Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Beceri Temelli Test

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Beceri Temelli Testler 2. Ünite Cevapları

“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Beceri Temelli Testler 2. Ünite Cevapları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Beceri Temelli Testler 2. Ünite Cevapları

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 154 Cevapları

1. Kuruluş döneminde Söğüt ve Domaniç çevresinin yurt edinilmesi Osmanlı Beyliği’ne önemli katkılar sağlamıştır. Osmanlı Beyliği Bizans İmparatorluğunun önemli ticaret yolları üzerinde bulunan büyük kent ve kasabalarla komşuydu ve bu şehirlerle yapılan ticaretten önemli gelir elde ediyordu. Anadolu ve Balkanlar çevresinde güçlü devletler yoktu. Bu durum Osmanlı Beyliği’nin büyümesini kolaylaştırmıştı. Bu dönemde Bizans İmparatorluğu kimi zaman iç karışıklıklarla uğraşıyor, kimi zaman da kendisine bağlı “tekfur” denilen bölgesel yöneticilere bile söz geçiremiyordu. Anadolu’daki beyliklerin çoğu komşu olmasına rağmen topraklarını genişletebilmek için birbirleriyle mücadele etmek zorunda kalmışlardı. Osmanlı Beyliği ise bulunduğu konumun sağladığı avantaj ile mücadelesinin çoğunu komşusu olan Bizans Devleti ile yapmıştı.
Metne göre Söğüt ve Domaniç çevresinin yurt edinilmesinin Osmanlı Devleti’ne hangi açıdan katkı sağladığı söylenemez?

A) Ekonomik
B) Siyasi
C) Kültürel
D) Coğrafi

 • Cevap: C

2. Tımar sisteminin esası, devlet mülkiyeti altındaki toprakların sipahilerin gözetiminde, kullanım hakkına sahip köylüler tarafından işletilmesidir. Köylüler normalde devlete ödemeleri gereken vergileri tımar sahiplerine vermişlerdir. Alınan bu vergilerle tımarlı sipahiler güçleri yettiğince cebelü(asker) yetiştirmiştir. Tımar sahipleri, cebelü yetiştirmenin yanında, onlara verilmiş olan toprakların güvenliklerini sağlamakla da yükümlüdürler. Barış zamanında tımarlı sipahiler çiftçilikle uğraşarak üretime katkıda bulunmak durumundadırlar. Buna göre tımar sisteminin Osmanlı devlet yönetimine katkıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Tımar olarak verilen bölgelerin güvenliği sağlanarak devlet otoritesi korunmaktadır.
B) Göçebe yaşayan Türkmenler yerleşik hâle getirilmektedir.
C) Ordunun asker ihtiyacı karşılanmaktadır.
D) Vergiler düzenli olarak toplanmaktadır.

 • Cevap: B

3. Orhan Bey, Karesi Beyliği’nin topraklarını alınca Osmanlı Devleti’nin sınırlarını denize ulaştırmıştır. Karesi Beyliği’nin deniz gücünün Osmanlıya geçmesi diğer fetihlerde deniz kuvvetlerinden yararlanılmasını sağlamıştır. Osmanlı Devleti’nin bundan sonraki yeni hedefi ise Çanakkale Boğazı’nın Avrupa kıyıları olmuştur. Rakipleriyle taht mücadelesine giren Bizans İmparatoru Kantakuzen (Kantakuzın) Orhan Bey’in yardımı ile tahtını korumayı başarmış, karşılığında ise Gelibolu’da küçük bir kale olan Çimpe’yi Türklere vermiştir. Böylelikle Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki ilk toprağı olan bu küçük kale yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Buna göre Osmanlı Devleti’nin izlediği siyaset ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Anadolu siyasi birliğini sağlamıştır.
B) Topraklarını Avrupa yönünde genişletmiştir.
C) Komşularının iç sorunlarından faydalanmıştır.
D) Deniz kuvvetlerine sahip olarak askerî gücünü artırmıştır.

 • Cevap: A

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 155 Cevapları

4. “Bizler başkent dışında yaşayan askerleriz. Osmanlı ordusunun en kalabalık gücünü bizler oluşturuyoruz. Devlet bize doğrudan maaş vermez. Bize bakmakla yükümlü tuttuğu kişilere, tımar ismi verilen dirlik toprağı verir. Tımar sahipleri elde ettiği gelirin bir kısmı ile bizim bütün masraflarımızı karşılar. Savaş zamanı hızla orduya katılırız. Barış zamanı ise atlarımızla savaş talimi yapar ve ihtiyaçlarımızı karşılayan tımar sahibinin topraklarındaki üretimi denetleriz. Aynı zamanda bulunduğumuz bölgenin güvenliğini de sağlarız. Hem tımar topraklarında yaşadığımız hem de atlı askerler olduğumuz için bize tımarlı sipahiler denir.” Kendini tanıtan Osmanlı askeri için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Maaşı doğrudan hazineden ödenmiştir.
B) Her an savaşa hazır bir orduda yer almıştır.
C) Barış zamanında Anadolu’da asayişi sağlamıştır.
D) Topraktan edinilen gelirle ihtiyaçları karşılanmıştır.

 • Cevap: A

5. Görselde Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde Karadeniz’de gerçekleştirilen fetihler gösterilmiştir.
Bu görsele göre Osmanlı Devleti;
I. Karadeniz hâkimiyeti güçlenmiştir.
II. Önemli liman kentleri fethedilmiştir.
III. Deniz aşırı fetihler yapılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

 • Cevap: D

6. Osmanlı nüfusunun büyük bölümü köylerde yaşamaktaydı. Köylüler daha çok tahıl, sebze, meyve yetiştirip pazarlarda satarlardı. Konargöçerler ise şehirlerin et, yağ, yoğurt ihtiyaçlarını karşılarlardı. Konargöçerler ayrıca kasaplık, marangozluk ve kale tamirciliği yaparlardı. Vergi ödemeyenler yolların, geçitlerin ve kalelerin korunmasına yardımcı olurlardı. Verilen metne göre Osmanlı toplumunun aşağıdaki alanlardan hangisine katkısından söz edilmemiştir?

A) Yönetim
B) Hayvancılık
C) Tarım
D) Ticaret

 • Cevap: A

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 156 Cevapları

7. Verilen görsele göre Barbaros Hayrettin Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kuzey Afrika topraklarının tamamını fethetmiştir.
B) Korsanlık yaparken Osmanlının hizmetine girmiştir.
C) 16. yüzyıl Türk denizciliğinin önemli isimlerinden biridir.
D) Haçlı donanmasına karşı elde ettiği başarıyla Akdeniz’de üstünlüğü sağlamıştır.

 • Cevap: A

8. Osmanlı Devleti’nin fethettiği topraklarda uyguladığı politikalardan biri de istimâlet politikası olmuştur. İstimâlet politikası hoşgörü politikası anlamına gelmektedir. İstimalet politikasını yeni fethettiği topraklarda uygulamaya koyan Osmanlı Devleti, bölge halkının her türlü inanış ve yaşayış biçimine saygılı ve hoşgörülü davranmıştır. Halkın örf ve âdetlerine, dinine ve yaşayış biçimine saygı göstermiştir. Aynı zamanda feodal beylerle uğraşmakta olan Osmanlı Devleti hoşgörülü tutumuyla bölge halkını kazanmayı başarmış ve fethettiği topraklarda uzun yıllar hâkimiyet kurabilmiştir. Metne göre istimalet politikasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Farklılıklara saygı azalmıştır.
B) Kültürel çeşitliliği korumuştur.
C) Birlik ve beraberliği güçlendirmiştir.
D) Devlet otoritesini sağlamlaştırmıştır.

 • Cevap: A

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 157 Cevapları

9. Yukarıda verilen bilgilerden Fatih Sultan Mehmet ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Devletin ekonomisini güçlendirmiştir.
B) Denizlerde fetihler gerçekleştirmiştir.
C) Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamıştır.
D) Saltanatı boyunca pek çok yeri fethetmiştir.

 • Cevap: C

10. Osmanlı Devleti’nde, yeni alınacak yerlere gidip oradaki halkla sohbet eden gönüllü insanlar vardı. Bu gönüllü insanlara derviş manasına gelen Abdal veya Abdalan-ı Rum deniliyordu. Bu dervişlerin faaliyetleri Anadolu’da İslamiyet’in yayılmasını sağladı. Şehir ve kasabalara yerleşen dervişler, toplumun bütün kesimleriyle yakın temas kurdu. Halk arasında gâza ve cihat anlayışını yaydılar. Bu bilgilere göre, Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Fethedilen yerlere sadece askerî birlikler yerleşmiştir.
B) Fethedilen bölgelerdeki halk ile anlaşmalar yapılmıştır.
C) Fetihlerdeki kalıcılık askerî güç sayesinde elde edilmiştir.
D) Fetihlerle sadece topraklar değil insanların gönülleri de kazanılmaya çalışılmıştır.

 • Cevap: D

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 158 Cevapları

11. Bizans saray tarihçisi Georgios Sphrantzes (Gergios Sıprantiz) İstanbul’un fethi sonrası yaşananları şöyle anlatıyor: “Şehrimizin düşüşünün üçüncü gününde Sultan II. Mehmet şehre neşe ve zafer ile girdi. Ardından da yayınladığı şu emirle halkı rahatlatmıştır. Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Din ve millet ayrımı yapılmamıştır.
B) Halkın mülkiyet hakkı önemsenmiştir.
C) Halkın ekonomik durumunu düzeltmeye yönelik önlemler alınmıştır.
D) Şehri daha önce terk edenlerin hak talep edemeyeceği vurgulanmıştır.

 • Cevap: D

12. Osmanlı, Bizans Devleti sınırına yakın olan Söğüt ve Domaniç çevresinde kurulmuş bir uc beyliğiydi. Bizans’ın ise eski gücüne sahip olmaması Osmanlı için büyük bir fırsattı. Diğer Anadolu beyliklerinin birbiri ile komşu olmaları onların işini zora sokuyordu. Fakat Osmanlı, Bizans ile komşu olduğu için Bizans’a yönelik yaptığı akınlarda Anadolu beylikleri Osmanlıya yardımcı oluyorlardı. Bu parçaya göre Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinde etkili olan sebep aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal Yapı
B) Coğrafi Konum
C) Ekonomik Durum
D) Hoşgörü Politikası

 • Cevap: B

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 159 Cevapları

13. Osmanlı Devleti’nde kazaskerler, divan toplantılarında büyük davalara bakardı. Ayrıca medreselerde ders veren müderrislerin ve kazalardaki davalara bakan kadıların atamasını yapardı.
Bu bilgilere göre kazaskerler, günümüzdeki;
I. Dış İşleri
II. Adalet
III. Millî Eğitim
bakanlıklarından hangilerinin görevini yerine getirmişlerdir?

A) Yalnız II.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III

 • Cevap: C

14.
• 13. yüzyılda Avrupa’da barutun patlamasından yararlanılarak mermi atılmaya başlandı.
• Topun keşfi, mutlak krallıkların feodal rejimin yerine geçmesini kolaylaştıran en önemli araçlardan biri oldu.
• Derebeylerin barındığı sağlam şatoların topla yıkılması kolaylaştı.
Verilen bilgilere göre barutun ateşli silahlarda kullanılması Avrupa’da aşağıdaki alanlardan hangisinde belirgin bir değişikliğe neden olmuştur?

A) Mimari
B) Dini yapı
C) Sosyal sınıflar
D) Siyasal sistem

 • Cevap: D

15. Coğrafi Keşiflerden sonra Avrupa’da birçok kentte bankalar açılmıştı. Kaşifler, sömürge işleriyle uğraşan tacirler bu sayede ihtiyaç duydukları sermayeyi buluyorlardı. Girişim düşüncesi böylece yayıldı, güçlendi. Deniz seferlerinin doğurabileceği tehlikelere karşı da tacirler, mallarını deniz sigortası ile güvence altına alabildiler. Buna göre Coğrafi Keşiflerden sonra Avrupa’da aşağıdaki alanların hangisinde büyük bir ilerleme yaşandığı söylenebilir?

A) Eğitim
B) Sanat
C) Ticaret
D) Demokrasi

 • Cevap: C

16.
• Ortaçağda Avrupa’daki gemiciler kıyıdan uzaklaşmaya cesaret edemezlerdi, yalnız kıyı boyunca seyahat ederlerdi.
• Oysa Güney Asya’nın mallarını Kızıldeniz’den Akdeniz kıyılarına getiren Müslüman gemiciler, uzun zamandan beri Hint Okyanusu’nu kolaylıkla bir baştan öbür başa geçiyorlardı.
• Müslümanların güneşin yüksekliğini ölçmek için usturlap aletini kullandıkları ve pusula kullanarak yön belirlemede usta oldukları bilinmektedir.
• Çin Uygarlığı’nı kuranların keşfettiği ve Müslümanların Avrupalılara tanıttığı pusula 14. yüzyıldan sonra coğrafi yeri belirleme aracı olarak Avrupa’da da öğrenildi.
Bu bilgilere göre Uygarlıkların tarihsel serüveni ile ilgili olarak;
I. Ortaçağ’da Doğu Uygarlığı Batıya göre teknik bakımdan ileridedir.
II. Pusulayı ilk olarak Müslüman denizciler kullanmıştır.
III. Avrupa’daki gelişmelerde Doğunun katkısı vardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

 • Cevap: B

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 160 Cevapları

17. 18 ve 19. yüzyılda Avrupa’da meydana gelen ekonomik ve siyasi gelişmeler sonucunda Osmanlı mâliyesi açık vermeye başlamış, özellikle savaşlarda alınan yenilgiler Osmanlı ekonomisini kötü etkilemiştir. Bunun üzerine Osmanlı devlet adamları maliyeyi düzeltmek için bazı önlemler almışlardır. Mustafa Reşit Paşa maliye ile ilgili birçok çalışma yapmıştır. Yabancı paralar yasaklanmıştır. Paranın değerinin düşmesi nedeniyle Avrupa paralarının değerine eşit “Mecidiye” basımına başlanmış bu çalışmalar millî bankanın ilk hazırlığı olmuştur. Metne göre, Mustafa Reşit Paşa’nın Osmanlı ekonomisini düzeltmek için asıl yapmaya çalıştığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa’daki yenilikleri taklit ederek Osmanlı’nın üretim yapmasını sağlamak
B) Osmanlı’nın savaşlarda kaybettiği toprakları geri almasını sağlamak
C) Millî ekonomi oluşturarak dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak
D) Devletin ilk denk bütçesini hazırlamak

 • Cevap: C

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 161 Cevapları

18. İstanbul’un fethinden sonra İpek ve Baharat Yolları’nın denetimi Osmanlı Devleti’nin eline geçti. Avrupalılar Osmanlı’ya ve diğer Müslüman ülkelere vergi ödememek, ticaret mallarına daha kolay ve ucuz yoldan ulaşabilmek amacıyla yeni yollar aradılar. Bu arayışların neticesinde Avrupalılar Çin ve Hindistan’a giden yeni yollar buldular. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine doğrudan ortam hazırladığı söylenebilir?

A) Osmanlı Devleti’nin gelirlerinin artması
B) Avrupa’da din ve mezhep ayrımının çıkması
C) Akdeniz kıyısındaki limanların önem kazanması
D) Avrupalılar’ın Osmanlıya olan ticari bağımlılıklarının azalması

 • Cevap: D

19. Ertuğrul Gazi’den itibaren Osmanlı sultanları gaza ve cihad anlayışına bağlı hareket ederek fetihler gerçekleştirdiler. İslam dinini korumak ve yaymak amacıyla yapılan savaş anlamına gelen gaza ve cihadı dinî bir görev kabul ettiler. Bu doğrultuda Anadolu’daki Müslüman Türk beylikleri yerine daha çok Bizans ve Balkanlardaki Hristiyan devletlerle mücadele ettiler. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisinin gaza ve cihad anlayışı doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenemez?

A) Koyunhisar Savaşı ile Bizans’ın yenilgiye uğratılması
B) I. Kosova savaşında haçlıların bozguna uğratılması
C) Karesioğulları beyliğinden Balıkesir’in alınması
D) Bizans’ın elinde bulunan Bursa’nın alınması

 • Cevap: C

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 162 Cevapları

20. Buna göre;
I. OsmanlI’da yaşayan Müslümanlara ayrıcalık tanındığı
II. Devlet yönetiminde adaletli, sabırlı olunması gerektiği
III. Osmanlı yöneticilerinin güçlü ve akıllı olduğu
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

 • Cevap: B

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Beceri Temelli Testler 2. Ünite Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
1
happy
1
love
1
sad
1
unlike
0
clap
0
confused
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!