Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
11. Sınıf Yazılı Soruları

11. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Yazılı sınavlar başladı. Bu yazımızda 11. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019‘a sizler için hazırladık.

11. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed (sav)’in ahiret algısını doğ ru anlatan cümlelerden biri değildir?
A) Toplum içinde yaşar ve insanların sorunlarıyla ilgilenirdi.
B) Dünya işlerini yaparken ahireti ihmal etmezdi.
C) Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamanın akıllıca olmadığını düşünürdü.
D) Dünyevi sorumluluklarını ihmal etmezdi.
E) Dünyevi işler için çalışmanın insanı Allah’tan uzaklaştıracağını düşünürdü.

 • Cevap: E

2-Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hz. Muhammed (sav)’in dünyaya bakışını yansıtmaz?
A) Dünyevileşmeye önem verirdi.
B) Dünyayı ahiretin tarlası olarak görürdü,
C) Dünya hayatını, ahireti kazandıracak bir araç olarak görürdü.
D) Allah rızasına uygun olarak yapılan her dünyevi işin ibadet olduğuna inanırdı.
E) Dünyada bir yolcu gibi olmayı tavsiye ederdi.

 • Cevap: A

3-Hz.Peygambere göre aşağıdakilerden hangisi bir insanın ahirette öncelikle hesaba çekileceği konulardan biri değildir?
A) Ömrünü nerede tükettiği
B) Malını nereden ve nasıl kazandığı
C) Servetini nereye ve nasıl harcadığı
D) İnsanlar tarafından ne kadar sevilip sevilmediği
E) Gençliğini nasıl geçirdiği

 • Cevap: D

4-“…Bu dünya hayatı (tek başına) geçici zevkler ve oyalanmadan baş ka bir şey değildir, ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi!” (Ankebût 64) ayetinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Dünya hayatının geçici, ahiretin ise ebedîliği
B) Dünyanın, ödül ve mükâfat yeri olduğu
C) Dünya zevkleriyle uğraşmanın boş ve anlamsızlığı
D) Dünya hayatının, ahiret inancı ile anlam kazandığı
E) Asıl amacın ahireti kazanmak olduğu

 • Cevap: B

5- “(Ey insanlar) Sizi boş ve anlamsız yere yarattığımızı ve bize dön mek zorunda olmadığınızı mı sanıyorsunuz?(Mü’minûn-115) “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsin ler diye yarattım.” (Zâriyât-56) Yukarıda verilen ayetlere göre,insanın niçin yaratıldığı sorusuna en güzel cevap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sonsuz bir hayat sürmek
B) mal-mülk, servet sahibi olmak
C) Allah’a kulluk etmek
D) Dünya nimetlerinden yararlanmak
E) Mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamak

 • Cevap: C

6-“O,hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve haya tı yarattı.O, üstündür, bağışlayandır.”( Mülk 2)
Yukarıda verilen ayetten yola çıkarak,dünya hayatını en güzel şekil de ifade eden söz aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)Dert dünyası
B)Kader dünyası
C)Eden bulur dünyası
D)Huzur dünyası
E)İmtihan dünyası

 • Cevap: E

7- “Size iki nasihatçi bırakıyorum.Bunlardan biri susar,diğeri konu şur. Susan nasihatçi ………, konuşan ise Kur’an-ı Kerim’dir.” (Hadis) Yukarıdaki hadiste boşluğa en uygun ifade hangisidir?
A) ölüm
B) hayat
C) dünya
D) ahiret
E) hastalık

 • Cevap: A

8- “Mümin bir kimsenin her işi hayret vericidir. Çünkü onun her hâli kendisi için bir hayırdır. Bir iyilikle karşılaşıp sevinecek olsa ………………,bu onun için hayır olur. Başına kötü bir durum gelecek olsa ………………,bu da onun için hayır olur.” Verilen hadisteki boşluklara uygun ifadeler nedir?
A) güler-ağlar
B) sevinir-üzülür
C) mutlu olur –öfkelenir
D) şükreder-sabreder
E) övünür-isyan eder

 • Cevap: D

9-“Ey iman edenler! Allah’ın size helal kıldığı hayatın güzelliklerinden kendinizi yoksun bırakmayın ama Allah’ın sınırlarını da aşmayın:Allah, sınırları aşanları sevmez.”(Mâide-87) Yukarıda verilen ayetten hangi sonuç çıkarılamaz?
A) Allah’ın hükümlerini kimse değiştiremez
B) Dünya nimetlerinden yararlanmanın sınırı yoktur.
C) Dünya hayatında meşru ölçülere uymak gerekir
D) Kazancımızda helal-haram ölçüsü aranmalıdır
E) Dünya nimetlerinden uzak durulmamalıdır

 • Cevap: B

10- “Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.” – “Allah’a yemin olsun ki sizden birinin eline ipini alıp sırtında odun taşıması, birine varıp dilenmesinden çok daha iyidir…” (Hadis) Verilen hadislerden hangi sonuç çıkarılamaz?
A) Kimseye yük olmamak gerekir
B) El emeği ve alın teri ile kazanmak gerekir
C) Bulduğumuz her nimet bir rızıktır D) En hayırlı lokma el emeği ile kazanılandır.
E) Haksız kazançtan uzak durmalıyız

 • Cevap: C

11-‘Hz. Muhammed (sav), İnsanlara dünya hayatının geçiciliğini ve ahiretin ebedîliğini öğretti. Dünya için ahiretin, ahiret için de dün yanın ihmal edilmesine karşı çıktı. İnsanlığa dünya ve ahiret dengesi üzerine kurulu bir hayat anlayışı kazandırdı.’ Bu metne göre,dünya-ahiret dengesini en güzel ifade eden söz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ne ekersen onu biçersin
B) Sakla samanı, gelir zamanı
C) Ne verirsen elinle, o gelir seninle
D) Dünya ahirete ulaştıran bir vasıtadır
E) Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış.

 • Cevap: E

12- Sevgili Peygamberimiz dünya hayatında sahip olduğumuz nimet lerin kıymetini bilip bunları iyi değerlendirmemiz gerektiği konusunda bizleri şöyle uyarmıştır: “Beş şey gelmeden evvel beş şeyin kıymetini biliniz:…..Aşağıdakilerden hangisi bu beş şeyden biri değildir?
A) Çirkinlikten önce güzelliğin
B)Ölümden önce hayatın
C) ihtiyarlıktan önce gençliğin
D) Hastalıktan önce sağlığın
E)fakirlikten önce zenginliğin

 • Cevap: A

13-“Sizden biriniz bir iş yaptığı zaman, onu en güzel şekilde yap sın.” buyuran Peygamberimiz, bütün işlerimizi sorumluluk bilinciyle ve özen göstererek yapmamızı istemiştir. Peygamberimize göre bu şekilde yapılan işler dünyevi konularla ilgili de olsa Allah katında ibadet değeri kazanır. Bu düşüncenin Kur’an’daki adı nedir?
A) İçtihat
B) İrfan
C) İz’an
D)İhsan
E) İhlas

 • Cevap: D

14- Bir gün Hz. Ömer (r.a.), Peygamberimizi görmek için ziyaretine geldi.Sevgili Peygamberimiz,o sırada bir hasırın üzerinde uyuyordu, üzerinde yattığı hasırın vücudunda oluşturduğu izleri de görünce ken disini tutamadı, ağlamaya başladı. Peygamberimiz ağlama sebebini öğrenince Hz. Ömer’e ne cevap vermiştir?
A) Bunun için ağlamaya değmez
B) Varsın bu dünya onların,ahiret bizim olsun
C) Bizim için dünyanın bir önemi yok
D) Biz de bir gün onların durumuna geliriz
E) Dünya zevklerinden uzak durmak gerekir

 • Cevap: B

15- “Bu dünya hayatı (kısa) bir geçinmedir.Ahiret ise ebedî olarak durulacak yerdir.”(Ankebût -64)
“Bu dünya hayatı (tek başına) geçici zevkler ve oyalanmadan başka bir şey değildir,ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi!” (Ankebût suresi 64.)
Verilen ayetlerden hangi sonucu çıkarmak doğru değildir?
A) Dünya hayatı fanidir,geçicidir
B) Ahiret ebedi bir hayattır,sonsuzdur
C) Dünyadan uzak durmak,kaçınmak gerekir
D) Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadır
E) Asıl hayat ahirettir, dünya geçicidir

 • Cevap: C

16- ‘Sevgili Peygamberimiz (sav),sahip olduğu şeyleri hemen ihtiyaç sahipleriyle paylaşırdı.Hatta çoğu zaman başkalarına dağıtmaktan kendisine bir şey bırakmazdı. Zira vefat ettiğinde bıraktığı miras yok denecek kadar azdı…’ Aşağıdakilerden hangisi O’nun bıraktığı mirasından biri değildir?
A)Bindiği Devesi
B) Yük hayvanı
C)kılıç ve zırhı
D)Vakıf arazisi
E) Altın ve gümüş parası

