Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Kitabı Cevapları / 10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı
10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları 2017 - 2018

10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Sami TÜYSÜZ tarafından 232 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Riyazi CANBOLAT tarafından yapılmış.

10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Tarih Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı

A) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.

1. Osmanlı Devleti, Kanuni Dönemi’nde RODOS Adası’nı fethederek Mısır’a giden deniz yolunun güvenliğini sağlamıştır.
2. Otlukbeli Savaşı, Osmanlı Devleti ile AKKOYUNLU Devleti arasında yapılmıştır.
3. Osmanlı Devleti 1481’de İtalya’nın güneyindeki OTRANTO şehrini fethetmiştir
4. Osmanlı Devleti TURNADAĞ Savaşı ile Dulkadiroğlu Beyliği’ni alarak Anadolu Türk siyasi
birliğini sağladı.
5. 1533 İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devleti AVUSTURYA karşısında siyasi üstünlük
sağlamıştır.
6. Yavuz Sultan Selim, Mercidabık ve Ridaniye Savaşları ile MEMLUKLU Devleti’ne son vermiştir.
7. Fuzuli DİVAN edebiyatının 16. yüzyılda yaşamış ünlü şairlerinden biridir.
8. Takiyüddin Mehmet 16. yüzyılın sonlarına doğru İstanbul’da bir RASATHANE kurmuştur.
9. İtalya’da ortaya çıkan HÜMANİZM akımı Rönesans’a zemin hazırlamıştır.
10. Portekizli denizci VASCO DÖ GAMA 1498 yılında Ümit Burnu’nu dolaşarak Hindistan’a ulaştı.
11. Osmanlı ordusunda el bombası ve havan topu yapımı için HUMBARACI Ocağı kurulmuştur.

B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(D ) 1. Osmanlı Devleti’nde yönetenler sınıfına askerîler de denirdi.
(Y ) 2. Sabuncuoğlu Şerafettin astronomi alanındaki çalışmalarıyla tanınmış bir bilim insanıdır.
(D ) 3. Reform Almanya’da başlamıştır.
(D ) 4. Osmanlı Devleti’nde minyatür sanatçılarına nakkaş adı verilmiştir.
(Y ) 5. Osmanlı Devleti, Hint Deniz Seferlerini, Hint Okyanusu’ndaki İngiliz hâkimiyetine son vermek için yapmıştır.
(Y ) 6. Kırım Hanlığı’nın Osmanlı himayesine girmesi II. Bayezit Dönemi’nde olmuştur.
(Y ) 7. Nişancı, Divan-ı Hümayundaki seyfiye sınıfı üyelerinden biridir.
(D ) 8. Osmanlı Devleti’nde tımar sisteminin uygulandığı eyaletlere salyanesiz eyaletler denilmiştir.
(Y ) 9. Çifte Gül Savaşı İngiltere ile Fransa arasında yapılmıştır.
(D ) 10. Süleymaniye Camii Mimar Sinan’ın kalfalık eseridir.

C) Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

SORU:1. Osmanlı Devleti’nin 16. yüzyılda Fransa’ya kapitülasyonlar vererek ulaşmak istediği amaçlar nelerdir?
CEVAP: Bu dönemde Osmanlı devleti Hem avusturya ile hemde maceristan ile Mücade halinde idi. Kendisine karşı kurulabilecek bir avrupa ittifakını parçalamak istiyorsu. Bu sebeple Fransayı yanına çekerek bunun karşılığında ona kapitülasyon vermiştir.

SORU:2. Osmanlı hukuk sisteminin temel dayanakları nelerdir?
CEVAP:Osmanlı hukuk sistemi İslam hukuku, Orta Türk devlet geleneği ve Çevre uygarlıkların(özellikle Roma) hukuk kurallarından etkilenmiştir.

SORU:3. Reform’un sonuçları nelerdir?
CEVAP:- Avrupa’da mezhep birliği bozuldu. Katolik ve Ortodoks mezhepleri yanında Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm mezhepleri ortaya çıktı, mezhepler arasında çatışmalar başladı.
Din adamları ve kilise, eski itibarını kaybetti.
– Katolik Kilisesi, kendisini yenilemek ve düzenlemek zorunda kaldı.
– Eğitim-öğretim faaliyetleri kiliseden alınarak laik bir eğitim sistemi kuruldu.
– Katolik Kilisesi’nden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına ve topraklarına el koyuldu.
– Papa ve kilisenin Avrupa Ülkelerinin kralları üzerindeki etkisi sona erdi ve Avrupa’da siyasal bölünmeler yaşandı. Çünkü Ortaçağ’da Papa, Avrupa krallarına taç giydirerek onların krallıklarını onaylıyor ve yönlendirebiliyordu. Papanın bu gücü kaybetmesi, Haçlı Seferleri’nin düzenlenmesini engellemiştir.
– Katolik kalan ülkelerde yeni mezheplerle mücadele etmek amacıyla Engizisyon Mahkemeleri kuruldu.
– Protestan krallar ve prensler, din işlerinin mutlak hakimi oldular.
– Reform hareketleri, Avrupa’yı siyasi yönden zarara uğratmıştır. Şarlken’in Osmanlı Devleti üzerine yapmayı planladığı Haçlı Seferi bölünmelerden dolayı gerçekleşmemiştir.
– Mezhep savaşları, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da ilerlemesini kolaylaştırmıştır.
– Eğitim laikleştirildi.

Başka cümlelerle de şöyle ifade edilebilir:
– Avrupa’da mezhep birliği bozulmuş, Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm gibi yeni mezhepler ortaya çıkmıştır.
– Katolik kilisesi kendisine çekidüzen vererek Yeni Çağ’da keşfedilen ülkelere Hristiyanlık yayılmasına çalışmıştır.
– Papa ve din adamlarına duyulan güven azalmıştır.
– Katolik mezhebinden ayrılan ülkelerde kilisenin malları yağmalanmış, topraklarına el konulmuştur.
– Okullar kilisenin elinden alınmış, laik öğretim kurumları açılmıştır. Böylece kilisenin eğitim ve bilim üzerindeki baskıları ortadan kalmıştır.
– Osmanlı Devleti, Hristiyan birliğini parçalamak için Reform’u desteklemiş. Bu sayede Osmanlılar’ın Avrupa içlerine ilerlemesi kolaylaşmıştır.

SORU:4. Osmanlı Devleti’nde vakıfların sağladığı yararlar neler olmuştur?
CEVAP:
Osmanlılarda devletin önemi büyüktür. Devlet halkına hizmet etmekle birlikte onların can ve mal güvenliğini korumaktan, sınırları muhafaza etmekten, asayişi sağlamaktan, devlet düzenini her koşulda muhafaza etmekten ve bu düzeni korumak için her şeyi yapmaktan sorumludur. Devletin yanı sıra Osmanlı halkına hizmet veren okul, cami, hastane gibi kuruluşların yapımında ise vakıflara büyük iş düşüyordu.
Osmanlı Devleti bünyesindeki vakıflar topladığı bağışlar sayesinde halka faydalı olabilecek okul, hastane, cami ve çeşme gibi yapıların kurulmasına ve işletilmesine katkı sağlamıştır. Vakıflar, zengin kimselerin yardımları ile toplumun ihtiyaçlarının büyük çoğunluğunu karşılamaya yetmiştir. Vakıflara yapılan bağışlar yardıma muhtaç insanlara verilir. Osmanlı zamanındaki vakıf sistemini bu yönüyle bu günkü sivil toplum kuruluşlarına benzetmek mümkündür.

SORU:5. Avrupa’da feodalitenin zayıflaması ve merkezî krallıkların kurulup güçlenmesinin nedenleri nelerdir?
CEVAP:Haçlı Seferleri sırasında sefere katılan soyluların çoğunun ölmesi, diğerlerinin de zayıflaması.
Coğrafi keşifler sırasında zenginlik ölçüsünün topraktan, paraya dönmesi derebeylerinin gücünü zayıflattı.
Ateşli silahlar ve İstanbul’un fethi sırasında topların şatoları ve surları yıkacak şekilde geliştirilmesi.
İngiltere ve Fransa’daki iç savaşlar.

SORU:6. Coğrafi Keşiflerin ekonomik alandaki sonuçları neler olmuştur?
CEVAP:Yeni ticaret yolları bulundu Baharat ve İpek Yolları önemini kaybetti
Akdeniz kıyısındaki limanlar önemini kaybetti
Buna karşılık Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazandı.
Keşfedilen bölgelerdeki değerli eşya ve madenler Avrupa’ya taşındı.
0 zamana kadar “toprak” temel zenginlik kaynağı iken bundan sonra “altın ve gü müş” temel zenginlik kaynağı oldu.
Burjuva sınıf ı güçlendi Coğrafi Keşiflerin Sonuçları Nelerdir? Bu durum Avrupa’nın siyasi ve sosyal yapısında değişikliklere neden oldu
İslam ülkeleri yoksullaştı.
İpek yolu ticaretinin önemini kaybetmesi sonucunda Türkistan hanlıkları zayıfladı

SORU:7. Rönesans’ın İtalya’da başlamasının nedenleri nelerdir?
CEVAP:* İtalya’nın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz uygarlığına ve islam dünyasına yakınlığı,
* Haçlı Seferleri sonunda Akdeniz ticaretinin canlanmasına paralel olarak, İtalya’da bir çok liman kentinin zenginleşmesi,
* Siyasi birlikten yoksun olan İtalya’da cumhuriyetleri andıran devletlerin bulunması, bu devletlerde diğer Avrupa ülkelerine göre daha serbest bir düşünce ortamının bulunması,
* İtalya’nın dini merkez olması Papalığı ve Vatikan Kilisesini ziyarete gelenlerin bol miktarda bağış yapmaları, ekonomik refahın yükselmesinde etkili olmuştur.

SORU:8. Yavuz’un İran Seferi’ne çıkmasının nedenleri nelerdir?
CEVAP:Safevilerin Doğu Anadolu’yu ele geçirmek istemeleri ve Şiilik propagandası yapmaları.

SORU:9. Osmanlı Devleti’nin ülke içinde ticareti geliştirmek için aldığı önlemler nelerdir?
CEVAP:O
smanlı devletinde Ticareti canlandırmak için Bazı ülkelere tavizler verilmiştir. Bunlara biz kapitülasyon diyoruz. Ayrıca düşük gümrük vergisi uygulanmıştır. üke içinde ticaret yollarının güvenliği sağlanmıştır.

SORU: 10. Osmanlı millet sisteminin temel esasları nelerdir?
CEVAP:Osmanlı Devleti’nde millet sistemi, devletin adalet ve hoşgörü politikasına dayanan; müslüman olsun gayrimüslim olsun tüm halkın “Osmanlı” sayılması esasına dayanır. yönetime katılmayan, devlete vergi veren halka reaya denirdi. farklı din, dil ve ırka mensup topluluklar reaya sınıfını oluştururdu. Osmanlı Devleti’nde Türkler, araplar, acemler, boşnaklar, arnavutlar müslüman halkı oluşturuyordu. müslümanlar dışında ortodokslar, ermeniler ve yahudiler yaşardı. Ermeniler monofizm adı verilen bir öğretiyi benimsemişlerdi. Ortodoks kilisesi tarafından dinsizlikle suçlanıyorlardı. Ayrı bir patrikliği bulunmaktaydı. Yahudiler ise ağırlıklı olarak ticaretle uğraştıkları için zengin kesimi oluşturmaktaydı.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir