Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Makale Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Makale Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Makele  Sayfa 108, 109, 110, 111, 112, 1133, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 Makale Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

DERSE HAZIRLIK

1. Enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık vermek ülkemize ve dünyamıza neler kazandırabilir? Düşüncelerinizi paylaşınız.

 • Cevap:  Çevreyle dost, teknolojik gelişmeyle beraber evsel elektrik aletlerinden uzay araçlarına kadar geniş bir perspektifte enerji talebine cevap verecek, sınırlı enerji kaynaklarının ve çeşitli kirletici etkilerin çevreye verdiği önlenemez zararları ortadan kaldıracaktır.

2. Bilimsel çalışma yöntemleri ile ilgili olarak aşağıdaki görsellerden hareketle neler söyleyebilirsiniz?

 • Cevap: Deney gözlem yapılması
 • Çok kitap okunması
 • Alanında Uzmanlaşma
 • Teknolojik gelişmelerden faydalanma

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı

1. Makale türünün ortaya çıkmasında yayın organlarının etkisini belirtiniz.

 • CevapMakalenin ülkemizde tanınması, gazetenin yayınlanmasıyla olmuştur. Makaleler köşe yazılarındandır. Gazetelerin ilk sayfalarındaki makaleye başmakale denir. Gazetenin başmakalesi genellikle aynı yazar tarafından yazılır. Gazetenin dünya görüşünü ve olaylara bakış açısını belirler. Gazetenin okuyucu sayısı üzerinde de etkilidir. Kimi insanlar, başyazar gazete değiştirdiğinde ya da beğendikleri makale yazarı artık eskisi kadar etkili ve tutarlı yazmadığında gazetelerini değiştirirler.

2. Dünyada ve Türkiye’de Rüzgâr Enerjisi adlı metin ile metnin hedef kitlesi arasında ilişki kurunuz.

 • Cevap: Hedef kitle bilimle uğraşan bilime ilgi duyan herkestir. Bunun yanında derslerde bunu okuyacak öğrenciler ile ileride bunun etkilerini yaşayabilecek herkes de bu metni bilgilenmek amacıyla okuyabilirler. 

3. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

 • Cevap: Ana düşünce: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının önemi
 • Yardımcı düşünce: Yenilenebilir enerji kaynakları
 • Bu kaynakları kullanmanın yararları
 • Bu enerji kaynaklarının önemi

4. Metinde ortaya konulan tespitleri geçerlilik açısından değerlendiriniz.

 • Cevap: Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan fosil yakıtların gelecekte tükenecek olmaları ve çevresel etkileri nedeniyle tüm dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıyla elektrik enerjisi üretilmesi üzerine çalışmalar devam etmektedir. YAPILAN ARAŞTIRMALAR ORTAYA KONULABİLİR.
 • Tüm dünyada ilerleyen teknolojiye bağlı olarak kişilerin elektrik enerjisine olan ihtiyaçları da artış
 • göstermektedir. İSTATİSTİKLERLE BU GÖRÜŞ DESTEKLENEBİLİR. 

5. Metinde ileri sürülen düşüncelerin tutarlılığını sorgulayınız.

 • Cevap: Düşünceler tutarlıdır. Çünkü öne sürülen görüşler gerekçeleri ile verilmiş ve veriler ile desteklenmiştir. 

6. Metne özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

 • Cevap: Yazarın amacı okura bilgi vermek olduğu için sade yalın ve kelimelerin göndergesel anlamlarıyla kullanıldığı  bir dil kullanılmıştır. Genel olarak açıklayıcı ve tartışmacı anlatım teknikleri öne çıkmaktadır. 

7. Metinde kullanılan fotoğraf, grafik, tablo, şekil, istatistiksel veri gibi unsurların metin türüyle ilişkisini ve metne katkısını değerlendiriniz.

 • Cevap: Metnin geçerliliğini ve tutarlılığını arttırmakla birlikte metni okurun gözünde somutlaştırmaktadır. 

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı

1. Bugün dünya ölçeğinde karşılaşılan çevre sorunlarının nedenleri neler olabilir? Tartışınız.

 • Cevap: Evler, iş yerleri ve taşıtlarda petrol, kalitesiz kömür gibi karbon salınımı yüksek fosil yakıtların aşırı ve bilinçsiz kullanılması,
  – Sanayi ve evsel atıkların çevreye gelişigüzel atılması,
  – Kimyasal ve biyolojik silahların kullanılması,
  – Orman yangınları, ağaçların kesilmesi, bilinçsiz ve zamansız avlanmalar,
  – Tarım ilaçları, böcek öldürücüler, soğutucu ve spreylerde bilinçsiz ve gereksizce zararlı gazlar kullanılması,
  – Nükleer silahlar, nükleer reaktörler ve nükleer denemeler gibi etmenlerle radyasyon yayılması…

2. Doğanın tahrip edilmesini önlemek için neler yapılabilir? Düşünce ve önerilerinizi ifade ediniz.

 • CevapEvimizde ve iş yerimizde su, kağıt ve elektrik tüketimini bilinçli olarak yapmalı, bu konuda çevremizi uyarmalıyız.
 • Çöplerimizi kesinlikle çevreye atmamalı, cam, plastik ve kağıt gibi atık maddelerin geri dönüşümünü sağlayarak doğamıza katkıda bulunmalıyız.
 • Balkonumuzu ve bahçemizi yeşillendirmeli, yeşil alanların artması için ağaç dikmeli, ormanların tahribatını önlemeliyiz.
 • Evimizde ve bahçemizde ozon tabakasına zarar veren kimyasal maddeler kullanmamalıyız.
 • Evlerimizde ısı yalıtımı yaptırmalı, güneş enerjisi veya doğalgaz enerjisini tercih etmeliyiz.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı

1. İnsan-Doğa İlişkisi Bağlamında Çevre Sorunları ve Felsefe adlı makalenin konusunu belirleyiniz.

 • Cevap: Konu: Tarihten günümüze insan doğa ilişkisine felsefi bir bakış 

2. Metinle ilgili beğeni ve eleştirilerinizi gerekçelendirerek ifade ediniz.

 • Cevap: Metni beğendim. Çünkü ortaya konan düşünceler günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Bunun yanında metin tutarlılık açısından da başarılıdır. Çünkü örnekler ve açıklamalarla zenginleştirilmiştir. Konu çok açık ifadelerle belirtilmiştir. 

3. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

 • Cevap Ana düşünce: Tarihten günümüze insan doğa ilişkisine felsefi bir bakış 

4. “Hepimiz yeryüzünün kiracılarıyız.”sözünden ne anladığınızı açıklayınız.

 • Cevap: Kimse bu dünyada sonsuza kadar yaşamayacak. Gün gelince hepimiz misafir olduğumuz bu dünyadan göçüp gideceğiz. Ama ne yazık ki bizden sonra kimse gelmeyecekmiş gibi yaşamakta bizden sonra gelecekleri düşünmeden onların yuvası olacak bu dünyaya en büyük zararları vermekte.

5. Metinde evrensel değerler ile sosyal ve tarihî ögeleri belirleyiniz.

 • Cevap:
 • evrensel değerler: Çevre bilinci, saygı, sevgi, dürüstlük, yararlılık, iyilik, ekolojik yurttaşlık, sorumuluk.
 • Sosyal ve tarihi öğeler: Düşünürlerin görüşleri, Kant gibi felsefecilerin eserleri.

6. Metindeki toplumsal ve kültürel değerleri içinde yaşadığınız toplumun değerleriyle karşılaştırınız.

 • Cevap: Metinde toplumsal sorumluluklardan ve bireysel çalışmalardan insanın insan olmasının gerektirdiği davranışlardan bahsedilmektedir. Günümüzde ise insanların içinde bulunduğumuz toplumda ne kadar yozlaştığını ve bencilleştiğini görmekteyiz. 

7. Metindeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.

 • Cevap:
 • Açık ileti: İnsanın doğa ile ilişkisi
 • Örtük ileti: İnsanın bu gidişle dünyanın sonunu hazırladığı

a. İnsan-Doğa İlişkisi Bağlamında Çevre Sorunları ve Felsefe adlı metinde kullanılan anlatım biçimlerini belirleyiniz.

 • Cevap: Genellikle tartışmacı ve açıklayıcı anlatım teknikleri kullanılmaktadır. Bunun yanında örneklerden ve istatiksel verilerden de faydalanılmıştır. Örnekleme olan kısımlar filozofların eser ve görüşlerine yer verildiği yerlerdir. 

b. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirleyiniz.

 • Cevap
 • Örnekleme
 • Tanık gösterme
 • Alıntı yapma
 • Sayısal verilerden faydalanma

c. Kullanılan anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirme yollarının metindeki işlevlerini belirleyiniz.

 • Cevap: Metnin daha anlamlı olmasını geçerli ve tutarlı olmasını sağlamaktadır. 

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı

Edebiyat, hayatı ve içinde var olduğu toplumu yansıtmalı mıdır? Tartışınız.

 • CevapToplumun duygu, düşünce ve hayalleri; sosyal yaşamı, inançları ve değerleri onun aracılığıyla dile getirilir. Sanat, siyaset, bilim, felsefe, ekonomi, din, tarih gibi her alan; sevgi, nefret, korku, öfke, üzüntü, sevinç, arzu, aşk, mutluluk, mutsuzluk gibi her duygu; kısacası insanı ilgilendiren her şey edebiyatın ilgi alanına girer. Bu anlamda edebiyat, toplumların duygu ve düşüncelerinin yansıdığı alandır. Kültür ve uygarlığın bileşeni, ifadesi, ayrılmaz bir parçasıdır.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı

1. Hayat ve Edebiyat adlı metinde, Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları bölümünde verilenler dışında anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz, tahmininizin doğruluğunu kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz.

 • Cevap

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı

2. Metinde sahte edebiyatın yaratıcısı ve ürünleri nelere benzetilmiştir, niçin?

 • Cevap

3. Metne göre samimi bir edebiyatın ve gerçek bir sanatın temel koşulu nedir? Açıklayınız.

 • Cevap

4. Metinde karşılaştırılan edebiyat anlayışlarını tespit ederek dile getirilen düşüncelere katılıp katılmadığınızı nedenleriyle belirtiniz.

 • Cevap

5. Metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

 • Cevap

6. Metinde millî ve manevi değerler ile sosyal ve tarihî ögeleri belirleyiniz.

 • Cevap

7. Hayat ve Edebiyat adlı metni Dünyada ve Türkiye’de Rüzgâr Enerjisi adlı metinle aşağıdaki tabloda verilen özellikler açısından karşılaştırınız.

 • Cevap
Bu içeriğe emoji ile tepki ver

Bir Yorum

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close