Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
11. Sınıf Yazılı Soruları

11. Sınıf Felsefe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Yazılı sınavlar başladı. Bu yazımızda 11. Sınıf Felsefe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019‘a sizler için hazırladık.

11. Sınıf Felsefe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

1-) Aşağıda verilenlerden hangisi 15 Yüzyıl felsefesinde Rönesans’ın ortaya çıkışını etkileyen faktörlerdendir?
I-Coğrafi keşifler
II-Yapılan çeviriler
III-Ekonomik faaliyetler
IV-Siyasal hareketler V-Dini alanlarda meydana gelen değişimler

A-)I-II
B)Hepsi
C)I-II-V
D)I-II-III
E)II-IV-V

 • Cevap: B

2-) Teoloji,felsefeye egemendir. Bilim, felsefenin kılavuzudur.
İnanç merkezlidir. İnsan merkezlidir.
Hukuk, kiliseye bağlıdır. Hukuk, devlete bağlıdır.
Verilen özellikler sırasıyla aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?
A)Antik Yunan felsefesi – Patristik felsefe
B)Antik Yunan felsefesi – Skolastik felsefe
C)Skolastik felsefe – Modern düşünce
D)Modern düşünce – Skolastik felsefe
E)Modern düşünce- Rönesans düşüncesi

 • Cevap: D

3-) Hobbes’a göre insanların güvenliği olmadığı için aralarında bir sözleşme yapmışlardır Bu sözleşme sonunda var olan haklarını devrederek kendilerini koruyan Yapay bir Kurumu meydana gelmesine zemin hazırlamışlardır. Thomas hopsa göre oluşturulan bu kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A)Anayasa
B)Devlet
C)Hukuk
D)Millet
E)Siyasi gruplar

 • Cevap: B

4-) Felsefe tarihinde bazı düşünürlerin toplum tasarımları kurguladıklarını görmekteyiz. Thomas More’un “Ütopya”sı, Farabi’nin’ “Erdemli Şehir’i” yeryüzünde gerçekleşmesi mümkün olmayan devlet tasarımları üzerine yazılmış eserlerdir. Filozofları bu tarz bir toplum tasarımına iten düşünce aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A-)İnsanların yaşam standardını yükseltme isteği
B-)İnsanların özgür olma isteği
C-)İnsana verilen değerin artması düşüncesi
D-)İdeal bir toplum düzeni kurma hayali
E-)İnsanlar arasındaki çatışmanın giderilmesi düşüncesi

 • Cevap: D

5-) Rönesans’ın ana eğilimi otoritelerden bağımsız olmayı istemektir. Artık insan büyük bir organizmanın bir organı değildir, ağırlık merkezi kendinde olan bir küçük dünya, kendine göre özelliği ile bir bireydir. Bu açıklamadan hareketle Rönesans felsefesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A-)İnsan merkezli bir felsefedir
B-)Teoloji temelli bir felsefedir.
C-)İnsan düşüncesini kurcalayan her türlü sorunu ele almıştır.
D-)İnsanın bu dünyadaki yerinin ne olduğunu araştırır
E-)Konusu insan, doğa ve evrendir

 • Cevap: B

6-) Hobbes’a göre insan eylemlerinin biricik ve temel amacı hayatın korunması ve sürdürülmesidir. Kişinin eylemleri ne olursa olsun, ona iyi veya kötü diyen kişinin kendisidir. Herkes doğa tarafından eşit yaratılmıştır. Bu eşitlikte herkesin kendisi için iyi olanı ve haz vereni araması gayet doğal bir durumdur. Kişi daima yararına olanı yapar.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A-)Her eylemde en yüksek amaç kişisel menfaatleri korumaktır
B-)Mutlak iyi veya mutlak kötü diye bir şey söz konusu değildir.
C-)Bir kişinin, eylemleri her zaman kendi iyiliği içindir.
D-)İnsan kendini, başkalarının düşünceleri doğrultusunda gerçekleştirir.
E-)Ahlaki değerler iyi-kötü bağlamında kişiden bağımsız olamaz

 • Cevap: D

7-) Descartes’a göre hem duyularımız hem de aklımız bizi yanıltabilir. Bu nedenle hayatımızda bir kez olsun her şeyden şüphe etmek gerekir. Bu şüphe, kendisinden kuşku duyulmayacak kadar apaçık bilgiye ulaşmamızı sağlayacaktır. Kesin bilgiye ulaşınca şüphe sona erecektir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A-)Aklımız bizi aldatabilir
B-)Şüphe, gelip geçici bir araçtır.
C-)Kendisinden şüphe edilmeyecek bir bilgi yoktur.
D-)Duyular doğruluğun tanığı olamaz.
E-)Şüphe, kesin bilgiye ulaşmada bir yöntemdir.

