Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Kitabı Cevapları / 10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 216 Cevabı
10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları 2017 - 2018

10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 216 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 216 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Sami TÜYSÜZ tarafından 232 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Riyazi CANBOLAT tarafından yapılmış.

10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Tarih Ders Kitabı Sayfa 216 Cevabı

1. 1876’da ilan edilen Kanun-ı Esasi’nin;
I. Âyan Meclisi üyelerini padişahın seçmesi
II. Hükümetin padişaha karşı sorumlu olması
III. Mebusan Meclisi üyelerinin, dört yıllığına halk tarafından seçilmesi
özelliklerinden hangisi ya da hangilerinin demokratik nitelikte olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve II

2. OsmanlI Devleti’nin Tanzimat Fermanı’yla gayrimüslimlerin haklarını genişletmesinde;
I. Halkın yönetime katılmasını sağlamak,
II. Devletin dağılmasını engellemek,
III. Avrupa devletlerinin Osmanlı iç işlerine karışmasını önlemek amaçlarından hangisi ya da hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

3. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nde Vaka-i Hayriye adı verilen Yeniçeri Ocağının kaldırılmasının sonuçlarından biri olduğu söylenebilir?
A) Islahat sürecinin hızlanması
B) Askerî başarıların artması
C) Ayaklanmaların sona ermesi
D) Avrupa ile ilişkilerin gelişmesi
E) Devlet giderlerinin azalması

4. Avrupa devletleri Viyana Kongresi’nde monarşilere karşı başlayan milliyetçilik hareketlerini önleme kararı almalarına rağmen Osmanlı Devleti içindeki azınlıkların bağımsızlık taleplerini desteklemişlerdir.
Bu bilgilere dayanarak Avrupa devletleri ile ilgili;
I. Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirleri benimsemişlerdir.
II. Osmanlı Devleti’ni parçalamaya çalışmışlardır.
III. Siyasi alanda çifte standart uygulamışlardır,
yorumlarından hangisi ya da hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

5. İngiltere ve Fransa, Rusya’nın sıcak denizlere açılma politikası karşısında Osmanlı Devleti’ni desteklerken;
I. Sömürgelerine giden yolların güvenliğini sağlamak,
II. Osmanlı Devleti’nin güçlenmesini sağlamak,
III. Osmanlı Devleti’nin kendilerine tanıdığı ayrıcalıkları korumak
hedeflerinden hangisi ya da hangilerini gerçekleştirmek istemişlerdir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

6. Tanzimat Fermam’mn “Kimseye kanunen suç sayılmayan cezalar verilmeyecektir.” hükmü, Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi’nin getirdiği aşağıdaki ilkelerden hangisinin, Osmanlı Devleti’ne yansıması olarak değerlendirilebilir?
A) Adil yargılanma B) Millî egemenlik C) Kanunilik D) Milliyetçilik E) Mülkiyet

7. Sened-i İttifak’ta yer alan;
I. Ayanlar kendi bölgelerinde asker toplayabileceklerdir.
II. Ayanlar, padişahın yüksek otoritesini tanıyacaklardır.
III. İstanbul’da isyan çıkarsa âyanlar, isyanın bastırılmasına yardımcı olacaklardır.
hükümlerinden hangisi ya da hangilerinin OsmanlI Devleti’nin merkezî otoritesini güçlendirmeye yönelik olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

8. 19. yüzyılda Avrupa malları Osmanlı iç pazarlarını istila ederken ham madde ihracatında artış olmuştur. Buna göre;
I. Osmanlı Devleti’nin sanayi mallarında dışa bağımlılığı artmıştır.
II. Avrupa ülkelerinin ticaretinde Osmanlı Devleti’nin payı artmıştır.
III. Osmanlı Devleti millî kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmiştir.
yargılarından hangisi ya da hangilerinin kesinlikle doğru olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

9. Osmanlı Devleti’nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinde Fransız İhtilali’nin etkisinin olduğu söylenemez?
A) Sırp İsyanı’nın çıkması
B) Mısır’ın elden çıkması
C) Kanun-ı Esasi’nin ilanı
D) Tanzimat Fermanı’nın ilanı
E) Islahat Fermam’nın ilanı

10. Edirne Antlaşmasının;
* Yunanistan bağımsız olacaktır.
• Sırbistan, Eflâk ve Boğdan’a özerklik tanınacaktır. ■ Osmanlı Devleti, Rusya’ya savaş tazminatı ödeyecektir.
hükümlerinden yola çıkılarak;
I. Osmanlı sınırları daralmıştır.
II. Osmanlı mâliyesi zarara uğratılmıştır.
III. Rumlar bağımsızlıklarını Osmanlı Devleti’nin izniyle kazanmışlardır.
yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

0
like
0
love
0
haha
0
wow
1
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir