Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı 2. Türklerde Toplum Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı 2. Türklerde Toplum Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Türklerde Toplum  Sayfa 99, 100  2. Türklerde Toplum Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

2. Türklerde Toplum Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı

A) Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun olan sözcükleri yazınız.

 • Cevap:

1. İlk Türk devletlerinde ailelerin birleşmesi ile oluşan yapıya urug denirdi.
2. Türk İslam devletlerinde düğünlerde verilen yemeğe küden denirdi.
3. Selçuklu Veziri Nizamülmülk’ün yazdığı eserin adı Siyasetnamedir.
4. Osmanlı’da vakıfların gelir kaynaklarına akarat denir.
5. Osmanlı’da çocuklar okula başlarken düzenlenen törene Amin alayı denirdi.
6. Osmanlı’da 1899 yılında açılan ilk modern çocuk hastanesi Hamidiye Etfal hastanesidir.

B) Aşağıdaki soruların cevaplarını ilgili alana yazınız.

7. İlk Türklerde boyların birleşmesi ile oluşan yapıya ne ad verilirdi?

 • Cevap: bodun

8. Türkiye Selçuklularında kadın teşkilatlanmalarına verilen ismi yazınız.

 • Cevap: Bacıyan-ı Rum

9. Osmanlı’daki Hilâl-i Ahmer kurumu, günümüzde hangi isim ile anılmaktadır?

 • Cevap: Kızılay

10. Aliye Hanım’ın kadın konusunu işlediği eserin adı nedir?

 • Cevap: Nisvan-ı İslam

C) Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

11. Türkler devlete neden “Devlet Baba” demektedir?

 • Cevap: Devleti her şeyden üstün gördüğü için.

12. İlk Türk devletlerinde kadının önemi hakkında bilgi veriniz.

 • Cevap:  Göçebe bir hayat tarzına sahip olan Türklerde kadınlar, annelik dışında kahramanlık gibi önemli bir özelliği de barındırmaktadır. Her alanda kocasının yardımcısı olan kadınlar savaş meydanlarında da kocalarını yalnız bırakmayarak savaşa katılır.  Türklerde kadınlara anne olmalarından dolayı önem verilir, saygı ve sevgi gösterilirdi. Ana hakkı, Tanrı hakkı ile bir tutulurdu.

13. Batı kültürünün ve Batı tarzı yaşamın Osmanlı toplumuna etkisi hakkında bilgi veriniz.

 • Cevap: Batılılaşma başlamıştır.

14. Osmanlı devlet yönetimindeki hakkaniyet çemberi hakkında bilgi veriniz.

 • Cevap: Osmanlı Devleti tüm tebasına eşit bir şekilde yaklaşmıştır.

15. Osmanlı Devleti’nde Millet Sistemi hakkında bilgi veriniz.

 • Cevap: Millet sisteminde din ve mezhep esasına göre tasnif edilen zimmiler, Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler üç ayrı millet olarak kabul edilmiştir. Böylece gayrimüslimlerin devletle olan ilişkileri yeni bir yapıya kavuşturulmuştur.

16. 1924 Anayasası’nı vatandaşlık olgusu bakımından değerlendiriniz.

 • Cevap: “Türkiye’de din ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese Türk denir.” Böylece ırkçı veya dinci bir milliyetçilik anlayışı kökten reddedilmektedir.

17. Balkan göçleri ile ilgili görsellerde niçin daha çok kadın ve çocuklar vardır?

 • Cevap: Erkekler cephede savaştığı için.

18. Mülteciler göç yolları üzerinde ne tür sorunlarla karşılaşmış olabilir?

 • Cevap: Hastalık, açlık, susuzluk, yorgunluk.

19. Balkan göçleri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangileri yapılamaz?
A) Rumeli’de Türk nüfusu azalmıştır.
B) Mülteciler, gittikleri yere kendi kültürlerini de götürmüşlerdir.
C) Mülteciler gittikleri yere uyum sağlayamayıp isyan çıkarmışlardır.
D) Mülteciler gittikleri yerlerdeki sosyal ve ekonomik hayata katkıda bulunmuşlardır.
E) Savaşlar; kadın, erkek, çocuk ve ihtiyar demeden her kesimi etkilemiştir.

 • Cevap: C

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı

20. İlk Türk devletlerinde liyakatli, zeki ve çalışkan olan herkes için yükselme yolu açıktı. Halkın içindeki başarılı insanlar, idari ve askerî kadrolarda her zaman yer bulabilirdi.
Bu metinden hangi yargıya varılabilir?
A) Türklerde sınıf ayrımı yoktu.
B) İlk Türk toplumunda herkes çalışkandı.
C) Halkın önemli memurluklara gelme şansı yoktu.
D) Askerî kadro kağanın yakınlarından seçiliyordu.
E) Başarılı insanlar hükümdar olabilirdi.

 • Cevap: A

21. İlk Türkler, yaşadıkları coğrafyanın ağır iklim şartlarından dolayı, baharın gelmesini ve tabiatın yeniden canlanmasını bayram ve festivallerle kutlar, bu kutlamalara da toplumun her kesimi katılırdı. Bu durumu, ilkbahar ve sonbaharda bayram yapılmasından, festivaller ve spor müsabakaları düzenlenip dinî âdetlerin yerine getirilmesinden anlamak mümkündür. Metinden hangisi çıkarılamaz?
A) Baharın gelmesi Türkler için ayrı bir öneme sahipti.
B) İklim şartları insanların kültürlerinin oluşumuna etki ederdi.
C) Türkler inançları gereği bayramlara ayrı bir önem verirdi.
D) İlk Türklerde baharın gelişinin kutlanması tarıma önem verdikleri içindi.
E) Türklerde önemli günler çeşitli eğlencelerle kutlanırdı.

 • Cevap: D

22. Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Dârülaceze, kimsesiz çocuklar ile engelli ve muhtaç kimselerin barınması amacıyla yapılmıştır.
B) Dârüleytam, kimsesiz çocukları barındırmak ve onları meslek sahibi yapmak amacıyla kurulmuştur.
C) İmarethane, kimsesizlere ve öğrencilere barınma olanağı sağlayan kurumdur.
D) Bimaristan, hastanelere verilen genel isimdir.
E) Külliye, camiler etrafında toplanan hayır kurumlarının tamamının bulunduğu yerdir.

 • Cevap: C

23. Vakıflar, İslam ülkelerinin toplum ve kültür hayatında önemli rol oynayan hayır kurumlandır. Varlıklı insanların mallarının bir kısmını ihtiyaç sahibi kimseler için bağışlamaları ile varlığını sürdüren vakıflar; cami, dârüşşifa (hastane), mektep, zaviye, imaret, çeşme, hamam, han gibi yapıların yapımını gerçekleştirerek halkın yararına sunmuştur.
Yukarıdaki metinden hangi sonuca ulaşılabilir?
A) Vakıf gelirleri, devlet hazinesinde toplanmıştır.
B) Hayır işleri yalnızca vakıflar aracılığıyla yapılmıştır.
C) Vakıflar Müslüman Türklerde genellikle büyük şehirlerde kurulmuştur.
D) Vakfedilen gelirlerden yalnızca toplumun ileri gelenleri yararlanmıştır.
E) Vakıflar, toplumda fırsat eşitliğinin sağlanması için önemli görevler yapmışlardır.

 • Cevap: E

24. Atatürk, Türk toplumunu çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmayı amaçlamıştır.
Bu amaç doğrultusunda
I. Kılık-kıyafet inkılabı
II. Ölçü ve tartı alanındaki değişiklik
III. Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
IV. Batı kültürünün koşulsuz kabul edilmesi yeniliklerinden hangisi veya hangilerini gerçekleştirmiştir?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve IV
D) III ve IV E) I, II ve III

 • Cevap: E

25. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Türkiye Cumhuriyeti döneminde hangi isimi almıştır?
A) Yeşilay
B) Dârülaceze
C) Kızılay
D) Dârüleytam
E) Dârüşşafaka

 • Cevap: C
2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
13
7
1
2
2
2
2

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!