Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Din Kültürü Beceri Temelli Test

7. Sınıf Din Kültürü Beceri Temelli Testler 4. Ünite Cevapları

“7. Sınıf Din Kültürü Beceri Temelli Testler 4. Ünite Cevapları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

7. Sınıf Din Kültürü Beceri Temelli Testler 4. Ünite Cevapları

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 164 Cevapları

1. Hz. Muhammed (sav.) hayatı boyunca asla yalan söylememiş, kimseyi aldatmamış ve verdiği sözü mutlaka yerine getirmiştir. Bu sebeple insanlar ona güvenilir Muhammed anlamına gelen “Muhammed’ül-Emîn” lakabını vermiştir. Ayrıca o, “Konuştuğunuzda doğru söyleyin, söz verdiğinizde sözünüzü tutun, size (bir şey) emanet edildiğinde ona riayet edin.” sözüyle, sahip olduğu bu davranışları başkalarına da tavsiye etmiştir. Bu metinden Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Erdemli bir kimsedir.
B) Yaptıkları söyledikleriyle tutarlıdır.
C) Peygamber olarak görevlendirilmiştir.
D) Davranışlarıyla insanların güvenini kazanmıştır.

 • Cevap: C

2. “Benimle ümmetimin durumu; ateş yakıp da, ateşine cırcır böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca, onlara engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. İşte ben de sizi bunun gibi cehennemden korumaya çalışıyorum.”
Bu hadisten Hz. Peygamber ile ilgili,
I. İnsanların kurtuluşu için çaba göstermiştir.
II. Dini tebliğde benzetmelere yer vermiştir.
III. Hayvanların korunmasını istemiştir.
sonuçlarından hangisine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) II ve III.

 • Cevap: B

3. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Hz. Muhammed’in (sav.) insani yönüne ve peygamberlik yönüne birlikte değinilmiştir?

A) “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyediliyor. …”
(Fussilet suresi, 6. ayet)
B) “… (Peygamber) onlara temiz şeyleri helâl, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerindeki zincirleri çözer. …”
(A’râf suresi, 157. ayet)
C) “Biz seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak bütün insanlara gönderdik; fakat insanların çoğu bunu bilmek istemiyorlar.”
(Sebe’ suresi, 28. ayet)
D) “Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir.”
(Nisâ suresi, 59. ayet)

 • Cevap: A

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 165 Cevapları

4. Hz. Peygamber bir gün sahabelerine: “Hristiyanların Meryem oğlu İsa’yı övmede aşırıya gittikleri gibi siz de beni övmede aşırılık göstermeyin. Şüphesiz ki ben Allah’ın kuluyum. Onun için bana, ‘Allah’ın kulu ve resulü’ deyin.” demiştir. Hz. Peygamber’in sahabelere bu uyarıyı yapmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Övgüden hoşlanmaması
B) Hz. İsa’ya saygı duyması
C) Müslümanlara değer vermesi
D) İnsanlar tarafından ilahlaştırılma endişesi

 • Cevap: D

5. Hz. Muhammed (sav.), insanları İslam’a davet etmek için Tâif şehrine gitti. Tâifliler daveti kabul etmedikleri gibi onu taş yağmuruna tuttular. O ise kendisine yapılan bu eziyetlere karşı beddua bile etmedi. Aksine onların neslinden zamanla bir kişi de olsa Müslüman çıkar ümidiyle “Ey Rabbim! Sen bunlara hidayet eyle, onlar bilmiyorlar, onun için böyle yapıyorlar.” diye dua etti. Nitekim bir süre sonra Müslüman olan Tâif halkı Hz. Peygamberin vefatından sonra da dine olan bağlılıklarını sürdürdüler ve İslam’ın yayılması için mücadele ettiler. Hz. Peygamber’in Tâif halkına yönelik bu tutumunu en iyi açıklayan ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Eğer yüz çevirirlerse de ki: ‘Ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı uzak mı bilmiyorum.’”
(Enbiyâ suresi, 109. ayet)
B) “Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi…”
(Al-i İmrân suresi, 159. ayet)
C) “Sizden isteyebileceğim bir karşılık varsa o da sizin olsun; benim mükâfatımı verecek olan yalnız Allah’tır. O her şeye tanıktır.”
(Sebe’ suresi, 47. ayet)
D) “Ey örtünüp bürünen (Peygamber!) Kalk ve (insanları) uyar. Sadece Rabb’ini büyük tanı. Kötü şeyleri terk et”.
(Müddessir suresi, 1-5. ayetler)

 • Cevap: B

6. Hz. Peygamber herkes gibi acıkmış, susamış, yorulmuş, yerine göre üzülmüş ve ağlamış, mutluluk verici bir durumla karşılaştığında ise sevinmiştir. Bu metinden Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?

A) İnsanlık için rahmettir.
B) Güzel ahlâk sahibidir.
C) Kur’an’ı açıklayıcıdır.
D) Bir insandır.

 • Cevap: D

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 166 Cevapları

7. Bir gün Hz. Peygamber, “Ben ve yetime kol kanat geren kimse, cennette şöyle yan yana olacağız.” buyurdu ve işaret parmağı ile orta parmağını yan yana getirip ashabına gösterdi.
Bu hadiste Hz. Peygamber’in;
I. yetimlerin ihtiyaçlarının karşılanması,
II. akraba olan yetimlere öncelik verilmesi,
III. yetimlere haksızlık yapılmasının engellenmesi
durumlarından hangilerine teşvik ettiği söylenebilir?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) II ve III

 • Cevap: C

8. Çiğdem Öğretmen dersi anlatırken Hz. Peygamber’in; günaha uzak bir kimse olduğunu, ailesine karşı çok şefkatli ve merhametli olduğunu ve insanlara yardım etmeyi çok sevdiğini vurguladıktan sonra şu ayeti örnek olarak vermiştir: “Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin.” (Kalem suresi, 4. ayet) Buna göre derste Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdaki konulardan hangisi işleniyor olabilir?

A) Son peygamberdir.
B) Kur’an’ı açıklayıcıdır.
C) Güzel ahlakın tamamlayıcısıdır.
D) İnsanlar için uyarıcı ve müjdecidir.

 • Cevap: C

9. “Resulullah bize sabah namazını kıldırmıştı. Namaz bitince Ebû Said el-Hudrî ona sordu: ‘Niçin namazı kısa kıldırdınız?’ Hz. Peygamber şöyle açıkladı: ‘Kadınlar safındaki ağlayan çocuğun sesini duymadın mı? Annelerin çocuklarına düşkünlüğünü bildiğim için namazı kısa tuttum.’”
Bu olay aşağıdaki ayetlerden hangisine örnek oluşturur?

A) “Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size çok düşkündür, müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur.”
(Tevbe suresi, 128. ayet)
B) “(Allah’ın emirlerini) onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik.”
(İbrahim suresi, 4. ayet)
C) “Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin. Şüpesiz bunlar, Allah’a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir”
(Bakara suresi, 45. ayet)
D) “Biz onu (Kur’an’ı) hak olarak indirdik ve o da hak ile indi. Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.”
(İsrâ suresi, 105. ayet)

 • Cevap: A

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 167 Cevapları

10. Tabloda Hz. Peygamber’in özelliklerinden her biri ilgili ayet ile eşleştirilecektir. Buna göre “ ? ” işareti olan yere aşağıdaki ayetlerden hangisi getirilmelidir?

A) “Şüphesiz Allah katında din İslam’dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. …”
(Âl-i İmrân suresi, 19. ayet)
B) “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.”
(Âl-i İmrân suresi, 31. ayet)
C) “Biz bu kitabı sana, sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma da hidayet ve rahmet olsun diye indirdik.”
(Nahl suresi, 64. ayet)
D) “…Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim…”
(Mâide suresi, 3. ayet)

 • Cevap: C

11. (I) Hz. Muhammed (sav.) insanlara çok değer verirdi. (II) Bu nedenle insanları gece gündüz demeden doğru yola, hak ve hakikate çağırırdı. (III) Onların, dünya nimetlerine aldanarak ahireti unutmalarını istemezdi. (IV) Huzur ve mutluluğa erişebilmeleri için onlardan sürekli ibadet etmelerini ister, dünya için çalışmalarını hoş görmezdi. Numaralanmış cümlelerin hangisinde Hz. Peygamber ile ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I
B) II
C) III
D) IV

 • Cevap: D

12. Kur’an-ı Kerim’de ibadetlerin nasıl yapılacağına yönelik genel ilkeler yer almaktadır. Hz. Muhammed (sav.), bu ilkeleri hem açıklayarak hem de uygulayarak Müslümanlara öğretmiştir. Örneğin, namazın nasıl kılınacağı konusunda “Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın.” diyerek onlara rehberlik etmiştir. Aşağıdaki hadislerden hangisinde metindekine benzer bir durum söz konusudur?

A) “Ben, peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra hiçbir peygamber yoktur.”
B) “Allah’a ve ahiret gününe inanan kişi ya hayır söylesin veya sussun.”
C) “Hacla ilgili yapmanız gerekenleri benden öğrenin.”
D) “Kim Allah için tevazû gösterirse Allah onu yüceltir.”

 • Cevap: C

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 168 Cevapları

13. Ali Öğretmen tahtaya aşağıdaki ayetleri yazdıktan sonra; Leyla’dan Hz. Peygamberin İnsanî özellikleri ile ilgili ayetlerin yanındaki kutucuğa “İ” yazmasını, Kerem’den ise peygamberliği ile ilgili ayetlerin yanındaki kutucuğa “P” yazmasını istemiştir. Kerem ve Leyla kendilerinden istenileni hatasız bir şekilde tamamladıklarına göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?

A) Kerem Leyla’dan iki ayet fazla işaretlemiştir.
B) En çok ayeti Leyla işaretlemiştir.
C) Leyla bir ayet işaretlemiştir.
D) Kerem üç ayet işaretlemiştir.

 • Cevap: D

14. “Benimle benden önceki diğer peygamberlerin durumu şuna benzer: Adam güzel bir ev inşa eder ancak duvarda bir tuğlalık yer boş kalır. İnsanlar bu evi hayranlıkla dolaşmaya başlarlar ve (duvardaki eksikliği görüp): ‘Burası böyle eksik mi kalacak? Keşke şu (eksik) tuğla da yerine konulsaydı!’ derler. İşte ben peygamberlik binasındaki bu eksik tuğlayım. Ben—” Bu hadis aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa anlam bütünlüğü sağlanmış olur?

A) sadece bir beşerim.
B) Kur’an’ın açıklayıcısıyım.
C) insanlığa yol göstericiyim.
D) peygamberlerin sonuncusuyum.

 • Cevap: D

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 169 Cevapları

15. Bir gün adamın biri, Hz. Peygamber’i görmeye geldi. Fakat onun asaletinden o kadar etkilendi ki titremeye başladı. Bunun üzerine Hz. Muhammed (sav.) şöyle buyurdu: “Korkma! Ben hükümdar değilim. Kuru ekmekle karnını doyuran, Kureyşli bir kadının oğluyum.” Hz. Muhammed’in (sav.) bu tutumu ile aşağıdaki ayetlerden hangisi konu bakımından benzemektedir?

A) “Size Rabb’imin vahyettiklerini duyuruyorum, size öğüt veriyorum ve ben sizin bilmediklerinizi Allah’tan (gelen vahiy ile) biliyorum.”
(A’râf suresi, 62. ayet)
B) “Ben size, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size, ben meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım…”
(En’âm suresi, 50. ayet)
C) “.Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım, sizin için din olarak İslam’ı seçtim.”
(Mâide suresi, 3. ayet)
D) “O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir.
(Âl-i İmrân suresi, 3. ayet)

 • Cevap: B

16. Buna göre;
a. Ahmet’in yoksul olan komşusuna annesinin yaptığı yemeklerden götürmesi
b. Rüstem’in sokakta yaralı olarak bulduğu köpeği veterinere götürmesi
c. Nazlı ve arkadaşlarının otobüste diğer insanları rahatsız etmeyecek bir ses tonuyla konuşmaları
Hz. Muhammed’in (sav.) yukarıdaki özellikleriyle eşleştirildiğinde hangisi doğru olur?

A) b a c
B) c b a
C) a b c
D) b c a

 • Cevap: A

17. Hz. Âdem ile başlayıp devam eden peygamberlik zincirinin son halkası Hz. Muhammed’dir (sav.). Bu durum Ahzâb suresi, 40. ayette şöyle açıklanır: “Muhammed, …Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. …” Bu metinden aşağıdaki bilgilerin hangisine ulaşılamaz?

A) Peygamberlerin getirdiği dinin ortak adı İslam’dır.
B) İnsanlara gönderilen ilk peygamber Hz. Âdem’dir.
C) Allah insanlar için birçok peygamber göndermiştir.
D) Peygamberlik görevi Hz. Muhammed (sav.) ile tamamlanmıştır.

 • Cevap: A

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 170 Cevapları

18. Hz. Peygamber bir gün Mekkelileri toplamış ve onlara şöyle seslenmiştir:
– “Ey Kureyş halkı! Size, şu dağın arkasında üzerinize saldırmak için bekleyen bir ordu var, desem bana inanır mısınız?” Onlar da,
– “Elbette inanırız. Bize göre sen töhmet altında biri değilsin, senin yalan söylediğini asla duymadık.” dediler.
Kureyşlilerin verdiği cevap Hz. Peygamber’in hangi yönüne örnek oluşturur?

A) Dürüst ve güvenilir olması
B) İnsanlara değer vermesi
C) Yardımsever olması
D) Merhametli olması

 • Cevap: A

19. Hz. Muhammed (sav.), Mekkelileri putlara tapmaktan vazgeçmeye ve bir olan Allah’a inanmaya davet etti. Mekkeliler ise bu daveti kabul etmedikleri gibi İslam’ın yayılmasını engellemek amacıyla Müslümanlara baskı yaptılar. Bunlardan sonuç alamayınca da Hz. Peygamber’e şöyle bir teklif sunarak uzlaşmayı denediler: “Ey Muhammed! Bir sene sen bizim ilahlarımıza tap, bir sene de biz senin ilahına tapalım.” Hz. Muhammed (sav.) bu teklifi kabul etmedi ve inancından taviz vermedi. Bu metinden Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İnancında kararlı bir duruş sergilemiştir.
B) Müşriklerin baskısı sonucu hicret kararı almıştır.
C) Tebliğ görevini yaparken zorluklarla karşılaşmıştır.
D) Yanlış inançlara karşı mücadele etmiştir.

 • Cevap: B

20. “De ki: ‘Ey İnkârcılar!’ Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. … Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.”
(Kâfirûn suresi,1-3 ve 6. ayetler)
Bu sureden,
I. Herkesin inancının sorumluluğu kendisine aittir.
II. Tevhid ilkesinden taviz verilmemelidir.
III. Putperestlerle mücadele edilmelidir.
sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) II ve III.

 • Cevap: B

21. Hz. Peygamber, Şam bölgesine sefere çıkan ashabına şöyle buyurmuştur: “… Sakın bir kadını, bir çocuğu veya bir ihtiyarı öldürmeyin. Tek bir ağaç bile kesmeyin. Hurmalıkları talan etmeyin. Evleri yıkmayın.” Bu hadiste aşağıdaki savaş ilke ve usullerinden hangisine değinilmemiştir?

A) Esirlere eziyet edilmemesi
B) Doğaya zarar verilmemesi
C) Özel mülkiyetin korunması
D) Sivillerin can güvenliğinin korunması

 • Cevap: A

22. De ki: “Ben kendim için, Allah’ın dilediği dışında ne bir fayda elde edebilirim ne de zarardan kurtulabilirim. Eğer gaybı biliyor olsaydım elbette bundan çok faydalanırdım, başıma kötülük de gelmezdi. Ben yalnızca inanan kimseler için uyarıcı ve müjdeleyiciyim.”
(A’râf suresi 188. ayet) Verilen ayette Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?

A) Akıllı ve zeki olması
B) Merhametli olması
C) Günahsız olması
D) Beşer olması

 • Cevap: D

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Meb Yayınları Beceri Temelli Testler 4. Ünite Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!