Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 160 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 160 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 160 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Akın SEVER, Dursun SAĞDIŞ, Hasan ÖZKAYA, Mehmet KÖSEOĞLU, Tayyibe ÇOLAK, Yasemin OKUR tarafından 251 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Akın SEVER tarafından yapılmış.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 160 Cevabı

Sevgili öğrenciler,
Bu bölümde yer alan sorular ünite boyunca neler öğrendiğinizi ortaya çıkarmak, varsa eksiklerinizi tamamlamak veya yanlış bilgilerinizi düzeltmek amacıyla hazırlanmıştır. Soruları dikkatlice okuyup cevaplandırmanız beklenmektedir. Tüm soruları cevapladıktan sonra cevaplarınızı öğretmeniniz ve sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.

A- Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin konargöçer bir yaşam tarzının ekonomik faaliyetlere etkileri nelerdir?

 • Cevap: Konar-göçer hayat yaşayan toplumlar belli bir bölgede uzun süreli kalmadıkları için tarımcılık konusunda ilerlememişlerdir. Ekonomilerinin temelini hayvancılık oluşturuyordu. Bununla birlikte yerleşik toplumlarla ticarete de önem vermişlerdir, özellikle de canlı hayvan ticareti yapmışlardır.

2. İlk Türk – İslam devletlerinde İslamiyet’in etkisiyle ekonomide hâkim olmaya başlayan başlıca yeni anlayışlar nelerdir?

 • Cevap: a. İsraftan kaçınma
  b. Devletin üretimden çok denetimle ilgilenmesi
  c. Servet ve mülkiyetin yaygınlaştırılması
  d. Adil gelir dağılımının sağlanmasıdır.

3. Türkiye Selçuklu Devleti’nin ticareti geliştirmeye yönelik aldığı tedbirlerden hangileri günümüzde de geçerliliğini korumaktadır?

 • Cevap:Türkiye Selçuklu Devleti’nde ticareti geliştirmek için

  * tüccarların güvenliğinden konaklamasına kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için kervansaraylar yaptırmışlardır. Türkistan, Harezm, İran, Azerbaycan, Horasan, Maveraünnehir, Irak, Bağdat, Suriye ve Anadolu’da yaptırdığı kervansaraylar neticesinde, birçok ülke ile ticari ve iktisadi ilişkileri artmıştır. Günümüzde 2017’de Türkiye Ticaret Merkezi projesi başlatılmıştır. Projenin öncelikli amacı ihracatı artırmaktır. 

  * Yabancı devletler ile (Venedik, Ceneviz, Kıbrıs) ticaret antlaşmaları yapmışlardır. Günümüzde de birçok ülke ile ticaret antlaşmamız mevcuttur.

  * dış ticareti geliştirmek için yabancı devletlerle gümrük antlaşmaları yapmıştır. Bu antlaşmaya göre yabancı tüccarlardan %2’den fazla gümrük vergisi alınamazdı. Günümüzde ülkemiz Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri gibi yabancı devletlerle ihracat ve ithalatı geliştirmek için gümrük antlaşmaları yapmaktadır.

  * Tüccarların soygun vs nedenlerle zarara uğramaması için devlet tarafından sigortalanır ve tazminatları ödenirdi

  * Fetihlerinde iktisadi güç kaynaklarına erişmeyi hedeflemiş, ülke sınıflarını ticaret ve ekonomik anlamda fayda sağlayacak yönde genişletmiştir. Örneğin Akdeniz’in önemli ticaret ve kültür şehri olan Antakya’yı ve Kaleyi alarak hakimiyetine geçirmiştir. Silifkeden Antalya’ya, Antalya’dan Sinop’a kadar Karadeniz, Akdeniz ticaret yollarında hakimiyet kurdu ve önemli liman şehirlerini ele geçirip liman ticareti ve deniz ticaretinde gelişmiştir. Fethedilen yerler halen gününüzde Türkiye’nin liman şehirleridir, ekonomi ve ticaretteki payları büyüktür.

4. Osmanlı Devleti’nde 16. Yüzyılın sonlarından itibaren tımar sisteminin bozulmasının sonuçları nelerdir?

 • Cevap: Tımar Sisteminin bozulmasının çok yönlü sonuçları olmuştur. Çünkü tımar sistemi birçok yönden hem ekonomik ve askeri hem de iktisadi unsurlarla bağlantılıdır. Dolayısıyla tımar sisteminin bozulması sonucunda Osmanlı devleti hem askeri, hem ekonomik hem de iktisadi yönden zarara uğramıştır.

5. Osmanlı Devleti’nde hayvancılık sektörü hangi sanayi kollarının gelişmesine imkân hazırlamıştır?

 • Cevap: Hayvancılık sektörü tekstil sektörünün gelişmesini sağlanmıştır. Yün, ipek gibi hayvanlardan elde edilen ürünler tekstil fabrikalarında kullanılarak sanayileşmeyi sağlamıştır. Örneğin;Tiftik keçisinden ve merinos koyunlardan elde edilen yün dokuma endüstrisinde kullanılarak dokumacılığın gelişmesini ve Tiftik keçisinin yününden iğrilen ipliklerle ipek kumaşların dokunması ile ve ipek böcekçiliğinin gelişmesi ile ipek endüstrisinin gelişmesini sağlamıştır.

6. Osmanlı Devleti’nin Avrupalı devletlere kapitülasyonları vermekteki genel amaçları nelerdir?

 • Cevap: • Ticari vergileri artırmak
  • Mal kıtlığı yaşamamak
  • Uluslararası yeni ticaret yollarının keşfi ile XVI. Yüzyılda okyanuslara kayma eğilimine giren Avrupa transit ticaretini Akdeniz’de tutma düşüncesidir.

7. Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyıl ortalarında dış borçlanmaya girmesinin nedenleri neler olabilir?

 • Cevap:* Osmanlı devleti 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl başlarında Avrupa ülkelerine verdiği kapitülasyonlar, İngiltere ile imzaladığı Balta limanı Antlaşması ve bu antlaşmadaki imtiyazları başka ülkelere de tanıması, ihracata ağırlık vermemesinin etkileriyle ekonomik olarak sıkıntı yaşamaya başlamış, maliyesi klasik dönemde açık vermiştir. 19. yüzyılda toplanan vergiler ve hazine ile bu açık kapatılamayınca kendi içinde bankerlerden borç almış, ancak buradan gelen para da bitmiştir.

  Kırım Savaşın ve sonraki savaşlarda yapılan harcamalara finansman gerektiğinden dış borçlanmaya girmiştir.   İlk dış borcunu İngiltere’den 3 milyon sterlin borç alarak  yapmıştır.

  * Yüzyılın ikinci yarısında da dış borcunu ödemek ve bütçe açığını kapatmak için borç almıştır. Yani borcunu ve devletin ihtiyacı olan parayı tekrar borç alarak ödemeye çalışmıştır.

  *  1870’de Rumeli demir yolları yapımı için borçlanmaya gidilmiştir.

  1875 yılına gelindiğinde borçlar ve bütçe açığı artmış, devlet bütçesinin %75’i dış borç ödemek zorunda kalmıştır ve o yıl mali iflasını ilan etmiştir. O tarihten sonra borçları öteleme istemiş ve yabancı ülkelere borçlanmaya devam etmiştir

8. Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomide neden devletçilik politikası benimsenmiştir?

 • Cevap: Çünkü Osmanlı döneminde İngilizler ile imzalanan ve sonra çerçevesi genişletilen Balta Limanı antlaşması ve Avrupa ülkelerine verilen kapitülasyonlardan dolayı Osmanlı ekonomisi çok zayıflamış, yerli üretime bu durum balta vurmuş, Osmanlı bütçesi ciddi açıklar vermiştir.Kapitulasyonlar, Balta limanı antlaşması, ıslahat ve tanzimat fermanları  tüm bu antlaşmalar ve imtiyazlar ile Yabancı ülkelerin sosyal ve ekonomik hayata müdahalesine izin verilmesi sosyal ve ekonomik hayatta ciddi problemler oluşmuştur.

  Cumhuriyet Döneminde devletin bu bozuk ekonomik ve sosyal hayata müdahalesi gerekliliği düşüncesinden dolayı devletçilik politikası benimsenmiştir. Devletin savaşta elde edilen zaferle tam bağımsız olamayacağı ancak ekonomik bağımsızlık sağlandığında, diğer ülkelerin boyunduruğundan çıkıldığında tam bağımsız olunabileceği savunulmuştur. Bu düşünce ile koruyucu gümrük vergileri yoluyla yerli sanayicinin korunması, ithal edilecek mallara gümrük muafiyetinin tanınması, tütün ekim ve ticaretinin serbest bırakılması, aşar (öşür) vergisinin kaldırılması ile iç ve dış ticaret koruma altına alınmıştır.

B- Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

9. Orta Asya’da yaşayan ilk Türk devletlerinde toplum genelde hayvancılıkla uğraşırken Uygurlardan itibaren tarım önem kazanmıştır.
Uygurların,
I. Su yolları ve sulama kanalları yapmaları
II. İpek Yolu üzerinde bulunmaları
III. Keçeden çadırlar yapmaları
gibi etkinliklerinden hangileri tarımla uğraştıklarına kanıt olabilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I, II, ve III

 • Cevap: A

10. Türkiye Selçukluları Döneminde ticareti geliştirmek için yapılan faaliyetler arasında aşağıdaki- lerden hangisi gösterilemez?
A) Gümrük vergilerinin azaltılması
B) Devlet sigortacılığının uygulanması
C) Din farkı gözetilmeksizin herkese toprak dağıtılması
D) Kırım’ın Suğdak Limanının alınması
E) Gedik sisteminin uygulanması

 • Cevap: C
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir