Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı 6. Ünite Türklerde Sanat Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı 6. Ünite Türklerde Sanat Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Türklerde Sanat  Sayfa 232, 233, 234  6. Ünite Türklerde Sanat Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Ünite Türklerde Sanat Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 232 Cevabı

A) Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun olan sözcükleri yazınız.

 • Cevap:

1. İlk Türk devletlerinde, ölen kişinin mezarına, o kişinin savaşta öldürdüğü düşman sayısı
kadar dikilen taşa…………………………denilirdi.
2. İlk Türk devletleri ile Türk İslam devletleri arasında kültür aktarımı noktasında köprü
vazifesi gören devlet…………………………dır.
3. Osmanlı sanatı üslup yönünden………………………………, ………………………………….ve
…………………………olmak üzere üç kısma ayrılmıştır.
4. Osmanlı Devleti’nde askerî musikide…………………………ön plana çıkmıştır.
5. Cumhuriyet Dönemi’nde 1930’lu yıllara kadar mimarlık anlayışında…………………………
…………….akımı etkili olmuştur.
B) Aşağıdaki soruların cevaplarını ilgili alana yazınız.

6. İlk Türk devletlerinde oda şeklinde yapılan mezarlara verilen isim nedir?

 • Cevap:

7. İlk Türk İslam devletlerinde şehirlerin kenarlarında ticaret yapılmak amacıyla kurulan yerlere ne ad verilirdi?

 • Cevap:

8. Süleymaniye ve Selimiye camilerinin mimarı kimdir?

 • Cevap:

9. II. Mahmut Dönemi’nde açılan Mızıkayı Hümâyun’un Cumhuriyet Dönemi’ndeki ismi nedir?

 • Cevap:

C) Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

 • Cevap:

10. İlk Türk devletlerindeki resim sanatı anlayışlarından olan hayvan üslubu ve bitki üslubu hakkında bilgi veriniz.

 • Cevap:

11. Türklerin İslamiyet’i kabulüyle mimari anlayışlarında ne gibi değişiklikler olmuştur? Açıklayınız.

 • Cevap:

12. Osmanlı sanatının kendine has özelliklerini açıklayınız.

 • Cevap:

13. Osmanlı Devleti’nde günlük hayatın geçtiği evlerin işlevselliği hakkında bilgi veriniz.

 • Cevap:

14. Kültürel mirasın korunmasının önemini açıklayınız.

 • Cevap:

Ç) Aşağıdaki metni okuyarak 15, 16 ve 17. soruları cevaplandırınız.

“Türk milletinin tarihi vasıflarından biri de güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtri zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini ve millî birlik duygusunu mütemadiyen her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek millî ülkümüzdür. Bir millet ki resim yapmaz, heykel yapmaz, bilimin gerektirdiği şeyleri yapmaz. İtiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. Oysa bizim ulusumuz gerçek nitelikleriyle uygarlığa erişmeye layıktır. Uygarlığa erişecektir ve ilerleyecektir.”

Mustafa Kemal Atatürk

15. Sanat faaliyetleri millî birlik ve beraberliğin oluşmasına nasıl katkı sağlar? Bu konudaki düşüncelerinizi söyleyiniz.

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 233 Cevabı

16. Atatürk’ün sanatla ilgili bu sözlerinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Sanatçılar bilimsel çalışmalarda da bulunmalıdır.
B) Sanat, millî birlik ve beraberlik duygusunu geliştirir.
C) Sanat toplumların ilerlemesinde önemli bir etkendir.
D) Türk milleti gerçek uygarlığa ulaşmaya layıktır.
E) Türk milleti, geçmişinde de sanata önem vermiştir.

 • Cevap:

17. Atatürk’e göre bir milletin ilerlemesi tam olarak neye bağlıdır?
A) Fıtri zekâsına
B) Bilim yolunda gelişmesine
C) Güzel sanatlar konusunda gelişmesine
D) Gelişmiş ülkelerin çalışmalarını takip etmesine
E) Güzel sanatlar ve bilim alanında çalışmasına
D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

 • Cevap:

18. “İlk Türk devletlerinden olan Uygurlar, yerleşik medeniyetin en önemli örneklerini vermişlerdir. Budizm ve Manihaizm dinleri ile tanışan Uygurlar’da, özellikle tapınak mimarisinde önemli gelişmeler yaşanmıştır. İlk Türklerde gelişmiş mimari eserlere Uygurlarda rastlanmış, Hunlar ve Kök Türklerde de küçük şehir kalıntıları bulunmuştur.”
Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) İnançlar mimariyi de etkilemektedir.
B) Hun ve Kök Türkler’de de yerleşik hayata geçenler vardır.
C) İlk gelişmiş mimariye Türklerde rastlanmıştır.
D) Yerleşik hayat mimarinin gelişmesinde önemli bir unsurdur.
E) Uygurlar mimaride önceki Türk devletlerinden daha ileridir.

 • Cevap:

19. İlk Türk devletleri için verilen
I. Balbalların yapımı Türklerde heykel sanatının gelişiminde önemli bir etkiye sahiptir.
II. İlk Türklerde müzik aletleri telli, üflemeli ve vurmalı olmak üzere üç şekilde oluşmuştur.
III. İlk Türklerde ahiret inancı olduğu için ölen insan mezara eşyalarıyla birlikte gömülürdü.
IV. Minyatür sanatına yalnız ilk Türk devletlerinde rastlanmıştır. bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

 • Cevap:

20. “İslam sanatında resimlerde insan figürü hoş karşılanmadığı için süsleme sanatında yazı ön plana çıkmıştır. Kitaba karşı duyulan derin sevgi ve saygı, kitapların korunmasını ve süslenmesini sağlamıştır. Kitaplardaki metinleri daha iyi açıklamak için bazen küçük boyutlu resimler de yapılmıştır.”
Yukarıda verilen metinde, hangi süsleme sanatından söz edilmemiştir?
A) Tezhip B) Hat C) Çini D) Minyatür E) Ciltçilik

 • Cevap:

21. Aşağıda verilenlerden hangisi cami mimarisinin unsurlarından biridir?
A) Külliye B) Ribat C) Minyatür D) İmaret E) Eyvan

 • Cevap:

22. XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin, Avrupa’yı en çok etkilediği sanat dalı hangisidir?
A) Mimari B) Müzik C) Minyatür D) Ebru E) Heykel

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 234 Cevabı

23. “Külliyeyi oluşturan okul, kütüphane, şifahane ve imarethane gibi yapılar özellikle caminin etrafında gelişmiştir. Süleymaniye Camisi de Kanuni’nin eşsiz azametinin bir göstergesi olarak değerlendirilmiştir. Kanuni’nin cihan hükümdarı kimliği ve İslam’ın hamisi olma rolü, caminin ana taç kapısındaki kitabede de vurgulanmıştır.”
Metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Külliyeler cami merkezli yapılardır.
B) Mimari eserler devletin gücünü yansıtır.
C) Külliyeler saray mimarisinin önemli yapılarıdır.
D) Kitabelerde bazen camiyi yaptıran kişi hakkında da bilgi verilebilir.
E) Külliyeler sosyal ihtiyaçların karşılanmasında önemli bir yere sahiptir.

 • Cevap:

24. “Osmanlı Devleti’nde hat sanatı oldukça gelişmiştir. Hatta denilir ki “Kur’an-ı Kerim Hicaz’da nazil oldu, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı.”
Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Hat sanatı Osmanlı Devleti ile başlamıştır.
B) Mısır’da bu sanat görülmemiştir.
C) Hat sanatı, Osmanlı Devleti Dönemi’nde zirveye ulaşmıştır.
D) Hat sanatı sadece Kur’an-ı Kerim’in yazımında kullanılmıştır.
E) Kur’an-ı Kerim’i en iyi okuyan kişiler İstanbul’da yetişmiştir.

 • Cevap:

25. “1538 yılında mimarbaşı olan Sinan, ülkenin birçok bölgesinde eserler yapmıştır. Aslen bir köprü ustası olan Sinan; birçok cami, medrese, türbe ve çeşme de yapmıştır. Avrupa’da sorun teşkil eden merkezî kubbeli yapı sorununu çözmüş, yabancı mimarların ifadesiyle kubbeyi havaya asmıştır. Her bir mimari eseri anıtsal bir özellik taşıyan Mimar Sinan, yapmış olduğu camilerde ışık ve ses düzenini de son derece mükemmel bir şekilde ayarlamıştır.”
Mimar Sinan hakkında yazılan bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
A) Avrupa’da tanınmaktadır.
B) İlk ustalık çalışması dinî mimaridir.
C) Kubbeyi ilk defa Mimar Sinan yapmıştır.
D) Dinî mimariden çok köprü yapımıyla ün kazanmıştır.
E) Ayasofya’nın kubbesini Mimar Sinan yapmıştır.

 • Cevap:

26. “Cumhuriyet Dönemi sanat anlayışı, cumhuriyet rejimine uygun olarak; çağdaş, ulusal ve bütün toplumun ulaşabileceği bir ortamın oluşturulmasına yönelik olarak gelişmiştir. Çağdaş sanat yöntemleri oluşturulurken millî ve geleneksel değerlerden de yararlanılmıştır.”
Bu metinde vurgulanmak istenen düşünce hangisidir?
A) Sanatsal çalışmalar Cumhuriyet’le birlikte başlamıştır.
B) Çağdaş sanat anlayışı yalnızca Avrupa’da gelişmiştir.
C) Geleneksel değerler, çağdaş sanatlardan önce gelmelidir.
D) Sanat, çağdaş, toplumcu ve millî değerlerle birlikte gelişmelidir.
E) Sanatın gelişimine toplumdan ziyade devlet öncülük etmelidir.

 • Cevap:
2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
5
0

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!