Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Teog / 2016 Nisan Ayı Teog Soruları / 2016 Nisan Teog İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soruları ve Cevapları

2016 Nisan Teog İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soruları ve Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


2016 Nisan Teog İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soruları ve Cevapları

1. OsmanlI Devleti, 18. yüzyılda İngiltere’de bu­har makinesinin icadıyla ortaya çıkan Sanayi inkılabı’na ayak uyduramadığından Avrupa ülkelerinin açık pazarı hâline gelmişti. Ticari hayatı da azınlıkların ve yabancı ülke vatandaşlarının eline geçmişti.

Bu durum Atatürk düşünce sistemindeki

 1. Çağdaşlaşma
 2. Milli ekonomi
 3. Milli egemenlik
 4. Milli birlik ve beraberlik

anlayışlarından hangilerinin oluşumunda rol oynamıştır?

Doğru Cevap: B I ve II


2. Cumhuriyetçilik ilkesinin gereği olarak; |

 • Saltanat kaldırılmış,
 • Cumhuriyet ilan edilmiş,
 • Vatandaşa seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.

Bu yeniliklerden hareketle cumhuriyetçilik ilkesi Türk toplumuna aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?

 1. Millî eğitimde birliği
 2. Din ve vicdan hürriyetini
 3. Gelir dağılımında eşitliği
 4. Yönetimde söz sahibi olmayı

Doğru Cevap: D


3. Gelir düzeyi ne olursa olsun herkesin aynı eğitim fırsatlarına sahip olması, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir?

Doğru Cevap: C Halkçılık


4. Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkı­laplardan bazıları şunlardır:

 • Saltanata son verilmesi
 • Halifeliğin kaldırılması
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi

Buna göre “Laiklik” ilkesinin;

 1. Ekonomi
 2. Siyaset
 3. Eğitim
 4. Yönetim

alanlarının hangilerinde bir değişim meydana getirdiği söylenebilir?

Doğru Cevap: D II, III ve IV


5. Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.” sözü» mil­liyetçilik ilkesinin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?

A) Birleştirici   B) Akılcı    C) Çağdaş    D) Özgürlükçü

Doğru Cevap: A


6. “Başladığımız inkılap ve yenilik, durmayacaktır, bizden sonraki devirlerde de olacaktır.”

Atatürk’ün bu sözü Atatürkçü düşünce si teminin hangi yönünü vurgulamaktadır?

 1. Ulusallığını
 2. Dinamikliğini
 3. Demokratikliğin
 4. Bilimselliğini

Doğru Cevap: B


7. Kurtuluş Savaşı’nın Hazırlık Dönemi’nde alınan aşağıdaki kararların hangisinde, Millî Mücadele’nin millet iradesiyle kazanılacağı vurgulanmıştır?

 1. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
 2. Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, par­çalanamaz.
 3. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
 4. Azınlıklara siyasi hâkimiyet ve sosyal den­geyi bozacak haklar verilemez.

Doğru Cevap: C


8. Atatürk’ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik’in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır:

 1. Farklı milletler bir arada yaşamıştı!
 2. Önemli fikir akımlarının etkisindedir.
 3. Zengin bir basın-yayın hayatı vardır.
 4. Çok uluslu bir yapıya sahiptir.

Bu bilgilerin sosyal ve kültürel özellikler olarak sınıflandırılması aşağıdakilerin han­gisinde doğru yapılmıştır?

Doğru Cevap: B


9. Türk medeni kanununa göre;

 • Evlenme yalnız erkeğin değil, kadının da onayı alınarak gerçekleşecek ve ailede kadın ile erkeğin haklan eşit olacak,
 • Mirastan pay alma ve mahkemelerde tanıklık yapma konularında kadınlar erkeklerle eşit olacak,
 • Kadınların istediği alanda eğitim alma, erkek­lerle aynı işlerde çalışma ve eşit ücret alfna hakkı olacaktı.

Bu bilgiden Medenî Kanun’la kadınların hangi alanda hak elde ettiği çıkarılamaz?

Doğru Cevap: D


10. 1 Ocak 1935’te yürürlüğe giren Soyadı Kanunu’na göre;

 • Her Türk vatandaşı bütün uygar toplumlar- da olduğu gibi öz adından başka bir soyadı alacaktır.
 • Seçilecek soyadın Türkçe olmasına dikkat edilecek; rütbe, makam, yabancı ırk ve millet belirten tanımlamalar içermeyecektir.

Verilen bilgiye göre Soyadı Kanunu’yla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıstır?

Doğru Cevap: A


Sevr Antlaşması’nın, Türk milletinin ekonomik bağaımsızlığını elinden alan kararları, Lozan Ant­laşması ile ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.

11. Lozan Antlaşmasının aşağıdaki kararların­dan hangisi bunun bir göstergesidir?

 1. Türkiye-Yunanistan sınırı Meriç Nehri kabul edilecek.
 2. Boğazların her iki yakası askerden arındı­rılacak.
 3. Gayrimüslimler Türk vatandaşı sayılacak.
 4. Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacak.

Doğru Cevap: D


12. Eğitim öğretimde birlik olmadıkça aynı fikirde”aynı düşünüş biçiminde bireylerden oluşmuş bir millet yapmaya imkân aramak boş şeyler uğraşmak olmaz mıydı?”

Mustafa Kemal Paşa bu ifadesiyle aşağıdaki inkılaplardan hangisinin gerekçesini belirtmiştir?

 1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılmas
 2. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesinin
 3. Türk Tarih Kurumunun açılmasının
 4. Türk Dil Kurumunun kurulmasının

Doğru Cevap: B


13. Ankara, Anadolu’nun merkezinde yer alması, Ulaşım yolları üzerinde bulunması ve savunmaya elverişli olması nedeniyle başkent yapıldı.

Bu bilgiye göre Ankara’nın başkent yapıl­masında;

 1. Askeri
 2. Tarihi
 3. Coğrafi

nedenlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. 

Doğru Cevap: I ve III


14. 7 Şubat 1923 tarihinde toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde;    

 • Yabancı şirketlerin elindeki işletmeler devlet tarafından satın alınmalıdır.
 • Ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dalları kurulmalıdır.

kararlarının alınmasıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır. 

Doğru Cevap: A  Milli ve bağımsız ekonominin kurulması


Fransa. Ankara Antlaşmasını imzalayarak TBNMyi resmen tanımıştır. Bunun sonucu olarak Güney Cephesi kapanmış, bu bölgedeki kaynaklar Batı Cephesi’ne kaydırılmıştır.

15. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?

 1. Millî Mücadele’deki cephe sayısı azalmıştır.
 2. Yunanlılar mücadeleden vazgeçmiştir.
 3. Batı Cephesi güçlenmiştir.
 4. TBMM itibar kazanmıştır.

Doğru Cevap: B


16. Mustafa Kemal Paşa, Başkomutanlık Yasası’nın kendisine verdiği yetkiye dayanarak yayımladığı Tekâlifi-milliye Emirleri’yle, ordunun ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamıştır. Halkımız da tüm yoksullluğuna rağmen bu emirlere gönülden uyarak orduyu desteklemiştir.

Bu durum Türk milletinin;

 1. Milli Birlik ve Beraberlik
 2. Yardımlaşma
 3. Dayanışma
 4.  Millî egemenlik

anlayışlarından hangilerine sahip olduğun gösterir?

Doğru Cevap: D I, II,  III


Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nm en buhranlı g günlerinde düzenlenen Maarif Kongresi’ndeki ko- I nuşmasında eğitim programımız eski devrin saçma sapan ve yaratılış özelliklerimizle hiç de ilgisi olamayan yabancı düşüncelerden ve Batıdan gelebilen etkilerden uzak, tarihi karakterimize uygun olmalıdır…” demiştir.

17. Mustafa Kemal bu sözleriyle eğitimin, aşa­ğıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerektiğini vurgulamıştır?

 1. Milli
 2. Karma
 3. Dini
 4. Uygulamalı

Doğru Cevap: A


18. TBMM’nin açılması Saltanatın kaldırılması Cumhuriyetin ilan edilmesi

Verilenler, aşağıdaki vecizelerden hangisinin başlığı altında toplanabilir?

 1. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
 2. Cumhuriyetin temeli millî kültürdür.
 3. Egemenlîk kayıtsız şartsız milletindir.
 4. Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır

Doğru Cevap: C


19. Sakarya Savaşı’nda “Başkomutan” olarak or­dunun başında bulunan Mustafa Kemal Paşa, savaş sırasında orduya verdiği “Savunma hattı yoktur, savunma sathı vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın’ -kanıyla ıslanmadıkça terk olunmaz emriyle dünya askerlik literatürüne “Topyekûn Savaş” kavramını kazandırmıştır.

Mustafa Kemal Paşa’nın savaşın kazanıl­masında etkili olan bu emri, onun aşağıdaki özelliklerinden hangisini yansıtmaz.

 1. Yaratıcı düşüncesini
 2. Askeri dehasını
 3. Çağdaşlığını
 4. Kararlığını

Doğru Cevap: C


20. İnönü Zaferi’nden snnrş Büyük Millet Meclisi İtilaf Devletleri tarafından Londra Konferansı’na davet edilmiştir. Sovyet Rusya’ylâ Moskova Antlaşması imzalanmıştır.

Sakarya savaşının kazanılmasından sonra Büyük Millet Meclisi ile Fransa arasında Ankara Antlaşması yapılmıştır.

Bu bilgilerden çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Büyük Millet Meclisinin dış politikasını ekonomik gelişmeler belirlemiştir.
 2. Askerî başarılar Büyük Millet Meclisinin uluslararası alanda itibarını artırmıştır.
 3. İnönü Savaşı, Sovyet Rusya’nın Büyük Millet Meclisi ile siyasi ilişkisini etkilemiştir.
 4. Sakarya Savaşı, Büyük Millet Meclisinin Fransa tarafından tanınmasında etkili olmuştur.

Doğru Cevap: B

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

11 Yorumlar

 1. 7.soru yanlış değil mi

 2. 8. Sorunun c olmasi gerekmiyomu

 3. inkilap 12, soru a

 4. bencede hatta bide o tevhidi tedrisat olmazmı

 5. 12.soru a değilmi ya

 6. 8 ve 12 yanlış.

 7. 8 ve 12 yanlış….

 8. 12 A olacak. Ama 8. soru B doğru yani.

 9. 8. Soru nasıl c abi?!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir