Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı 4. Ünite Türklerde Ekonomi Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı 4. Ünite Türklerde Ekonomi Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Türklerde Ekonomi  Sayfa 162, 163, 164  4. Ünite Türklerde Ekonomi Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

4. Ünite Türklerde Ekonomi Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 162 Cevabı

A) Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun olan sözcükleri yazınız.

 • Cevap:

1. İlk Türk devletlerinde tarım ile uğraşanlara…………………………………denirdi.
2. Müslümanlardan tarım ürünleri için alınan vergiye…………………………………denir.
3. Osmanlı Devleti’nde olağanüstü durumlarda alınan vergiye……………………………denir.
4. Osmanlı Devletin’de kâğıt paraya…………………………………denirdi.
5. Cumhuriyet’in ilk yıllarında…………………………………ekonomik politika izlenmiştir.
B) Aşağıdaki soruların cevaplarını ilgili alana yazınız.
6. Kök Türklerde madenî paraya verilen isim nedir?

 • Cevap:

7. Kervansarayların Türk İslam devletlerindeki ilk ismi nedir?

 • Cevap:

8. Osmanlı Devleti’nde temel tüketim maddelerinin fiyatının devlet tarafından belirlenmesine ne denirdi?

 • Cevap:

9. Türkiye’de limanların millîleştirilmesi hangi kanun ile gerçekleşmiştir?

 • Cevap:

C) Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
10. Karasal iklimin tarımsal üretime etkisi hakkında bilgi veriniz.

 • Cevap:

11. İlk Türk devletlerindeki gelir kaynakları nelerdir?

 • Cevap:

12. Ahilik teşkilatının ekonomiye katkıları hakkında bilgi veriniz.

 • Cevap:

13. Kervansarayların yapılış amacı hakkında bilgi veriniz.

 • Cevap:

14. Merkez maliyesinin en önemli gelir kaynaklarından olan Mukataa gelirleri nelerdir?

 • Cevap:

15. Osmanlı Devleti’nin en önemli giderleri arasında sağlık, eğitim, bayındırlık ve diyanet gibi harcamaların görülmeyişinin nedenini açıklayınız.

 • Cevap:

16. Osmanlı Devleti’nde Merkantilist ekonomik anlayışın görülmeme sebebi nedir?

 • Cevap:

17. Osmanlı Devleti’ndeki Lonca Teşkilatı hakkında bilgi veriniz.

 • Cevap:

18. Arz yönlü ekonomik anlayış ne demektir? Açıklayınız.

 • Cevap:

19. 1929 Dünya ekonomik bunalımına karşı Türkiye’nin aldığı tedbirleri nelerdir?

 • Cevap:

Ç) Aşağıdaki iki soruyu yandaki grafiğe göre cevaplandırınız.
20. Bu grafikten aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
A) En önemli gelir kaynağı ticarettir.
B) Gümrük gelirleri vasıtalı vergilerden daha fazladır.
C) Mısır’da gayrimüslim sayısı Müslüman- lardan fazladır.
D) En yüksek gelir tarımdan elde edilmektedir.
E) Yabancı tüccarlardan elde edilen gelir, tarımdan fazladır.

 • Cevap:

21. Mısır eyaletinde haraç gelirlerinin az olmasının nedeni nedir?

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 163 Cevabı

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

22. İlk Türk devletlerinde
I. Hayvancılığın yaygın olması
II. Tarımla uğraşılması
III. Madenciliğin gelişmesi
gibi uğraşlardan hangisi veya hangileri iklim ile doğrudan ilgilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I ve II

 • Cevap:

23. Çinli elçi, Uygur bölgesinde gördüklerini şöyle yazmıştır; “Ovadan geçen bir nehrin mecrası (yatağı) değiştirilmişti. Bu nehirden açılan kanallarla bahçeler ve tarlalar sulanıyordu.” Yine kaynaklarda da kavun ve karpuzun Çin bölgesine buralardan gittiği yazılmaktadır.
Metinden hangisi çıkarılamaz?
A) Çinliler kavun karpuz yetiştirmemektedir.
B) Uygurlarda sulu tarım gelişmiştir.
C) Uygurlar tarıma önem vermektedir.
D) Uygurlar tarım ürünleri ihraç etmektedir.
E) Sulama kanalları tarımda önemli bir yere sahiptir.

 • Cevap:

24. Türkiye Selçuklu Devleti ticareti canlandırmak için birtakım tedbirler almıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlerden değildir?
A) Ticaret yollarının güvenliğini sağlamışlardır.
B) Yeni ticaret yolları açmışlardır.
C) Yüksek gümrük vergisi almışlardır.
D) Kervansaraylar yaptırmışlardır.
E) Devlet sigortası uygulaması yapmışlardır.

 • Cevap:

25. Tımar Sistemi’nin zamanla bozulmasıyla birlikte güvenlik sorunu ortaya çıkmış, köylüler ve sipahiler toprakları bırakıp şehirlere göç etmişlerdir.
Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Eyalet ordusunun sayısı azalmıştır.
B) Çarpık kentleşme görülmeye başlamıştır.
C) Kırsal kesimde nüfus azalmıştır.
D) Tarım ürünlerinin fiyatı düşmüştür.
E) Taşrada güvenlik sorunu ortaya çıkmıştır.

 • Cevap:

26. “Sık sık değişen mültezimlerin mümkün olduğu kadar fazla kâr sağlamak uğruna tahrip ettiği vergi kaynağını canlandırmak ve devam ettirmek için mültezimliği sürekli hâle getirmek gerekirdi.” diyen bir tarihçi aşağıdaki sistemlerden hangisinden bahsetmektedir?
A) Malikane Sistemi
B) İltizam Sistemi
C) Narh Sistemi
D) Tımar Sistemi
E) Pencik Sistemi

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 164 Cevabı

27. İltizam Sistemi, bir gelir kaynağını açık arttırma yoluyla bir süreliğine (3 yıl) bir özel şahsa satmak anlamına geliyordu ve ihaleyi alan kişiye mültezim adı veriliyordu. İlerleyen yıllarda, İltizam Sistemi’nin yayılışı ile birlikte devlet gelirlerinin çoğunu kontrol eden bir mültezim sınıfı ortaya çıkmıştır. Mültezimler, taşradaki etkinliklerini zamanla artırmışlardır. XVIII. yüzyılda, bu mültezim topluluklarının arasından, Ayan adı verilen zengin bir zümre ortaya çıkmıştır.
Yukarıdaki metinden hareketle, İltizam Sistemi ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Merkezî otorite güçlenmiştir.
B) Feodal yapıya benzer güçler ortaya çıkmıştır.
C) Mültezimler kontrol altına alınmak istenmiştir.
D) Tımar Sistemi tamamen ortadan kalkmıştır.
E) Taşranın yönetimi Ayanlara bırakılmıştır.

 • Cevap:

28. Mustafa Kemal Atatürk tarafından söylenen; “Tam bağımsızlık için şu prensip vardır. Millî egemenlik, iktisadi egemenlik ile pekiştirilmelidir.” sözü ile açılan İzmir İktisat Kongresi’n- de, tam bağımsız bir ekonominin kurulması doğrultusunda kararlar alınmıştır.
Buna göre
I. Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
II. İthal malların vergisinin artırılması III. Aşar vergisinin kaldırılması.
uygulamalarından hangisi veya hangileri, Mustafa Kemal Atatürk’ün sözü doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

 • Cevap:

29. 1923-1929 yılları arasında Türkiye’nin ithalatı, ihracatının üzerinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde ortalama her yıl 43,5 milyon dolarlık dışarıdan mal alınmıştır. İthalat yılda ortalama %26,8 oranında ihracattan fazla olmuştur. İthalat ürünlerini; sanayi ürünleri ile şeker gibi temel tüketim malları oluştururken, ihracat ürünlerini ise; kuru üzüm, pamuk, incir ve fındık gibi tarım ürünleri oluşturmaktaydı.
Yukarıda verilen metne bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ülkede fabrika sayısı yetersizdir.
B) İthalat nedeniyle dış ticaret açığı yaşanmıştır.
C) Hammadde ithal edilmektedir.
D) İthal mala ihtiyaç duyulmaktadır.
E) Tarım ürünleri ihraç edilmektedir.

 • Cevap:

30. Osmanlı Devleti’nde her türlü ürünün bulunduğu……………….değerli eşyaların satıldığı
……………….bulunurdu. Bunun yanında tek kalem ürünlerin üreticiler tarafından getirildiği toptancı hali diyebileceğimiz……………….vardı.
Yukarıdaki boşlukara sırasıyla aşağıdakilerden hangilerinin getirilmesi doğru olur?
A) kapan-bedesten-kapalıçarşı
B) bedesten-kapan-kapalıçarşı
C) bedesten-kapalıçarşı-kapan
D) kapalıçarşı-kapan-bedesten
E) kapalıçarşı-bedesten-kapan

 • Cevap:
2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
1
0
60
6
5

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!