Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
9. Sınıf Yazılı Soruları

9. Sınıf Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Yazılı sınavlar başladı. Bu yazımızda 9. Sınıf Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019‘a sizler için hazırladık.

9. Sınıf Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Demokrasi, halkın yönetime katıldığı ve yönetimde söz sahibi olduğu bir yönetim şeklidir. Bu yönetim şeklinde insanlar, sahip oldukları görüş ve düşüncelerini tolerans sınırları içinde tartışarak rahatlıkla ortaya koyabilmektedir. Buna göre aşağıda verilen görüşlerden hangisi demokrasi ile bağdaşmaz? (5 puan)

A) Demokrasi, halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şeklidir.
B) Demokrasi, halkın görüş ve düşüncelerinin özgürce ortaya konulduğu bir yönetim şeklidir.
C) Demokrasi, belli bir grubun her zaman üstün olduğu bir yönetim şeklidir.
D) Demokrasi, tolerans sınırları içinde tartışma ortamının yaratıldığı bir yönetim şeklidir.
E) Demokrasi, insan haklarını temel alan bir yönetim şeklidir.

  • Cevap:

2. Aşağıdakilerden hangisi, demokratik vatandaşın taşıması gereken özelliklerinden biridir? (5 puan)
A) Yönlendirmeye açık olma
B) Katılımın düzeni bozacağına inanma
C) Çeşitliliğe karşı çıkma
D) Hak ve özgürlüklerini bilme
E) Sosyal adalete inanmama

  • Cevap:

3. Aşağıda sıralanan özelliklerden hangisi insan haklarının özelliklerinden biri değildir? (5 puan)
A) İnsan hakları evrenseldir.
B) İnsan hakları geri alınabilir haklardır.
C) İnsan hakları bölünmez haklardır.
D) İnsan hakları tüm insanların eşit bir biçimde sahip olduğu haklardır.
E) İnsan hakları başkasına devredilemez haklardır.

  • Cevap:

4. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının kullanılmasında devletin sorumluluklarından biridir? (5 puan)
A) Eğitim ve sağlık hakkından herkesin eşit bir biçimde faydalanmasını sağlama
B) Her bireye devlet kurumlarında iş bulma
C) Bireylerin yaşama hakkını önemsememe
D) Temel hak ve özgürlükleri daraltma
E) Hak ihlallerini engelleyecek tedbirleri insanlara bırakma

  • Cevap:

5. Demokrasi, insanların temel hak ve hürriyetlerini özgür bir şekilde yaşadıkları düzendir. Bu düzenin devamı açısından insanlar, hem kendi hak ve hürriyetlerini hem de diğer insanların temel hak ve hürriyetlerini korumak zorundadır. Buna göre demokrasiyi yaşam biçimi olarak seçmiş bir bireyden, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? (5 puan)
A) Görüş ve düşüncelerini rahatlıkla ifade eder.
B) Kendisine yapılmasını istemediği bir davranışı, bir başkasına yapmaz.
C) Kendi hak ve hürriyetlerine sahip çıktığı gibi, diğer insanların da hak ve hürriyetlerine sahip çıkar.
D) Herkesin duygu ve düşüncelerine saygı gösterir.
E) Sadece kendine ve ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirir.

  • Cevap:

6. Aşağıdakilerden hangisi bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanırken uyulması gereken etik ilkelerden biri değildir? (5 puan)
A) Şikâyet hakkını kullanırken saygılı bir dil kullanır.
B) Eleştirirken adaletli olmayı ihmal etmez.
C) Toleranslı olması gereken konularda aşırı tepki vermemesi gerektiğini bilir.
D) Talep ettiği demokratik hak ve özgürlüklerin herkes için eşit uygulanmasını ister.
E) İnsanları haklı olduğuna inandırmak için gerektiğinde yanıltıcı bilgileri de savunur.

  • Cevap:

7. İnsanlar, kültürel ve kişisel özellikler bakımından birbirinden farklıdırlar. Dili, dini, kültürü, yeme içme ve giyim kuşam alışkanlıkları ve çeşitli ritüelleri farklıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (5 puan)
A) İnsanların farklı olması, aynı toplum içinde kabul edilebilir değildir.
B) Yalnızca farklı toplumların kültürleri farklı olabilir.
C) Aynı toplum içinde, farklı kültürel özellikleri olanları genel kültür içinde eritmeliyiz.
D) Kültürel farklılıklara saygı duymak zorunda değiliz.
E) Kültürel farklılıkların doğal olduğunu kabul ederek farklı kültür ve değerlere saygı duymalıyız.

  • Cevap:

8. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 1. maddesinde, “Bütün insanlar özgür; onur ve hakları yönünden eşit doğarlar.” denilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (5 puan)
A) Hangi ırktan, renkten, dinden, kültürden vb. olursa olsun bütün insanlar eşittir.
B) Eşitlik, uluslararası sözleşmelerce güvence altına alınmıştır.
C) Eşitlik ilkesi gereği her yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır.
D) Eşitlik ilkesi gereği bütün vatandaşların oyları eşittir.
E) Hukuk bilgisi olan vatandaşla bilmeyen vatandaş mahkeme karşısında eşit haklara sahip değildir.

  • Cevap:

B. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

  • Cevap:

1. ( ) Bütün insanlar insan hak ve özgürlükleri açısından eşit haklara sahiptir. Hiç kimse diğerinden üstün değildir. (5 puan)
2. ( ) Kişi kendi hak ve özgürlüklerini kullanırken başkalarının hak ve özgürlüklerini hesaba katmak zorunda değildir. (5 puan)
3. ( ) Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri takip etmek sorumluluklarımız arasında olmalıdır. (5 puan)
4. ( ) Medya okuryazarı bir kişi, mesajı doğru analiz eder ve mesajın doğruluğunu sorgular. (5 puan)
5. ( ) İnsanların yaşlılık döneminde toplumsal yaşamdan kopmaları doğal bir süreçtir. (5 puan)
6. ( ) Engelli bireylerin yaşama, korunma ve katılım haklarının geliştirilmesi önemli bir gereksinimdir. (5 puan)

C. Aşağıdaki açıklamalarda boş bırakılan bölümleri uygun sözcük veya sözcük gruplarıyla tamamlayınız.

hak ve sorumluluğu – devlet ve vatandaşın – sivil toplum kuruluşları – katılım – etik ilkelere – ayrımcılık

  • Cevap:

1. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek ……………………………………….. ……………………………………….. ödevidir. (5 puan)
2. Vatandaşların, hükûmet yetkililerinin seçimi ve onların yaptıkları işleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkileme amacıyla giriştikleri yasal her türlü eyleme ……………………………………….. denir. (5 puan)
3. Ailede, okulda ve toplumsal yaşam içinde karar alma süreçlerine katılma, vatandaşlık ………………….. ………………………………………..dur. (5 puan)
4. Resmî kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları yapan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük yöntemiyle belirleyen, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağış ve üye aidat ödemeleri ile sağlayan kuruluşlara …… …………………………………………………………………………………………………denir. (5 puan)
5. Elektronik haberleşme ve sosyal medya araçlarını kullanırken …………………………………………………………….. uygun davranmalıyız. (5 puan)
6. Kişiye veya gruba karşı gösterilen olumsuz tutum ve davranışların tümüne ……………….……… denir. (5 puan)

Hazırlamış olduğumuz “9. Sınıf Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019“a emojilerle tepki vermeye ne dersiniz :)

2023 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
5
clap
3
unlike
2
angry
1
happy
1
love
0
confused
0
sad

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!