Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları / 9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı 5. Ünite İslam Medeniyetinin Doğuşu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı 5. Ünite İslam Medeniyetinin Doğuşu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı 5. Ünite İslam Medeniyetinin Doğuşu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite İslam Medeniyetinin Doğuşu Sayfa 173, 174, 175  5. Ünite İslam Medeniyetinin Doğuşu Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Ünite İslam Medeniyetinin Doğuşu Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı

Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.

 • Cevap:

Hadari :………………………………………………………..
Mevali :………………………………………………………..
Beytü’l-Mal :………………………………………………………..
Samarra :………………………………………………………..
Beytü’l-hikme :………………………………………………………..

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İslam tarihinde Hicret’in siyasi hayata etkileri nelerdir?

 • Cevap:

2. Arabistan’da düzenlenen panayırların kültür hayatına etkileri nelerdir?

 • Cevap:

3. Hz. Ömer Dönemi’nde yapılan teşkilatlanma çalışmaları nelerdir?

 • Cevap:

4. Hz. Osman Dönemi’nde Müslümanlar arasında ilk ayrılıkların çıkmasının nedenleri nelerdir?

 • Cevap:

5. Emeviler ve Abbasiler Dönemi’nde uygulanan politikaların İslamiyet’in yayılmasına etkileri nelerdir?

 • Cevap:

6. Hz. Ebu Bekir Dönemi’nde devlet otoritesinin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar nelerdir?

 • Cevap:

7. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinde Talas Savaşı’nın önemi nedir?

 • Cevap:

8. İslam medeniyetinin Avrupa’ya etkisi hangi yollarla olmuştur?

 • Cevap:

1. İslam dini; Cahiliye Dönemi’nde gündelik yaşamın bir parçası olan putlara tapma, falcılık-büyücülük, kan davaları, gasp, içki, zina, faiz ve kadınlara kötü muamele gibi birçok kötü alışkanlığı yasaklamıştır. Bu durum, cahiliye toplumundaki önderlerin tepkisini çekmiştir.
Buna göre;
I. Müslümanlarla alay etme,
II. onları yok sayma,
III. ambargo uygulama tepkilerinden hangileri müşriklerce uygulanmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) I, II ve III

 • Cevap:

2. Hicret’in ardından Müslümanların ibadet edebileceği, sohbet ve vaazlarını yapabileceği bir mescit inşa edildi. Bu mescit, askerî işlerin müzakeresi, elçilerin kabulü, mahkemelerin görülmesi ve bazen de folklor gösterilerinin tertiplendiği bir mekân olarak kullanıldı.
Buna göre mescidin hangi amaçla kullanıldığı söylenemez?
A) Dinî
B) Sosyal
C) Ekonomik
D) Diplomatik
E) Hukuki

 • Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı

3. Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi gelişmelerinden biri değildir?
A) Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması
B) Halifeliğin saltanata dönüşmesi
C) Hicrî takvimin yapılması
D) Fethedilen yerlerin yönetim birimlerine ayrılması
E) İlk İslam donanmasının kurulması

 • Cevap:

4. İslam medeniyetinin Avrupa’yı etkilemesinde;
I. Haçlı Seferleri,
II. Endülüs ve Sicilya’da medreselerin açılması,
III. Akdeniz ticaretinin gelişmesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A)Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) II ve III
E) I, II ve III

 • Cevap:

5. Muaviye, oğlu Yezid’i veliaht tayin ederek İslam dünyasında yeni bir dönemi başlatmış ve halifelik saltanata dönüşmüştür. Böylece halifelik kurumu, gücü elinde bulunduran İslam devletlerinde devam etmiştir.
Buna göre;
I. Emevi,
II. Abbasi,
III. Memlûk
devletlerinden hangileri bu duruma örnek olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) I, II ve III

 • Cevap:

6. İslam düşünce tarihi incelendiğinde bilim ve felsefe alanında XII. yüzyıla kadar Müslümanlar matematik, fizik, astronomi, kimya, biyoloji, tıp ve felsefede geniş çapta ve çok yönlü bir araştırma çabası içinde olmuştur. Müslümanlar, bu süre içinde bir yandan Eski Yunan ve Hintli düşünürlerin eserlerini dikkatle incelemiş, diğer yandan da bunlardan tamamen farklı yaklaşım ve metotlar geliştirmiştir.
Buna göre İslam medeniyetiyle ilgili olarak;
I. farklı medeniyetlerden etkilenil- diği,
II. bilimin gelişmesinde yeni yöntemler bulunduğu,
III. naklî bilimlere daha çok önem verildiği
durumlarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve

 • Cevap:

7. Abbasiler, Endülüs topraklarını merkezden gönderdiği valilerle yönetmiştir. 756 yılında Emevi ailesine mensup Abdurrahman, Kurtuba’ya gelerek yönetimi ele geçirmiştir. III. Abdurrah- man’dan itibaren Endülüs Emevi hükümdarları halife unvanını kullanmaya başlamıştır. Endülüs Emevi Devleti, Abbasilerle ve Franklarla mücadele etmiştir.
Buna göre;
I. XI. yüzyılda iki İslam devleti aynı coğrafyada bulunmuştur.
II. İslam dünyasında iki halife ortaya çıkmıştır.
III. Endülüs Emevi Devleti farklı devletlerle ilişki kurmuştur.
durumlarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) II ve III

 • Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 175 Cevabı

Yeryüzündeki Cennet
Endülüs’te Müslümanlar sekiz asır farklı yoğunluklarla Hristiyan Reconquista hareketinin etkilerini derin şekilde hisseden, artık bu topraklarda var olmayı sürdürmenin kendileri için ne kadar çetin ve belki de imkânsız bir şey olduğunu anlamış olmalıdırlar. Endülüslüler, tarihlerinin son deminde inşa ettikleri o muhteşem yapı El-Hamra’nın her yanına işte bu gerçeği yansıtan “lâ gâlibe illallâh” Allah’tan başka üstün olan yoktur. İfadesini, her halükârda Allah’a tevekkül etmenin tesellisi içinde nakşetmişlerdir.
Binbir gece masallarındaki efsanevî sarayları anımsatan âdeta yeryüzündeki cennet burası. Sierra Nevada Dağları’na sırtını dayamış, yüksek kayalıkların tepesinde kollarını açmış bir kartal gibi uzanmakta. Ardındaki dağları aşan ihtişamıyla eteklerine kurulu şehri izlemekte, kartalın avını gözetmesi gibi. Dünyanın dört bir yanından getirilen çiçeklerle süslü ve bin bir çeşit meyve ağaçlarıyla dolu muazzam bir bahçe, içinde nilüferlerin ve çeşit çeşit balıkların yüzdüğü onlarca süs havuzu, her adımda başka bir çeşme, her duvarda ayrı bir işleme, her pencerede ayrı bir manzara, her adımda başka bir güzellik. Hiç kuşku yok El-Hamra Sarayı (Görsel 5.38) dünyanın en romantik ve en büyülü yerlerinden biri. Ressam Henri Regnault (Hanri Renyo) (1843-1871), El-Hamra’ya gittiğinde onun karşısında donup kaldı ve “Bunu yapan sanatçının yanında biz barbar, vahşi canavarlarız” diyerek sayısız taslak çizip notlar aldıktan sonra Orta Çağ Mağribî kültürü kalıntılarının peşine düşerek Mağrib’e (Fas’a) gitti. Fakat sonunda kafasından barbar bir Doğu imajı uydurmakla yetindi (Şeyban, 2014, s.70-73’ten düzenlenmiştir).

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. El-Hamra Sarayı’nın dünyanın en romantik ve en büyülü yerlerinden biri olarak gösterilmesinin nedenleri nelerdir?

 • Cevap:

2. Ressam Henri Regnault’un El-Hamra için söylediği söz hangi anlamları ifade etmektedir?

 • Cevap:

3. Nakşetmek ne demektir?

 • Cevap:

4. Endülüs’te, Müslümanların varlığını tehdit eden unsurlar nelerdir?

 • Cevap:

5. Uydurulan barbar bir Doğu imajının günümüzde Doğu-Batı ilişkilerine etkileri neler olabilir?

 • Cevap:
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir