Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
10. Sınıf Yazılı Soruları

10. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Yazılı sınavlar başladı. Bu yazımızda 10. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019‘a sizler için hazırladık.

10. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. (2 puan)

 • Cevap:

1) Ülkemizdeki orojenik hareketlerle oluşan dağların başlıcaları …………………………… ve …………………………… dağlarıdır.
2) …………………………… ……………………………, Kızılırmak Nehri’nin ağız kısmında oluşmuştur.
3) Güneydoğu Anadolu’daki en önemli volkanik dağ ……………………………’dır.
4) Akarsular tarafından derin olarak parçalanmış, hafif engebeli olabilen, ancak genelde yüksek ve geniş olan düzlüklere …………………………… adı verilir.
5) Bir kıyı aşındırma şekli olan ……………………………, ülkemizde Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz kıyılarında, Akdeniz’de Teke ve Taşeli kıyılarında görülür.
6) Kıyı kordonlarının, bir koyun ağız kısmını kapatmasıyla …………………………… oluşur.
7) Kuzey Anadolu Dağlarının denize bakan yamaçlarında …………………………… …………………………… toprakları yaygındır.
8) Ege Bölgesi’nde kırılma hareketleri sonucu çukur­da kalan alanlara …………… denir.
9) …………… topraklar, Türkiye’de dağlık alanların eğimli yamaçlarında ufalanan malzemelerin dağların eteklerinde birikmesi sonucu oluşan topraklardır.
10) …………… basınç merkezi kuvvetli olduğu zaman Türkiye’de kışlar çok soğuk ve kar yağışlı geçer.
11) Türkiye’de …………………………… topraklar, akarsuların ağızlarında oluşmuş deltalarda ve akarsuların oluşturduğu taşkın ovalarında yaygındır.
12) Türkiye’de platoların en fazla olduğu bölge …………… ……………’dur.
13) Türkiye’de yaz mevsiminde en yüksek sıcaklıklar …………… Anadolu’da ölçülür.
14) Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturduğu delta ovası ……………’dır.
15) …………………………… Türkiye’yi güneybatıdan etkileyen sıcak yerel rüzgârlardandır.

Aşağıdaki İfadelerden Doğru Olanlarına D, Yanlış Olanların Yanına Y Harfini Yazınız. (1 Puan)

 • Cevap:

() 1) Türkiye, 26° – 42° doğu meridyenleri ile 36°- 45° kuzey paralelleri arasında yer alır.
() 2) Kıyı Ege’de yer alan Bozdağlar, Aydın Dağları, Menteşe Dağları ve Yunt Dağı kıvrılma sonucu oluşmuştur.
() 3) Türkiye’de kırılma ile oluşmuş dağlar en fazla iç Anadolu’da iken, volkanizma ile olu­şan dağlar en fazla Karadeniz’dedir.
() 4) Bafra, Çarşamba, Gediz, Çukurova ve Silifke ovaları akarsuların taşıdıkları malzemeleri deniz içinde biriktirmesiyle oluşmuştur.
() 5) Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölümle­ri, Antalya çevresi, Menteşe Yöresi yağışın fazla olduğu yerlerdendir.
() 6) Türkiye’de kışın meydana gelen yağışların büyük bir kısmı konveksiyoneldir.
() 7) Türkiye’de yıllık yağışın en fazla olduğu il Trabzon’dur.
() 8) Türkiye kış mevsiminde Sibirya yüksek ba­sıncı ile İzlanda alçak basıncının etki alanına girer.
() 9) Ankara ile Erzurum arasında yıllık sıcaklık ortala­masının farklı olmasının temel nedeni enlemdir.
() 10) Ülkemizde karstik arazi yapısının en yaygın olduğu yer Orta ve Batı Toroslardır.

