz

 4. 3. sorunun cevabını lütfen yazar mısınız ?

 5. ismimi yazaman knk

  bence iyi doğru çıksa ama bence biraz uzun biraz kısa yapın lütfen çok kısa :))

 6. Çok güzel teşekkür ederim ama cevaplar biraz uzun ??

 7. bence süper olmuş ama cevapları biraz daha kısa tutabiliriz veya çoğunlukla madde madde yazılabilir

 8. Yorumlar daha kısa olabilirdi kısaltılarak yazmak zorunda kaldım ama yinede güzel 🙂

 9. bence guzel amma velakin cok uzun cevaplar

 10. Bence 12. Soru çok uzun yazamadım ?

 11. Gerçekten güzelmiş ??

 12. emre_can_kral

  bunu kim yaptıysa ellerine saglık serinin devamınıda dilerim
  süper bisey lan buuu

 13. guzel iyi

 14. merhaba çok iyi olummuş

 15. güzel ya ii olmuş dinlenmek bizim de hakkımız.:D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir