Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları / 9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı 5. Ünite Doğa ve Kimya Üniteyi Bitirirken Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı 5. Ünite Doğa ve Kimya Üniteyi Bitirirken Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf  Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı 5. Ünite Doğa ve Kimya Üniteyi Bitirirken Cevapları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Doğa ve Kimya Sayfa 205, 206, 207 Üniteyi Bitirirken Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 205 Cevabı

Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri verilen uygun sözcüklerle doldurunuz.

Metinle ilgili verilen soruları cevaplayınız.

 • Cevap:

Su canlı organizmalar için çok önemlidir ve Dünyadaki kullanılabilir (a) su kaynakları  sınırlıdır. Suyu tasarruflu kullanmak her vatandaşın ülkesine ve dünyaya karşı sorumluluğu ve görevidir. Yeraltı sularında o bölgenin jeolojisine göre içerdiği çözünmüş (b) iyon bileşimi farklılık gösterir. Suda çözünen iyonların bileşimini tanımlamak için kullanılan ölçütlerden biri de sertliktir. Suda çözünen (c) magnezyum ve (d) kalsiyum suya sertlik veren
en yaygın iki iyondur. Su içerisinde çözünmüş bu iyonların içeriği arttıkça ve çok değerlikli katyonların miktarı arttıkça suyun sertliği artar.

Hava, toprak ve su kirliliğine neden olan birçok kimyasal madde vardır. Hava kirletici gazların başında (e) azot oksitler, (f) kükürt oksitler, (g) karbondioksit yer alır. Güneşten gelen ışınların bir kısmını Dünya atmoferine hapsederek küresel ısınmaya neden olan gazlara (h) sera gazı denir. Ozon tabakasının incelmesine neden olan gazların başında da (ı) kloroflorokarbonlar örnek verilebilir. Su ve toprak kirleticilere örnek olarak (İ) plastikler, (j) ağır metaller, (k) piller verilebilir.

1. Su sertliği nedir? Açıklayınız.

 • Cevap: Suda çözünen kalsiyum ve magnezyum gibi iyonlar fazla ise bu tür sulara sert su denir.
 • Dünyada su kaynakları tatlı ve tuzlu olarak ayrılmaktadır. Dünya su kaynaklarının %1’i tatlı sulardan oluşmaktadır. Sular topraktaki minarelleri taşımaktadır. Magnezyum ve Kalsiyum suda bulunan minarellerdir. Magnezyum bikarbonat ve Kalsiyum bikarbonat şeklinde suda sertliği etkileyen maddeler bulunmaktadır.

  Su sertliği suyun kireçlenmesine neden olan minarellerin taşınması anlamına gelmektedir. Su sertliği suyun içilmesini zorlaştırmaktadır. Su sertliğinin giderilmesi için çökelme işlemlerinin yapılması, süzmenin yapılması gerekir. Arıtmanın yapılmasıyla suyun normal özellikleri sağlanmakta ve su içmeye hazır hale getirilmektedir.  Su canlılık faaliyetlerinin devam etmesini sağlar. Bu nedenle suyun tüketilmesi çok önemlidir. İnsan sağlığına doğrudan etkisi bulunmaktadır. İnsan sağlığını korumaktadır.

2. Küresel ısınma nedir? Küresel ısınmaya neden olan gazlara örnek veriniz.

 • Cevap: Atmosferde bulunan gazların Güneş’ten gelen ışınları tutarak Dünya’nın ısınmasını sağlamasıdır.
  Karbon dioksit, su buharı…
 • Küresel ısınma, Dünya yüzeyinin (hem karada hem de suda) sıcaklığındaki  artıştır. Dünyanın dört bir yanındaki ortalama sıcaklıklar son 100 yılda 0,75 ° C (1,4 ° F) artmıştır. Bu artışın 1975’ten bu yana meydana gelen artışın yaklaşık üçte ikisi gerçekleşmiştir. Geçmişte, Dünya’nın sıcaklık artışı yaşadığı doğal nedenlerden kaynaklanıyordu ancak bugün insan faaliyetleri tarafından üretilen atmosferdeki sera gazlarının birikimi en büyük sebeptir.
  Bu gazlar; CO2, NO

3. Atmosfere salınan karbon dioksit gazının başlıca kaynakları nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap: Fosil yakıtlar. Solunum ve yanma tepkimeleri sonucunda çıkanlar tarafında karbon dioksit gazı meydana gelmektedir.

  Karbondioksit;

  – fosil yakıtların yakılmasıyla egzoz bacalarından,
  – araba egzozlarından,
  – solunum yapan canlılardan,
  – evlerdeki ısıtım sistemlerinden,
  – şarj cihazlarının prize takılı bırakılmasıyla,

  yani gördüğünüz gibi hayatın hemen her alanında yatığımız eylemler sonucu meydana gelerek atmosfere salınır.

4. Plastiklerden kaynaklanan çevre sorunları nelerdir? Kısaca açıklayınız.

 • CevapToprak ve su kirliliğine neden olur. İnsan sağlığını olumsuz yönde etkiler. Plastik kirlilik en büyük çevresel kaygılardan biridir. Yaşadığımız dünyada büyük miktarlarda plastik atık kaçınılmaz gibi görünse de, tehlikeleri fark ederek ve atıkların azaltılmasına yönelik adımlar atarak plastik kirlilik sorununa yardımcı olabiliriz.
  Nüfus arttıkça dünyadaki çöp miktarı artar ve su şişeleri, soda kutuları gibi tek kullanımlık plastik ürünler zamanla birikir. Plastik kirlenme, bir bölgede yeterli miktarda plastik toplandığında ortaya çıkar ve doğal çevreyi etkiler. Bitki, hayvan veya insanlara zarar verir.
  Plastik, çevreye zarar veren ve toprak, su ve hava kirliliğine neden olan toksik kirleticilere sahiptir. Plastik parçalanması yüzlerce ya da binlerce yıl sürebilir, bu nedenle çevreye verilen hasar uzun sürer.

5. Pillerin geri dönüşümü diğer atık maddelerden neden ayrı yapılmalıdır? Açıklayınız.

 • Cevap: İçerdikleri katyon ve anyonlar toprak kirliliğine neden olur.Pillerin içerisinde bulunan cıva, kurşun, kadmiyum, nikel gibi ağır metaller ile lityum ve elektrolit gibi kimyasalların toprağa, daha sonra da besin zincirine karışarak canlı hayatını tehlikeye atması önlenmeye çalışılmaktadır.

  Ayrıca pillerin diğer atık maddelerden ayrı olarak geri dönüşümü yapılarak ekonomiye geri kazanımı da sağlanır. Bu zararlı maddeler pillerden uygun yöntemlerle ayrıştırılarak bertaraf edilir ya da pillerin tekrar kullanılması yöntemi uygulanır.

6. Deterjanlardan kaynaklanan çevre sorunları nelerdir? Örnek vererek açıklayınız.

 • Cevap: Toprak ve su kirliliğine neden olur. Aşırı yosun oluşumuna neden olur. Deterjan gibi kimyasal maddeler ile su kirliliği, küresel bağlamda büyük bir endişe kaynağıdır.
  Birçok deterjan yaklaşık yüzde 35 ila yüzde 75 oranında fosfat tuzu içerir. Fosfat atıklar, çeşitli su kirliliği sorunlarına neden olur.
  Örneğin fosfat, organik maddelerin biyolojik bozunumunu engelleme eğilimindedir. Biyolojik olarak parçalanmayan maddeler kamu veya özel atıksu arıtımı ile giderilemez. Buna ek olarak, bazı fosfat esaslı deterjanlar ötrofikasyona neden olabilir. Fosfatın aşırı çoğalması, suda alglerin ve diğer bitkilerin bozulmasına neden olur. Böylelikle, ötrofikasyon ile mevcut oksijen sudan eksilir ve diğer organizmaların ölümüne neden olur.

7. Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri küresel ısınmaya neden olan gazlardan biri değildir?
I. su buharı
II. karbon dioksit
III. azot
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

 • Cevap: D

8. Aşağıdaki maddelerden hangisi su sertliğine neden olan iyonlardan biridir?
I. Kalsiyum iyonu
II. Magnezyum iyonu
III. Klor iyonu
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

 • Cevap: D

Aşağıdaki tablodan yararlanarak soruları cevaplayınız.

9. Verilen maddelerin hangisi ya da hangileri küresel ısınmaya neden olur? Yazınız.

 • Cevap: Karbon dioksit, su buharı, ozon.

10. Verilen maddelerin hangisi ya da hangileri ozon tabakasının incelmesine neden olur? Yazınız.

 • Cevap: Kloro florokarbon

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 206 Cevabı

11. Verilen maddelerin hangisi ya da hangileri hava kirliliğine neden olur?

 • Cevap: Kloro florokarbon

12. Verilen maddelerin hangisi ya da hangileri toprak ve su kirliliğine neden olur?

 • Cevap: Plastik, Ağır metal.

13. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olmaz?
A) Organik sıvılar
B) Deterjan kullanımı
C) Endüstriyel atıklar
D) Yapay gübreler
E) Su arıtımı

 • Cevap: E

14. Suyun insanlar için önemi ile ilgili I. Su, tüm sindirim ve emilim işlevleri için gereklidir.
II. Su,vücut ısısını dengeler.
III. İç organlardaki zarların ve iskelet sistemindeki eklemlerin kayganlığını sağlayarak hareketi kolaylaştırır.
bilgilerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

 • Cevap: E

15. Aşağıda verilenlerden kaç tanesi hava, su ve toprakta kalıcı kirliliğe neden olur?
a) Endüstriyel atıklar b) Kurumuş yapraklar c) Fosil yakıtlar d) Egzoz gazları e) Piller f) Yağmur suları g) Tarım ilaçları h) Karbon dioksit
A) 3 B) 4 C)5 D) 6 E) 7

 • Cevap: D

16. Aşağıda verilen çevre kirletici maddeleri, en çok kirlettiği alanla eşleştiriniz.
I. Gübre ( ) a) Hava
II. Kanalizasyon ( ) b) Toprak
III. SO3 ( ) c) Su

 • Cevap: I-b, II-c, III-a

17. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

 • Cevap:

• Sert sular magnezyum ve  kalsiyum iyonlarını içerir.
• Fosil yakıtların yanmasıyla havaya karışan en önemli kirleticiler karbondioksitler , azot ve kükürt oksitleridir.
• Çevreyi korumak için temiz ürünler kullanmalıyız.

18. Çevreci bir kişi aşağıdakilerden hangisini yaparsa çevreye daha az zarar verir?
A) Nükleer enerjiye destek vermesi
B) Plastik, cam, kâğıt, demir gibi atıkların geri dönüşümünü yapması
C) İşine giderken kendi özel aracını kullanması
D) Evinde yakıt olarak kömür kullanması
E) Pilleri çöpe atması

 • Cevap: B
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
1
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir