Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Tutku Yayıncılık Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları / 9. Sınıf Tutku Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı

9. Sınıf Tutku Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Tutku Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı

9. Sınıf Tutku Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı 

1. Din niçin bireyi esas alır? Açıklayınız.

 • Cevap: Din bireyi esas alır. Dinin emir ve yasakları bireye yöneliktir. Çünkü herkesin yaptığı davranış kendini ilgilendirir. Yaptığı kötü davranışların cezasını kendi çekecektir. İyi davranışların mükafatının da kendi alacaktır. Yaptığı davranışlar başkasına yüklenmez.

2. Laikliğin doğuşunda Hristiyan din adamlarının ve Katolik kilisesinin etkisi nedir? Anlatınız.

 • Cevap: Siyasi düşünceler genellikle ihtiyaçlar üzerine ortaya çıkmışlardır. Laiklik de dini açıdan baskıcı bir ortamda oluşmuştur.

3. Ülkemizde laikliğin tarihî gelişimi hakkında bilgi veriniz.

 • Cevap:

– Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
– Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
– Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
– Şer’iye Ve Evkaf Vekâleti’nin Kaldırılması (1924)
– Tevhid-İ Tedrisat Kanunu (1924)
– Tekke, Zaviye Ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925)
– Medeni Kanun’un Kabulü (17 Şubat 1926)
– Maarif Teşkilatı Hakkındaki Kanunun Kabulü (1926)
– Medreselerin Kapatılması (1926)
– “Devletin Dini İslam’dır” Maddesinin Çıkarılması (1928)
– Kılık Kıyafet Kanunu’nun Kabulü (3 Aralık 1934)
– 1924 Anayasası’na Laiklik İlkesinin Girmesi (1937)

4. Devletin laik olması vatandaşlar açısından niçin faydalıdır? Anlatınız.

 • Cevap: Devletin laik olması dini konular ile ülkenin yönetiminin ayrı tutulmasıdır. En olağan sistemdir ve halkın haklarını en iyi şekilde gözetir. Devletin bir dini olamaz, her konuya bir ateist gözüyle yaklaşır. Fakat halk istediği bir dine inanma özgürlüğüne sahiptir. Bu şekilde faydalanmışlardır.

5. Laiklik niçin din ve vicdan özgürlüğünün güvencesidir? Belirtiniz.

 • CevapLaiklik din ve vicdan özgürlüğünün olmasının nedeni; laiklik kavramı özgür,yenilikçi bir sistemdir.Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrımını ifade etmektedir. Bununla birlikte vicdan özgürlüğünü de yasalarla güvence altına alınır.Dolayısıyla hak ve özgürlük kavramları yasalar altında da güvence altına alınmaktadır.Bu kavram bize bunu açıklamaktadır.Laik devletler bireylerin düşüncelerine,dinlerine ve vicdan özgürlüklerini yasalar tarafından korurlar.

6. Atatürk’ün laiklik anlayışını açıklayınız.

 • Cevap: Atatürk’ün laiklik anlayışını şu sözlerinden anlıyoruz.

Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir.

Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sade din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz. Gericilere asla fırsat vermeyeceğiz.

Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiç kimse hiçbir kimseyi, ne bir din, ne de bir mezhebi kabul etmeye zorlayabilir. Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılamaz.

7. Din ve vicdan özgürlüğü ne demektir? Söyleyiniz.

 • Cevap:  Din ve Vicdan özgürlüğünün başlıca ilkeleri iman etme, bağlı bulunduğu dinin esaslarına göre amel etme, onu öğrenme, öğretme, tebliğ etme emir ve yasaklarına riayet etmek gibi mevzulardır.
  Vicdan ise iyiyi kötüden, hayrı şerden ayırmaya yardımcı olan ve de insana iyilik yaptığı zamanlarda huzur ve sevinç, kötülük yaptığ zamanlarda ise pişmanlık, elem ve ıstırap veren ahlaki bir duygudur.
  Din ve vicdan özgürlüğü, din seçme ve din kurallarını uygulama hürriyetini de ifade eder. Kur’an-ı Kerim’de insanların Allah Azze ve celle yolundan men edilmesi şiddetle kınanmaktadır:

8. Aşağıdaki kavramların karşısına, laikliğin doğuşu ve yaygınlaşmasındaki rolünü kısaca yazınız.

– Kilise:
– Fransız Devrimi:
– Aforoz:
– Gülhane Hattı Hümayunu:
– Islahat Fermanı:
– Saltanat ve hilafet:

9. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

 • Cevap:

(D) Din bireye değil topluma yönelik ilkeler içerir.
(D) Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesi demektir.
(Y) Laiklik ilk defa İsviçre’de ortaya çıkmıştır.
(D) Laiklik kilisenin insanlara yönelik çeşitli baskıları sonucunda ortaya çıkmıştır.
(Y) Laiklik dine ve ibadet hayatına sınırlama getirir.
(D) Laik devlet vatandaşların inanç ve ibadet özgürlüğünü güvence altına alır.

10. Laiklik aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez?
A) İnanç özgürlüğü B) Vicdan özgürlüğü C) Ekonomik özgürlük D) Düşünce özgürlüğü E) İbadet hürriyeti

 • Cevap: C

11. Atatürk aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?
A) İbadet hakkına B) Din istismarına C) Düşünce açıklamaya D) Fikir hürriyetine E) Dinin öğrenilmesine

 • Cevap: B
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir