Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
7. Sınıf Yazılı Soruları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

Yazılı sınavlar başladı. Bu yazımızda 7. Sınıf Mat 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019‘a sizler için hazırladık.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

1. Osmanlı Devleti’nde tımar sahipleri mazeretsiz olarak üç yıl arka arkaya toprağı boş bırakırlarsa; devlet tımar sahibinin elinden o toprağı geri alırdı.
Bu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ülke bütünlüğünü korumak
B) Üretimde devamlılığı sağlamak
C) Tarımsal çeşitliliği artırmak
D) Köylerde ticareti canlandırmak

 • Cevap: B

2. Keşfedilen yeni ülkelerden bol miktarda altın, gümüş gibi değerli madenler Avrupa’ya getirilince ticaretle uğraşan kesim zenginleşti.
Bu bilgide Coğrafi Keşiflerin hangi alandaki sonucunu vurgulamıştır?
A) Ekonomik
B) Siyasi
C) Bilimsel
D) Dini

 • Cevap: A

3. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabının sonuçlarından biri değildir?
A) Uluslararası ticaretin gelişmesi
B) Pazar bulma ihtiyacının artması
C) Mutlak krallıkların kurulması
D) Büyük fabrikaların kurulması

 • Cevap: C

4. Avrupa’da meydana gelen bilimsel gelişmelerin teknolojiye uygulanması aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasını sağlamıştır?
A) Reform hareketleri
B) Rönesans hareketleri
C) Fransız İhtilali
D) Sanayi İhtilâl

 • Cevap: D

5. Osmanlı Devleti’nde eğitim, sağlık, beslenme gibi halkın temel sosyal ihtiyaçlarını karşılayan kurumların giderleri vakıflar tarafından karşılanırdı. Vakıflar zengin ve yardımsever vatandaşlar tarafından kurulurdu. Vakıflar devlet tarafından desteklenir ve teşvik edilirdi.
Öğretmenin verdiği bilgiye göre vakıflarla İlgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Devlet tarafından kurulduğu
B) Sosyal dayanışma esasına dayalı olarak çalıştıkları
C) Toplumun temel ihtiyaçlarının karşılanmasında etkili olduğu
D) Sosyal bir kurum olduğu

 • Cevap: A

6. -Avrupa da James Watt buhar makinesini icat etmiştir
– Osmanlıda lll. Ahmet Avrupa’daki yenilikleri örnek aldığı için tahttan indirilmiştir
Yalnız bu bilgiler dikkate alındığında Osmanlı Devletinin gelişmesini engelleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sınırların oldukça genişlemiş
B) Avrupa tarzında yenilikler yapılması
C) Avrupa modelini benimsemeyen gerici bir kitlenin bulunması
D) Yeniliklerin Türk kültürünü unutturması

 • Cevap: C

7. Osmanlı Devletinde tımar sisteminin uygulandığı arazilerden elde edilen vergi gelirleri savaşlarda yararlılık gösterenlere hizmet karşılığı verilir, bu kişiler aldıkları ücretin belli bir kısmıyla atlı askerler yetiştirirlerdi. Bu sistem 17.yy.dan itibaren bozulmaya başlamış ve Tımarlı Sipahi sayısı azalmıştır.
Buna göre, tımar sisteminin bozulmasının Osmanlı Devleti’nde hangi alanlarda bozulmaya neden olduğu söylenebilir?
A) Ordu-Ekonomi
B) Eğitim-Yönetim
C) Ordu-Eğitim
D) Yönetim-Ekonomi

 • Cevap: A

8. Bağdat görkemli bir kenttir. Bu kentin içinden geçen büyük ırmaktan, tüccarlar mallarını Hint denizine taşımak için yararlanırlar. Bağdat’ta altın sırmayla işlenmiş ipekliler, üzerinde hayvan motifleri bulunan kadife kumaşlar dokunur.
Marco Polo’nun verdiği bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Bağdat’ta sanatsal çalışmalar yapılmıştır
B) Bağdat önemli bir liman kentidir.
C) Altın ipek ve kadife dönemin önemli ziynet eşyalarıdır
D) Bağdat’ın içinden geçen ırmaklar taşımacılıkta kullanılmaktadır.

 • Cevap: B

9. Aşağıdakilerden hangisi ticaret yollarını ele geçirerek ulaşılmak istenen hedeftir?
A) Çok uluslu bir devlet olmak
B) Yeni yerler keşfetmek
C) Uluslararası ticaretten gelir elde etmek
D) Tarım ürünlerinin çeşitliğini artırmak

 • Cevap: C

Malların pazarlara ulaştırıldığı ticaret yollarını kontrol etmek amacıyla mücadeleler olmuştur.
10. Osmanlı Devleti’nde zeki ve yetenekli çocuklar, Enderun adı verilen okulda iyi bir eğitim gördükten sonra devletin önemli hizmetlerine atanırlardı.
Bu uygulama, Osmanlıların aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?
A) Taht kavgalarının önlenmesine
B) Yönetici kadroların eğitilmesine
C) Ülke bütünlüğünün korunmasına
D) Merkezî otoritenin sağlanmasına

 • Cevap: B

11.
I- Mesleki eğitimin verildiği teşkilattır.
II- Devşirme kökenlilerin yetiştirildiği saray okuludur,
III- Dini ve pozitif ilimlerin okutulduğu, Osmanlı’nın temel eğitim kurumlarıdır.
Verilen bilgiler, aşağıdakilerden hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?
A) Sıbyan mektebi- Enderun – Medrese
B) Ahilik – Enderun – Medrese
C) Ahilik – Medrese – Enderun
D) Enderun – Sıbyan mektebi – Ahilik

 • Cevap: B

12. İlk Türk devletlerinde kurultay adı verilen ve yönetimde etkili olan bir meclis vardı. Bu mecliste siyasi, askeri ve mali konular görüşülür ve karara bağlanırdı. Kurultay hükümdarı ailesi, eş, devletin ileri gelenleri ve boy beylerinin katılımıyla oluşurdu.
Bu bilgilere göre kurultay ile ilgili olarakaşağıdaki sorulardan hangisi yanıtlanamaz?
A) Başkanının kim olduğu
B) Görevinin ne olduğu
C) Kimlerden oluştuğu
D) Hangi konularla ilgilendiği

 • Cevap: A

13. Türklerde devlet işlerinin görüşüldüğü aşağıdaki meclislerden hangisi ulusal egemenlik anlayışıyla oluşturulmuştur?
A) Kurultay
B) Divan-ı Hümayun
C) Nazırlar Heyeti
D) Büyük Millet Meclisi

 • Cevap: D

14. 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin hangi özelliği ulusal iradeye dayalı bir meclis olduğunu kanıtlar?
A) Üyelerinin tamamının halk tarafından seçilmiş olması
B) Güçler birliği esasına göre teşkilatlanması
C) Yargı görevini üstlenmiş olması
D) Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında etkin rol oynaması

 • Cevap: A

15. Devletin temel amaç ev görevleri arasında
— Ulusun bağımsızlık ve bütünlüğünü korumak
— Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak ve geliştirmek
— Halkın refah ve huzurunu sağlamak yer almaktadır,
Buna göre,
I. İnsanların mutlu olmasını sağlamak
II. Devletin yönetim şeklini korumak
III. Hak ve özgürlükleri sınırlandırmak
IV. Dış tehdit unsurla mücadele etmek
gibi görevlerden hangisi devletin temel amaç ve görevleri arasında gösterilemez?
A) l B) ll C) lll D) IV

 • Cevap: D

16. Osmanlı Devleti, 3 Kasım 1839’da Avrupalı devletlerinisteğiyle Tanzimat Fermanı’nı ilan etti. Fermanla can ve mal güvenliği ile namus dokunulmazlığının sağlanacağı, mahkeme kararı olmadan kimsenin cezalandırılmayacağı, herkesten gelirine göre vergi alınacağı ve askerlik süresinin sınırlanacağı hükme bağlandı. Yine bu fermanla hiç bir ayrım gözetmeksizin herkesin kanun önünde eşitolduğu belirtildi.
Buna göre Tanzimat Fermanı’yla aşağıdaki hangialanda ıslahat yapılmamıştır?
A) Askerî
B) Dinî
C) Ekonomik
D) Hukuki

 • Cevap: B

17. Osmanlı’da divan teşkilatı ilk defa Orhan Bey zamanında kurulmuştur. Bütün devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı bir danışma organı olan Divan-ı Hümayunda devleti ilgilendiren tüm konular görüşülür ayrıca büyük davalara bakılırdı. Fatih Sultan Mehmet padişahların divan toplantılarına katılma geleneğine son vermiş, Fatih’ten sonra divana sadrazam başkanlık etmeye başlamıştır
Bu bilgiye göre divanla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı’nın Kuruluş Dönemi’nde divana padişahlar başkanlık yapmıştır.
B) Orhan Bey zamanında kurumsallaşmaya yönelik çalışma yapılmıştır.
C) Sadrazamların divandaki önemi giderek azalmıştır.
D) Divan-ı Hümayun mahkeme görevi de yapmıştır.

 • Cevap: C

18. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasama yetkisi TBMM, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu, yargı ise bağımsız mahkemelerce kullanılır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
A) Güçler ayrılığı
B) Güçler birliği
C) Güçlerin farkları
D) Güçlerin benzerliği

 • Cevap: A

19. Türkiye’nin tüm anayasalarında egemenliğin millete aitolduğu ifadesi korunmuştur
Bu durum aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini gösterir?
A) Millî iradeye
B) Millî ekonomiye
C) Millî bağımsızlığa
D) Millî kültüre

 • Cevap: A

20. Osmanlı Devleti’nin “hoşgörünün vatanı” olarak adlandırılmasında;
I. Farklı kültürlere ait insanları uzun yıllar barış içindeyönetmesi
II. Sınırlarını genişletmek için fetihler yapması
III. Din farkı gözetmeksizin herkese eşit davranması
gibi durumlardan hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III

 • Cevap: B

A. AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU VE YANLIŞ OLARAK DEĞERLENDİRİNİZ? 

1Bulunan icatları yalnız bulan medeniyetler kullanmıştır.

 

 
2Önemli buluşları yapan medeniyetler kültürel etkileşimin çok yaşandığı yerlerde kurulmuştur.

 

 
3İslam alimleri kendinden önceki bilgileri yok sayarak kendileri yeni bir şey bulmaya çalışmışlardır

 

 
4Düşünce ve ifade özgürlüğüne göre her türlü düşüncemizi açıklayabilir ve yayabiliriz.

 

 
5Kopernik kiliseye karşı çıkarak Reform hare­ketini başlatan kişidir

 

 
6Matbaa ve kâğıt Rönesans’a, pusula Coğrafi Keşifler’e, buhar Reform’a yol açmıştır. 
7Osmanlı’da güzel yazı yazma sanatına hat adı verilir.

 

 
8Kilise Orta Çağ boyunca Avrupa’da bilimin gelişmesini engellemiştir

 

 
9Anadolu Selçuklu Devleti ticareti geliştirmek için cami, medrese gibi mimari eserler yapmışlardır. 
10Tarihi Kral Yolu, Çin’den başlar, Kızıldeniz ve Basra Körfezi’ne, oradan Akdeniz’e ulaşırdı. 

B. AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI UYGUN ŞEKİLDE EŞLEŞTİRİNİZ.

1.Divan’da alınan kararlarla ilgili son sözü……………………….Söyler

 

 
2. 1839 yılında ilan edilen ………………………… Osmanlı Devleti’nde demokratikleşmenin ilkadımı sayılır. 
3. Ülkemizde yargı organı bağımsız…………………………….tarafından temsil edilir

 

 
4.         Orta Asya Türk devletlerinde danışma meclisi niteliğindeki kuruma………………..denirdi. 
5.         Yasaların dine değil, akla ve bilime dayanması, Türkiye Cumhuriyeti’nin             ………devlet olduğunu gösterir. 
 LAİKHÜKÜMETISLAHAT FERMANITANZİMAT
 KURULTAYMECLİSMAHKEMELERPADİŞAH

Hazırlamış olduğumuz “7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019“a emojilerle tepki vermeye ne dersiniz :)

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
5
happy
1
unlike
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
angry

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!