Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

10. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 2 Soruları ve Cevapları Çöz

10. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 4 Soruları ve Cevapları Çöz

Ana Sayfa / E-Kurs / 10. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz

1) I. Murat Dönemi’nde artan asker ihtiyacını karşılamak üzere Türklerden oluşan …………. birlikleri kuruldu. I. Murat Dönemi’nde ortaya çıkan ihtiyaç sonucunda Hristiyan çocuklarının orduya alınmasıyla ……………….. ..oluşturuldu.
Paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A)
Yaya ve Müsellemler – Azaplar
B) Cebeci – Lağımcılar
C) Tımar – Yeniçeri Ocağı
D) Tımarlılar – Humbaracılar
E) Bostancılar – Yeniçeri Ocağı

2) Doğrudan padişaha bağlı olan ve Türklerden seçilen atlı askeri birlikler babadan oğula geçmek üzere oluşturulmuştur. Sınırların güvenliğini sağlamak ve düşman ülkelerden bilgi toplamak gibi görevleri olan ocak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akıncılar
B) Azaplar
C) Yeniçeriler
D) Cebeciler
E) Humbaracılar

3) Devşirme kanununa göre Osmanlı’da 14-18 yaş arası Hristiyan çocukları kapıkulu askeri yapılmıştır. İçlerinden saraya alınanlar enderundaki eğitimden sonra sadrazamlık gibi kadrolara getirilmişlerdir. Başlangıçta sadece Balkanlarda uygulanan kanun XV. yüzyıl sonlarından itibaren Anadolu’da da uygulanmıştır. Devşirme yapılacak bölgede, öncelikle çocuklarının devşirilmesini isteyen ailelerin çocukları değerlendirilmiştir. Kanuna göre iki ve daha fazla çocuğu bulunanların sağlıklı olan çocuğu tercih edilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Devşirilen çocuklar belli bir kurala göre yetiştirilmiştir.
B) Devşirme kanunu zamanla değişime uğramıştır.
C) Tek çocuğu olan ailelerden çocuk alınmamıştır.
D) Gönüllü ailelere öncelik verilmiştir.
E) Sadrazamlar devşirmelerden seçilmiştir

4) Aşağıdaki kurumlardan hangisi dini-iktisadi bir yapıya sahiptir?
A)
Ahî Teşkilatı
B) Mekkarî Teşkilatı
C) Tımar Sistemi
D) Menzil Teşkilatı
E) Sancak Usûlü

5I- Üretimde süreklilik sağlanması
II- Atlı askeri birlik yetiştirilmesi
III- Merkezi otoritenin güçlenmesi
IV- Gelirlerin doğrudan hazineye aktarılması
Yukarıdakilerden hangileri tımar sisteminin faydalarındandır?
A) I ve II            B) III ve IV            C) I, II ve III      D) I, II ve IV             E) II, III ve IV

6) Osmanlı Devleti aşağıdaki savaşlardan hangilerinde top kullanmıştır?

A) Koyunhisar – I. Kosova
B) Maltepe – Niğbolu
C) I. Kosova – Niğbolu
D) Koyunhisar – Maltepe
E) Maltepe – Ankara

7) Osmanlı Devleti’nde en büyük ve en küçük idari birim aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Eyalet – Kaza
B) Eyalet – Köy
C) Eyalet – Sancak
D) Sancak – Köy
E) Sancak – Nahiye

8) Aşağıdaki teşkilatlanmalardan hangilerinin birbirine benzediği söylenemez?
A) İkta – Tımar
B) Divanı Saltanat – Divanı Hümayun
C) Reisül Bahr – Kaptanı Derya
D) Atabey – Lala
E) Miri arazi – Mülk arazi

9) I- Cebelü yetiştirme
II- Vergi toplama
III- Köylüyü yargılama
IV- Toprağın işletilmesini sağlama
Yukarıdakilerden hangisi tımar sahibinin yetkilerindendir?
A) I ve II                 B) I ve III               C) II ve IV          D) I, II ve III                E) I, II ve IV

10) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda devlet işlerinin görüşüldüğü divanın, bir danışma organı olmaktan çok bir karar organı olduğunu gösterir?
A) Divan toplantılarının belli günlerde yapılması
B) Yaptığı işlere göre çeşitli adlar alması
C) Divanda büyük davaların görülmesi
D) Divanın gerekli görülen yerde toplanması
E) Divanı Hümayun’a padişahın başkanlık etmesi

11) Osmanlı Devleti’nde egemenliği tek elde toplayarak devletin sürekliliğini sağlama amacıyla hangi alanda düzenleme yapılmıştır?
A) Askeri
B) Sosyal
C) Veraset
D) Ticari
E) Dini

12) Aşağıdakilerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?

A) Reaya: Yönetenler
B) Sakalar: Ordunun su ihtiyacını karşılayan sınıf
C) Ehli Hiref: Saray içi sanat örgütlenmesi
D) Çiftbozan: Toprağını boş bırakan köylüden alınan vergi
E) Mukataa: Geliri hazineye bırakılan topraklar

Test 3    1. C   2. A   3. E   4. 5. C   6. C   7. B   8. E   9. E   10. E   11. C   12. A

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir