Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı 3. Ünite Türklerde Hukuk Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı 3. Ünite Türklerde Hukuk Ölçme ve DeğerlendirmeMiras Cevapları

11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Türklerde Hukuk  Sayfa 127, 128  3. Ünite Türklerde Hukuk Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

3. Ünite Türklerde Hukuk Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı

A) Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun olan sözcükleri yazınız.

 • Cevap:

1. İlk Türk devletlerinde yazılı olmayan hukuk kurallarına………………..denir.
2. Türk İslam devletlerinde örfî hukuka………………………bakardı.
3. Osmanlı Devleti’nde Divan-ı Hümayun’da görüşülüp karara bağlanan hükümlerin kaydedildiği deftere ……………………..denirdi.
4. Kamu yönetiminin esaslarının belirlendiği temel kanunlara………………………denir.
B) Aşağıdaki soruların cevaplarını ilgili alana yazınız.
5. İlk Türk devletlerinde mahkemelerin başında bulunan kişiye ne ad verilirdi?
6. Türkiye Selçukluları’nda askerî davalara kim bakardı?
7. Divan kararlarının vezir-i azam tarafından özetlenmesine ne ad verilir?
C) Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
8. İlk Türk devletlerinde hukuki yapının temel özellikleri nelerdir?

 • Cevap:

9. Uygurlardaki hukuk anlayışı hakkında bilgi veriniz.

 • Cevap:

10. İlk Türk devletleri ile Türk İslam devletlerindeki hukuk anlayışını karşılaştırınız.

 • Cevap:

11. Cengiz Yasaları’nın oluşmasında Türklerin etkisi hakkında bilgi veriniz.

 • Cevap:

12. Kadıların idari görevleri hakkında bilgi veriniz.

 • Cevap:

13. Divan-ı Mezâlim ile Divan-ı Hümayun’u adlî görevleri açısından karşılaştırınız.

 • Cevap:

14. Islahat Fermanı’nda hukuk alanında yapılan değişiklikler nelerdir?

 • Cevap:

15. Türk Medeni Kanunu’nun özelliği hakkında bilgi veriniz?

 • Cevap:

Ç) Aşağıdaki metni okuyarak 16, 17 ve 18. soruları cevaplandırınız.
Şerîye Sicili Defteri’nde Bulunan Duruşma Tutanağı
“…Bundan önce davalı Şaban’a pastırmalık iki baş sığırı altı yüzer akçeden 1200 akçeye sattım ve teslim ettim. O da kabul ederek teslim aldı. Sonra bedelin 70 akçesini peşin aldım. Zimmetinde 1130 akçe alacağım kalmış idi. Durumun soruşturularak, borçludan alacağımın tahsil edilmesini istiyorum.”
Davacı Lambo’nun iddiası üzerine durum soruşturuldu. Davalı Şaban iddiayı reddetti. Bunun üzerine kadı Lambo’ya dönerek iddiasını ispatlamasını söyledi. Tam davacı delil getirecekken davalı Şaban söz alarak şöyle konuştu;
“Gerçekten davalı Lambo’dan iki baş sığırı 1200 akçeye satın aldım. Söz konusu parayı da tamı tamına elden verdim.”
Davalı Şaban’dan iddiasını ispat edecek delil istendi. Kesin delil getiremeyince söz konusu iddiayı kabul ve itiraf ettiğinden, davacı olan Lambo’dan, bahsi geçen parayı tam olarak teslim almadığına dair yemin etmesi istendi.
Davacı istenilen tarzda “İncil’i Hz. İsa’ya indiren Allah’a yemin ederim.” deyince, yemin gereği söz konusu parayı davacıya teslim etmesi için şerî mahkeme tarafından Şaban’a uyarıda bulunuldu. Yaşanan bu durum, talep üzerine sicile kaydedildi.”

16. Metinden hangisi çıkarılamaz?
A) Dava islam hukuku çerçevesinde ele alınmıştır.
B) Davacı kendi inancına göre yemin etmiştir.
C) Davada deliller soruşturulmuştur.
D) Davacı davayı kaybetmiştir.
E) Alınan karar kayda geçirilmiştir.

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı

17. Duruşmada gayrimüslim bir kişinin lehine, Müslüman bir kişinin aleyhine karar alınması neyin kanıtıdır?

 • Cevap:

18. Bu dava konusu ve sonucu niçin sicil defterine kaydedilmiş olabilir?

 • Cevap:

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

19. “Pek teşkilatsız Kök Türk öylece oturuyor- 21. muş. Bilgili kağan imiş, cesur kağan imiş. Buyruk’u yine bilgili imiş tabi. Beyleri de milleti de doğru imiş. Onun için il’i öylece tutmuş tabi. İl’i tutup töreyi düzenlemiş” Orhun Yazıtları’ndan alınan bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Kağanın töreyi düzenlediği
B) Devlet ve töre vurgusu yapıldığı
C) Kağanın bilge ve cesur olduğu 22.
D) Teşkilat olmadan da devletin olabileceği
E) Teşkilatlanmada halkın da etkisi olduğu

 • Cevap:

20. Divan-ı Mezâlim, İslam hukukunun ortaya çıkardığı ve hemen hemen tüm İslam devletlerinde görülen önemli bir kurumdu. Divan-ı Mezâlimin yargı görevinin dışında siyasi ve ekonomik alanlarda da birtakım görevleri vardı. Bu görevlerin bazılarını şöyle sıralayabiliriz: Halkın şikayetlerinin dinlenmesi, halka karşı görevini kötüye kullanan idareciler hakkındaki şikâyetlerin incelenmesi, vakıfların denetlenmesi, maaşların gecikmesi ve eksik ödenmesi ile ilgili şikâyetlerin incelenmesi.

Metinden Divan-ı Mezalimle ilgili hangisi çıkarılabilir?
A) Hükümdarı azletme yetkisi vardır.
B) İlk defa Türk İslam devletlerinde görülmüştür.
C) Yargılama görevleri dışında da yetkileri vardır.
D) Orduyu denetleme görevi vardır.
E) Halkın şikayetlerine yalnızca bu mahkeme de bakılırdı.

 • Cevap:

21.Osmanlı Devleti’nde padişah, hangi gelişme sonucunda kendi isteğiyle ilk defa kanunun üstünlüğünü kabul ederek haklarını sınırlandırmıştır?
A) Tanzimat Fermanı
B) Islahat Fermanı
C) Kanun-i Esasi
D) Teşkilat-ı Esasîye
E) Sened-i İttifak

 • Cevap:

22.Şemadan hareketle, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hz. Muhammed’in sözleri örnek alınmıştır.
B) Eski Türk gelenekleri etkili olmuştur.
C) Bizans Hukuku’ndan faydalanılmıştır.
D) Fethettikleri coğrafyalardaki kültürlerden etkilenmiştir.
E) Hukuk kurallarının değiştirilmesi mümkün olmamıştır.

 • Cevap:

23. Osmanlı Devleti’nde, Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında hazırlanan Medenî Ka- nun’un adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nizamiye
B) Kanun-i Esasi
C) Mecelle
D) Divan-ı Ahkâm-ı Adliye
E) Meclis-i Ahkâm-ı Adliye

 • Cevap:

24. Cumhuriyet Dönemi’nde halk oylaması sonucunda kabul edilen ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanun-i Esasi
B) 1921 Anayasası
C) 1924 Anayasası
D) 1961 Anayasası
E) 1982 Anayasası

 • Cevap:
2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
1
1
0
1
79
10
2

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!