Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 2 Soruları ve Cevapları Çöz

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 4 Soruları ve Cevapları Çöz

Ana Sayfa / E-Kurs / 11. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz

On beş, yirmi sene evvel çıkan bir gazeteyi, mündericatında ne kadar ehemmiyet olsa beş yüz kişi okuyamazdı. Bugün neşrolunan Evrâk-ı Havâdis’in her nüshası hanelerde, kıraathanalerde, şehirlerde, kasabalarda lâakal on beş bin elden geçiyor. Yeni yazılan kitapları efrâd-ı milletin on üçer, on dörder yaşında nur-ı dideleri lezzetli lezzetli okuyor, eğlene eğlene müstefit oluyor. On beş seneden beri, kadınlarımızda erkeklerimizde, ashab-ı mütâlâa bire yüz tezayüd etti. İstanbul’da dükkâncılar, uşaklar gazete okuyor. Hiç olmazsa dinliyor. Hukuk-ı devlete, istiklal-i millete, muhabbet-i vatana, feyz-i hamiyyete dair velev mücmel olsun malumat hasıl ediyor.

1. Bu parçada sözü edilen dönemle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Her kesimden insanın gazete okuduğuna

B) Toplumun kültür düzeyinin arttığına

C) Okuma yaşının düşürülmesi gerektiğine

D) Gazetenin öneminin anlaşıldığına

E) Toplumu ilgilendiren pek çok konunun gazetelere konu olduğuna


Tanzimat sanatçısı – – – – 1868’de “Hürriyet” gazetesinde- – – – adlı makalesinde divan edebiyatının millî bir edebiyat olmadığını savunur.

2. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?                    A) Şinasi-Tercüman-ı Ahvâl Mukaddimesi

B) Namık Kemal- Lisan-ı Osmani’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir

C) Ziya Paşa-Şiir ve İnşa

D) Ali Suavi-Türk

E) Recaizade Mahmut Ekrem-Zemzeme Mukaddimesi


3. Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat Dönemi öğretici 
metinlerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Bilgi verme ve halkı eğitme amacı güdülmüştür.

B) Sanatsal anlamda edebiyatın gelişmesi amaçlanmıştır.

C) Kötülüğün yerilmesine, iyiliğin övülmesine hizmet etmiştir.

D) Vatan, hürriyet, eşitlik gibi yeni söylemlere yer verilmiştir.

E) Bir fikrin, bir ideolojinin aşılanması için araç olarak kullanılmıştır.


ŞİİR VE İNŞA

Şiir her kavimde tabidir. Ruy-ı arza ne kadar milel ü akvam gelmişse cümlesinin kendine mahsus şiirleri vardır. Osmanlıların şiiri acaba nedir? Necati ve Baki ve Nef’i divanlarında gördüğümüz bahr-ı remel ve hezecden mahbun ve muhbis kasaid ü gazeliyat ve kıt’aat  mesneviyat mıdır? Yoksa Hace ve Itri gibi musikişinasların rabt-ı makamat eyledikleri Nedim ve Vasıf şarkılarımıdır? Hayır bunların hiçbiri Osmanlı şiiri değildir. Zira görülüyor ki bu nazımda Osmanlı şairleri şura-yı İran’ı ve Arapları taklid ile melez bir şey yapılmıştır.

4. Bu metnin yazılış amacı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Divan edebiyatının millî bir edebiyat olmadığını açıklamak

B) Türk edebiyatının halk edebiyatına bağlanmasıyla yeni bir edebiyatın ortaya çıkacağını belirtmek

C) Divan edebiyatında kullanılan dilin halk tarafından anlaşılmadığını ifade etmek

D) Eski edebiyatla Batı edebiyatının harmanlanmasıyla yeni bir edebiyat oluşturulması gerektiğini vurgulamak

E) Divan edebiyatı örnek alınarak yeni bir edebiyat oluşturulması gerektiğini savunmak


AVRUPA’DA BİR CEVELAN

Bu sabah âdeta şafaktan evvel uyanmış idim. Arkadaşımın alaturka kahve takımı bil’iltizam(özel olarak) benim odadaki dolaba konulmuş olduğundan ispirto lambasını yakıp kahveyi sürerek Paris planını önüme yaydım. İlk ve ikinci günü geçmiş olduğum sokakları plan üzerinde mürekkeple çizmiştim. Bunlardan kaçar defa geçmiş olduğumu da işaret etmek istedim ise de her defası için birer çizgi çizmenin yolların planı üzerindeki arazına (işaret) sığdırılamayacak bir şey olduğunu düşünerek vazgeçtim.

5. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anı

B) Deneme

C) Makale

D) Gezi yazısı

E) Günlük

TERCÜMAN-I AHVAL MUKADDİMESİ’NDEN

Mademki bir sosyal toplulukta yaşayan halkın bunca kanuni yükümlülükleri vardır, elbette ki sözle ve kalemle kendi vatanının çıkarlarına dair fikirler belirtmeyi kazanılmış haklardan sayar. Eğer bu iddiayı ispat edecek bir senet aranacak olursa maarif kuvvetiyle zihni açılmış olan, medenileşmiş milletlerin yalnız politika gazetelerini göstermek yeterli olur. Bu konu Devlet-i Aliyye tarafından bir bakıma doğrulanmıştır ki Tanzimat’ın yüce meclisinin teşekkülü sırasında kanun ve nizamlara ait tasarıların yazılı olarak arz olunması için umuma resmî izin verilmişti…

6. Bu metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Makale türünde yazılmıştır.

B) İdeolojik söylemlere yer verilmiştir.

C) Medenileşmiş ülkelerin örnek alınması gerektiği belirtilmiştir.

D) Tanzimat Fermanı ile sosyal topluluk ilişkilendirilmiştir.

E) Merkezî otorite ile Osmanlı halkı karşı karşıya getirilmiştir.


Memlekette esbab-ı mamuriyet yok denilecek… Yapmamışız ki olsun. Avrupa, caddeleriyle, limanlarıyla, şehirleriyle, kasabalarıyla halk olmadı ya! Bir iki yüz sene evvel oranın da bizim memleketten hiçbir farkı yoktu. Say ile orada vücuda gelen şeyler burada niçin yapılmasın? Halkımızda servet yok denilecek. İbret’te birkaç kere beyan etmiş idik ki sayi, servet vücuda getirmez; serveti say vücuda getirir.

7. Tanzimat Dönemi metinlerinden alınan bu parçanın dil ve anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) O döneme göre sade bir dil kullanılmıştır.

B) Sanat kaygısıyla değil, bilgi verme amaçlı yazılmıştır.

C) Karşılaştırma yapılarak anlatım güçlendirilmiştir.

D) Soru sorularak anlatıma canlılık kazandırılmıştır.

E) Divan edebiyatı nesrinin anlatım özelliklerinden yararlanılmıştır.

 

Ah, bir zamanlar ben de böyle değil miydim? Vaniköy’de yalının hamam dairesi tutuşup yandığı gün herkes telaş içinde kederli bir hâldeyken ben ne kadar sevinmiştim! Çünkü bizim yangında da İcadiye’den toplar atılmıştı. Yani o yalıdayken tufanı andırırcasına yağan yağmurda her tarafı seller basarak, umum ev halkı büyük korku ve telaş içinde olduğunda ben de ne derece bahtiyar olmuştum! Çünkü harem dairesi avlusunu bir geniş havuz hâline getiren sular üzerinde kayık yüzdürmek benim için kolay olmuştu.

8. Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biyografi

B) Anı

C) Günlük

D) Gezi yazısı

E) Deneme


Şevketlü Efendim, Hristiyan’ın başka Müslüman’ın başka politikası yoktur. Zira adalet dünyada bir nev’idir. Politika dediğimiz de adalet-i sahihadır. Biz eski usulümüz sebebiyle telef oluyoruz. Bu eski usul devletimizin memurlarını bozmuş ve berbat etmiştir. Bunlar da bozulduklarından eski usulü bir kat daha bozup berbat etmişlerdir. Artık bu usulü terk edelim ve hükûmeti muhafaza edemedikten başka, ezip harap eden yıllanmış eski kaideleri bırakalım; sair devletlerde yerleşmiş, onlara ba’is-i saadet olmuş olan yeni nizamat ittihaz edelim… (Fazıl Mustafa Paşa)

9. Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Padişahın otoritesi halk tarafından önemsenmemektedir.

B) Osmanlı Devleti’nin dış politikada saygınlığı azalmıştır.

C) Osmanlı Devleti değişime ihtiyaç duymaktadır.

D) Eşitlik düşüncesi çok önemlidir.

E) İlim her sınıftan insanın hizmetine sunulmalıdır.

Test 3  1. C    2. C    3. B    4. A    5. D    6. E    7. E    8. B    9. C

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir