Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
Evvel Video
11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı 6. Ünite XIX VE XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Evvel YouTube

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Miras Cevapları

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite XIX VE XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat  Sayfa 208, 209  6. Ünite XIX VE XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Ünite XIX VE XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 208 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız.

 • Cevap:

1. Moda, turizm ve eğlenceye dayalı faaliyetler……Boş zaman….. endüstrisini oluşturmuştur.
2. 1831 yılında II. Mahmut Dönemi’nde (1808-1839) Osmanlı Devleti’nde çıkarılan ……Takvim-i Vekayi….. aynı zamanda ilk resmi Türkçe gazetedir.
3. Osmanlı Devleti’nin kaybettiği topraklardan Anadolu’ya göç eden kitleler devletin ………..Demografik………..yapısını önemli ölçüde değiştirdi.
4. Modern bir toplumun oluşmasına zemin hazırlayan sanayi toplumu……..Sanayi İnkılabı……….ile birlikte ortaya çıkmıştır.
5. XIX. yüzyılda Avrupa’da demir yolu ulaşımı önemli bir yere sahipti. Bu demir yollarının geçtiği güzergâhlar ……..Endüstri……… merkezleri hâline geldi.

Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

6. Osmanlı Devleti’nde gelişigüzel yerleşimleri, vergi ihlalini, kaçak işçi ve işsiz akınını önlemeye yönelik alınan tedbirler nelerdir?

 • Cevap: Tımar sistemi, şeri vergi ve örfi vergiler ile tedbirler alınmıştır.

7. Sanayileşen şehirler hangi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır?

 • Cevap: İşsizlik, çarpık ve plansız kentleşme, sosyal ve kültürel yapıdaki olumsuz değişmeler.

8. Kamuoyu olgusunun ortaya çıkmasında etkili olan unsurlar nelerdir?

 • Cevap:  Sanayileşme, şehirleşme, demokratikleşme, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve okuryazarlık oranındaki artış.

9. Sanayi İnkılabı ile üretim araçlarından yoksun bireyler yeni toplum düzeninde hangi rolü üstlenmiştir?

 • Cevap: Sanayi Devrimi ile üretim araçlarından yoksun bireyler ücretli birer işçiye dönüşmüştür.

10. Modern hayatın etkisiyle İstanbul halkı hangi yeniliklerle tanışmıştır?

 • Cevap: Tanzimat’tan önce “Avrupa modası” özellikle de “Fransız modası” İstanbul’da hayatın her alanında kendini hissettirmiştir.

Aşağıda yer alan soruları metne göre cevaplandırınız.

Fransız İhtilali, mutlak monarşinin yıkılmasına, Katolik Kilisesi’nin kendini reforme etmesine zorlamıştır. Avrupa ve Batı dünyasında benimsenmiş ve tarihin dönüm noktası olmuştur. Fransız halkı bilinçlenerek Kral’ın emirlerine karşı çıkmış ve yönetimde söz sahibi olmak istemiştir. Kitap okuma alışkanlığı kazanan ülke, çocuklarını üniversiteye göndererek onlara güzel bir gelecek kurmak için çalışmıştır. Bununla birlikte Fransız toplumu büyük bir kültürel atılım gerçekleştirmiştir. Bağımsız yayın organlarından beslenen toplum, giderek daha da eleştirel olmuştur. Bilinçlenen toplumun talepleri de olgunlaşmıştır.
11. Fransa’da yaşanan ihtilalden sonra yönetimde nasıl bir değişim yaşanmıştır?

 • Cevap: Demokratik ve ve yasalara üstünlüğüne dayalı bir yönetim anlayışı benimsenmiştir.

12. İhtilal sonrası Fransız toplum yapısında nasıl bir değişim yaşanmıştır?

 • Cevap: İhtilal sonrası Fransız toplum düşünen, sorgulayan, eleştiren, özgürlükleri savunan bir yapıya sahip olmuştur.

13. Fransız İhtilali’nde basın yayın organlarının halk üzerindeki etkisi nasıl olmuştur?

 • Cevap: Halkın olaylara daha eleştirel bir gözle bakmasını sağlamıştır.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 209 Cevabı

14. Aşağıdakilerden hangisi XIX ve XX. yüzyılda yaşanan toprak kayıpları sonucunda Osmanlı Devleti’nde yaşanan değişimlerden biri değildir?
A) Devlet vergi kaybına uğradı
B) Güvenlik sorunları yaşandı
C) Göç alan yörelerin demografyası bozuldu
D) Göçmenlerle yerel halk arasında anlaşmazlıklar yaşandı
E) Osmanlı topraklarında müslüman nüfus azaldı

 • Cevap: E

15. Aşağıdakilerden hangisi sanayileşmenin etkisiyle şehir hayatında yaşanan sorunlardan biri olamaz?
A) Hava kirliliği
B) Kültürel faaliyetlerin artması
C) Konut sıkıntısı
D) Su sıkıntısı
E) Şehirlerin çarpık gelişmesi

 • Cevap: B

16. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Avrupa’yla ilişkilerinin artmasıyla ortaya çıkan bir değişimdir?
A) Gazetelerin toplumsal hayata girmesi
B) İlmiye sınıfının güç kazanması
C) Ticaret yollarının değişmesi
D) Halifelik makamının kaldırılması
e) Üniter devlet yapısının benimsenmesi

 • Cevap: A

17. Modern şehirlerin doğması teknolojinin gelişmesi modern toplumlarda aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olmamıştır?
A) Tüketim alışkanlıklarının değişmesine
B) Aile ilişkilerinin zayıflamasına
C) Geniş aile yapısının yaygınlaşmasına
D) Şehirlerin cazibe merkezi olarak öne çıkmasına
E) Yeni eğlence sektörlerinin ortaya çıkmasına

 • Cevap: C

18. Aşağıdakilerden hangisi tüketim ekonomisinin ortaya çıkardığı yeni iş alanlarından biridir?
A) Taşımacılık
B) Esnaflık
C) Zanaatkarlık
D) Reklamcılık
E) İşçilik

 • Cevap: D

19. Bir toplumu oluşturan kişileri ve onları birbirine bağlayan dil, din, sanat, töre, hukuk ve yönetim kurumlarını, üretim ve tüketim süreçlerini, gelenek ve göreneklerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Popüler kültür
B) Yüksek tabaka kültürü
C) Eğlence kültürü
D) Kitle kültürü
E) Kültür

 • Cevap: E
Bu içeriğe emoji ile tepki ver