Aşağıda türkiye’de dış kuvvetlerin oluşturduğu bazı yeryüzü şekilleri ve isimleri verilmiştir. Verilenleri uygun şekilde eşleştiriniz. (2 Puan)
1En küçük karstik çözünme şekilleridir. Toroslardaki Bolkar dağları ile Aladağların yamaçların­da yaygın olarak görülür.ADelta
2Kıyı yakınındaki bir adanın bir kordonla kıyıya bağlan­ması sonucu oluşan yarımadalara denir. Gü­ney Marmara kıyılarındaki Kapıdağ Yarımadası ve Si­nop Yarımadası örnek olarak verilebilir.BVadi
3Yüksek kıyılarda dalgaların karayı aşındırması sonucu oluşan şekillerdir. Karadeniz kıyılarında (Hopa – Sarp kıyıları ile Cide – İnebolu kıyıları arasında ve Şile çevresinde en tipik örnekleri görülür. Akdeniz’de Teke ve Taşeli kıyılarında da oluşmuştur.)CObruk
4Akarsuların taşıdıkları malzemeleri, deniz içerisinde bi­riktirmesi sonucu oluşan üçgene benzeyen düzlüklerdir.DPeribacası
5Yer altındaki mağara ve galeri tavanlarının çökmesiyle oluşmuş derin karst kuyularıdır.ELagün
6Dağ yamaçlarından düzlüğe inen akarsular, taşıdıkları materyalleri eğimin azaldığı yerlerde yarım koni şeklin­de biriktirirler. Ülkemizde dağ eteklerinde bu tip şekil­lere sıkça rastlanır.FDev Kazanı
7Bazı akarsularımızın şelaleler yaparak döküldükleri yerlerde yataklarını aşındırmalarıyla oluşan derin çukurlardır.GFalez
8Koyların önünde oluşan kıyı kordonlarının zamanla ko­yun önünü tamamen kapatmasıyla olu­şur. Büyükçekmece ve Küçükçekmece göl­leri, Durusu Gölü, Bafra deltasındaki Balık Gölü, Çuku­rova deltasındaki Akyatan Gölü bu göllerin en çok bi­linenleridir.HTombolo
9Akarsuların en yaygın aşındırma şekilleridir. Akarsula­rın derine ve yana aşındırmaları sonucunda değişik tipleri meydana gelmiştir.İLapya
10Volkanik arazilerde, selinti sularının, aşınmaya karşı farklı dirençteki tabakaları aşındırması sonucunda olu­şan şekillerdir. Rüzgârların da işlemesiyle son şekille­rini almışlardır.JBirikinti Konisi
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (4 puan)

Yukarıda gösterilen Türkiye’nin matematik konumuyla ilgili;
I. Bakı etkisinden dolayı yıl boyu dağların güney yamacı daha sıcaktır.
II. Boylam farkından dolayı doğuya gidildikçe sıcaklık azalır.
III. Batı rüzgârları kuşağında yer alır.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 • Cevap:

2) Bir grup öğrenci Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği geziyle İç Anadolu Bölgesi’ni gezmiş ve tekrar okullarına dönmüştür. Öğrenciler gezide sırasıyla; İç Anadolu Bölgesi’nin volkanik oluşumlu en yüksek dağını, Peri bacalarını, TEMA’nın çölleşme tehdidi altındaki alanda yaptığı çalışmaları ve birçok karstik şeklin bulunduğu plato yüzeyini gezmiştir.
Buna göre, öğrenci grubu bölgede aşağıdaki alanlardan hangisine gitmiş olamaz?
A) Nevşehir – Ürgüp
B) Kayseri – Erciyes Dağı
C) Bozok Platosu
D) Konya – Karapınar
E) Obruk Platosu

 • Cevap:

3) Bir grup coğrafyacı Batı Anadolu’da araştırma yapmış ve bölgeyle ilgili şu coğrafi sonuçlara ulaşmıştır;
I. Kıyı ile iç kesimler arası ulaşım kolaydır.
II. Sıcak su kaynakları ve kaplıcalar yaygındır.
III. Akarsuların akış hızı ve enerji potansiyelleri azdır.
IV. Kıyıda koy ve körfez sayısı fazladır.
Bu sonuçlardan hangileri bölgede dağların kıyıya dik uzanmasıyla açıklanabilir?
A) I ve IV
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve IV
E) II, III ve IV

 • Cevap:

4) Türkiye arazisinin oluşum ve şekillenmesinde iç ve dış kuvvetler etkili olmuştur. Bazı yer şekillerinin oluşumunda iç kuvvetler etkili olduğu gibi bazı yer şekillerinin oluşumunda da sadece dış kuvvetler etkili olmuştur.
Buna göre;
I. Nemrut Krateri   II. Uzungöl   III. Peri bacaları   IV. Meke Tuzlası
yer şekillerinden hangilerinin oluşumunda sadece iç kuvvetlerin etkili olduğu söylenebilir?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

 • Cevap:

5) Türkiye genç oluşumlu, yüksek ve dağlık bir ülkedir. Dağlar genel olarak doğu – batı yönünde uzanır. Özellikle kıyıya paralel uzanan dağlar bölgelerin coğrafi özelliklerini etkilemektedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de dağların yol açtığı etkiler arasında gösterilemez?
A) Deniz etkisinin iç kesimlere geçmesini engellemesi
B) Orografik yağışların oluşumunu arttırması
C) Aynı tür ürünlerin güney kıyılarda daha erken olgunlaşması
D) Akdeniz’de kıyı ile iç kesimler arası ulaşımı zorlaştırması
E) Kıyılarda nemlilik ve yağışı arttırması

 • Cevap:

6) Yeryüzünde sıcaklık dağılışı üzerinde enlem, yükselti, karasallık, bakı ve rüzgârlar gibi birçok faktör etkilidir.
Buna göre, Türkiye’de sıcaklık dağılışıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerinden farklı bir nedenle açıklanabilir?
A) Antalya’da yıllık sıcaklık farkının Konya’dan az olması
B) Muğla’da tarım üst sınırının, Artvin’den fazla olması
C) Ankara’da güneyden esen rüzgârların sıcaklığı artırması
D) Sinop kıyılarında deniz tuzluluğunun İzmir kıyılarından az olması
E) Adana’da tarım ürünlerinin olgunlaşma süresinin Rize’den kısa olması

 • Cevap:

7) Aşağıdaki şekilde yan basınçlar sonucu meydana gelmiş kırıklı yer yapısı gösterilmiştir.

Yukarıdaki şekilde X ve Y ile gösterilen alanlara örnek olarak Türkiye’den aşağıdakilerden hangisi verilebilir?

             X                                    Y
A) Bolkar Dağları                 Konya Ovası
B) Gediz Ovası                    Köroğlu Dağları
C) Büyük Menderes Ovası     Bozdağlar
D) Çukurova                       Erciyes Dağı
E) Malatya Ovası                 Kaz Dağları

 • Cevap:

8) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumunun sonuçlarından biri değildir?
A) Doğusu ile batısı arasında sıcaklık farkı olması
B) Kuzey ve güneyinde dağların kıyı ile iç kesimler arası ulaşımı olumsuz etkilemesi
C) Donlu gün süresinin batıya gidildikçe azalması
D) Kuzeyinde akarsuların güneyden kuzeye akması
E) Deniz suyu sıcaklığının kuzey ve güneyinde farklı olması

 • Cevap:

9) Türkiye’de nemlilik ve yağış dağılışının gösterildiği bir haritaya bakarak;
I. Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında nemliliğin fazla olduğu
II. İç bölgelerdeki yağışların ilkbaharda konveksiyonel yağışlar şeklinde gerçekleştiği
III. İç ve Güneydoğu Anadolu’da nemlilik ve yağışın az olduğu
bilgilerinden hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 • Cevap:

10) Aşağıdaki grafikte Türkiye arazisinin yükselti basamaklarına göre dağılışı oransal olarak verilmiştir.

Grafikteki bilgilere göre;
I. Yükselti kıyıdan iç kesimlere gidildikçe artar.
II. 1500 metreden sonra yükselti arttıkça mevcut arazi miktarı azalır.
III. 500 – 2000 metre arasındaki arazi oranı % 50’den fazladır.
ifadelerinden hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

 • Cevap:

Hazırlamış olduğumuz “10. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019“a emojilerle tepki vermeye ne dersiniz :)

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
3
confused
0
happy
0
clap
0
love
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!