 • Cevap: E

17- “Benim insanlarla durumum şuna benzer: Adamın biri ateş yak mış. Ateş etrafı aydınlatınca gece kelebekleri ve böcekler ateşe atlamaya başlamışlar. Bu kimse onlara engel olmaya çalıştıkça başa çıkamamış. Kelebekler ve böcekler ateşe atlamaya devam etmişler. Ben de tıpkı o adam gibi sizi …………………………………düşmekten koruma ya çalışıyorum. Ancak sizler ateşe atlıyorsunuz.”
Verilen hadisteki boşluğa uygun ifade hangisidir?
A) cehennem ateşine
B) dünya malına
C) dünya ateşine
D) zevk ve sefaya
E) haramlara

 • Cevap: A

18-“Ağzınızın tadını bozan …………… çokça hatırlayınız.” (Hadis)
“İnsanların en akıllısı, …………… unutmayan ve onun için hazırlanan kimselerdir.” (Hadis)
Verilen hadislerdeki boşluğa en uygun ifade nedir?
A) acıyı
B) hastalığı
C) sıkıntıyı
D) ölümü
E) ihtiyarlığı

 • Cevap: D

19-“Başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allahü Teâlâ, yedi sınıf insanı, kendi himayesine alacaktır…………” (Hadis)
Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflardan biri değildir?
A) Adaletli yönetici
B) Zengin ve soylu olan
C) İbadet eden genç
D) Zinadan uzak duran
E) Sadakayı gizli veren

 • Cevap: B

20- Peygamber Efendimiz her zaman, “Rabb’imiz, bize dün yada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabın dan koru…” diye dua ederdi. Bir hadisinde de; “İnsanların en üstünü, hem dünya hem de ahiret işine dengeli bir arzu gösteren mümindir.” buyurdu. Bu metinlerden çıkarılması gereken mesaj nedir?
A) cehennemden korunma
B) Dua etmenin önemi
C) Dünya-ahiret dengesi
D) İnsan üstün varlık olduğu
E) Denge güzel bir şeydir

 • Cevap: C

21-“Allah’ın sana verdiğinden (Onun yolunda harcayarak) ahiret yur dunu gözet ama dünyadan da ………………… unutma! Allah’ın sana ihsan ettiği gibi sen de (insanlara) iyilik et.” (Kasas 77)
Ayetteki boşluğa en uygun ifade hangisidir?
A) sevgini
B) işini
C) görevini
D) aşını
E) nasibini

 • Cevap: E

22- ‘Sevgili Peygamberimiz,Ahireti elde etmek için kişinin kendisine eziyetini ve dünyevi sorumluluklarını ihmal etmesini asla doğru bul maz ve ruhbanlık anlayışına karşı çıkardı.’
Burada sözü edilen Ruhbanlık düşüncesi hangi dinde vardır?
A)Hristiyanlık
B)Yahûdîlik
C)Hinduizm
D)Budizm
E)Mecûsîlik

 • Cevap: A

23-“Dünyayı isteyen ……… sarılsın, ahireti isteyen ……… sarılsın. Hem dünyayı hem de ahireti isteyen yine ……… sarılsın.” (Hadis) Verilen hadiste boş bırakılan yerlere en uygun ifade nedir?
A) çalışmaya
B) dine
C) şöhrete
D) ilme
E) servete

 • Cevap: D

24- “Kim ahiret kazancını isterse ona bunu fazlasıyla veririz, kim dünya menfaatini isterse ona da dünyadan bir şeyler veririz ama ahirette bir ………… olmaz.” (Şura-20) Ayetteki boşluğa uygun kelime hangisidir?
A) faydası
B) nasibi
C) kıymeti
D) değeri
E) yeri

 • Cevap: B

25-Hz.Peygamber (sav) kendisine sıkça sorulan-“ Kıyamet ne zaman kopacak?” diye soran bir sahabeye ne cevap vermiştir?
A)Çok yakında
B)Uzak değil
C)Kıyamete ne hazırladın
D)Her an kopabilir
E)Kıyameti bekleme

 • Cevap: C

Hazırlamış olduğumuz “11. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019“a emojilerle tepki vermeye ne dersiniz :)

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
1
clap
0
happy
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!