 • Cevap: C

8-) F. Bacon’a göre doğru bilgiye ulaşmak için öncelikle zihnin ön yargılardan kurtarılması gerekir. Bu ön yargılar için “idol” kavramını kullanan Bacon, idolleri pencerenin önüne birikmiş ve gerçekleri net bir şekilde görmemize mani olan lekelere benzetir. Ona göre yüzyıllardır doğruluğu sorgulanmadan okunup ezberlenen kitapların değil, doğanın kitabının okunması gereklidir.
Bu parçadan hareketle F. Bacon’un aşağıdakilerden hangisini eleştirdiği söylenebilir?
A-)Özel olaylardan yola çıkılarak genel yargılara ulaşılmasını
B-)Gözlem ve deneye başvurulmasını
C-)Kesin olarak görülen dogmatik bilgilerin doğruluğunu
D-)Bilimsel şüphe ve araştırma anlayışını
E-)Pozitif bilim anlayışını

 • Cevap: C

9-) 15 ve 17 yüzyıl felsefesini etkileyen “küçük terazi “ ve “güneş lekesi üzerine mektuplar” adlı eserin yazarı aynı zamanda “eylemsizlik ilkesi” ile “serbest düşme yasası”nı ortaya atan düşünür, bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Francis Bacon
B)Galileo Galilei
C)isac Newton
D)Nikola Kopernik
E)John stuart mill

 • Cevap: B

10-) Rönesans felsefesi öncelikli olarak insan sorunu üzerinde durmuştur. “İnsan nedir? İnsanın bu dünyadaki yeri ve anlamı nedir?” soruları araştırılmıştır. Orta Çağ’da ise insanın yeri zaten belliydi; bu nedenle de araştırılmaya gerek görülmemiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ı Orta Çağ felsefesinden ayıran bir özelliktir?
A-)Dogmatik düşüncenin bireysel olana göre ön planda tutulması
B-)Doğrular hazır olduğu için araştırılmaya gerek görülmemesi
C-)Toplumsal olanın bireysel olana göre daha değerli algılanması
D-)Eskiden kopmamanın, yeniye karşı ise direnç göstermenin esas alınması
E-)İnsanın yerinin aşkın(diğer dünya) bir evrende değil, bizatihi bu dünyada(yaşanılan dünya) aranması

 • Cevap: E

11-) Bu akım ile birlikte insan MS 2- MS 15. yüzyıl felsefesinin dogmatik etkisinden uzaklaşmış ve daha eski olan Antik Yunan felsefesine geri dönmüş yapmıştır. Bu geri dönüş insanı ve evreni yeniden yorumlama anlamı taşıyan ilginç bir dönüştr.
Bu açıklamada dile getirilen yönelim aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A)Kartezyen felsefe
B)Hümanizm
C)Apoloji
D)Skolastik felsefe
E)Patristik felsefe

 • Cevap: B

12-) Aşağıda verilmiş olan bilgilerden hangisi 15 ve 17 yüzyıl felsefesi için söylendiğinde yanlış olur?
A)Antik Yunan düşüncesini dönüş yapılmıştır
B)Hümanizm ön plana çıkmıştır
C)Bilimsel çalışmalar dini doğmaların yerini almıştır
D)Felsefe ve bilimde doğmalar egemen kılınmıştır
E)Akıl her alanda egemen olmaya başlamıştır.

 • Cevap: D

13-) 15 ve 17 yüzyıl felsefelerinin , içinde barındırmış olduğu skolastik düşünce kırıntılarının yanı sıra, geri dönüşün yaşandığı Antik Yunan düşüncesinin yapı unsurlarını da barındırdığı görülür. Bu parçaya dayanarak 15 ve 17 yüzyıl felsefesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Skolastik düşüncenin tamamen kurtulmuştur.
B)İki dönem arasındaki geçiş sürecidir
C)Modern düşünce zirve noktaya çıkmıştır
D)Aklın tamamen dışlandığı bir süreç başlamıştır
E)Rönesans ve Antik Yunan arasındaki çatışma dönemi olarak ortaya çıkmıştır.

 • Cevap: B

14-) MS 2 ve MS 15. Yüzyıl Hristiyan felsefesi ile Rönesans felsefesinde kabul gören bilimsel yöntem karşılaşmalarında hangisi doğrudur.
A)Hıristiyan düşüncesinde otorite olarak kabul edilen bilgiler ile bilimsel açıklamalar yapılırken, Rönesans düşüncesinde deney gözlem ve hesaplanabilir bilimsel çalışmalar kabul görmüştür.
B)Hristiyan felsefesi düşüncede bilimsel yöntemler din Temelli iken Rönesans felsefesinde düşünceler bilimsel yöntemlerle neden-sonuç ilişkilerine dayandırılmıştır.
C)Hristiyan düşünüş yönteminde otoriteye karşı bağımsızlık söz konusu iken Rönesans düşünüş yönteminde otorite olarak kabul edilen kişiler söz konusudur
D)Hristiyan bilimsel yöntemlerin de bireysel argümanlar temel alınırken Rönesans bilimsel yöntemlerinde Dogmatik argümanlar temel alınmıştır.
E)Hristiyan felsefesinde bilimsel yöntemlere Rönesans felsefesinde aynen devam edilmiştir.

 • Cevap: A

15-) 18 yüzyıl 19 yüzyıl felsefesinin de bilgi üzerinde yapılan tartışmalar da iki ana akım ortaya çıkmıştır bu ana akımlar ve bilginin elde ediliş biçimleri hangi seçenekte doğru olarak eşleştirilmiştir?
A)Rasyonalizm- apriori
B) Kritisizm deneyim Empirizm – aposteriori Rasyonalizm -akıl
C)Rasyonalizm -aposteriori
D) Empirizm -apriori Ampirizm –akılcılık Kritisizm -a priori
E) Pozitivizm- deney Rasyonalizm -sezgi

 • Cevap: A

16-) Francis Bacon’a göre öyle düşünceler vardır ki hayatımızda belirleyici yolları çizerler ve bunların yanlış olabileceğini onu ortaya atan kişinin otoritesinden dolayı asla düşünmüyoruz. Yukarıda Bacon’un açıklamaya çalıştığı idoller hangisidir?
A)Tiyatro idolleri
B)Çarşı -pazar idolleri
C)Mağara idolleri
D)Kabile (soy) idolleri
E)Ay -üstü evreni

 • Cevap: A

17-) I. İslam felsefesinde tartışılan problemler çeviriler yoluyla inanç, varlık ve bilgi gibi felsefi konularda Batı filozoflarını etkilemiştir.
II. Batı ilk olarak İslam ilimleri, Antik Yunan, Hint ve Mısır eserlerini Arapça’dan kendi dillerine çevirmeye başlamıştır.
III. Çeviride ulaşılan kitaplar, buluş, harita ve aletler Avrupalı bilim insanları tarafından kullanılmış ve geliştirilmiştir.
Verilenlerden hangileri 15. yüzyıl – 17. yüzyıl felsefesine ait özellikler arasında yer alır?
A-)I ve II.
B-)I, II. ve III.
C-)I ve III.
D-)II ve III.
E-)Yalnız III

 • Cevap: B

18-) Aşağıdakilerden hangisi 15. yüzyıl – 17. yüzyıl felsefesinin “yeniden doğuş” olarak ifade edilmesinin nedeni olarak gösterilebilir?
A) Skolastik felsefenin akıl ve inanç tartışmalarından etkilenmesi
B) İnancın bilgiyi tek başına mümkün kıldığı düşüncesinin benimsenmesi
C) Antik Yunan felsefesinin ve aklı temele alan yapısının yeniden ele alınması
D) Din merkezli düşüncenin egemen olması
E) İlk neden ve değişim düşüncesinin merkeze alınması

 • Cevap: C

19-) İslam felsefesinde akıl – inanç ikileminde sıkı bir ilişki kabul görür. Ancak bu ikilemde hangi unsurun diğerini beslediği açık olarak vurgulanmıştır. İslam düşünürlerinin göz önüne aldığımızda aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki bilgi bu düşünürlerin temel aldığı bir görüş olur?
A)İnancın akıl yolu ile sağlandığı
B)Akıl için inancın gerekli olduğu
C)İnanmak için sadece bir kalbe Sahip olunması gerekliliğinin yettiği.
D)Akıl bilgisinin vahiy bilgisinden değerli olduğu.
E)Her türlü Yeti’nin temelinde inancın olduğu

 • Cevap: A

20-) Toplumu ve Devleti değerlendiren İbni Haldun devletlerin toplumları tehlikelerden korunması gereken, doğan ,gelişen ve yıkılan oluşumlar olarak görür ve yine aynı şekilde bir organizma olarak nitelendirmektedir.
Bu görüşte İbni Haldun’un devlet için söylediklerinden hangisi çıkarılabilir?
A)Devletin doğal bir şey olduğu
B)Devletin korunması gerektiği
C)Devletin yapay bir oluşum olduğu
D)Devletin baskı unsuru olduğu
E)Her şeyin devlet için olduğu

 • Cevap: A

Hazırlamış olduğumuz “11. Sınıf Felsefe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019“a emojilerle tepki vermeye ne dersiniz :)

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
1
unlike
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
angry

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!